Toora portsjon SHEMOT (2 Moosese) 1:1-6:1

Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. Jakov 5:17-18

Shabbat shalom armsad!

On olemas iidne võti, millel on VÄGI avada taevaid iga rahva kohal. Israeli juudina on mulle antud taevane mandaat SEISTA MÜÜRIPRAOS Ameerika ja paljude teiste rahvaste eest. Ma nimetan seda AABRAHAMI VÕTMEKS ja see põhineb 1Moosese 12:3

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”

See imekspandav ja tõhus VÕTI määrab rahvaste käekäigu. Kas nad saavad õnnistatud, kas neil saab olema ärkamine? Kas neile antakse armu ? Või saab nende üle olema pöördumatu hukkamõistmine?

NÄGEMUS

Mina (piiskop Dominiquae) sain mitmeid aastaid tagasi Jumalalt avatud nägemuse, milles J’shua andis mulle selle VÕTME ja ütles, et ma suunaksin selle taeva poole. Kui ma seda tegin, siis avanesid taevad. Prohvet Eelijal oli vägi taevast avada ja sulgeda ja ta oli samasugune inimene nagu meie- Piibel ütleb nii.

KeyMulle on antud vägi avada ja sulgeda taevaid üle tervete linnade, riikide ja rahvaste, sõltuvalt nende suhtest Iisraeli ja juudi rahvaga. See on minu apostellik-prohvetlik amet/teenistus.

Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” Matteuse 16:19

Sõna “siduma” tähendab KEELAMA ja “lahti päästma” tähendab LUBAMA.

Kui on rahvas nagu näiteks USA-s, kes on minevikus teinud head Iisraelile, aga nüüd pöörab talle selja, siis tehnilises mõttes taevas sulgub ja oodata jääb ainult kohut. Jumal peab Oma Sõna pidama!

Sest Jhvh’l on kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga. Jesaja 34:8

Tema neab neid, kes neavad Iisraeli. Heebrea keeles tähendab see:

Läkitama välja täieliku hävituse SÕNA nende vastu, kes suhtuvad Iisraeli kergelt ja ebaausalt!

AmericaPraegu on Ameerika positsioon Kõigeväelise ees väga ohtlikus seisus, sest ta on oma pealesurutud valerahu plaanidega tõuganud Iisraeli vaenlaste kätte. Kuid tänu Jhvh suurele halastusele on Tema kutsunud esile iidse Aabrahami VÕTME, et rajada selles riigis TESHUVA ALTAREID Iisraeli austamiseks, palveteks ja meeleparanduseks. TESHUVA tähendab meeleparandust ja taastamise eesmärgil tagasi pöördumist. See tähendab ka VASTUS.

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.  2 Ajaraamat 7:14

MITTE IGAÜKS EI SAA SEDA TEHA

„Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.” Jeremija 1:5

Iisraeli juudina võin ma Iisraeli Elohimi ette tuua kõik need korrad, mil Ameerika on Iisraeli aidanud. Ma võin Tema ette tuua suure sõpruse, mis meil (Iisraelil) oli minevikus ja meenutada neid turvalisi sadamaid, kus paljud juudid leidsid kaitset pärast mitmeid tagakiuse Euroopas. Ma võin samuti paluda Tema ARMU Ameerika üle ja suunata Aabrahami Võtme taeva poole- ja taevad avanevad! Halastus valatakse välja, KUI seal on MEELEPARANDUS!

The Key of AbrahamMitte igaüks ei saa seda teha ega pole selleks kutsutud. See peab olema juut, Iisraellane ning selleks volitatud autoriteet! Minule on antud kanda Aabrahami võtme võidmist!

Ja Elohim on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad?  1 Korintlastele 12:28-29

Minu abikaasa rabi Baruch Bierman sündis Ameerikas. Ta võib seista kaljupraos ning paluda Elohimil tuletada meelde, et tema juudisoost perekond sai seal õnnistatud ning paluda armu Ameerikale!

Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu.Matteuse 25:35

Ülatoodud kirjakoha kontekst räägib rahvaste suhtumisest Iisraeli rahvasse. Sellepärast ütles J’shua järgmist:

Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Matteuse 25: 40

J’shua “vennad” on juudi rahvas ja Iisrael. Terve kirjakoht on seotud sellega, kuidas rahvad kohtlevad Iisraeli. See määrab, milline rahvas saab lammasrahvaks ning pärib igavese elu ja millisest saab sikurahvas ning hävitatakse igaveseks!

RepentanceMEELEPARANDUS KEERAB AABRAHAMI VÕTIT

Rahvaste saatus on praegu kaalukausil! USA saatus on praegu kaalukausil!

Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leidnud. Hesekieli 22:30

See VÕTI on unikaalselt antud mulle ja seda kasutatakse kiriku asendusteoloogiast meeleparanduse tegemise kontekstis kõikides selle aspektides

Replacement TheologyPaljud kristlased suhtuvad asendusteoloogiasse kergelt ja peaaegu ükski pole teadlik sellest, et see on see kohutavalt eksitav teoloogia, mis on kogu juudi rahva vastu suunatud vihavaenu taga. Suurem osa kristlusest on sellest läbi imbunud ja samuti ka islam! Asendusteoloogia sai alguse Jaakobi vennast Eesavist ja Iisaki vennast Ismaelist. Nad olid õnnetud ja armukadedad, et JHVH (Jumal) valis Iisaki ja Jaakobi-Iisraeli, et täide viia oma Aabrahamile antud tõotus. See armukadedus muutus vihkamiseks ja Eesavi lapselaps Amalek püüdis Iisraeli kõrbes hävitada, kuid Mooses palves ja Joosua lahingus, said Amalekist võitu (2Moosese 17). Seejärel pandi alus asendusteoloogiale kirikus keiser Constantinuse poolt Nikaia kirikukogul 325. a.

Kuid asendusteoloogia pole ainult viha juutide vastu, vaid kõige juudiliku ja heebreapärase vastu, kaasaarvatud Toora, Shabbat, piibellikud pühad ja isegi Messia nimi, Jeshua! Kuni Messia pruut pole teinud meeleparandust (teshuva’d) ja täielikult end puhastanud asendusteoloogiast, pole ta valmis abieluks juudi kuninga Jeshuaga. Ta pole seni laitmatu ja püha ilma pleki või kortsuta. (Efeslastele 5:27)

Usklikud Messias on rahvaste preestrid. Kui kirik parandab meelt asendusteoloogiast, sellest, et ta on rikkunud JAH (Jumala) käske, ja hüljanud Iisraeli, ja mina astun kaljuprakku armu paluma, kasutades Aabrahami võtit ja autoriteeti, mille Ta on mulle andnud, et avada ja sulgeda sellega taevast, siis midagi väga laiaulatuslikku saab juhtuma!

AWAKE USAÄRKAMINE VALLANDUB AMEERIKAS JA OMA VIHAS TA MÕTLEB HALASTUSELE! (Habakkuk 3:2)

KUS IGANES MEID VASTU VÕETAKSE

Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja. Matteuse 10:40

Me võime seda teha nii sinu linnas või osariigis kohalikul tasandil kui ka rahvale olulistes võtmekohtades. See ime võib juhtuda kus iganes, kus meid võõrustatakse ja vastu võetakse. Seepärast kutsume me üles inimesi meid vastu võtma oma linnades ja osariikides. Sellega on KIIRE! Me oleme siin selle eesmärgiga Juubeliaasta jooksul kuni oktoobrini 2016. a. !

Abrahami võti võib avada või sulgeda taeva iga rahva kohal

See sõltub sellest, kuidas rahvaste preestrid (kristlased või Messiasse uskujad) VASTAVAD sellele prohvetlikule sõnale, mis kutsub üles TESHUVA’le-meeleparandusele.

Ja Jhvh sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Jhvh ütles mulle:„Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.” Jeremia 1:9,10

AmericaIga UUESTISÜND ja ÄRKAMINE ajaloos saab alguse lepingurahvast. Kui Jeshua tuli, siis pidi ta tulema Iisraeli, sest ainult Iisrael oli lepingurahvas. Ja siis tegi ta lepingu kõikide nende juutide ja paganatega, kes uskusid Temasse. Sellepärast siis kõik uuestisünnid ja ärkamised sõltuvad nende inimeste vastuvõtlikkusest, kes usuvad Messiasse. KUI usklikud parandavad meelt ja pöörduvad, siis võib toimuda vaimu väljavalamine isegi kohtumõistmise keskel ja oma vihas Jah (Jumal) mõtleb halastusele! (Habakuk 3:2)

Paljud inimesed Ameerikas süüdistavad valitsust kõiges selles, mis on valesti. Ma olen ka veel kuulnud usklikku ütlemas: “See on meie süü, meie peame meelt parandama, meie peame Jumalat otsima”. Kuid armsad, see ei ole piibellik, sest MEELEPARANDUS PEAB ALGAMA JUMALA KOJAST. Siis saab meil olema õiglane valitsus, mida me vajame. Kohtumõistmine algab Jumala kojast, mitte patustest!

Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? JA KUI JUBA ÕIGE PÄÄSEB VAEVU, KUHU SIIS SATUB JUMALAKARTMATU JA PATUNE? 1 Peetruse 4:17,18

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchArmsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.