Torah lesing: KEDOSHIM – Vayikra (3.Mosebok) 19,1-20,27

Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal sju sabbater være omme. 3 Mos23,15

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Telling av Omer (Sefirat Ha’omer, Hebraisk: ספירת העומר ) er en muntlig telling av hver av de førtini dagene mellom de bibelske høytids­dagene i påsken og Shavuot (Pinse). Denne tradisjonen stammer fra Torah budet om å telle førtini dager med start på den dagen da Omeret, et offer som inneholder ett omer-mål med bygg, ble ofret i Tempelet i Jerusalem, inntil dagen før et offer bestående av hvete var brakt til Tempelet på Shavuot.

Counting of the OmerTellingen av Omer begynner den andre dagen av påsken (den 16. i første måned eller 16. Nisan) for rabbinske jøder og etter den ukentlige Shabbaten (Shabbat fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang) under påsken for Karaite jøder, og slutter dagen før Shavuot, den “femtiende dagen ». Vi tror at tellingen som anvendes av Karaite jødene er den rette etter som den følger Torah budet og ikke rabbinske tradisjoner!

Hvem er Karaite jødene?

Karaite jødedom eller Karaism, som betyr “Lesere av de Hebraiske Skriftene”, er en jødisk bevegelse preget av at de bare erkjenner Tanakh (GT) alene som øverste juridiske myndighet i Halakhah (praksis), samt innen teologi. Dette er forskjellig fra rabbinsk jødedom som også erkjenner den Oral (muntlige) loven, de juridiske vedtak som ble gjort i Sanhedrin ( det Høye Rådet) og som ble nedfelt i Talmud og senere verker, for å være autoritative tolkninger av Torahen. Det antas å ha oppstått i 7.-9. århundre CE (etter Yeshua’s fødsel) i Bagdad og muligens i Egypt.

Karaitene hevder at alle guddommelige bud som ble overlevert til Moses av Elohim Gud ble registrert i den skriftlige Torahen, uten ekstra Oral lov eller forklaring. Som et resultat av dette, anerkjenner ikke Karaite jøder de skriftlige samlingene av den muntlige tradisjonen i Mishnah eller Talmud (Talmud består av to deler: Misjná og Gemara. Mishnah er en systematisering av muntlig Torah (lov). Lovstoffet som ble samlet i Mishnah, omkring 200 e.Kr., utgjør den normative del av den muntlige læren. I de følgende århundrer, etter samlingen av Mishnah, ble det produsert supplerende materiale gjennom diskusjoner omkring Mishnah. En god del av dette materialet utgjør Gemara; som er en kommentar, analyse og komplettering av Mishnah. Gemara ble med tiden slått sammen med Mishnah og dermed oppstod tradisjonssamlingen Talmud.) som bindende. Ved tolkning av Tanakh, bestreber karaitene seg på å følge den vanlige, eller mest åpenbare, meningen (peshat) av teksten, dette er ikke nødvendigvis den bokstavelige meningen, men heller den meningen som naturlig ville ha vært forstått av de gamle israelittene. Peshat betyr ENKEL eller ikke-komplisert.

“Sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke omvender dere og blir som barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.” Matteus 18:3

Shavuot og Pinse

ShavuotShavuot kalles også for “Ukenes Høytid” med bakgrunn i tellingen av sju uker fra Passover (Påske) og ble omdøpt til “Pentecost (Pinse)” i kristne sirkler. Ordet Pentecost kommer fra gresk og betyr 50 og som vi vet, da tiden for Shavuot var inne, 50 dager etter tellingen av Omer, var Yeshua’s disipler samlet med et samstemt sinn og Ruach Hakodesh (den Hellige Ånd) falt på hver enkelt av dem som tunger av ild!

Da pinsedagen (Shavuot) var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apostlenes gjerninger 2:1-4

Derfor skjer både overleveringen av Torahen (Shavuot har både historisk og landbrukstilknyttet bakgrunn. På landbrukssiden minnes man den tiden da de første fruktene ble høstet og tatt med til Tempelet. Historisk sett feirer man overrekkelsen av Torahen på Sinaifjellet.) og utgytelsen av Den Hellige Ånd på den opprinnelige Kehila (tidlige kirken) på den 50. dagen etter dagen etter den ukentlige Shabbaten i påsken, på festen for Shavuot. Tallet 50 representerer alltid full gjenopprettelse, frihet og Jubel år!

JubileeDere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt.   3. Mosebok 25:10

Å motta både Ordet (Torahen) og Ånden (Ruach) på samme dag bringer oss den største frihet til å fullføre gjenopprettelsen! Så Shavuot er en spennende Fest med oppfyllelse, frihet og gjenopprettelse! Det er også Festen for Første Fruktene av hvetehøsten.

Du skal holde ukenes høytid, festen som holdes for førstegrøden av hvetehøsten, 2. Mosebok 34:22a

Bakgrunnen for telling av Omer

Han skal løfte kornbåndet for Herrens åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det. Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal sju sabbater være omme. Tell femti dager til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for Herren (to hvetebrød på Shavuot). 3. Mosebok 23:11, 15 – 16

Tanken bak å telle hver dag, er at det representerer åndelig forberedelse og forventning for det å få Torahen, som ble gitt av Gud på Sinai fjellet i begynnelsen av den andre måneden (Sivan), på samme dato som feiringen av høytiden Shavuot. Slik viser telling av Omer hvor mye en jøde ønsker å akseptere Torahen i sitt eget liv, på samme måte som en innsatt i et fengsel markerer med en x for hver dag som går inntil hans løslatelses dag! Det er ikke for ingenting at kong David skrev et kjærlighetsbrev til Torahen i den lengste Salmen i Bibelen!

Min sjel er sønderknust av lengsel etter Dine dommer til alle tider. Og Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere. Salme 119:20,24

Counting of the OmerOrdet OMER, foruten å være betegnelsen på et mål av bygg, betyr også talen eller det talte ord. Igjen ser vi hvordan, på hebraisk, ett ord kan bety hele verden!

Tellingen av Omer skjer derfor fra Omeren (ett visst mål) av (Første Frukt av) bygg blir presentert i Tempelet (under påsken) og frem til de to brødene av (Første Frukt) hvete presenteres i Tempelet 50 dager senere. Så i løpet av disse 49 dager teller vi dagene inntil OMEREN (det talte ord) fra Elohim blir SKRIFTLIG TORAH på Sinaifjellet på den 50.dagen!

Her er en profetisk instruksjon som kan endre ditt liv!

Strever du med noe som du ikke kan endre? Proklamer YHVH’s Ord med tro og forventning hver dag i 49 dager, og forvent at på den 50.dagen vil det bli skrevet i ditt hjerte! Ta ordet som Han har talt til livet ditt, et ord av undervisning og løfter, og proklamer det i 49 dager, hver dag, og se hvordan livet ditt kommer til et sted med total forandring og forvandling!

slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til. Jesaja 55:11

Når vi “teller Omer” – proklamerer Hans Ord, vil frykt og tvil forsvinne fra våre hjerter og i stedet vil mirakler skje!

For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Markus 11:23

Kan det ha vært slik at disiplene, som var samlet på den Øvre sal, telte Omer i bønner, mens de repeterte igjen og igjen de ordene som Yeshua hadde sagt dem?

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” Apostlenes gjerninger 1:8

Og så, mens de repeterte og proklamerte disse ordene, falt plutselig den Hellige Ånd? De ventet ivrig og ba og trodde virkelig på og proklamerte Omeren (de talte ordene som de hadde hørt fra Yeshua da Han var iblant dem!) og så en Stormende, Mektig vind….

Enhet – ECHAD gir Vekkelse!

RuachDa pinsedagen (Shavuot) var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt.  Apostlenes gjerninger 2:1-2

Disiplene holdt budene som Faderen hadde gitt, de telte Omeren, i bønn og med et samstemt sinn holdt de fast ved Sønnens talte bud (OMER!) og så falt Ruach (Ånden) på dem alle! Dette er resultatet av sann ENHET – Echad, enhet i flertall. Faderen, Sønnen og Ruach er Echad og disiplene var Echad! Den skrevne Omeren (Torahen) fra Faderen, den talte Omeren fra Sønnen og Den Hellige Ånds kraft som falt, bekrefter BEGGE Omerene! Budet fra Faderen om å telle Omeren og å holde Høytiden for Shavuot på den 50.Dagen og befalingen fra Sønnen om å vente på kraften til å vandre i lydighet til Omeren fra Faderen og Sønnen ville komme fra det høye!

Og da Han (Yeshua) var sammen med dem, befalte Han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, “det som dere har hørt av Meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.” Apostlenes gjerninger 1:4-5

Mens vi ivrig venter på at Shavuot skal komme og teller Omeren, husker og proklamerer Ordene fra Faderen og Sønnen, kan vi bli belønnet med en frisk ny utgytelse av Den Hellige Ånd i alle våre liv! Og må vi bli funnet trofaste mens vi fortsetter å BE OM VEKKELSE I ISRAEL!

For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Jesaja 62:1

Ha en lykkelig og velsignet Telling av Omeren!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com