Toora portsjon DEVARIM (5 Moosese) 1:1-3:22

PSÜHHOLOOGIAST TERVE LOOGIKA JUURDE

EKSISTENTIALISMI–(kui) EBAUSU RELIGIOONI PALJASTAMINE ja TERVE LOOGIKA TAASTAMINE

1

 

Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! Joosua 1:8

Loogika on heebrea keeles HIGAYON, mis otsetõlkes tähendab MEDITEERIMIST. Terve loogika mediteerib Elohim-i Sõna ja tõotuste üle, samas mediteerib haige loogika isiklike kannatuste ja kogemuste üle. Terve loogika keskendub JHVH-le ja Tema Tõele aga haige loogika keskendub inimesele ja tema kannatustele. Selle kaasaegse psühholoogia juured on eksistentsialistlikus humanismis või “haigeloogias” (sickology = haige + loogia. Kuna inglise keeles sick-haige ja psycho-psühho on sarnase hääldusega siis kasutab autor sellist väljendit. Tõlkija kommentaar). Haige loogika toodab rohkem ebausku, depressiooni, enesetappe ja surma kui miski muu.

Elohim-Looja hävitas veeuputuse kaudu kogu Noa põlvkonna, sest nende kurjad mõtlemised viisid kurjade tegudeni !

Kui Jhvh nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jhvh kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, ja ta süda valutas. 1 Mooses 6:5,6

Meie mõtetest saavad teod ja lõpuks kujunevad need meie elustiiliks!

Humanistlik psühholoogia on mao “loogika”!

2Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Elohim oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Elohim on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?” 1 Moosese 3:1

LOOGIKA tuleb kreeka keelsest sõnast LOGOS, mis tähendab SÕNA. Millise SÕNA üle sina mediteerid, määrab, kas su “loogika” või mõtlemisviisis on terve või haige. Madu Eedeni aias pani naist uskuma mao loogikat või sõna, mille kohaselt justkui ei hooliks Elohim neist piisavalt ja sellepärast keelas süüa surmavast teadmise (hea ja kurja tundmise) puust.

Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Elohim teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Elohimi sarnaseks, tundes head ja kurja.” 1 Moosese 3:4,5

Kui naine, usaldades mao “loogilisi” argumente enam, kui ELOHIMI LOGOST, rikkus Jhvh Seadust, siis viis see nende mõlema (naise ja mehe) vaimse surmani. See viis lõpuks, vähem kui 1000. a pärast, mis JHVH silmis on nagu üks päev, ka füüsilise surmani.

Aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” 1 Moosese 2:17

AADAMA reaalsusest sai NEEDUSE reaalsus. Sellest hetkest peale püüab inimene seda reaalsust seletada lähtuvalt mao eksistentsialismi ja humanismi loogikast, selle asemel, et lähtuda LOGOSEST, mis paljastab inimese pattulangemise kui selle needuse peapõhjuse.  

Filosoofia või mis iganes inimlik tegu ei paku sellest needusest väljapääsu ja seetõttu nihilismi filosoofia väidabki, et kõik on mõttetu. Selle tõttu ongi Iiobi raamat ja Koguja nii populaarsed juudi eksistentsialistlike filosoofide hulgas, alates Franz Kafka-st (temast rohkem infot http://helja.pbworks.com/w/page/17624168/Franz%20Kafka. Tõlkija kommentaar) kuni rabi Nachmani-ni Braslevist – nii sünnibki kannatuste filosoofia. Eksistentsialistlism on mõjutanud nii Freud-i, kui kaasaja filosoofiat ja psühhiaatriat.

Eksistentsialistlismi definitsioon

3Eksistentsialism lähtub inimese mõistmisel tema olemasolust/eksistentsist. Oma olemuselt on eksistentsialism vastuhakufilosoofia, mis keskendub üksikindiviidile ning on mõneti vaadeldav mässuna valgustusajastu ideaalide vastu, kus rõhk asetati süsteemidele ja ratsionaalsusele. Ladinakeelne existere tähandab “välja astuma”. (Vikipeedia)

Filosoofilised liikumised keskenduvad üksikisiku olemasolule: filosoofiline liikumine sai alguse 19. sajandil, mil väideti, et universumil ei ole mingit tõelist tähendust ega eesmärki. (Bing sõnaraamat internetis)

Eksistentsialistlism on filosoofiline vool, mis lähtub inimese mõistmisel tema olemasolust. See on mõiste, mida kasutati seoses teatud filosoofidega 19. ja 20. saj teise poolel. Need olid filosoofid, kes vaatamata sügavatele õpetuslikele erinevustele omasid ühist usku sellesse, et filosoofiline mõtlemine saab alguse inimesest kui algainest – mitte üksnes mõtlemine vaid ka üksikisiku tegutsemine ja tunded. Eksistentsialistlismis on üksikisiku alguspunktina kirjeldatud “eksistentsialistlistlikku käitumist” või orientatsioonikaotust ja segadust selle ilmselt tähtsusetu ja absurdse maailma taustal. (Vikipeedia)

Nii judaism kui eksistentsialism välistavad inimolendi võime kestvalt ületada füüsilise maailma ja oma enda normaalse olemasolu piire. Teistlik judaism rõhutab kõrgeimat, üle tavalise inimreaalsuse eksisteerivat maailma, milleks on Jumala riik. Jumalaga ühenduse saamiseks juhatab judaism oma jüngrid seaduse range järgimise juurde, nii rituaalses kui eetilises mõttes. Seda selleks, et lisada väärtust oma jüngrite eludele (rohkema info saamiseks judaismi kontseptsioonist, mille kohaselt juudid annavad oma elule väärtust halakha-d järgides, vaata Soloveitchik Halakhic Man).

Kaasaegne eksistentsialistlik filosoofia enamasti eitab kõrgema väe olemasolu ning juhendab seda kohati klassifitseerima kui agnostilist või ateistlikku.

Martin Heidegger’i kontsept inimese maailma “olemasollu viskamisest”, mis põhjustab inimese sagedast haigestumist ja kartust tema enda olemasolu pärast, on sarnane heebrea meeste “hirmuga” oma päritud patuse loomuse pärast. Traditsionaalsetel juudi ja eksistentsialistlikel mõtlejatel (mõlemad, nii heebrea kui paganlikud) on erinevaid lahendusi sellele hirmule, mida nimetatakse ka eksitentsislistlikuks ängistuseks või eksistentsialistlikuks hirmuks.(Vikipeedia)

Juutide eksistentsialistlism koosneb nende autorite kirjutistest, mis tegelevad eksistentsialistlike teemade ja kontseptidega (nagu vaidlused Jumala olemasolu ja inimelu tähenduse üle) sooviga vastata judaismi olulistele teoloogilistele küsimustele. Iiobi eksistentsialistlistlik hirm on näide nendest teemadest heebrea Pühakirjas. Suur osa 20. saj juudi eksistentsialismist rajaneb teoloogistel doktriinidel ja holokausti järgsel teoloogial. (Vikipeedia)

JUUTIDE EKSISTENTSIALISM ON HITLERI “LAPS”

4Juudi eksistentsialism sai omaette liikumiseks peale shoa (holokaust) õudusi. Paljud israeliidid kasvasid üles pettumuses ja vihas Jumala vastu. Nad kas eitasid Tema olemasolu või püüdsid leida religioosseid selgitusi, mis tõid kaasa Jumala Sõna valesti tõlgendamise.

Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi! 2 Timoteuse 3:1-5

Juutide eksistentsialismi juured on nii traditsioonilise filosoofia õpetustes eksistentsialismi kohta, juudi teoloogia eripärades, kui ka Piibli kommentaarides ja euroopalikus juudi kultuuris. Eksistentsialism, kui filosoofiasüsteem tekkis selliste mitte-juudi mõtlejate tööde tulemusena, nagu Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus ja Martin Heidegger.

Iiobi ja Koguja raamatud heebreakeelses Tanahhis (Esimene Leping/Vana Testament), mida tihti kasutatakse näidetena, sisaldavad mõlemad eksistentsialistlikke teemasid. Iiobi raamat räägib meile loo Iiobist, kes kogeb mitmeid raskeid rünnakuid nii Jumala kui saatana poolt, et tema usku proovile panna. Ta säilitab oma usu lõpuni ja võtab vastu lunastuse ning tasu Jumalalt. Selles raamatus on mitmeid vestlusi Iiobi ja ta sõprade vahel, nagu ka Iiobi ja Jumala vahel, mis puudutavad loodust, kõige algust ning kurja ja kannatuste eesmärki maailmas. Koguja raamat on laiema haardega ning sisaldab palju mõtisklusi elumõtte ja Jumala eesmärgi üle inimese jaoks maa peal.

Lõigud Kogujast kirjeldavad inimese olemasolu selliste väljenditega, nagu „kõik on tühine“ ja „tühi töö ja vaimu närimine“. Paljud Piibliuurijad ja Talmudi eksegeedid on pühendunud uurima ilmset vastuolu kõikvõimsa Jumala olemasolu ja inimelu tühisuse, mõttetuse ja/või keerulisuse vahel.

VALE LÄHTEKOHT

5Kas paganlikud eksistentsialistid, juudi ilmalikud (Franz Kafka) või juudi religioossed eksistentsialistid (rabi Nachman Braslevist) – neid kõiki ühendab see, et lähtepunktiks on inimlik reaalsus. Inimlik tegelikkus ja isiklik kogemus annavad õiguse igaühele kujundada oma enda elu uskumisi või mitte uskumisi. Nad kõik eitavad lunastuse vajadust VÄLJASPOOL neid endid. Nad ei tunnista J’shua lunastusohvri vajalikkust. Kõigi eksistentsialistide meelest on nad “ära teeninud õnne” ning igasugune selle õnne poole püüdlemise tee on lubatud, mis on enamasti omaenda reaalsusest, usu süsteemist või isiklikust kogemusest tulenev tee.

“Alguses lõi Elohim (Jumal) taeva ja maa” 1 Moosese 1:1 on asendatud “alguses INIMENE loob omaenda maailma, vastavalt omaenese reaalsusele ja kogemusele!”

Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga JHVH laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Jesaja 53:6

Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” 1 Moosese 11:4

Mine Jumalast mööda (ilmalik) või mine Jumala JUURDE (usklik) (1 Moosese 11) oma jõuga. Mõlemad on eksistentsialistlik-humanistlikud teoloogiad, mis lükkavad tagasi Elohimi (Jumala) Sõna tõe, mis ütleb:

Sest patu palk on surm, aga Elohimi armuand on igavene elu Messias J’shuas. Roomlastele 6:23

Kui meie elufilosoofia lähtekohaks on MINA ISE, lõpetame me PÕRGUS, nii selles, kui ka tulevases elus!

Enesekesksus on UHKUS Looja ning Tema teede vastu.

Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „ELOHIM PANEB ÜLBEILE VASTU, AGA ALANDLIKELE ANNAB ARMU!” Alistuge siis Elohimile! Pange vastu saatanale, siis ta põgeneb teie juurest. Jaakobuse 4:6,7

PSÜHHOLOOGIA TULEB “PÄÄSTMA”?

Kuna inimene ei suuda needuse reaalsusest oma jõuga vabaneda, tulevad appi psühholoogiline ravi ja psühhiaatrilised ravimid, mis aktsepteerivad ka enesetapu võimalust. Enesetapp on nende jaoks “pelgalt katse”, millega inimolend üritab põgeneda kannatuste eest, tehes samas endale viga. Sellest seisukohast lähtudes ei peaks enesetappu üritanud inimene tundma mingeid süümepiinu. Ta on teinud “midagi eksistentsiaalset”, lähtudes oma valust ja kannatustest ning leides “lahenduse”, mis vastab tema depressiivsele ja lootusetule reaalsusele. Nii ei ole siis teshuval (meeleparandusel pattudest) mingit ligipääsu kaasaja psühholoogiasse. Sellepärast narkootikumid ja ravimid võtavad TESHUVA koha või asendavad Elohimi poole hüüdmise ja naasmise vajaduse. Samuti nagu ka psühhiaatria võtab endale Jumala koha.

Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Elohimilt, ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Elohimi oma ihus! 1 Korintlastele 6:19,20

Enesetapp on enda mõrvamine ja minu arvates on see kuritegu mitte ainult iseenda, vaid ka Looja vastu. Psühhiaatria väidab, et see ei ole kuritegu, kuna see on ainult iseenda kahjustamine valust pääsemise eesmärgil. Samas andmata endale aru Jumala seaduste olemasolust lükatakse need ümber ja tehakse psühhiaater endale “jumalaks”.

Eesmärgiga muuta inimese psüühikat kirjutab siis “jumal-psühhiaater” välja tugevaid ravimeid, et ära hoida leevenduse otsimist enese vigastamise või tapmise läbi.

MEELEPARANDUS JUHIB VABADUSSE

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. 2 Ajaraamat 7:14

Teshuva (meeleparandus) viib “kannataja” VABADUSSE. Vabadusse läbi J’shua vere, et võtta vastu Elohimi lunastus pattudest. Samas juhib psühhiaatria “kannatanu” orjusesse ja usu kaudu eksistentsialismi meelitatakse inimene ravimite juurde. Rohkem on neid inimesi, kes sooritavad enesetapu PEALE seda, kui nad on alustanud ravimite võtmist. Seda on üritatud välja vabandada selgitusega, et kannatanud tulid psühhiaatri juurde, sest nad olid juba haiged. On huvitav tõdeda, et mitte keegi (niipalju, kui mina tean), kes on kannatuste keskel otsinud siiralt Jumalat, pole sellesse surnud. Samas kui psühhiaatriliste ravimite võtmine on väga tihti viinud inimesed surma.

Iiob läks Elohimi otsides läbi kannatuste tervelt 40 peatükki, valades välja oma haavatud tundeid Elu Looja ees ning pidades ennast Elohimist õigemaks ja targemaks. Peale Iiobi kannatuste algust räägib Elohim temaga esmakordselt alles raamatu 41. peatükis: “Kelleks sa ennast pead, Iiob?” Teiste sõnadega, et sinu loogika ei ole Minu loogika. Sinu mõtted ei ole Minu mõtted! Ja loevad MINU mõtted, mitte sinu mõtted. Mina lõin sinu, kas mäletad?

Eksistentsialismis ja psühholoogias loevad INIMESE mõtted ja ELU Looja mõtteid on täiesti alahinnatud!

Alltoodud on Tema juhised vaimseks, hingeliseks ja füüsiliseks heaoluks, mille ALLIKAKS ja lähtepunktiks on Tema Sõna!

Otsige JHVH’d, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal! Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu JHVH poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks! Sest minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb JHVH! Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted! Sest otsekui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin! Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus! Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi! Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid! See sünnib JHVH auks, igaveseks, hävimatuks märgiks! Jesaja 55:6-13

9Sinu sõbrad ja mentorid Iisraelis

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

 

 

TELLIGE DOMINIQUAE BIERMANI UUS RAAMAT “FROM SICKOLOGY TO A HEALTY LOGIC” (Haigeloogiast tervesse loogikasse. Saadaval hetkel inglise keeles). Selleks minge kodulehele www.kad-esh.org ja klikake lingile SHOP.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuti on võimalik tellida 3 raamatut samast seeriast “The God of shalom power package” samalt lingilt.

8