Toora portsjon VA’ETCHANAN – Devarim (5 Moosese) 3:23-7:11

 

PSÜHHOLOOGIAST TERVE LOOGIKA JUURDE

EKSISTENTIALISMI–(kui) EBAUSU RELIGIOONI PALJASTAMINE ja TERVE LOOGIKA TAASTAMINE

HEALTHY LOGIC #2

 

Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! Joosua 1:8

Loogika on heebrea keeles HIGAYON, mis otsetõlkes tähendab MEDITEERIMIST. Terve loogika mediteerib Elohim-i Sõna ja tõotuste üle, samas mediteerib haige loogika isiklike kannatuste ja kogemuste üle. Terve loogika keskendub JHVH-le ja Tema Tõele aga haige loogika keskendub inimesele ja tema kannatustele. Selle kaasaegse psühholoogia juured on eksistentsialistlikus humanismis või “haigeloogias” (sickology = haige + loogia. Kuna inglise keeles sick=haige ja psycho=psühho on sarnase hääldusega siis kasutab autor sellist väljendit. Tõlkija kommentaar). Haige loogika toodab rohkem ebausku, depressiooni, enesetappe ja surma kui miski muu.

Elohim-Looja hävitas veeuputuse kaudu kogu Noa põlvkonna, sest nende kurjad mõtlemised viisid kurjade tegudeni !

Kui Jhvh nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jhvh kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, ja ta süda valutas. 1 Mooses 6:5,6

Meie mõtetest saavad teod ja lõpuks kujunevad need meie elustiiliks!

Järg kirjale #1

ELU TÜHISUS?

2Nii juudid kui paganad, kes hülgasid Elohimi (Jumala) veatu Talle– J’eshua Messia vereohvri läbi antud pääste, on üritanud needuse eest põgeneda religiooni kaudu. Nad mõistavad küll olukorda, kuid on leiutanud omaenda ravimi, mis välistab Elohim’i vahelesekkumise J’shua ohvrivere läbi.

Vajadus lepitava vere järele puudub, kui “head teod” või mitsvot (heebreakeelsest sõnast mitsva, mis tähendab käsku, teenima või tegusid tegema. Tooras-5 Moosese raamatut, on mitsvot positiivses mõttes Elohimi armastava inimese sõnakuulelikkuse ja usu väljendamise vahendiks. Religioosne judaism on mitsvot muutnud pääste saavutamise vahendiks ja religioosne kristlus on mitsvot hüljanud. Seega on nii judaism kui kristlus mitsvot esialgse tähenduse kaotanud. Tõlkija kommentaar) saavad lunastuseks pattude eest, kuid Sõna ütleb väga selgelt, et AINULT veatu looma veri saab pattu lunastada. Siiski läheb TEMA veelgi kaugemale üteldes: “ Selle olen MINA teile andnud altaril”

 

Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. 3Moosese 17:11

 

Kui kuningas Shlomo (Saalomon. Heebrea keeles shlomo tuleb sõnast shalom– rahu, tõlkija kommentaar) ütles, et KÕIK on TÜHINE, mõtles ta sellega, et kõik inimese otsingud teadmiste järele, juhul KUI nende motiiviks on otsida surmapuu-teadmiste puu (hea ja kurja tundmise puu) vilju, siis on need tühised. Teiste sõnadega, mõistis Ta hukka eksistentsialismi ja humanismi ning jõudis järeldusele:

Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: „Karda Elohimi ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus! Koguja 12:13

 

Tema valas Oma vere altaril läbi Oma Poja Jeshua, nagu seda selgelt kirjeldab Jesaja 53.

 

Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid.Meie aga pidasime teda vigaseks, Elohimist nuhelduks ja vaevatuks.5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,löödi meie süütegude tõttu.Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga JHVH laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa,nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees,nõnda ei avanud ta oma suud . Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt,ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast? Aga JHVH arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks,.. sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Jesaja 53:4-7,8,10,12

Erinevus usus elavasse Elohimi (Jumalasse), kes on kaastundlik ja lunastab inimkonna, kuigi viimane pole seda ära teeninud ja juudi religioosse eksistentsialismi vahel seisneb selles, et eksistentsialism väidab, et meie – juudid oleme kõik pühad ja õiged (tsadikim) pelgalt seetõttu, et me oleme juudid.Sellepärast ei vaja me Jeshua’t ega päästet pattudest ega mingit muud vahendajat, vaid hoopis “häid tegusid” või mistvot.

 

Messiasse uskuja jaoks ei ole “head teod” lunastuse eeltingimuseks, vaid järgnevad lunastusele. Ei ole olemas midagi, mida meie saame teha oma elu päästmiseks Elohimi tuleva kohtumõistmise eest. Mitte miski peale veatu Talle vere ei saa meid päästa käsule mittekuuletumise needusest. Tõelise usu ja tõelise pääste märgiks on uskliku südamesse kirjutatud Toora. Seega sõnakuulelikkuse teod, mis rajanevad usul on vastus lunastusele, mitte selle eeltingimus. Uue (uuendatud) Lepingu veri on ainsaks eeltingimuseks !

“Vaata, päevad tulevad, ütleb Jhvh, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue (uuendatud) lepingu mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Jhvh -, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jhvh, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes:„Tunne Jhvh’d!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Jhvh; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu.” Jeremia 31:31-34

PSÜHHOLOOGIA JA EKSISTENTSIALISMI VILJAD

 

Psühholoogia ja eksistentsialismi vili on nagu platseebo (petteravim) või plaaster Elu Looja vastu suunatud ebausu vähkkasvaja peal. See toob endaga lõpuks kaasa rohkem lootusetust, segadust ja meeleheidet ning oma enesekesksuses ja isekuses viib see enesetapu, mõrva või millegi sarnaseni. Selle allikaks on keskpunktis olev INIMENE, kes ei juhindu SÜDAMETUNNISTUSEST, vaid pigem ISIKLIKEST TUNNETEST öeldes: “Selle tegemine tekitab minus hea tunde”. Pole oluline, kas me Looja seadusi rikkudes Tema “tundeid haavame”. Ainus, mis loeb on see, et me vaid omaenda inimlikke tundeid ei haavaks!

 

Nad on Elohimi tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Roomlastele 1:25

 

Psühholoogia ja eksistentsialism on VAIMUD või VAIMSUS. Kogu selle teoloogia ja sõnad tulevad koos vaimuga. Nii sõnad, kui eksistentsialistliku humanismi ja psühholoogia vaim peavad saama paljastatud ja võidetud, et inimesed saaksid VABAKS!

Mitmed uuringud tõestavad, et enamus inimesi sooritavad enesetapu pärast seda, kui nad hakkavad võtma psühhiaatrilisi ravimeid.

Nii juhtus minu pojaga. Pärast seda, kui talle määrati psühhiaatriliste ravimite kuur, üritas ta mitmel korral enesetappu sooritada. Kusjuures enne seda oli ta kohtunud J’shuaga ja hakkas uskuma oma Lunastajasse ja Jumala väesse. Aga kuna ta oli “liiga õnnelik” pandi talle “vaimuhaige” diagnoos ja hakati andma ravimeid. See pani ta Jumala väes kahtlema ning ta lakkas uskumast.

On otsene seos psühholoogia, psühhiaatria, eksistentsialismi, humanismi ning vaimuhaiguse ja enesetapu vahel. Vaimuhaigus on HAIGE LOOGIKA kõrvalprodukt, sest Jahve Sõna, tõotuste ja tõe asemel mediteerib haige loogika valede asjade üle. See suhtub Jumala Sõnasse kui “sündmuste ahelasse”, aga mitte kui TÕESSE. Haige loogika võib mõjutada ka ihu biokeemiat, kuid päästikule vajutajaks on haige loogika!

Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks! 1 Korintlastele 3:18

3Inimese haige meel on loonud psühholoogia eksistentsialismi valede kaudu ning humanism ja psühholoogia on omakorda loonud haige inimkonna koletise. See on üks nõiaring ja kes saab meid sellest välja tuua? Vastavalt eksistentsialismile ei suuda inimene ise sellest välja tulla. Sellepärast enamus psühhiaatreid ütlevad inimestele: See on sinu haigus, see on sinu reaalsus ning sellega toime tulemiseks pead sa terve oma ülejäänud elu võtma ravimeid. Sa oled vaimselt haige, kannatad skisofreenia või muu sarnase all ning peale ravimite ja psühhoanalüüside, mis aitavad sind sellega elada, ei ole sellest mingit väljapääsu.

Kuid Jah (Jumala) Sõna ütleb, et J’shua Messia kaudu on võimalik sellest nõiaringist välja saada.

Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jahve-le meie J’shua Messia läbi! Roomlastele 7:24,25

Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.  Jesaja 53:5

Lahenduse VÕTI on see, kui me ISEENESE, OMA tunnete ja väändunud “reaalsusetaju” asemele asetame meie mõtiskluste ja kõnede KESKMESSE Tema Sõna!

 

RAHAMASIN

4Deemonlik kolmik – psühholoogia+psühhiaatria+ravimid.

Eksistentsialismi laps- psühholoogia, on loonud hiiglasliku, tulu tootva tööstusharu. Sellest on saanud sissetuleku allikas paljudelele “arsti” mängivatele haigetele inimestele. Sellistele, kes otsivad inimkonna haigustele põhjendusi, selle asemel, et inimesi MEELEPARANDUSELE kutsuda. Haiged inimolevused on nende “patsiendid”. Aga tõde on selles, et nii “arstid” kui “patsiendid” on haigestunud PATUGA ja selle kõrvalprodukt on NEEDUS. 

“Sest patu palk on surm, aga Elohimi armuand on igavene elu Messias J’shuas, meie Jhvh’s.” Roomlastele 6:23

Ainuke väljapääsutee on muuta inimese ebajumalaid kummardav, enesekeskne, eksistentsiaalne “loogika” LOGOSEKS. Tõe Sõnaks, mis on kirja pandud Piiblis, avalikuks tehtud lihas ja inimkujus J’shuas, juudi Messias.  Kui me paneme kogu oma lootuse Tema, elava Sõna ja Tema kirjapandud juhendava ning lootust andva Sõna – LOGOSE peale,  siis meie loogika saab tervendatud patu laastavast ja surma toovast mõjust. Samuti saab meie loogika tervendatud eksistentsiaalse humanismi vale-ravist ja selle ravi tagajärgedest, mida psühholoogia ja psühhiaatria on inimestele “sisse süstinud”!

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannese 1:14

5Kui JHVH Sõna saab lihaks meie mõtetes ja suus, siis oleme VABAD enesekesksete tunnete ja olukordade orjusest ja VABAD “psühholoogilistest probleemidest”!  JHVH lõi kõik oma Sõnaga ja kui me selle Sõna üle mediteerime ning seda kuulutame, siis on Tema võimeline looma uueks meie mõtted, närvirakkude edastajad ja aju biokeemia! Jhvh Sõna meie mõtetes ja huultel on universumi PARIM ravim!

Mu poeg, pane tähele mu sõnu,pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! Õpetussõnad 4:20-22

Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt. Psalm 107:20

Tõde teeb vabaks. Johannese 8:32

 

EKSISTENTSIALISM ON ÜKS SAATANA KUMMARDAMISE VORME

6Psühholoogia ja psühhiaatria on üritanud Looja troonilt tõugata, et Tema asemel kuningaks kroonida surma toova eksistentsialismi autorit – saatanat – Lutsiferi ennast.

 

Piibel

Psühholoogia ja psühhiaatria, kus Elohimi ja Tema Sõna asemel on keskpunkti seatud INIMENE, on enamjaolt saatana usk! Läänemaailma valitsused rahastavad satanismi psühholoogia ja psühhiaatria kaudu. Sellega valmistatakse ette terve põlvkond kandmaks metsalise, anti-Messia märki!

Kuna inimene  on keskpunktiks ja tal on oma kannatuste leevendamiseks lubatud teha kõike, mis “tundub hea”, siis valiku tegemisel Jumala usaldamise ja metsalise märgi vastuvõtmise vahel on suur hulk inimesi valmis leevendama oma kannatusi läbi selle märgi. Psühholoogia ja psühhiaatria on põrgusse minekuks valmistanud ette terve põlvkonna.

Metsalise märk pühakirjas

HAIGE LOOGIKA VASTUMÜRK

Apostel Shaul (Paulus) võitis kreeka filosoofiast lähtuva eksistentsialismi ja filosoofia vale sellega, et ta demonstreeris Kuningriigi väge.

 

Ma ei tulnud mitte inimliku tarkusega (filosoofia) vaid Vaimu ilmnemisega väes (Piibel).

 

7Ainult Elohimi väe avalik ilmnemine võib tänasel päeval ja tunnil täielikult hävitada eksistentsialismi ja seeläbi humanismi vale kantsid. Eksistentsialismi filosoofiat saab hävitada Elohimi väe kogemine LÄBI JUTLUSTAMISE, MILLEGA KAASNEVAD TUNNUSTÄHED JA IMED.

See tõukab troonilt humanismi vale, et “inimene lõi Jumala” ja eksistentsiaIistliku religiooni vale, et “Jumal on loodud inimese jaoks”. Mõlemas on keskpunktis inimene!

Eksistentsialism, mille keskseks teemaks on inimene ja mitte Looja ega Tema Sõna, tõlgendab maailma läbi “sinu-inimisiksuse reaalsuse”.  Kui inimesed kogevad Elohim’i väge, saab see nende reaalsuseks, mis tühistab eksistentsialismi vale, mille kohaselt on inimene kõige keskpunkt. Samuti tühistab see vale, et reaalsust ei saa ületada “millegi suuremaga” nagu näiteks Jumala väega.  Elohimi vägi on antud J’shuasse uskujatele,

“Kõik vägi on antud Mulle, seepärast MINGE” Matteuse 28

Me oleme relvastatud Elohimi Tõe ja väega, et võita eksistentsialism ja vabastada inimene psühholoogia saatanlikust religioonist, mis viib igavestesse piinadesse. Siiski ei ole see religioon, mis mõistab hukka inimkonna, vaid Looja kaastunne, kes saatis oma Poja meie asemel surema. Seetõttu sündisid kõik J’shua imed lähtudes KAASTUNDEST!

Johannese 3:16

Tervenemise aluseks kõigile haigetele hingedele ja südametele on Elohimi väe kogemine, ühendatud meie mõttemaailma ümberseadistamise protsessiga terve LOOGIKA alustele, mis põhineb Jah (Jumala) Sõnal.

Roomlastele 12

9Sinu sõbrad ja mentorid Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

 

 

TELLIGE DOMINIQUAE BIERMANI UUS RAAMAT “FROM SICKOLOGY TO A HEALTY LOGIC” (Haigeloogiast tervesse loogikasse. Saadaval hetkel inglise keeles). Selleks minge kodulehele www.kad-esh.org ja klikake lingile SHOP.

7

Samuti on võimalik tellida 3 raamatut samast seeriast “The God of shalom power package” samalt lingilt.