Toora portsjon NASSO – Bamidbar (4 Moosese) 4:21-7:89

Maailma kuningriigid on saanud meie Jhvh ja tema Messia omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.” Ilmutuse 11:15

Shabbat shalom armsad!

Archbishop14 mail 2016, juubeliaastal, mis on Gregoriuse kalendri kohaselt 68. Iisraeli riigi imelise rajamise aastapäev, ordineeriti mind Jeruusalemmas mitmete kristlastest ja juutidest tunnistajate juuresolekul TAPAC’i (Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches) poolt peapiiskopiks. See on kõrgeim vaimulik ametikoht nii selles organisatsioonis, kui enamus kristlikes konfessioonides.

See teeb minust esimese israeliidist/juudist naispeapiiskopi maailmas ja võimalik, et ka ajaloos. Seda ütlen ma andes au JHVH’le (Jumalale), keda olen alates 1988. aastast teeninud läbi erinevate katsumuste, aga ka põnevate olukordade!

Kristlus, judaism, islam ja paljud teised on kategooriad “selle maailma kuningriikidest”. Nad ei ole Jhvh Kuningiik selle täiuses. Isegi, kui nendes on elemente, mis lähevad kokku JHVH Kuningriigi põhimõtetega, on nad siiski “segunenud kuningriigid”, nagu mina neid nimetaks, mis klassifitseeruvad “selle maailma kuningriikideks”. Ühel päeval ühendatakse selle maailma kuningriigid Jhvh Kuningriiki! Et see võiks juhtuda, on kohustuslik, et nende SISU ja TEGEVUS on ühenduses JHVH Sõna ja Vaimuga. Teiste sõnadega, iga religioosne konfessioon (usulahk), finantsiline või rahvuslik süsteem, ja iga teine selle maailma kuningriik peab läbi minema tõsisest seespidisest MUUTUSEST. See sisemine muutus võimaldab neil alistuda ja alanduda Kuningate Kuninga, juudi Messia J’shua ja juuda suguharu Lõvi ette.

Mõjujõud

Olles seatud autoriteedi positsiooni kristluses, võimaldab see mul mõjutada seda seestpoolt nii, et see muutus saaks toimuda ja Jhvh Sõna (Piibel) saaks täidetud. Me oleme tõesti lõpuaegades ja kõigi kuningriikide üle mõistetakse kohut. See on tõde eriti nende kohta, keda me nimetame Jumala kojaks.

Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? 1 Peetruse 4:17

Jumala koda on need, kes peavad end selle Päästja järgijateks, kes löödi puu külge, suri ja tõusis surnuist 2000 aastat tagasi Iisraelis, Jeruusalemmas. Tema tegelik nimi on J’shua, kuigi paljud kutsuvad Teda endiselt kreeka nimega Jeesus Kristus. Ta oli, on, saab olema ja jääb JUUDIKS (sündinud juuda suguharust); maailm saab päästetud juutide kaudu ja juudi kaudu mõistetakse kohut maailma üle.

Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Johannese 4: 22      

Siis üks vanemaist ütles mulle: “Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Pure BrideLähtudes sellest vältimatust kohtumõistmisest, millest lähevad läbi kõik erinevad konfessioonid ja religioossed kuningriigid, kogutakse kokku puhastatud pruut. See puhastatud pruut juhib surevat maailma Püha Vaimu väes Eluvee allika – J’shua Enda juurde.

Ja Vaim ja pruut ütlevad: “Tule!” Ja kes seda kuuleb, öelgu: “Tule!” Ja kellel on janu, tulgu; ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata! Ilmutuse 22:17

See pruut saab olema ÜHENDATUD Tõe Vaimuga ja täidab Messia palve Johannese 17, kui Ta palvetas, et nad saaksid ÜHEKS (ehhad) selleks, et maailm usuks! Ehhad on ainsus/ühtsus mitmuses, mis tähendab, et pruut koosneb inimestest, kes on pärit erinevatest kuningriikidest, uskkondadest, keeltest ja rahvastest!

Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid: “Sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja inimestest ja rahvaist ja paganahõimudest. Ilmutuse 5:9

ÜHTSUS TÕE VAIMU KAUDU

Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde. Johannese 14:16-18

Tõe Vaim on see, kes ühendab väelise puhastatud pruudi. Teda ei ühendata nahavärvi, ega ühegi maailmaliku dress code (riietusstiili), kultuuri või traditsioonide alusel. Ta ühendatakse üksnes tõe Vaimu alusel ja teda pühitsetakse Jhvh Sõna Tões, nagu seda RUAHH HA’EMET (Tõe Vaim) tõlgendab! Ja tõde ei ole mitte “tõed”.

Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde! “Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled Minu läkitanud.” Johannese 17:17,20,21

Holy ScripturesVõib-olla, et paljud teed viivad Rooma, aga vaid ainult ÜKS tee viib Jumala (Elohimi) kuningriiki!

J`shua ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui Minu kaudu.  Johannese 14:6

Ja J’shua, kes on Tee, Tõde ja Elu, on JUUT/IISRAELLANE! Lepingu pühad kirjad läbi terve Toora ja Tanah’i on enamaolt kirjutatud heebrealaste poolt koostöös Kõigeväelisega ja need olid mõeldud jagamiseks kogu inimkonnaga! Seega puhastatud pruut seisab piibellikel heebrea alustel, hüljates rooma paganlusega segatud usu, mis tashilju puges kirikusse 4-ndal sajandil. Ida-Rooma keiser Konstantinus ja Nikaia kirikukogu lahutasid kiriku juutidest ja kõigest juudilikust, kaasa arvatud meie Messia nimest, J’SHUAST, mis tähendab päästet!

KRISTLIKU KIRIKU TRANSFORMATSIOON

Seega, selleks, et olla kasutatud JHVH poolt kristluse religioosse kuningriigi transformatsioonis (muutuses), olen ma Talle kuuletunud, ja peale pikka palvetamist võtsin vastu peapiiskopi ameti. Sellega anti mulle vabadus, kui Iisraeli peapiiskopile, uuesti läbi vaadata ja muuta selle võimsa tseremoonia liturgia nii, et mu tõotused võiksid kokku sobida minu, kui lõpuaegade messiaanliku, apostelliku, prohvetliku apostli usupõhimõtetega. Ma olen vastu võetud sellesse austusväärsesse ametisse kõige sellega, kes ma olen, millesse ma usun ja mida ma olen esindanud sellest ajast peale, kui ma kuuletusin jumalikule kutsele astuda apostellikku teenistusse, mis anti mulle Jeruusalemmas ja Suurbritannias aastal 1989!

Queen EstherSest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?” Ester 4:14

JHVH soosing on olnud mu üle, nagu see oli kuninganna Estri üle Pärsias, prohvet Taanieli üle Babüloonias ja Joosepi üle Egiptuses, kes ei pidanud oma usuliste põhimõtetega kompromissile minema, selleks et mõjutada ajaloo kulgu tolle aja valitsevates impeeriumites. Ja selle eest olen ma tänulik ja annan kogu au Jah’le!

MINU MESSIAANLIK APOSTELLIK PROHVETLIK VANNE

Siin on kokkuvõte/ülevaade minu tõotustest, nii nagu ma neid kuulutasin TAPAC’i peapiiskopiks ametissepühitsemise tseremoonial.

Peapiiskopiks valitu ütleb:

Mina, Adriana Dominiquae Bierman, kinnitan käesolevaga ja kuulutan oma veendumust usku, mis on ilmutatud Pühakirjas ja ellu kutsutud J’shua ja Tema heebrea/juudi apostlite poolt.  

Ma järgin ainult neid teenimise viise, mis on heaks kiidetud messiaanliku traditsiooni ja Püha Vaimu võidmise poolt ning rajatud Pühakirja põhimõtetele. Ma mõistan täie selgusega, et kirik on taastamise protsessis usu algse heebrea vundamendi juurde ning Iisraeli õlipuu ja Iisraeli rahva külge pookimise suunas. Igas põlvkonnas on uuenduslikke liikumisi, et taastada kõik asjad nii, nagu see on kirjas Apostlite Tegudes 3:19. Jhvh armus ma kohustun allutama end Tema esile toodud taastamise liikumistele, et käia Tema Kuningriigi täies tões.    

MU ESIMENE JUTLUS JA ÜLESANNE PEAPIISKOPINA

Mu esimene jutlus peale ametikõrgenduse tseremooniat Jeruusalemma piiskoppide foorumil, oli võrdlus kristluse poolt omaks võetud paganlike pühade ja algupäraste, igaveste piibellike moadimide või pühade vahel, nagu on kirjeldatud 2 Moosese 23.

TAPACEsimese ülesande mulle, kui peapiiskopile, andis TAPAC`i president, väga austatud peapiiskop J. Paul Hackman, Jeruusalemma piiskoppide foorumil. Ülesandeks oli kirjutada raamat “TAPAC – ÜHTSUSE IKOON (piktogramm või kujutis)”, mis on selle organisatsiooni visioon. Selles raamatus paljastan ma asendusteoloogia ja kutsun meeleparandusele, teshuva’le kõigis selle aspektides, et saavutada tõeline ühtsus, mille eest J’shua palus Johannese 17. See ÜHTSUS pole olnud võimalik sellest ajast saadik, kui loodi Nikaia kirikukogu, mis lahutas kiriku selle heebrea juurtest ja heebrea vundamendist ning vallandas juutide tagakiusu, mis on kestnud pea kogu viimase 1700 a. jooksul!

Kuna meid, TAPAC`i piiskoppe ja peapiiskoppe, kes kuuluvad Global London Board`i (Ülemaailmne Londoni juhatus), on kõikides kristlikes konfessioonides (usulahk), siis minu raamatud jagatakse kõikidele mõjukatele piiskoppidele ja peapiiskoppidele. See raamat mõjutab iga kristlikku konfessiooni Siionis valmistatud tõelise rõõmusõnumiga ja põhjustab kiireloomulise vajaduse PARANDADA MEELT asendusteoloogiast. On vaja kiiresti hüljata asendusteoloogia, kuna kohtumõistmine kiriku üle koputab juba iga selle maailma kuningriigi ja religioosse konfessiooni uksele! Selle tulevase kohtumõistmise keskel aga vallandub tohutu ärkamine ja suurim lõikus, mida kunagi nähtud!

Ma pean end väljavalituks ja alandlikuks, et mind on peetud sel viisil vääriliseks teenima meie Kuningat, J`shuat. Ma loodan ja palvetan, et teie kõik – meie õpilased, partnerid ja sõbrad- toetate mind ja seisate minuga koos palves KUNI KÕIK SELLE MAAILMA KUNINGRIIGID ALLUVAD MEIE JUUDI MESSIALE J`SHUALE!

Archbishop Dr. Dominiquae BiermanJah auks ja Siioni pärast ma ei vaiki! Jesaja 62:1

Peapiiskop Dr. Dominiquae Bierman
President
Kad-Esh MAP Ministries
Ärkamine Iisraelilt rahvastele
www.kad-esh.org

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.