Torah Lesing VA`ETCHANAN – Devarim (5.Mosebok) 3,23-7,11

Fra Psykologi til en Sunn Logikk #2

Å AVSLØRE EKSISTENSIALISME-VANTROENS RELIGION og

GJENOPPRETTE SUNN LOGIKK

HEALTHY LOGIC #2

 

Josva 1:8 Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og da skal du ferdes viselig.

 

Logikk på Hebraisk er HIGAYON som betyr «MEDITASJON». Sunn logikk mediterer på Elohim`s Ord og Løfter og syk logikk mediterer på personlig lidelse og erfaring. I sunn logikk er YHVH og Hans Sannhet i Sentrum mens i syk logikk er mennesket og hans lidelse i sentrum. Dette er moderne psykologi som er forankret i Eksistensiell Humanisme etter «sykologi», en Syk Logikk som bringer mer vantro, depresjon, selvmord og død enn noe annet.

 

Elohim-Gud ødela Noah generasjonen ved hjelp av en oversvømmelse fordi deres tanker var onde, og det ledet til onde handlinger!

1 Mos 6,5-6 Da så YHVH at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. 6 Herren angret at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i Sitt hjerte.

 

Fortsettelse fra #1

 

TOMHETEN I LIVET?

2Når Kong Salomo sa at ALT er TOMHET, mente han all menneskets søken etter kunnskap ifølge Dødens Tre til kunnskap om godt og ondt er tomhet, med andre ord fordømte han eksistensialismen og humanismen og han konkluderte.

 

 Fork 12,13 La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.

 

Jøder og Hedninger som forkastet frelsen gjennom Blodofferet av det Uskyldige Guds Lam- Yeshua Messias har forsøkt å flykte fra forbannelsen gjennom religion. De gjenkjenner tilstanden, men har kokt sammen en egen kur som ikke behøver Elohims inngripen gjennom Blodet på Alteret. Intet behov for forløsende blod når «gode gjerninger» eller mitsvot blir soningen for synd, men Ordet er klart på at det er BARE Blodet av et syndfritt dyr som kan sone for synd. Uansett går Han videre når Han sier «Jeg har gitt det til dere på alteret».

 

3 Mos 17,11 For sjelen til kjøttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning for sjelen.

 

Han gav oss Sitt Blod gjennom Sin Sønn Yeshua på Alteret, som klart beskrevet i Jesaja 53.

 

Jesaja 53:4-7, 8, 10,12 Jes 53,4-8 Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. 5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. 6 Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la YHVH på Ham. 7 Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke Sin munn. Lik et lam ble Han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet Han ikke Sin munn. 8 Ved trengsel og dom ble Han tatt bort. Men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i Hans slektsledd var det som aktet på at Han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld?

 

Jes 53,10 Men det var etter YHVHs velbehag å knuse Ham. Han slo Ham med sykdom. Ved at Du gjorde Hans sjel til skyldoffer, skal Han få se ætten, og Han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har framgang i Hans hånd.

 

Jes 53,12 Derfor skal Jeg gi Ham de mange til del, og Han skal få de sterke som bytte, fordi Han utøste Sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant overtredere. Han bar manges synd, og gikk i forbønn for overtredere.

 

Forskjellen mellom Tro på en Levende Gud som er barmhjertig og forløser Menneskeheten selv om de ikke fortjente det og Jødisk Religiøs Eksistensialisme er at Eksistensialisme krever at vi- Jødene er helt Hellig og Rettferdig (Zadikim) bare på grunn av at vi er Jøder. Derfor behøver vi ikke Yeshua eller Frelse for å redde oss fra våre Synder eller noen annen mellommann men bare «gode gjerninger» eller Mitsvot.

 

For en som tror på Messias følger de «gode Gjerningene» Forløsningshandlingen men kommer ikke forut for den. Det finnes ingen ting som vi kan gjøre for å frelse våre liv fra den kommende dom fra Elohim. Ingen ting kan forløse oss fra lovens forbannelse unntatt det Hellige Blodet av det Syndfrie Guds Lam. Kjennetegnene på en sann tro på Yeshua og på sann frelse er at Torahen er skrevet i den troendes hjerte, dermed er Frelsens respons Lydighetshandlinger basert på Troen, men kommer ikke foran den. Den Nye Pakts Blod kommer forut for den!

 

Jer 31,31-34 Se, dager kommer, sier YHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. 33 Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. 34 Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: “Kjenn Herren!” For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier Herren. For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke minnes mer.

 

PSYKOLOGIENS OG EKSISTENSIALISMEN`S FRUKT

 

Eksistensialismens og psykologiens frukt er en placebo eller et hjelpebånd for opprørets frukt og vantro mot Livets Skaper. Til slutt bringer det mer håpløshet, forvirring og fortvilelse gjennom selvopptatthet og egoisme som leder til selvmord, mord og liknende ting fordi MENNESKET er i sentrum og ingen ting handler om SAMVITTIGHET men bare om PERSONLIGE FØLELSER: «hvis det føles godt, gjør det». Det spiller ingen rolle om vi «sårer følelsene» til Skaperen ved at vi bryter hans Bud.  Det som betyr noe er at vi ikke sårer våre egne menneskelige følelser!

 

Rom 1,25 De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen.

Psykologi og Eksistensialisme er en ÅND.  All teologi og ord følges av en ånd. Både ordene og ånden av Eksistensiell Humanisme og Psykologi må bli avslørt av lyset og bli beseiret slik at menneskene kan bli satt FRI!

 

Det finnes mange undersøkelser som beviser at de fleste begår selvmord etter at de begynner å ta psykiatriske medisiner. Det er tilfellet med sønnen min, det var etter at han startet på medisiner at han forsøkte å begå selvmord tre eller flere ganger.  Etter det hadde han et møte med og trodde på Yeshua og Guds Kraft. Han ble «for lykkelig», så han fikk diagnosen «psykotisk» og de gav ham medisiner for det. Så tvilte han på Guds Kraft og stoppet å tro.

 

Det er en direkte forbindelse mellom psykologi, psykiatri, eksistensialisme, humanisme og mental sykdom og selvmord. Mental sykdom er et bi-produkt av en SYK LOGIKK som mediterer på feil ting i stedet for på Yahs Ord, Sannhet og Løfte. Det betrakter Guds ord som et «forhold av hendelser» heller enn SANNHET.  En Syk Logikk kan også påvirke bio-kjemien i kroppen men det utløsende punktet er syk logikk!

 

1 Kor 3,18 Ingen må bedra seg selv! Hvis noen blant dere synes å være vis i denne tidsalder, må han bli en dåre, for at han kan bli vis.

3Syke sinn skapte psykologi gjennom løgnene til eksistensialisme og humanisme, og psykologi har skapt et monster av en syk menneskehet. Det er en ond sirkel og hvem kan hjelpe oss ut av den? I følge eksistensialismen kan vi ikke komme ut av den, det er derfor de fleste psykiatere sier til folk: Dette er din sykdom, dette er din virkelighet, så du må ta medisiner for å takle den resten av ditt liv. Du er mentalt syk, schizofren eller noe annet og det finnes ingen vei ut, bare medisiner og psykoanalyse og liknende ting kan hjelpe deg til å takle det.

 

Men Yah`s (Gud`s) Ord forteller oss at vi kan komme oss ut fra denne fellen gjennom Yeshua Messias!

Rom 7,24-25 Å, jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme? 25 Jeg takker Gud, ved Yeshua messias, vår Herre! Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

 

Jes 53,5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.

 

NØKKELEN er å sette Ham og Hans Ord i SENTRUM for din meditasjon og TALE, i stedet for DEG SELV og DINE følelser og forvridde sans for «virkelighet»!

 

EN PENGEMASKIN

4Den demoniske trio-Psykologi+Psykiatri+Legemidler

 

Eksistensialismens Barn kalt Psykologi, har skapt en finansiell kjempe av en industri. Den har blitt kilden til inntekt for mange syke mennesker som spiller roller som «doktorer» for menneskeheten, som gir menneskenes sykdommer gyldighet i stedet for å kalle til OMVENDELSE. Syke mennesker er deres «pasienter», men Sannheten er at både «doktor» og «pasient» er syk av SYND og dets bi-produkt FORBANNELSEN.

 

Rom 6,23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Yeshua HaMashiach, vår Herre.

Den eneste vegen ut er ved å forandre vår avgudsdyrkende, selv-sentrerte, eksistensielle «logikk» til LOGOS, Sannhetens Ord skrevet i Bibelen og manifestert i kjøttet og i menneskelig form som Yeshua den Jødiske Messias.  Når vi setter all vår lit til Ham, det Levende Ord og i Hans skrevne Ord av instruksjoner og løfter – LOGOS, da blir vår logikk helbredet, vårt sinn blir helbredet fra syndens og dødens herjinger og fra falsk behandling av Eksistensial-humanisme gjennom psykologi og psykiatri!

 

Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

 

5Med en gang YHVH`s Ord blir KJØD i vårt sinn og munn, så blir vi FRI fra slaveriet av selv-sentrerte følelser og omstendigheter! Da er vi FRI fra «Psykologiske problemer»! YHVH skapte alt ved Hans Ord og Han er veldig godt i stand til å skape på nytt våre sinn, nevrotransmittere og hjerne bio-kjemi med Hans Ord når vi mediterer på det og proklamerer det! Yah`s (Gud`s) Ord i våre sinn og lepper er den BESTE medisin i universet!

 

Ordsp 4,20-22 Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! 21 La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! 22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.

 

Sal 107,20 Han sendte Sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra deres undergang.

Joh 8:32 Sannheten gjør oss fri

 

EKSISTENSIALISME ER EN TYPE SATANISK TILBEDELSE

 

6Psykologi og Psykiatri har søkt å avsette Skaperen og sette på tronen opphavet til den dødelige eksistensialismen- selveste Satan- Ex Lucifer.

 

 

Psykologi og Psykiatri som har MENNESKET i Sentrum heller enn Elohim og Hans Ord er en satanisk religion par excellence (gjort ved dyktighet/eksellens)! Vestverdenens regjeringer finansierer Satanisme gjennom psykologi og psykiatri og forbereder en hel generasjon på Dyrets Merke og Anti-Krist, Anti Messias!

 

Siden mennesket er i Sentrum, og mennesket er tillatt å gjøre alt som «føles godt» for å lindre dets lidelser når valget står mellom Dyrets Merke eller å stole på Gud, er mennesker i hopetall klar til å lindre deres lidelser gjennom Dyrets merke. Psykologi og deres avledede Psykiatri har forberedt en hel generasjon på å dra til helvete.

 

MOTGIFTEN TIL LOGIKKENS DØDELIGE SYKDOM

 

Apostelen Paulus overvant filosofiens og eksistensialismens løgn som kommer fra Gresk Filosofi gjennom å demonstrere/utøve Kongerikets Kraft

 

Jeg kom ikke med menneskers visdom (filosofi) men med ånds og krafts bevis.

7Bare den offentlige demonstrajon/utøvelse av Elohim`s kraft kan til fulle rive ned festene av løgner i Eksistensialisme og derfor Humanisme i denne tiden vi lever i. Å erfare Elohim`s Kraft GJENNOM FORKYNNELSE KOBLET til TEGN, UNDER OG MIRAKLER river ned Eksistensialismens filosofi.

Det avsetter humanismens løgn at «mennesket skapte Gud» eller av Eksistensiell Religion at «Gud ble skapt for mennesket». I begge er mennesket i sentrum!

 

I eksistensialisme, blir tolkningen av verden gjennom «din virkelighet» som et menneske det sentrale temaet og ikke Skaperen og Hans Ord. Når mennesker erfarer Elohim`s Kraft, så blir den deres virkelighet som diskvalifiserer Eksistensialismens løgn at mennesket er i Sentrum og at virkeligheten ikke kan overskrides ved «noe større» som er Guds`s Kraft. Elohim`s Kraft har blitt gitt til de troende i Yeshua.

 

«All makt har blitt gitt til Meg, GÅ derfor ut» Matteus 28

 

Vi er utrustet med Elohim`s Sannhet og Kraft til å overvinne Eksistensialisme og fri mennesket fra den sataniske religion av Psykologi som leder det til helvete. Men det er ikke en religion som fordømmer lidelse i menneskeheten, men Skaperens medfølelse som sendte Sin Sønn for å dø i vårt sted. Derfor ble alle Yeshua`s mirakler utført gjennom MEDFØLELSE og BARMHJERTIGHET.

 

Joh 3,16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

Å erfare Elohim`s Kraft koblet til en prosess av å «omskolere» sinnet til en sunn LOGIKK basert på Yah`s (Gud`s) Ord er grunnlaget for helbredelse av alle syke sinn og hjerter.

Romerne 12

 

9Dine Israelske venner og mentorer

Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

 

 

 

BESTILL I DAG DEN NYE BOKEN TIL DOMINIQUAE BIERMAN «FRA SYKOLOGI TIL SUNN LOGIKK» gå til www.kad-esh.org klikk på SHOP

7

ELLER DU KAN BESTILLE DETTE SPESIELLE TILBUDET PÅ 3 BØKER I SERIEN «GUDEN AV SHALOM KRAFT-PAKKE» gå til www.kad-esh.org klikk på SHOP

8–       Overvinne depresjon

–       ATG (MVG) – misbrukere vender seg til Gud ***NY!

–       Fra sykologi til sunn logikk ***NY!

ALLE 3 BØKER $54 INKLUDERT FRAKT. Beregnet tid før utgivelse 1 mnd.