Toora portsjon PESAH I – (2 Moosese 12:21-51) (4 Moosese 28:16-25)

Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. Laul 102:14

Shabbat shalom armsad!

Õnnistatud paasapüha, Matsa (matzo, hapnemata leib) ja Uudsevilja (surnuist ülestõusmine) püha!

Nüüd aga on Messia üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; 1 Korintlastele 15:20-21

J’shua tõusis surnuist umbes 2000 aastat tagasi uudsevilja/esmaviljapühal (mis jääb paasa ja hapnemata leibade püha sisse) ja nüüd 2000 aastat hiljem tõuseb JHVH halastus ja arm üle Iisraeli!

Paar aastat tagasi rääkis minuga Ruach ha’Kodesh (Püha Vaim) ja ütles:

“Ma katan Iisraeli halastuse mantliga (talit!) põhjast lõunasse ja idast läände. Ma teen seda sinu õdede ja vendade PALVETE pärast rahvaste seast, mis on minuni tõusnud!”

IGPM SÜNDIS JUST SELLISE AJA JAOKS NAGU PRAEGU!

Israel Global Prayer MovementPaluge shalom (rahu) Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad! Laul 122:6

IGPM- Israel Global Prayer Movement (Iisraeli globaalne palveliikumine) sündis hüvitusena Iisraelile ja eriti vastusena meie palvetele!

Vastates Kõigeväelise kutsele palvetada Iisraeli eest ning katta see halastuse mantli-talitiga (iisraellaste palvesall, sümbol kohtumistelgi varju all olemisest, mille kohta korralduse andis Jhvh 4Mo 15 ptk. Tõlkija kommentaar) astume me kaljuprakku kiriku tegematajätmiste ja puudumise pärast II MS ajal. Ma soovitan, et sa tutvuksid meie video piiblikooli GRM’ga ((http://www.grmbibleschool.com/), et saada täit ülevaadet selle kohta, milline on Iisraeli roll kiriku/koguduse vaimse emana. Jah (Jumal) Sõna manitseb meid austama oma isa ja ema, et meie elupäevi pikendataks ja elaksime õnnistatud ja külluslikku elu maa peal.

GRMSa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jhvh, su Elohim, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jhvh, su Elohim, sulle annab! 5 Moosese 5:16

Abrahami võtme sõnum vastavalt 1Moosese 12:3 on tuntud juba paljude usklike seas üle terve maailma ja me üritame selle levikut kiirendada TV programmide, meedia, raamatute ja muude avaldatud kirjutiste kaudu. Tõepoolest sõltub rahvaste õnnistus sellest, kuidas nad Iisraeli suhtuvad!

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”1 Moosese 12:3

ON AEG ARENDADA VISIOONI IISRAELI JAOKS!

IsraelTeie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Johannese 4:22

J’shuat ei saa tunda lahusolevana Tema enda rahvast! Ei ole teed Iisraeli Messia tundmiseks ja ülistamiseks selle TÄIUSES, ilma Tema seostamiseta Iisraeliga. See asjaolu on väga oluline, sest anti-messia (anti-kristuse) vaim määratleb/ iseloomustab end selle kaudu!

Te tunnete Elohimi Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Messia J’shua’t lihasse tulnuna, see on Elohimist, ning ükski vaim, kes seda J’shuat ei tunnista, ei ole Elohimist, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. 1 Johannese 4:2-3

Need, kes usuvad, et J’shua on tulnud lihas nagu inimene on Elohimi- Jumala Vaimust kantud ja need, kes ei tunnista Teda lihas tulnud, on anti-messia vaimust kantud! See konkreetne kirjakoht tähendab tegelikult: Kui sa ei tunnista, et J’shua on tulnud lihas kui JUUT/HEEBREALANE, siis on sul anti–messia vaimsus! J’shua identiteet juudi Messiana ei ole mitte vähem tähtis, kui Tema jumalikkus! Ei ole olemas kristlasest, paganast ega muust rahvusgrupist või uskkonnast Messiat. Ta pidi sündima lihas juuda suguharust, kui ühest 12 Iisraeli suguharust!

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Kui me seda tunnistame ja hakkame Tema Iisraeli rahvasse suhtuma austusega. nii nagu isasse või emasse, siis hakkame nägema kuidas PALVETADA Iisraeli pärast tõhusalt.

Mitte enam nagu “võõrad”, vaid nagu perekonna liikmed, palvetades oma ema pärast. Siis võib sinu süda muutuda nagu ka sinu palved! J’shua vastuvõtmine juudina juuda suguharust, toob sind ka Tema Iisraeli rahva vastuvõtmise ja usu heebrea juurte juurde. Need kuuluvad tõepoolest kokku. Pidagem meeles, et Uue Lepingu tõotus anti ainult Iisraeli ja Juuda soole (Pärast kuningas Saalomoni surma jagunesid Iisraeli 12 suguharu kaheks kuningriigiks. Iisrael = põhja kuningriik, 10 suguharu. Juuda = lõuna kuningriik, 2 suguharu. Tõlkija kommentaar) ning paganad saavad ühineda Messia vere kaudu eelnevalt tehtud lepingusse!

“Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu.” Jeremija 31:31

Siis meie vastus Kõigekõrgema kutsele Iisraeli õnnistada, on püha kuuletumine sellele kartuse ja värinaga, teades, et kirikul/ kogudusel on võlg Iisraeli ees/ kirik on Iisraelile võlgu.

Nemad on seda heaks arvanud ja nad on ka nende võlglased. Sest kui paganad on osa saanud nende (Iisraeli) vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus neid aidata ihulike andidega. Roomlastele 15:27

Me ei peaks enam kunagi kuulma pastorit või jutlustajat kantslist ütlemas: “mind ei ole kutsutud selleks ja mul ei ole visiooni Iisaeli jaoks”, sest iga usklik iga rahva seast on kutsutud tasuma seda võlga palvete ja andmiste kaudu! Kui keegi ütleb, et mul ei ole kutsumist ega nägemust Iisraeli jaoks, siis tähendab see tegelikult, et ma ei hooli Iisraelist oma teenisuses, aga hoolimatus tähendab pimedust!

Me kutsume sind pimedust laiali ajama valguse kiirusel! Kõik kristlased on nüüd kutsutud lõpuaja armeesse, et võidelda/palvetada/ palvetada Iisraeli taastamise eest! Kõik jutlustajad on kutsutud rääkima sellest teemast, millest Elohim Ise ei saa vaikida!

watchmenSinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Jhvh meenutajad, ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks! ärgu olgu teil puhkust. Jesaja 62:6-7

Kui sul ei ole veel nägemust või visiooni Iisraeli suhtes, siis nüüd on see aeg, et seda arendada-just nii nagu sa arendaksid visiooni missioni või halastusteenistuse osas! Visiooni Iisraeli suhtes peaks arendama igas teenistuses ja igas koguduses! See on tõepoolest elu ja surma küsimus! Apostel Shaul (Paulus) ütles, et ta oleks nõus loobuma oma päästest, selleks et päästa mõningaid inimesi oma rahva hulgast.

Ma räägin tõtt Messias, ma ei valeta, minu kaastunnistaja on mu südametunnistus Pühas Vaimus, et mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu, sest ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Messiast lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased, kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus. Roomlastele 9:1-4a

KUI IISRAEL ON ÕNNISTATUD, SIIS RAHVASTEL ON HIRM ja KARTUS JHVH EES!

JerusalemSiioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au. Jesaja 62:2a

Palvetamine ja tegutsemine Iisraeli taastamise pärast, on tegelikult VÕTI päästeks ja õnnistuseks rahvastele. Kõigekõrgem näitab Oma au Iisraelis nii, et rahvad võiksid seda näha ja hirmu tunda Tema ees!

Ja tema vastas: „Vaata, ma teen lepingu; ma teen kogu su rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu, ja kui hirmuäratav on see, mis ma sulle teen. 2 Moosese 34:10

Me näeme, et kui JHVH auhiilgus on Iisraelis ning Ta annab võidu Jaakobile ja Iisrael saab õnnistatud üle kõigi rahvaste, siis hakkavad rahvad kartma Jah nime! Kui tuleb ilmsiks Jahve kartus, siis vallandub ka ÄRKAMINE rahvaste seas ja paljud saavad päästetud! Teiste sõnadega, on Iisrael parimaks “tööriistaks” Jah käes selleks, et tuua rahvaid meeleparandusele! See on rahvaste endi huvides, et Iisrael oleks hiilgav, võidukas ja õnnistatud!

Siis paganad hakkavad kartma JHVH nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. Sest kui JHVH on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses. Laulud 102:16-17

Aga viimseil päevil sünnib, et JHVH koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Jesaja 2:2

Loomulikult saatan vihkab seda plaani, kuna tema on see, kes nõrgestab rahvaid ja seega otsib teoloogilisi ja religioosseid võimalusi veenmaks kirikut, et Iisrael ei ole tähtis ja kirik on pandud Iisraeli asemele.

Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja Jesaja 14:12

Sellisel viisil saab kahjutuks teha Iisraeli taastamise võtmeisikuid- Messiasse uskujaid ja kristlasi erinevate rahvaste hulgas. Kui nad on petlike teoloogiatega kahjutuks tehtud põhjustades Iisraeli-vaenulikkust igas vallas (poliitiline, anti-sionistlik, Toora-vastane) või ükskõiksust Iisraeli vastu, siis ei ole nad enam seotud palvetega ja tegutsemisega Iisraeli taastamise pärast! Kui Iisrael ei ole taastatud ega KÕRGEKS TÕSTETUD, siis rahvad ei karda Jah nime ja lõpuaja lõikust ei tule! Ma usun, et selline asjade käik häirib Jhvh’d väga!

Lõikus on lõppenud, suvi on möödas, aga meid ei ole päästetud!” Oma rahva, mu tütre vigastuse pärast olen ma murdunud; ma olen kurb, mind on haaranud hirm. Jeremija 8:20-21

IsraelIisraeli täielik taastamine toob rahvastele tervenemise ja pääste!

Elohim olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela, et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet! Laulud 67:1-2

Kuningas Taavet palus seda palvet oma rahva Iisraeli pärast, paludes Kõigeväelisel õnnistada Iisraeli, nii et kõik rahvad saaksid päästetud! Ta sidus Iisraeli õnnistuse rahvaste päästega!

Elohim õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda! Laulud 67:8

IGPM on sündinud just selle aja jaoks, selleks et katta Iisrael armumantliga (talit’iga) ajal, mil vaenlane teda hävitada üritab! Kui sina liitud selle 24/7 globaalse palveliikumisega Iisraeli pärast nagu paljud, kes üle maailma on ühinenud IGPM ridadega, siis võime oodata imesid Iisraelis ja suurt hingede lõikust rahvaste seas!

Hag Pesah sameah kõigile ja pidage meeles, et J’shua on ÜLESTÕUSNUD ja ta on ÜLES TÕSTNUD Iisraeli surma ja pagenduse tuhast selleks, et tõmmata rahvad välja põrguaukudest! Iisrael on VÕTI päästeks rahvastele!

Ma õnnistan neid, kes, kes sind õnnistavad ja nean neid, kes sind neavad- 1 Moosese 12:3

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.