Torah lesing BALAK – Bamidbar (4.Mosebok) 22,2-25,9

Av GRM Avgangsstudenter 2015, Pastor Mona Allen & Pastor Debra Barnes

Dette er tvingende viktig—vi er nede på de siste timer og dager angående Jerusalems skjebne og Israels Land. FN, ledet av president Obama og ledere i Paris, planlegger å bringe en resolusjon til FNs Sikkerhetsråd ved slutten av 2016. Denne resolusjonen kaller på at det skal stemmes for å dele Jerusalem og ta Israel tilbake til 1967 grensene.

Plasserer denne voteringen i Sikkerhetsrådet FN bokstavelig talt i Josjafats dal slik det er profetert i Joel fra kapittel 1 og gjennom kapittel 3? Hvis vi ser på denne delen av Skriften, taler den klart om dagene som omhandler tiden vi er i NÅ!

Josjafats dal (også kalt Kedron-dalen) er geografisk plassert mellom sentrum av Jerusalem og Oljeberget. Gud sier at Han vil samle alle Nasjoner (FN), og bringe dem ned til Josjafats dal, og vil føre sak mot dem der for mitt folk og for min arv Israel, som de har spredt blant Nasjonene, og delt mitt Land. (Joel 3,2). Skarer, skarer er i avgjørelsens dal (ifølge Joel 3,14). FN er en skare og de planlegger å gjøre en beslutning i 2016 om å dele Jerusalem, som bokstavelig talt er festet til denne virkelige Josjafats dal!!!

Jeg mottok denne nyhets artikkelen som beskriver denne FN beslutningen (http://conservativepapers.com/news/2016/06/03/obamas-plan-to-give-jerusalem-to-the-arabs-in-the-unsc-phase-i-the-paris-conference/).

Denne voteringen kan være en av de viktigste beslutningene som påvirker Jerusalem og Israel siden de ble en Stat i 1948!!! Det ser ut som om våre nyhets medier er stille, og til og med våre Kristne ledere fremstår som uvitende om dette.

Jeg var i Israel under den første FN avstemmingen i november 2012 som forsøkte å gi palestinerne en stat ved å dele Landet, ved å gå tilbake til 1967 grensene. Jeg vil aldri glemme den dagen. Jeg trodde jeg skulle gå til Knesset, Israels storting, på dagen for avstemmingen og stå i gapet for dem. Jeg følte det som om jeg skulle be, og å proklamere og deklarere de Bibelske grense-linjene gitt av Gud i Josva kapittel 1 over Nasjonene som stemte denne dagen. Jeg husker at jeg bad og sa, «HERRE, jeg står med Israel i dag slik Rut gjorde med Naomi.» Hærskarenes HERRE sendte en kvinne som hette Rut til å gå sammen med meg.

Vi tok en buss og gikk opp til vaktene som voktet Knesset. Vi fortalte dem at vi ønsket å stå og be for dem angående FN avstemmingen. De gav oss litt tid og vi ropte ut for Israels Nasjon og avstemmingen samtidig som vi proklamerte Guds ord i Skriftene for landet og folket.

Avstemmingen gikk ikke igjennom, men det var bare med en liten margin. Jeg kommer fra USA og president Obama stemte på den tiden for å Ikke dele Landet. Da jeg lyttet til rapporten visste jeg at dette var ikke slutten på dette spørsmålet; de snakket om å bringe det opp igjen senere. Så, jeg har ventet og fulgt med på om dette skulle komme tilbake siden jeg følte at de ville forsøke å stemme igjen, i et øyeblikk som folk minst ville vente det.

Her er vi i 2016 og slik jeg tenkte, ingen snakker om denne kommende planen om å dele Jerusalem i FN. Jeg personlig tror det er slik fordi det er så mange spørsmål angående presidentvalget i USA som bevisst har dominert nyhetsbildet for å dekke over denne saken om FN voteringen.

Det er også flere andre nylige eller nåværende hendelser som er på linje med profetien i Joel kapittel 1-3 i årene 2015-2016. Det var fire blodmåner (en tetrad) som fant sted på HERRENS Høytider: Påske (Passover) og Løvhyttefesten i 2014 og deretter Påske og Løvhyttefesten i 2015. Vi leser i Joel 3,3-4:

Jeg skal la tegn vise seg på himmelen og på jorden: Blod, ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.

Blood MoonJeg var på tur med Erkebiskop Dominiquae og vi var på Oljeberget under denne siste blodmånen 28. september 2015. Tur lederen snakket om Josjafats dal som var nedenfor oss, og da jeg så på månen var det bare et lite hvitt lys igjen før den totale formørkelsen. Jeg kom til å tenke på dette skriftstedet fra Jesaja 55,6 Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær! Da bad jeg for USA: «HERRE, ikke la oss bli funnet i denne Dommens dal.» Øyeblikkelig så jeg et bilde som glimtet foran meg av mange forskjellige Nasjoner i militær-uniform som samlet seg der. (Nå begynner jeg å forstå at dette kunne være FN som representerer enhver Nasjon.)

Jeg tror at HERREN gir oss advarsler og fysiske tegn som representerer det som pågår i den åndelige sfæren. Jeg begynte å undersøke Skriftene og fant at når en by blir angrepet så vil du vanligvis se ild. I Joel 2,3 nevnes det om en ild som brenner: (3.) En ild fortærer foran dem, og bak dem brenner flammen… Den 27. mai 2016 rapporterte Israel AM nyheter om at det var flere branner som brant ved utkantene av Jerusalem og nærmet seg de bebygde områdene. Haftarah-delen av Bibel-leseplanen for den dagen var kalt «Behar»-som betyr «på fjellet». Dette inkluderte Jeremia 32,6-27. Det interessante poenget her er bare 2 vers senere i Jeremia 32,29. Det forteller om at Kaldeerne kom for å sette Ild på byen. Dette bibel-lese avsnittet var på nøyaktig samme dag som Jerusalem bokstavelig talt sto i flammer!!!

Jeg blir minnet om Tvillingtårnene i New York 11.september som var i brann, det var behov for en brann for at Amerika skulle vekkes opp. Jeg er sikker på at det var advarende tegn som ville ha hindret denne katastrofen, men de ble ignorerte slik det var i Jeremias` dag av advarsel.

FireI Joel 3,9 nevnes navnet Palestina. Dette er det navnet FN ønsker å gi denne nye Staten i 2016. I Joel 3,14 advares det om å forberede for Krig!!! Hvis Israels Gud tillater denne avstemmingen å skje slik Han gjorde med Gasa, kunne dette muligens bli begynnelsen på 3.verdenskrig. Dette vil sette det jødiske folket bak ubeskyttende grenser. Dette er en av de viktigste årsakene til hvorfor de hadde dette slaget i 1967!!!

Joel 3,10 sier, fordi dere tok Mitt sølv og Mitt gull og førte Mine kostbare skatter inn i deres templer. Dette kan lignes med det som skjedde med Kong Belsasar (i Daniel 5), som befalte at gull og sølv karene som ble tatt fra Tempelet i Jerusalem skulle bli bragt inn. De begynte å drikke og prise deres guder av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein. Den samme timen viste det seg en menneske-hånd som skrev på veggen, over mot lysestaken i kongens Palass. Da han leste Guds dom endret Kongens ansikt seg.

Hvis denne avstemmingen skjer vil de bokstavelig talt bringe den Hellige Byen, Jerusalem, inn i FN bygningen og spotte Gud slik Belsasar gjorde. Alt dette vil skje ved signeringen ved deres hender. Men jeg vet at Israels Guds Hånd VIL ha det siste ordet!!!

Jeg føler det som om en dratt en linje i sanden med denne voteringen, som krever et valg mellom Israels Gud eller deres guder. Elia, i 1.Kongebok 18,21-39, stod på fjellet i Israel mot Baals guder. Han sa, hvor lenge vil dere halte til begge sider? Da sa han hvis HERREN (Israels Gud) er Gud så følg ham, men hvis Baal (er din gud) så følg ham. Han dro også en linje i sanden. Vi må velge nå.

nationsI Matteus 25,31-33– Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. Og ALLE FOLKESLAGENE (eng: alle nasjoner) skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre. (jeg ønsker å være sikker på at jeg står på Saue siden sammen Israel når linjen blir trukket).

Hver Nasjon vil måtte stemme i denne Josjafats dal angående Jerusalem og Israel. Måtte USA være på riktig side.

Jeg håper denne alarmen sender ut en advarsel til alle ledere, Israel-venner, og troende slik at de kan VÅKNE og begynne å HANDLE for å STOPPE denne avstemmingen ØYEBLIKKELIG!!!

Mange mennesker begynner å si det som FN og fienden skal gjøre og de gjentar det media sier som sannhet og fakta. Det er viktig å bare holde fram Guds Navn og Hans ord og Hans Vilje angående Landet. Jeg har plassert vår Guds Ord foran deg slik at du kan kjempe denne kampen. Fordi Guds Ord adskiller Sannheten fra en løgn, det er skarpere enn noe to-egget sverd, Hans ord setter fanger fri. I Ordspråkene 18,21 Død og liv er i tungens makt… Velg liv. Tal bare det Guds Ord sier!!!

Her er proklamasjoner, dekreter og bønner for Jerusalem og Israel som kan framsies daglig angående Josjafats dal beslutningen i 2016:

FØRST: Løft opp og opphøy Hans Navn: Israels Gud

1 Kong18,36 Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, må det på denne dagen bli kjent at Du er Gud i Israel, og at jeg er Din tjener, og at jeg har gjort alt dette på Ditt ord.

2) Sal 86,9-10 Alle folkeslagene som Du har gjort, skal komme og tilbe framfor Ditt åsyn, Adonai, og ære Ditt navn (Israels Gud). For Du er stor og gjør underfulle gjerninger. Du alene er Gud.

3) Jes 45,22-23 Vend dere til Meg og bli frelst, alle jordens ender! For Jeg er Gud, og det er ingen annen. Jeg har sverget ved Meg Selv. Fra Min munn har Rettferdighetens Ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake. For Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal avlegge ed.

4)Salme 91,14 «Fordi han er Meg hengiven, skal Jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, for han kjenner Mitt navn.

5)Sal 96,2-3+10 Syng for Adonai, lov Hans navn (Israels Gud)! Forkynn fra dag til dag evangeliet om Hans frelse! Forkynn Hans herlighet blant folkeslagene, Hans under blant alle folk. Si blant folkeslagene: «Adonai regjerer (eng: Adonai er konge)!…

ANDRE: Deklarer de Bibelske grense linjene gitt til Israel, i:  Josva 1 [og/eller] 4.Mosebok 34,1-18

Promised Land1) [Israels Gud har tegnet en linje i sanden]. Salme 78,55 Han drev også folkeslagene ut foran dem, målte opp arven for dem (eng: ved en linje) og lot Israels stammer bo i sine telt.

2) Josva 1,2-6 Derfor skal du nå bryte opp og gå over denne Jordan-elven, du og hele dette folket, til det landet som Jeg gir dem, Israels barn.

 3) Hvert sted dere setter foten på, gir Jeg dere, slik Jeg sa til Moses.

4 Fra ørkenen og fra Libanon helt til den store elven, elven Eufrat, hele landet til hetittene, og helt til Storhavet mot solnedgangen skal landområdet deres være.

5 Ikke noe menneske skal være i stand til å stå seg mot deg alle dine levedager. På samme måten som Jeg var med Moses, slik skal Jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

6 Vær sterk og modig, for det landet som Jeg sverget for deres fedre at Jeg ville gi dem, skal du skifte ut som arv til dette folket.

TREDJE: Deklarer Ingen Votering: Deres planer skal bli til intet:

Jes 8,9-10 Gjør bare det onde (eng: la krigsropet lyde), alle dere folk (eng: Nasjoner [FN]! Men dere skal bli knust. Legg øret til, alle dere fra jordens fjerne land, spenn om dere, likevel skal dere knuses. Legg bare råd, men rådet skal gjøres til intet. Tal bare et ord [FN], det skal likevel ikke stå fast, for med oss [Israel] er Gud.

JerusalemFJERDE: Tal og deklarer Guds Ord til Fjellene (Jerusalem):

1)Esekiel 36, 1-11– Og du, menneskesønn, profetér til Israels fjell og si: Israels fjell, hør Herrens ord!

2 Så sier Herren Gud: Fordi fienden har sagt om dere: «Ha-ha! De evige høydene har blitt vår eiendom»,

3 derfor skal du profetere og si: Så sier Herren Gud: Fordi, ja fordi de la dere øde og trampet dere ned på alle sider, så dere skulle bli til eiendom for de andre folkeslagene, og fordi folk har dere på leppen og tungen og bruker dere til baktalelse,

4 derfor, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren Gud! Så sier Herren Gud til fjellene, høydene, bekkefarene, dalene, de øde ruinene og de forlatte byene, de som ble til bytte og spott for resten av folkeslagene omkring,

5 derfor, så sier Herren Gud: Sannelig, Jeg har talt i Min brennende nidkjærhet mot resten av folkeslagene og mot hele Edom, de som tok Mitt land til eiendom, mens de gledet seg av et helt hjerte og var fylt av forakt i sjelen, så de kunne legge henne åpen for å plyndres.

Mountains6 Profetér derfor om Israels land og si til fjellene (Jerusalem), høydene, bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud: Se, Jeg har talt i Min nidkjærhet og Min harme fordi dere har båret vanære fra folkeslagene.

7 Derfor, så sier Herren Gud: Jeg har løftet Min hånd til en ed, sannelig, folkeslagene rundt dere skal selv bære vanæren.

8 Men dere, Israels fjell, dere skal skyte grener og bære frukt for Mitt folk Israel, for det er like før de kommer.

9 For sannelig, Jeg er med dere, og Jeg skal vende Meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd.

10 Jeg skal la det bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen. Byene skal bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen.

11 Jeg skal la det bli mange av både mennesker og dyr på dere. De skal bli enda flere og være fruktbare. Jeg skal la dere være bebodd som i de eldste tider, og la dere få det bedre enn i de første tider. Da skal dere kjenne at Jeg er Herren.

2) Jesaja 40,1-5 Trøst, trøst Mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort. For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder.

3 Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei! Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen.

4 Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal jevnes. De bratte stedene skal bli til en slette, og kupert landskap til flat mark.

5 Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alt kjød se det. For Herrens munn har talt.

FEMTE: Be at Landet aldri skal bli delt i to nasjoner igjen:            Esekiel 37,22 Jeg skal gjøre dem til ett folkeslag (eng: nasjon) i landet, på Israels fjell. Én konge skal være konge over dem alle. De skal ikke lenger være to folkeslag (eng: nasjoner), og de skal ikke deles i to kongeriker igjen.

IsraelSJETTE: Alarmer andre Vektere og Krigere at de skal handle: begynn å be og faste!!!

I Esekiel 22,30 Derfor lette Jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt åsyn til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Men Jeg fant ingen. Jeg vil stå i gapet, vil du? Kong Josjafat var omgitt av konger i 2.Krønikebok 20, som var på veg for å ødelegge Jerusalem og folket her i denne samme dalen. Han kalte sammen en forsamling og erklærte en faste. Da lovprisningen steg opp kjempet Israels Gud kampen og vant. Han vil gjøre det igjen.

Jesaja 62,6 På dine murer, du Jerusalem, setter Jeg vektere (og det inkluderer oss kvinner), de skal aldri være stille, verken om dagen eller om natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!

Vi som troende har mottatt mye fra Israel og Jerusalem. Min bønn og mitt håp er at vi vil ta 10 minutter hver dag til å be, proklamere og erklære disse skriftstedene eller i det minste en gang hver uke, der vi bygger opp en hekk/grense for landet.

Hvis du planlegger en tur eller hvis du vet om noen turer som skal reise i denne Jehosafats dal, mellom Jerusalem og Oljeberget; Vennligst få dem til å stoppe og be, mens de er i landet, for deres egne Nasjoner. Det kan bli opp til 50 Nasjoner eller mer representert på en tur som bokstavelig talt går inn i denne dalen. Dette Bibelske Hellige Landet ble gitt til Abraham og hans ætt Israel for evig, som en pakt fra Israels Gud. 1.Mosebok 13,14-17

Salme 122,6 Be om fred for Jerusalem! «Må de som elsker deg, få gode dager! Måtte HERREN velsigne hver og en av dere når dere står på Guds Ord for Hans Land. Sela

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchVelsignelser fra dine Israelske mentorer og venner
Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62,1

print-btn

DU KAN BEGYNNE Å GI ÆRE MED PENGENE DINE I DAG!

Hvis du anser at vi gjør et godt arbeid i å undervise og formane inn i ditt liv og til alle nasjoner. Hvis våre skrifter og undervisning gagner ditt åndelige liv og vandring med Yeshua, er det tid for å ære og adlyde instruksjonen fra de Hellige Skriftene.

Gal 6,6-8 Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder. Ta ikke feil (eng: bli ikke bedradd), Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Vi formaner deg til å gjøre det som er rett innfor Ham slik at DU og din familie kan høste FULLE FORDELER/VEDERLAG av overflødende liv og evig liv i vår Konge Yeshua!

Send dine tiender, offer eller førstefrukter via online gjennom www.kad-esh.org trykk på donations.

Send oss en e-post for bankoverføring eller Western Union detaljer til [email protected]

DEN TREDJE DAGS VEKKELSE

Third Day RevivalDen tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og å elske og ÆRE det jødiske folket, Israel av I DAG, som er Nasjonenes Mor!

Last ned vårt Third Day Revival (Tredje dags vekkelse) hefte gratis og bli med oss på natte vakter i din nasjon hjemme eller i din menighet på http://kad-esh.org/free-downloads/
(Tilgjengelig på: engelsk, spansk, finsk og tysk)

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com