Toora portsjon KORACH – Bamidbar (4 Moosese) 16:1-18:32

ELU JA SURMA KÜSIMUS!

Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au! Roomlastele 13:7

Shabbat shalom armsad!

Ma armastan seda, kui Püha Vaim mind jumaliku ilmutusega äratab! Möödunud shabbatil ärkasin ma vara, sest Ta ujutas mind üle arusaamisega Tama AU TAASTAMISEST Messia Ihus üle terve maailma. Au tuleb taastada jumalikku meelevalda kandvate juhtide ja autoriteetide hulgas. See omakorda taastab austuse üksteise ja austuse JHVH vastu!

VÄGA OLULINE VASTULAUSE

Ainsad korrad/ajad, mil autoriteetidele ei pea kuuletuma on siis, kui nende juhtnöörid ja nõudmised on otseses vastuolus Pühakirja ning JHVH ilmutatud Sõnaga! Pane tähele, et alltoodud kirjakohas vaidleb Keefa (Peetrus) vastu Ülempreestrile, sest viimane keelas tal J’shua nimes jutlustada/kuulutada!

Ja nad tõid ning seadsid nad Suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt ning ütles: “Kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamast selle nimes? Ja vaata, te olete Jeruusalemma täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale!” Aga Keefa ja teised apostlid kostsid ning ütlesid: “Elohimi sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna.” Apostlite teod 5:27-29

Aga see on ka enamasti ainus põhjus. Kõigil teistel juhtudel peame õppima autoriteete austama ja neile kuuletuma.

Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja ülemaile, oleksid sõnakuulelikud, valmis igaks heaks teoks. Tiituse 3:1

LUGUPIDAMATUS JA SEMUTSEMINE

Protestant ReformationAlates viimasest protestantlikust reformatsioonist ning selle lahti murdmisest katoliku kirikust ja viimase religioossetest dogmadest, vabanes Messia Ihu kõigest, mis “lõhnas katoliikluse” järele. See hõlmas kõiki autoriteetide tiitleid ja vaimulikke seisusi. Selles oli palju üleliigset, sest mitmed neil positsioonidel kasutasid ära inimmasse ja eriti vaeseid. Nad müüsid indulgentse ja pattudest andeksandmist raha eest. See oli JHVH ees jäledus ja kiriku reformaatorid, nagu Martin Luther, Calvin, Zwingly ja teised ütlesid lahti sellest kohutavast praktikast, mis orjastas inimesi ja apostelliku preesterkonda.

Kuid selles innukuses vabaneda kogu “neetud katoliikluse” pärandist, jätsid nad samas endast maha ka LUGUPIDAMATUSE ja SEMUTSEMISE pärandi kõigile järgnevatele põlvkondadele. Enim kui mistahes muu kontinent, sai Euroopa sellest enim mõjutatud. Misjonäride kaudu mõjutas Euroopa kristlus omakorda kõiki teisi rahvaid. Seepärast võib seda pärandit leida paljudes teistes rahvastes, kuid Läänes on selle mõju kõige suurem.

HALB PÄRAND SUGUPÕLVEDELE!

Vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega.

Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala koguduse eest? 1 Timoteusele 3:4-5

See Lääne ühiskonna LUGUPIDAMATUSE ja SEMUTSEMISE haiglane pärand on minetanud isegi austuse oma vanemate vastu. Üldises mõttes on anarhia ja lugupidamatuse vaimsus kõigi autoriteetide vastu saanud reformatsioonijärgse põlvkonna kaubamärgiks. See on edenenud tasapisi, sööbides läbi kõigi moraalsete kiudude/ kõikidesse moraalsetesse kiududesse, kuni selleni, et 20. ja 21. sajandil on mässumeelsus vanemate ja kõigi jumalike standardite vastu saanud perverteeritud normiks.

Üheks moodi läinud lugupidamatuse normiks on saanud isa ja ema kutsumine nende eesnimedega, mis loob “võrdsuse” ja “sõps-sõps” olemise õhkonna, milles vanemad kaotavad oma laste üle igasuguse kontrolli. See on läinud nii kaugele, et lapsed võivad isegi politsei kutsudai, kui neile vanemad ei meeldi, või kui vanemad üritavad praktikasse viia piibelikku kasvatust ja DISTSIPLIINI.

Kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti! Õpetussõnad 13:24

“Ja ma panen lapsed neile vürstideks ning väikesed lapsed valitsema nende üle. Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist, noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu.” Jesaja 3:4-5

Promiscuous AtmosphereOn tekkinud kõikelubav ja kergemeelne õhkkond, kus maailma keskpunktiks ja isegi juhtijaiks on JHVH (Jumala) korra asemele saanud lapsed. Samas, kui Jhvh piiblikohane kord on vastupidine- lapsed peavad austama vanemaid ning meile kuuletuma.

Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jhvh, su Elohim, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jhvh, su Elohim sulle annab! 5 Moosese 5:16

Kes neab oma isa ja ema, selle lamp kustub pilkases pimeduses! Õpetussõnad 20:20

Heebrea keeles sõna NEEDMA on KLALA, mis tähendab KERGELT, LUGUPIDAMATULT või AUSTUSETA suhtuma.

LUGUPIDAMATUS VANEMATE JA AUTORITEETIDE VASTU VÕIB OLLA LASTELE SURMAV!

LUGUPIDAMATUS KOGUDUSE JUHTIDE VASTU

Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu! Heebrealstele 13:17

DishonoringLugupidamatus nende pastorite, koguduse juhtide, õpetajate, piiskoppide vastu, kes on end ALISTANUD JHVH Sõnale ja Tema autoriteedile, võib uskliku tappa. Jhvh Sõna ütleb, et tuleb austada ja kuuletuda neile, kes teid JUHIVAD. Sellise juhtimise eesmärk on teie HINGEDE ÜLE VALVAMINE. Juhtidel on suur vastutus hingede osas, sest need on usaldatud nende hoolde. Nii, nagu karjased peavad oma lammaste üle valvama ja vaatama, et nad ei läheks kaduma, ega oleks neil haigusi, nii ka vaimsed juhatajad VALVAVAD inimeste üle, kes neile on usaldatud, et nad oleksid HOITUD!

See juhtiv isik ei ole mitte “isand üle teiste”, vaid teda kutsutakse vaimseks ülevaatajaks, mis tähendab ka ametinimetust piiskop (ülevaataja) või peapiiskop (ülevaatajate ülevaataja). Me kõik vajame juhte, kes meie hinge üle valvavad. Kui minu vaimsed juhid annavad mulle MILLISEID iganes juhiseid, siis suhtun ma neisse täie TÕSIDUSEGA! Ma võin olla valitud peapiiskopi ametisse, aga kui minu abikaasa või keegi minu vaimsetest juhtidest räägib Sõna mu elu kohta, siis võtan seda kuulda aukartuses Jhvh seatud autoriteedi vastu, ega julge mingil juhul suhtuda sellesse kergelt või seda eirata. Ma KUULAN hoolikalt, kui nad mind milleski manitsevad! Ma olen kiire KUULETUMA ja seda PRAKTIKASSE VIIMA.

Minu vaimne heaolu ja autoriteedi positsioon lähtub ainult ÜHEST allikast, JHVH kartusest ja autoriteedi austamisest! See on tulnud mulle KASUKS läbi aastate ning hoidnud mind kurja eest!

AUTORITEEDILE ALLUMINE NÄITAB TÕELIST USKU!

Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb! Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee seda!”, siis ta teeb.” Aga seda kuuldes J`shua imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi! Matteuse 8:8-10

VASTUHAKK KORRA JA ÜLEMATE LOOJA VASTU

Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Elohimi tunnetusest, nõnda on Elohim nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär; nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust ja tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust,nad on keelekandjad, laimajad, Elohimi vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõnakuulmatud. Roomlastele 1:28-30

lack of honorAustuse ja lugupidamise puudumine vanemate ja vaimsete juhtide vastu on kandunud igasse eluvaldkonda. Lugupidamatus ja familiaarsus on kasvanud nii kaugele, et lapsed on hakanud tegema pea kõike, mis vaid lihale hea “tundub” ja seda ilma igasuguste piiranguteta. Lapsevanematel on ei ole enam luba lapsi isegi mitte keelata või korrigeerida, kuna ühiskondlikud hoolekandeasutused ja teisedki jälgivad neid, kui laste “kuritarvitajaid”.

Mässu ja vastuhaku katk vanemate ning ülemuste vastu on viinud abortideni, alaealiste rasestumisteni, narkootikumide tarbimiseni, depresioonide ja enesetappudeni. Isegi homoseksuaalsus ja lesbilisus levib jõudsalt noorte hulgas, kes näevad seda kui maksimaalset “vabadust” kehtestatud moraalinormide vastu.

Peaasjalikult on aga homoseksuaalsus ja muu säärane TÄIELIK MÄSS LOOJA AUTORITEEDI VASTU. TEMA, kes lõi MEHE olemaks MEES ja NAISE olemaks NAINE!

Seepärast on JHVH nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu – mees on teinud mehega nurjatust – ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest. Roomlastele 1:26-27

Siiski peame me meeles pidama, et see viimane mäss Looja enda, tema autoriteedi ja korra vastu on suuresti mõjutatud protestantlikest reformidest kõikide tiitlite, aunimetuste ja –positsiooide vastu arvates, et nad taastavad tõelise rõõmusõnumi. Seetõttu pole mingi üllatus, et paljude protestantlike uskkondade seas, on homoseksuaalsus üha enam aktsepteeritav ja paljud pastorid on nüüd avalikult homoseksuaalid või lesbid!

Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki! 1 Korintlastele 6:9-10

PROTESTANTISMI VILI ON SEGUNENUD VILI!

false prophetsHoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Matteuse 7:15-20

Püha Sõna ütleb meile, et puud tuntakse tema VILJADEST! Ehkki protestantlikust reformatsioonist on välja kasvanud palju häid asju, nagu ukse avamine rõõmusõnumi taastamisele. On aga ka palju halbu asju. Seega parimal juhul on protestantismi puu segunenud puu, segapuu! On vaja hüljata KÕIK segapuud, et me saaksime süüa vaid Elupuu VILJA!

See ei ole kutse tagasi katolitsismi, vaid kutse tagasipöördumiseks Iisraeli Jumala juurde, juudi Messia J`shua juurde ja Pühakirja KÕIKIDE SEADUSTE juurde!

Aga J`shua ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures, oma majas. Ja ta ei saanud seal teha vägevaid tegusid peale mõne põdeja tervendamise, kui oli pannud käed nende peale. Ja ta pani imeks nende uskmatust. J`shua rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi. Markuse 6:4-6

Tänapäeva lääne ja eriti Euroopa kirikutes/kogudustes esineb tihti lugupidamatust kiriku juhtide vastu. Kui kedagi kutsutakse tema tiitli järgi, siis võidakse neid pilgata või maha suruda. Selline õhkkond võib olla takistuseks ÄRKAMISE tulemiseks. Kui puudub AUSTUS J`shua jüngrite vastu, kes kannavad Tema võidmist ja autoriteeti, et VALITSEDA Ihus (koguduses), siis ei ole ka märkimisväärseid, silmnähtavaid IMESID. Just nii nagu juhtus Naatsaretis, kus nad suhtusid KERGELT J’shuasse ja Ta ei saanud seal teha palju tunnustähti!

Jätkub…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchÕnnistustega sinu Iisraeli mentoritelt ja sõpradelt,
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

print-btn

SA VÕID AUSTUST ÜLES NÄIDATA JUBA TÄNA, TOETADES MEID OMA FINANTSIDEGA!

Kui sa leiad, et me oleme hästi tööd teinud õpetades ja manitsedes sind ja kõiki rahvaid; kui meie kirjad ja õpetused on hästi mõjunud su vaimsele elule ja J`shuaga käimisele, siis on aeg austada Pühakirja ja kuuletuda neis olevatele juhistele.

Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Ärge eksige: Elohim ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Galaatlastele 6:6-8

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.