Torah lesing EMOR – Vayikra (3.Mosebok) 21,1-24,23

Åp19,10 Elohim skal du tilbe! For Yeshua`s vitnesbyrd er profetordets ånd.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Når vi nå kommer til tidsalderens ende, har jeg hørt Faderen si dette til meg: «Det er alt for mange meninger». Ja, vi er virkelig i tidsalderen for «meninger». De fleste «talk shows» på TV handler om å få flere og flere «eksperter» og dogmatiske mennesker (med en sterk mening) til å fylle sinnene til seerne med uendelige teorier om alt mulig! Men mitt spørsmål er hvor er den Høyeste`s Hellige som er fylt med profetiens Ånd? Det motsatte av menneskelige meninger er Yah`s (Guds) vilje, og Hans vilje er overført og kommunisert via profetiens Ånd! Dette er det levende vitnesbyrdet i Hans levende Ord, Yeshua! Jeg er virkelig ikke interessert i min egen mening! Mitt ønske er å kjenne Yah`s vilje, hvilken forskjell! Men humanismens ånd har infiltrert samfunnet og Guds folk i det! De fleste mennesker uttrykker deres meninger om ting; veldig få snakker fra profetiens Ånd! Kunnskapen fra det beryktede kunnskapens tre bringer mange meninger siden frukten av dette treet bare er ambivalens og forvirring! Dette er best beskrevet i Shakespare`s velkjente karakter Hamlet i hans berømte setning,

«Å være eller ikke være, det er spørsmålet!»

Vi kan også minnes den hjerteskjærende scenen av en kvinne med en rose der hun plukker av alle kronbladene mens hun sier «Han elsker meg, han elsker meg ikke, han elsker meg, han elsker meg IKKE!» Elohim`s ord forteller oss at i denne endens tid vil kunnskap øke (Ikke kunnskapen om YHVH, men kunnskapen fra kunnskapens tre). En økning i kunnskap bringer også en økning av meninger, som bringer en økning av forvirring!

Dan12,4 Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.

Apostelen Paulus snakker om en falsk kunnskap og advarer Timoteus om den!

1 Tim6,20 Timoteus, ta vare på det som er overgitt deg! Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk og innvendingene fra den kunnskap som med urette blir kalt så!

Videre advarte han Timoteus fra den type mennesker som kommer til å finnes i de siste tider (vårt 21. århundres tider!)

2 Tim 3,1-4 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.

Denne fryktelige type mennesker vil bli fylt av kunnskap og vil tro at de selv er veldig kloke fordi de vet så mye! Dette skriftstedet beskriver vårt 21.århundres samfunn så perfekt!

2 Tim3,7 som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

SKAPER ELLER «Big bang»?

TruthHvorfor er det slik at det 21.århundres mennesker er så fulle av meninger, så fulle av kunnskap og likevel så LANGT fra sannheten? Hvorfor er det slik at den samme ånden som er i denne verden infiltrerer så mange kirker og synagoger over hele verden? Fordi de ikke TILBER ELOHIM (Gud) men heller en gud de har laget seg selv, en gud basert på deres intellektuelle eller åndelige kunnskap om skapningen men ikke om Skaperen.

De vet hvordan de skal klone mennesker med de vet ikke HVEM som skapte dem? Fordi hvis de visste hvem som skapte mennesket i stedet for å ha flere og flere meninger om «Big bang» eller religionen kalt «evolusjon» ville de måtte stilles ansvarlige foran Ham! Ja, de ville måtte OMVENDE SEG, VENDE TILBAKE til Ham og til Hans veger! Plutselig ville de ikke kunne kalle «godt» noe som er ondt som utukt, homoseksualitet, blasfemi, opprør, trolldom, urenhet, uanstendighet, avgudsdyrkelse, gambling, kjærlighet til Mammon og selv-rettferdighet. Plutselig måtte de innse at det en sår, høster en! På samme måte som hvis du sår tomatfrø, vil du bare høste flere tomater, når en sår opprør, vil en høste dom. Hvis noen sår frø av umoral, vil du bare høste forbannelser! (Les 5.Mosebok 28, et veldig opplysende kapittel!) Kunnskapen fra kunnskapens tre har forårsaket at menneskeheten tror på løgnen om at Elohim ikke er en Gud av absolutter! Som om Han er ambivalent, «det kommer an på hvordan du ser det», «alle har sin mening»» sier de. Det evige Ordet forteller oss at YHVH IKKE er interessert i våre meninger! Han vet at mennesket ikke kan frelse seg selv fra urettferdighet, synd og død så Han sendte Sin enbårne Sønn for å frelse mennesket! Ingen meninger kan sone for menneskehetens synder, urettferdighet, opprør, stolthet, umoral og avgudsdyrkelse!

Jes53,6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men YHVH lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

FLAT ELLER RUND JORD?

Flat or round earth?Utrolig nok, under middelalderen eller heller den mørke middelalderen hadde alle sin mening om jorden. Noen tenkte den var flat, oval, firkantet, og de oppfant alle slags teorier om den! Inntil Christopher Columbus kom og bestred alt deres nonsens med det RENE Ord fra den Allmektige som beviste at planeten Jorden er RUND! Takket være profetiens Ånd som brakte lys til studiene til Christopher Columbus dekker vi nå JORDKLODEN med mennesker som reiser, seiler, flyr, og det til og med i varmlufts-ballonger! Men før ÅPENBARINGEN kom insisterte menneskene at deres tåpelige meninger var RIKTIGE!

Det trengs ikke mye åpenbaring for å innse at gravitasjons-loven er en absolutt lov, og hvis vi er tåpelige og utfordrer den ved å hoppe ned fra10.etg i en bygning kommer vi helt sikkert til å dø! På samme måte er YAH`S (Guds) VILJE en absolutt lov. Han vil aldri forandre Sin vilje for menneskers meninger selv om de har mange akademiske titler! Hans vilje er i Hans Ord men for å være i stand til å kjenne den, må vi KJENNE HAM PERSONLIG! Vi må bli TILBEDERE av Elohim (Gud), og da vil Hans Ånd av profeti flyte i våre liv og vil bringe åpenbaring til vår ånd om Hans fullkomne vilje. Siden profetiens Ånd er Yeshua`s vitnesbyrd, vil alle disse som har denne ånden virksom i seg gjenkjenne Yeshua som den ENESTE veg til forløsning og frelse for menneskeheten, til jøden først og deretter til alle nasjonene!

Joh14,6 Yeshua sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

YeshuaDette er en absolutt; det handler ikke om mening, og enhver (jøde eller hedning) som vil velge å KJENNE YHVH (GUD) over alle meninger vil finne Ham! Enhver som vil ydmyke sine hjerter for å legge til side det de tror de vet og vil søke den eneste SANNHET (ikke sannheter!) vil finne Yeshua den jødiske Messias. Det handler ikke om meninger at Han ble født i Israel for 2000 år siden og at Han oppfylte mange profetier om den kommende Messias, salvede Konge og Forløser. Ingen har noen gang vært i stand til å oppfylle profetiene som er gitt om Ham hundrevis og til og med tusenvis av år FØR Hans mirakuløse fødsel!

Jes 9,6-7 For et barn er oss født (eng: skal bli født til oss), en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Et barn som også er mektig Gud og Evig Far? Den eneste som det passer på er Yeshua, og denne profetien ble gitt til Jesaja den jødiske profeten mer enn 500 år før den mirakuløse fødselen av Yeshua som mange kaller «Jesus». Profeten Jeremia profeterte under innflytelsen av profetiens Ånd at den nye pakt vil bli gitt til det jødiske folket, Israels folk!

Jer 31,31-33 Se, dager kommer, sier YHVH, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier YHVH. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier YHVH: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Dette ble skrevet hundrevis av år før Yeshua ble korsfestet ved Romerne i Jerusalem! Dette handler ikke om meninger men om SANNHET bragt frem ved profetiens Ånd!

Joh 3,17-18 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn (Yeshua).

GJENOPPRETTELSEN AV ISRAEL HANDLER IKKE OM MENINGER!

På samme måte handler ikke Elohim-Guds vilje om Israels gjenopprettelse og forløsning om «mening». Hans fullkomne vilje er klart uttrykt i Hans Ord skrevet ved profetene i gammel tid som skrev under innflytelse av profetiens Ånd TUSENVIS AV ÅR før etableringen av Staten Israel!

Jer 31,3-5 Fra det fjerne har YHVH åpenbaret seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru, Israel! Enda en gang skal du pryde deg med dine trommer og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem, skal også ta dem i bruk.

The Hills of SamariaSamarias fjell (eng: åser) kalles «Vestbanken» av politikerne i dag, men Israels Allmektige Gud kaller dem fortsatt «Samarias fjell»! Og hvilken som helst nasjon eller religiøse gruppe som vil gå imot den Allmektige i dette som er Hans fullkomne vilje til IGJEN å gjenopprette Israel i hennes eget lovede Land vil finne at de er i dommens dal.

Jes 34,1-2 Kom hit, dere hedningefolk, og hør! Dere folkeslag, gi akt! La jorden og alt som fyller den, høre det, jorderike og alt som gror der! For YHVH`s vrede er over alle hedningefolkene, hans harme er over hele deres hær. Han slår dem med bann, overgir dem til å slaktes ned…

Hvorfor har Han overgitt nasjonene til å slaktes ned? Hvorfor Hans vrede?

Jes34,8 For det kommer en hevnens dag fra YHVH, et gjengjeldelsens år for Sions sak.

Dette er ikke min «mening»; dette er Hans evige profetiske Ord! FN kan diskutere saken og uttrykke meningene til alle nasjonene som er representert, dessverre for dem må YHVH dømme enhver «mening» som går imot Hans fullkomne vilje og Ord. Han er Universets Hersker og Han «er sjefen». Menneskelige meninger betyr absolutt INGEN TING for Ham. Han elsker oss nok til at Han lot sin eneste Sønn dø for oss slik at vi kan leve, men Han ærer absolutt IKKE våre meninger om noe som helst! Han ærer bare Sitt profetiske Ord! Dette er en edruelig tanke, er det ikke? Vi har en FRI selv-vilje som kan være uenig med Ham MEN hvis vi er det, vil vi lide evig for det. Vi har friheten til å gjøre opprør slik Adam hadde, men resultatene var katastrofale! «Dette er ikke rettferdig, sier du kanskje? Dette er ikke sant demokrati!»

The Creator of Heaven and EarthDet er på tide å våkne, folkens! Den Store Skaperen av Himmel og Jord, Hærskarenes Herre, YHVH T`Zevaot, Yeshua, er IKKE en «valgt president». Han er Universets Konge! Da satan reiste seg mot Ham, kastet Han den viktigste «dekkende kjeruben» ned til jorden!

Da Adam syndet mot Ham, kastet Han ham ut av Edens hage.

Åp12,9 Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

Etter 2000 år av smertefullt, plagende eksil der hun har blitt forfulgt og drept i kristendommens navn på de mest umenneskelige måter og nå i Islams og Ala`s navn, vil Israel bli FULLT gjenopprettet! Og disse nasjonene/menneskene som går imot det vil bli FULLT ødelagt! Er dette min mening? Nei, det er Hans profetiske løfte! Hans ønske er at ALLE skal OMVENDE seg og komme til FULL kunnskap om SØNNEN, den jødiske Messias og til KJÆRLIGHET og STØTTE for Hans familie, det jødiske folket, ISRAEL!

Sak 2,16-17 YHVH skal ta Juda til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for YHVH`s åsyn! For han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig (eng: Han har reist Seg fra Sin hellige bolig).

Han kaller HELE den dogmatiske menneskeheten til å være stille for Hans profetiske vilje! Det er tid for å legge ned ALLE våre meninger og bare LYTTE til Hans Ånd av profeti.

Jes62,1 For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans, og hennes frelse som et brennende bluss.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com