Torah lesing: PESACH VII – (2.Mosebok 13,17-15,26) (4.Mosebok 28,16-25)

3 Mos 23,9-11 Og YHVH talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst, han skal svinge kornbåndet for YHVHs åsyn, for at YHVH kan ha velbehag i dere. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det.

Shalom og en velsignet Matza- usyret brød fest til alle!

Dette er Yovel (Jubel) året, det gjør det obligatorisk å forstå budene som relaterer til normale år og Jubelåret, bud som er forbundet med innhøstningen. Siden både Shmita året og Yovel året er år der det ikke er tillatt med såing, høsting og beskjæring, hvordan skal vi forholde oss til tiendene og førstefruktene? Og i tillegg, hvordan skal vi forholde oss til det i det 21. århundre i et ikke -jordbruks samfunn?

Jeg tror at dette er akkurat hva Paulus mente da han sa:

2 Kor3,6 han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Alle Yah`s lover er Hans Ord og vi må forholde oss til dem med alvor, imidlertid trenger vi å tolke dem korrekt for at de skal gagne oss i dag. Dette er det Paulus mente når han sa til Timoteus:

2 Tim3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

Hele Skriften inkluderer de fem bøkene av blåkopien, som folk kaller de fem Mosebøkene. Disse er ikke Moses sine bøker, de er instruksjonene YHVH gav til Moshe, Israels utfrier som han skulle gi til Israels sønner (inkludert døtrene!) og til medvandrerne, eller hedningene som sluttet seg til dem.

2 Mos12,49 Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som oppholder seg hos dere.

TorahAlle Torah-Instruksjonene-Lovene til YHVH er Hans Ord. Noen av dem kan vi ikke lyde bokstavelig i dag fordi de står i en spesiell sammenheng, eller de er for den spesielle tiden. Uansett, budenes ÅND lever videre! Dette er årsaken til at Lovens bokstav dreper men Ånden gir LIV! For hvis vi relaterer til bokstaven uten å ta hensyn til sammenhengen, tiden og den historiske rammen, kan vi tolke lovene og budene feil og bringe fangenskap i stedet for frihet. Yeshua brakte friheten av å vandre i et nært forhold til Ham, der vi på en rett måte deler sannhetens Ord! Sannhetens ord inkluderer de første fem bøkene i Bibelen og alle Elohim`s lover og bud! Men vi trenger å dele ut og skille dem på en rett måte, og vi må være forsiktige slik at vi ikke blir dogmatiske, rigide, religiøse eller kraftløse og vage (begge ender!) slik at det kan gagne oss når vi vandrer i rettferdighet! HELE Skriften skulle gagne oss slik at vi kan vandre i rettferdighet som er på den Rette Måten! Den hellige Ånd koblet sammen med historisk kunnskap hjelper oss til å på en rett måte tolke Hans Ord!

Skulle vi være interesserte i å implementere Hans Bud til våre liv i dag? Hvilket spørsmål? Hans Ord er Evig og det er det mest dyrebare vi har! Det er viktigere enn gull eller diamanter og alle verdens rikdommer! Slik gruvearbeidere risikerer sine liv for å grave ut gull eller diamanter fordi det er så verdifullt, skulle vi være villige til å miste våre liv for å finne «klumpene» som er begravd i Yah`s ord! Husk alltid på at Lovens bokstav dreper med Ånden gir liv!

Matt 13,45-46 Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.

Er du klar til å grave inn i den sanne betydningen av Førstefrukts offeret?

Feast of First FruitFørstefrukts-festen kommer etter sabbaten. Hvis Påsken (Passover) kommer på onsdag (den 4. dag i uken) ville festen av Førstefrukter komme på lørdag kveld etter at sabbaten er over. Vennligst husk på at den Bibelske dagen alltid begynner på kvelden som beskrevet i 1.Mosebok 1. Hensikten var å bringe førstefruktene av korn til presten slik at resten av avlingene ville være velsignet. Dette skulle være det FØRSTE av Førstefruktene i året siden det Bibelske året starter i måneden Aviv (også kalt Nissan).

Dette er måneden av Påske (Passover) som er den første festen i den Bibelske kalender- syklusen. (Se 3.Mosebok 23). Så måneden Aviv er en måned av «FØRSTER» (begynnelser):

  1. Den Første måneden i den Bibelske kalender-syklusen
  2. Påske (Passover) på den 14. dag av Aviv er den FØRSTE festen i den hellige fest kalenderen.
  3. Førstefrukter som finner sted etter Påske (Passover) under Matza (usyret brød) festen er det FØRSTE av alle Førstefrukt ofrene som er forordnet.

Yeshua ble reist opp fra de døde på Førstefruktens fest som kommer inne i Påske (Passover) uken, og Han sto virkelig opp fra de døde på den 3. dag på slutten av den ukentlige sabbaten. Han ble korsfestet på den 4. dag (onsdag), deretter kom fest dagen, og 3 dager senere (lørdag ved solnedgang) ble han reist opp fra de døde som FØRSTE frukten av oppstandelsen på Førstefruktenes fest.

Yeshua1 Kor15,20 Men nå er Messias oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.

Jeg personlig tror at Han ble korsfestet, begravd og oppsto på et Jubelår. Jubelåret er året av FRIGIVELSE av gjeld og slaver, er året av løskjøping av landområder som folk ikke lengre var i besittelse av og mennesker som hadde blitt slaver (Se 3.Mosebok 25). For å oppfylle all rettferdighet måtte Han gjøre alt ifølge det Bibelske mønster. Han gjorde også Jubelår proklamasjonen da Han forkynte i synagogen i Nasaret. Han sa at dette var året av YHVH`s Favør som er synonymt med Jubelåret.

Luk4,18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,

Han erklærte: Nå er dette Skriftstedet oppfylt foran deres øyne!

Luk 4,20-21 Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.

Dette ville bety at Yeshua var Påske offerlammet som ble ofret som FØRSTE FRUKTEN av oppstandelsen under FØRSTEFRUKTENS fest i Jubelåret!

Han var det mest potente Førstefrukts Offeret som noen gang har blitt ofret under festen av Førstefrukter! Han var et FULLKOMMENT OFFER. Han var ikke et delvis offer, men Han ofret Seg Selv fullstendig for å bringe frem den fulle kraften av Jubelår løftet:

FRIGIVELSE FRA GJELD OG SLAVERI og TILBAKEVENDING til den opprinnelige arven som Elohim gav Israel og endelig ADAM!

3 Mos25,10 Dere skal holde det femtiende år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Og dere skal komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt.

FreedomHva var resultatet av dette ekstravagante førstefrukts-offeret? FRIGIVELSEN av Menneskeheten fra vår gjeld til den Allmektige og fullstendig frihet fra slaveriet under synd. Den totale forløsningen av alle mennesker uansett hvor de måtte være! Multiplikasjonen av dette såkornet er GRENSELØS! Yeshua fortsetter å bli multiplisert i hjertene til alle disse som tar imot Ham og overgir seg til Ham. Yeshua`s innhøstning som FØRSTEFRUKTS offeret i jubeløret, året av YHVH`s favør har pågått i omtrent 2000 år og det vil aldri stoppe!

Hvordan skal vi forholde oss til festen av førstefrukter i dag hvis Yeshua gjorde alt? Som jeg sa før, er Faderens bud evige men vi må forstå dem i deres sammenheng. Jeg er ikke i landbruket, det er heller ikke de fleste av dere derfor må jeg søke etter Ånden i budet!

Yeshua gav Seg Selv som offeret og som førstefrukts-offeret under Jubelåret. Hvordan skal vi følge etter?

Ved å gjøre nøyaktig det samme! Ved å presentere oss selv foran YHVH som et førstefrukts offer.

Rom12,1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

Når vi gjør dette vil Han motta oss og vil velsigne oss slik Han velsignet Yeshua som etter at Han led, ble opphøyet! Jubelåret gir oss anledningen til å følge i vår Mesters fotspor når vi gir oss selv, våre eiendeler, våre planer, våre ønsker og alt som vi er som et førstefrukts-offer til YHVH.

Fil 2,7b-9 Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,

Da kan vi når jubelåret er over begynne en ny 50 års syklus på et totalt nytt sted hvor vi aldri har vært før. Et nytt sted av velsignelse, kraft og autoritet for å blir fruktbærende og multiplisere disipler slik Elohim befalte Adam og gjentok gjennom Yeshua når Han sa,

Gå ut og gjør disipler av alle nasjoner!

OfferingFørstefruktene av jubelåret er det mest potente offer du noen gang kan gi, og derfor må vi være omhyggelige slik at vi ofrer alt som Han krever! Hvis ikke vil vi gå glipp av anledningen til endeløs innhøstning og multiplikasjon! Dette er sant om våre liv slik det er sant for eiendelene våre!

Hva krever Han at du skal gi dette jubelåret? Husk på at for å ha en OPPSTANDELSE må det først være en død og begravelse. Først må et SÅKORN bli lagt i jorden hvor det forsvinner fra syne og da når det er begravd, springer det en dag frem, det oppstår fra de døde slik førstefruktene som blir ofret, resten av grøden vil bli velsignet! Det er det samme i våre liv og det samme i vår givertjeneste. Men siden dette er jubelåret, er det ikke en normal såing eller en normal høst, det er en OVERNATURLIG hendelse. Det skjer i den åndelige sfæren og i lysets hastighet. Dette er årsaken til hvorfor Yeshua`s død, begravelse og oppstandelse tok bare 3 dager!

På samme måte som vi ofrer oss selv som jubelår-førstefrukts offeret, og alt som vi er og har til vår Store Yppersteprest, vil Han motta oss og forløse Sin favør over våre liv i den største dimensjon (størrelse) som er mulig! Og vår Høst vil være endeløs!

EN FØRSTEFRUKTS JUBELÅR BØNN

Jes6,8 Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!

Abba far HINENI, her er jeg for å gjøre din vilje og å ofre meg selv som ditt spesielle førstefrukts jubelår offer under denne festen og denne måneden Aviv, for å følge i fotsporene til din Sønn Yeshua og min Messias, som gav Seg Selv totalt til deg! Jeg gir meg selv, alt som jeg er og alt som jeg har til deg som et levende offer. Vær så snill å ta imot meg som førstefrukts-offeret og forløs Din favør over mitt liv slik at jeg kan bringe frem MYE frukt til din ære, slik at min høst vil være ENDELØS! Amen!

Jeg er her for å si med profeten Jesaja:

HINENI – Her er jeg, send meg, bruk meg, bli herliggjort gjennom meg! I Yeshua`s mektige navn.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchYour Mentors and Friends in Israel,
Bishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For Zion’s sake I will not keep silent” Isaiah 62:1

print-btn

Vi inviterer deg til å sende dine førstefrukts jubelår offer hvis du ikke har gjort det enda slik at vi kan forløse Hans lovede favør over alle deres liv når vi blåser i shofaren (Yovel/Jubelår) over dem! Hvis du er lydig mot Ham og gir det som er rett i Hans øyne, kan du forvente en overnaturlig høst og at en større favør blir forløst inn i ditt liv slik at du kan være fruktbærende og multipliseres til Hans ære! Du kan forvente en mektig FRIGIVELSE!

Du kan gjøre dette online på www.kad-esh.org eller via bankoverføring. Send en e-post til [email protected] for detaljer. Du kan også ringe i USA 1-972-3017087.

Via Western Union til: Baruch Bierman, St Augustine, Florida, USA.
Via sjekk ved post til:
Kad-Esh MAP Ministries
52 Tuscan Way, Ste. 202-412
St Augustine, FL 32090
USA

ANTICHRIST EXPOSED

Antichrist ExposedORDER TODAY!
The most important 6 audio CD series by Bishop Dominiquae Bierman!

ANTICHRIST EXPOSED
Defeating the Red Dragon of Revelation 12
Order on line via PayPal or credit card
Or email us at [email protected]
Or call us in the USA (972) 301-708
***AVAILABLE IN ENGLISH ONLY***

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

Bible School on Wheels

NOW IN SPREAKER

SpreakerWe invite you to follow us on Spreaker as Bishop Dominiquae webcasts audio teachings about Israel, the Jewish Roots of the Faith and the Prophetic Words that the Holy Spirit gives her. Go to http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks.

NOW IN OUR SHOP

Mantle of Mercy Flags and Banners
United Nations for Israel, Flags, Banners and T-Shirts
NISSI Miracle Anointing Oil 30 ml and 100 ml
www.kad-esh.org press on SHOP

IGPM

IGPMYou can register to IGPM to receive current reports about Israel and also to download the documents of how to pray for Israel.

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

GRM Bible SchoolWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival MAP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry! www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org