Toora portjon METZORA – Vayikra (3 Moosese) 14:1-15:33

Kord päästetud, igavesti päästetud?

Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid! Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist. 1 Johannese 3:7-8

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud paasapüha kõigile!

Üks enim levinud surmavaist pettustest on õpetus- “kord päästetud, igavesti päästetud”. Ma arvan, et see konkreetne õpetus on tapnud palju inimesi!

On kristlasi ja ka religioosseid juute, kes hoiavad oma südames sama surmavat uskumust, et VALIKUL ei ole midagi tegemist päästega. Teiste sõnadega- kõik on ette määratud ja inimestel ei ole mingit sõnaõigust. Mitmed ortodokssed juudid usuvad:

“Pole vahet kui palju me pattu teeme, aga me ei saa kaotada oma “juudi hinge””. Amoraalsus, homoseksuaalsus ja muud sarnased asjad ei saa meilt võtta meie “juudi hinge”. Siiski, ütlevad nad, et usk J’shuasse on ainus, mis võib põhjustada selle kallihinnalise hinge kaotamise! See on põhjuseks, miks Messia vastu võtnud juutide puhul, peab tema perekond SHIVA’t, mis tähendab leinatseremooniat surnute pärast. See kujutab endast 7 päeva eraldatust, istudes põrandal ja leinates, justkui oleks see Messiasse usklik surnud.

Kristlaste hulgas toimub midagi sarnast. Usutakse, et ei ole vahet, mida kristlane teeb – piisab vaid “usust” Jeesusesse ning et usk ilma MEELEPARANDUSE või PUHASTUSETA on piisav “taevasse pääsemiseks” ja igavese elu pärimiseks. Kristlaste hulgas levinud pettuse kohaselt on vaid üks asi, mille tulemusena võib pääste kaotada ja selleks on JUDAISEERIMINE või mille iganes juudiliku/juutluse järgimine. Nad tsiteerivad selle kinnituseks enamasti vääralt tõlgendatud kirja Galaatlastele 3-5

Mõlemad, nii kristlased kui juudid, jagavad samu pettusi. See näitab kummalisel kombel, kui seotud juudid ja kristlased tegelikult on ja kui palju neil on ühist.

Jew & GentileJumala Sõna on väga selge selles osas, et mitte igaüks, kes end juudiks peab, pole automaatselt päästetud. Mõlemad, nii juudid kui kristlased vajavad MEELEPARANDUST ja pattude andeksandmist!

2000 tagasi võisid ainult israeliidid päästetud saada, sest ainult Iisraelil (juutidel) oli leping Kõigeväelise Elohimiga! Apostel Shaul (Paulus) selgitab kirjas roomlastele, et pärilikkus (olles vere liini pidi sündinud Iisraeli 12 suguharusse) ei ole piisav päästeks.

Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, vaid juut on see, kes seda on seespidi, ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Roomlastele 2:28, 29

See on väga selge kirjakoht ja seda natuke muutes võiks öelda: “Ei ole kristlane see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes.” Ei, kristlane on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine. Kristlane on see, kes seda on seespidi, ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.

Shaul (Paulus) ütles, et SÜDA tuleb ÜMBER LÕIGATA. Teiste sõnadega südame LIHA või LIHALIKKUS tuleb EEMALDADA selleks, et JHVH saaks sinna kirjutada Oma seadused ja teed!

Füüsilises mõttes on SUUR vahe ümberlõigatud ja ümberlõikamata mehe vahel. See vahe on MÄRGATAV! Samamoodi on suur vahe ümberlõigatud südamega J’shuasse uskliku ja religioosse uskliku vahel, kelles ei ole näha südamehoiaku ja eluviisi muutust.

J’shua hoiatas sellise usu eest, mis usub J’shua surma meie pattude eest ilma vajaduseta MEELT PARANDADA. Ta hoiatas meid tõsiselt, et tõeline usklik peab olema SÕNAKUULELIK! Ta ütles selgelt, et sõnakuulmatud “usklikud” ei saa päästetud. J’shua nimetas neid Temale sõnakuulmatuid “usklikke”- KURJADEKS inimesteks, kes on SEADUSETUD! Teiste sõnadega, nende südamed ei ole ümber lõigatud ja Kõigekõrgema Toora ja seadused ei ole sinna kirjutatud!

“Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „JHVH, JHVH !”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Jhvh , Jhvh, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud,minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad! “ Matteuse 7:21-23

Ta ütles selgelt, et need “usklikud”, kes käivad oma meelte tühisuses, jätkavad patu tegemist, rikuvad Tema seadusi ning on lihameeles, need on Tema vaenlased ning saavad igavese surma osaliseks!

Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Roomlastele 8:13

Kui teie teate, et tema on õige, siis te mõistate, et igaüks, kes teeb õigust, on temast sündinud.. 1 Johannese 2:29

Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid! Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. 1 Johannese 3:7-8

KOGU LUNASTUSE TEE

3 Moosese raamatu 16.peatükis avaldub kõige selgemini tee PÄÄSTENI!

Day of AtonementPiibelliku kalendri kõige pühamal päeval, suurel Lepituspäeval või jom Ha’Kipurim’i ajal, pidi ülempreester astuma radikaalseid samme, et tuua iga-aastast lepitust kogu Iisraeli rahva eest. Need sammud paljastavad hästi LUNASTUSE protsessi.

Sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada; te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest JHVH ees! 3 Moosese 16:30

See sisaldas endas ohverdatud siku verd, kui patuohvrit, et lepitada Iisraeli rahva patud. Lisaks patuoinas, kelle pea kohal ülempreester TUNNISTAS Iisraeli patud ja siis saatis oina kõrbe, kuhu see patud viis. Seejärel pidi ülempreester end PESEMA, RIIETUMA oma preesterlikku rüüsse ja lõpuks tooma PÕLETUSOHVRI!

Samal viisil sai ka J’shua PATUoinaks ja tema vere kaudu on meil andeksand üleastumistest (Efeslastele 1:7). Tema on ka see patuoinas, kes VÕTAB ÄRA meie patu. Niisiis ANDESTUSELE (veri) järgneb patu ÄRAVÕTMINE-tunnistus! (1 Johannese 1:9). Kui meile siis nüüd on andeks antud, me oleme oma patud tunnistanud ja need on eemaldatud, siis peame me end pesema vees pesemisega Sõna läbi (see tähendab mõtisklemist Sõna üle ööl ja päeval), et eemaldada viimanegi plekk, mis patust on jäänud (Efelastele 5:26). Pesemisele peab järgnema riietumine uue inimesega, uue kuningliku preestriseisuse riietusega (Efeslastele 4:24) (1 Peetruse 2:9), nii et me võiksime omaenese loomuse ohverdada põletusohvriks JHVH ees! Me peame saama oma ihude ülempreestriteks ja ohverdama seda kui elavat ohvrit Jhvh-Elohimile ehk teiste sõnadega peame ELAMA üksnes Temale!

PÕLEVA LIHA MEELDIV LÕHN

Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Roomlastele 12:1

sacrificial givingKui su liha põleb (altaril), siis sa kuuletud Elohimile kõiges, mida Ta sul palub teha! Kaasaarvatud su OHVRIANNID! Shaul (Paulus) nimetas ohverdamist “Heaks lõhnaks” nagu seda olid aegade algusest põletusohvid pühas Jeruusalemma templis! (1 Moosese 4:4, 5)

Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Elohimile meelepärane. Filiplastele 4:18

Tõeline pääste mõjutab meie elusid IGAL viisil. See, kuidas me elame, peab MUUTUMA radikaalselt, et sobituda piibelliku eluviisiga. Kui ei ole muutust, MEELEPARANDUST, SÕNAKUULELIKKUST Tema Pühale Vaimule ja Sõnale, siis J’shua veri ei saa meid enam rohkem aidata!

Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja ÄGE TULI, MIS NEELAB VASTASED. Kui keegi hülgab Moosese Seaduse, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Elohimi Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu? Heebrealastele 10:26-29

Tõeline pääste juhib meid tõelise vabastuseni patust ja radikaalse kuulekuseni igas meie elu valdkonnas, kaasa arvatud meie ihud, suhtumised ja RAHAASJAD! Põlenud liha lõhn igas meie elu valdkonnas on meeldiv JHVH-le!

Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja Oma suust. Ilmutuse 3:16

Kui me oleme TULISED, siis liha PÕLEB ja me oleme heaks lõhnaks JHVH-le!

Ainus viis, kuidas olla jätkuvalt heaks lõhnaks ja käia pääste kitsal rajal, on saada täis Tema Püha Vaimu tuld ning mitte kustutada seda patuga, sõnakuulmatusega, nurisemisega, kaeblemisega ja uskmatusega! Shaul (Paulus) rääkis, et ta valmistas endale päästet hirmu ja värisemisega, sest ta ei uskunud petlikke õpetusi sellest, et “kord päästetud, igavesti päästetud!” Tema teadis, et meie tee peab olema radikaalne, käies kuulekuses ja pühaduses iga päev!

Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet hirmu ja värinaga! Filiplastele 2:12

Baptism of the Holy SpiritEsmalt peame me vastu võtma Püha Vaimu ja tulega kastmise. Ja seejärel peame õppima toitma TULD usutegudega sõnakuulmises igas oma elu valdkonnas.

Head sõnumid (evangeelium) ja Toora –Elohimi Sõna peab mõjutama kõiki meie eluvaldkondi! Meie kuulekus käia pühaduses, ei sõltu mingitest olukordadest, vaid ainuüksi Temast, kes kutsub! Meil on terve IGAVIK, et tunda rõõmu valikutest, mida tegime SELLES elus!

Piibel räägib, et me elame vaid üks kord ja peale seda on kohtumõistmine! Reinkarnatsioon (taassünd, uuesti sündimine ihus on järjekordne levinud ja surmatoov pettus!)

Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Taanieli 12:2

ELUMUUTEV PALVE

Ma ütlen J’shua (Jeesuse tegelik nimi) tule ja päästa mind! Ma annan oma elu täielikult Sinule. Ma palun andestust kõikidest oma pattudest ja vastuhakust ja ma võtan andeksanni vastu. Ma olen sinu, igavesti! Vala välja Oma Püha Vaim ja Tuli ja lase mul põleda Sinule! AAMEN!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.