Torah lesing TOLDOT – B`reisheet (1.Mosebok) 25,19-28,9

EN NY SOLDAT I YAH`S KONGERIKE, SOM ER FØDT I ISRAEL

new-israeli-born-soldier

Esek 36,26-28 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. 27 Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. 28 Da skal dere bo i det landet Jeg gav deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud.

 

INTRODUKSJON TIL DETTE SABBAT BREVET

Shabbat shalom du høyt elskede:

Jeg har den enorme gleden av å la min sønn Yuval skrive det meste av dette Sabbat brevet og jeg vet at du kommer til å bli mektig velsignet av det! Det har friskheten av en ny troende som aldri har blitt påvirket av erstatnings-teologi, men heller tror Yah`s Ord og Yeshua`s Evangelium uten noen forvirring og komplikasjoner som er så utbredt i det meste av kristenheten. Yuval er en 21. århundres Messiansk-Apostolisk-Profetisk troende og en kommende leder i den Mektige Hæren av Kongerikets Soldater som reiser seg! Han ble født i Israel, så han er vår første generasjon av innfødte Israelere i Landet til våre forfedre.

Før du leser det, føler jeg meg tvunget til å hjelpe deg med å forstå bakgrunnen. For mer av Yuvals vitnesbyrd og dette temaet vennligst les min bok From Sickology to a Healthy Logic (Fra sykologi til en sunn logikk). Jeg tror HVER person på jordens overflate skulle lese den! Finn den på www.kad-esh.org/shop

 

Yuval forteller,

2Min avdøde far var en manisk-depressiv ikke-troende. Han drepte seg selv for 23 år siden, og noen av hans siste ord var, «Jeg vil aldri tro på Gud». Jeg tror det er mulig at dette løftet som min far gav, er det som forårsaket at han tok sitt liv.

Seks år etter at min far begikk selvmord var jeg fortsatt en ikke-troende. Rundt 12 års-alderen var jeg ute sammen med min mor og hun leste høyt i Bibelen. Jeg skammet meg og bad henne om å stoppe. Hun sa, «En dag vil komme når du vil forkynne Ordet sammen med meg.» Jeg fortalte henne, på en liknende måte som det min far sa, «Det er umulig for meg å omvende meg». Eller med andre ord, «Jeg vil aldri tro.»

Jeg har tilbragt det meste av mitt liv som en humanistisk ikke-troende. Jeg forstod ikke det faktum at min vantro ville koste meg så dyrt, men det kostet meg veldig, veldig mye, så mye at jeg begikk tre selvmords-forsøk.

IMA (Mamma) Dominiquae legger til,

Etter mange smertefulle og fryktelige sykehusinnleggelser valgte Yuval å komme til vårt Eilat Bønne Tårn. Under nesten to år i Tårnet gikk Yuval gjennom en «vasking av sinnet», ettersom han måtte studere vår GRM video Bibel Skole. Han ønsket ikke denne utdannelsen, men hadde intet valg fordi han hadde valgt å komme til Bønne Tårnet. Han måtte også delta sammen Teamet i bønn kl.18 hver dag. Yuval ble uteksaminert fra vår Bibel Skole med topp-karakterer, men FORTSATT I VANTRO! 3Men, hans karakter endret seg og han ble veldig respektfull, kjærlig og ansvarlig.

Like før vi stengte Eilat Bønne Tårn (da Jubelåret begynte), så vi en sann forvandling i Yuval som et resultat av Yah`s trofaste løfter. Denne forvandlingen ledet til at jeg fikk den enorme gleden av å lede min sønn til Yeshua. Han ble døpt i vann i Rødehavet ved sin adoptiv pappa eller «Paps/Pappa» som han kjærlig kaller ham, Rabbi Baruch. I dag er Yuval i brann for Yeshua og har lært verdifulle lekser som former hans nåtid og fremtid.

Det følgende er en oppgave som jeg bad Yuval å skrive. Dette er det første av Yuvals Shabbat brev. Vær velsignet når du leser!

YDMYKHET, RENHET, HELLIGHET OG ØDELEGGELSEN AV SYND

Av Yuval, YHVH`s Sønn

Ydmykhet, renhet og hellighet er noen av de mest grunnleggende prinsippene i Bibelen og Guds Kongerike. Når vi kombinerer alle tre, er det ett ord, eller snarere ett navn som kommer i tankene mine, YESHUA. Yeshua var og er fortsatt ydmyk, ren og hellig. Selvfølgelig, Yeshua`s natur viser også mange andre grunnleggende prinsipper som lydighet, rettferdighet, visdom, tro, kjærlighet og tilgivelse. Yeshua adlød alltid Yah og Hans bud, selv når han møtte fristelse. Han elsket hele menneskeheten med offervillig kjærlighet og Han tilgav alle, til og med disse som korsfestet Ham:

Luk23,34 Men Yeshua sa: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.»

HELLIGHET

4Det kanskje viktigste av disse prinsippene er hellighet, siden for at vi skal være hellig må vi vandre både i ydmykhet og renhet og leve i henhold til Yah`s vilje. Vi må være lydige, rettferdige, vise, trofaste, kjærlige og tilgivende. Gud er en hellig Gud; Han er fullkommenhet og er ikke lik noen andre. Hans kjærlighet er hellig kjærlighet, Hans barmhjertighet er hellig barmhjertighet og til og med Hans sinne og vrede er hellig sinne og hellig vrede. Gud kaller oss til å etterligne Hans hellighet, og dette kan gjøres bare ved å ha en rett relasjon med Gud ved å tro på Yeshua som Frelser (motta Hans gave av evig liv). Hvis vi ikke har plassert vår tro på Guds Sønn, at Han skal frelse oss fra våre synder, så er vår jakt på hellighet uten betydning. Å være hellig skiller oss fra resten av verden, siden vi har en relasjon med den levende Gud. Derfor må vi leve et liv som er adskilt, der vi ikke forsøker å «blande oss» med verden, men i stedet leve ifølge Guds Ord.

1 Pet2,9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys.

YDMYKHET

5For at vi skal være ydmyke må vi frykte Yah:

Ordsp22,4 Lønnen for ydmykhet og frykt for Herren (eng: Ydmykhet er frykt for Herren, dens lønn er), er rikdom, ære og liv.

I tillegg til dette, en ærbødig frykt for Gud er begynnelsen til visdom:

Ordsp9,10 Frykt for Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand.

Derfor kan vi konkludere med at ydmykhet og visdom er forbundet. For at vi skal være ydmyke må vi være vise og vice versa. Med en gang vi er ydmyke åpner vi døren for Guds nåde til å komme inn, men hvis vi er stolte vil Han stå imot oss:

1 Pet5,5b Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.

Yeshua Messias er det fullkomne eksempel på ydmykhet og Han ønsker at vi skal lære om ydmykhet direkte fra Ham:

Matt11,29 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

I tillegg, for at vi virkelig skal være ydmyke må vi være lydige, til og med inntil døden:

Fil 2,5-8 La dette sinn være i dere, som også var i Messias Yeshua. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men Han uttømte Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.

RENHET

6Yah kaller oss til å vandre med et rent, ulastelig hjerte.

Det er en veldig enkel måte å leve i renhet:

Sal119,9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til (eng: leve ifølge) Ditt ord.

For at vi skal se Gud må vi være rene:

Matt5,8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Renhet kommer både fra våre handlinger og fra våre tanker; derfor må vi fokusere våre tanker bare på ting som er gode:

Fil4,8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!

ØDELEGGELSE AV SYND

Hvis vi ønsker å være ydmyke, rene og hellige må vi omvende oss fra våre synder og motta tilgivelse for synd gjennom Yeshua. Vi må ødelegge alt i våre liv som er forutbestemt for ødeleggelse –som avgudsdyrkelse, seksuell umoral, stolthet, kjærlighet til mammon (penger) og bruk av syndige ting som sigaretter, narkotika, alkohol, uhellige filmer og alt annet som er umoralsk. Hvis vi ikke vandrer i ydmykhet, renhet og hellighet vil vi ikke være i stand til å stå imot fienden som kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Dette er sant for hver og en av oss personlig, men det er også sant for hele nasjoner – for eksempel nasjonen Israel i Josvas dager:

Jos 7,10-12 Så sa Herren til Josva: «Stå opp! Hvorfor ligger du slik på ditt ansikt? Israel har syndet, og de har også overtrådt Min pakt som Jeg bød dem. For de har også tatt noe av det som var lyst i bann. De har både stjålet og bedratt. Og de har gjemt det blant det de selv eier. Derfor kunne ikke Israels barn stå seg imot fiendene sine, men de måtte flykte for fiendene sine, fordi de selv er lyst i bann. Jeg vil ikke lenger være med dere, hvis dere ikke får det bannlyste fullstendig bort fra deres midte.

YESHUA ØDELEGGER DJEVELENS GJERNINGER

7Hoved hensikten for at Yeshua kom til jord er for at Han skal ødelegge djevelens gjerninger:

1 Joh3,8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.

Selvfølgelig, vi vet at «djevelens gjerninger» er synden selv, og synd er når vi er lovløse og ikke lyder Guds lov og bud:

1 Joh3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrud, og synd er lovløshet.

På Hebraisk, ordet synd er «CHET» som betyr å totalt bomme på målet. Når vi er syndige bommer vi på hensikten for hvorfor vi ble skapt – for å tro på Yeshua, tjene og prise og lyde den allmektige Gud.

Med en gang vi er født på nytt og mottar tilgivelse for synder gjennom Yeshua har vi ikke lengre behovet for å synde så lenge vi er født av Gud:

1 Joh3,9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Dette er virkelig frihet fra død og alle dens former. Et liv hengitt til Ydmykhet, Renhet & Hellighet: dette er Sant liv – et liv levd mer overflødende!

key-of-abrahamA BOOK THAT WILL HELP YHVH NOT TO PASS YOU BY! Get your hard copy or EBOOK today!

www.kad-esh.org/shop

 


 

 

 

 

 

 

 

uniting-nationsUNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR

October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee

50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!

Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced

in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:

1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org

ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTY LOGIC” go to www.kad-esh.org click on SHOP

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP

  • Defeating Depression
  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING. – Estimated Time of Arrival 1 month.

8

 

 

 

 

 

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

grmWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival M

AP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry!www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org