Toora portsjon CHUKAT (4 Moosese) 19:1-22:1

ELU JA SURMA KÜSIMUS!

Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au! Roomlastele 13:7

Shabbat shalom armsad!

Ma armastan seda, kui Püha Vaim mind jumaliku ilmutusega äratab! Möödunud shabbatil ärkasin ma vara, sest Ta ujutas mind üle arusaamisega Tama AU TAASTAMISEST Messia Ihus üle terve maailma. Au tuleb taastada jumalikku meelevalda kandvate juhtide ja autoriteetide hulgas. See omakorda taastab austuse üksteise ja austuse JHVH vastu!

VÄGA OLULINE VASTULAUSE

Ainsad korrad, mil autoriteetidele ei pea kuuletuma on siis, kui nende juhtnöörid ja nõudmised on otseses vastuolus Pühakirja ning JHVH ilmutatud Sõnaga! Pane tähele, et alltoodud kirjakohas vaidleb Keefa (Peetrus) vastu Ülempreestrile, sest viimane keelas tal J’shua nimes kuulutada!

Ja nad tõid ning seadsid nad Suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt ning ütles: “Kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamast selle nimes? Ja vaata, te olete Jeruusalemma täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale!” Aga Keefa ja teised apostlid kostsid ning ütlesid: “Elohimi sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna.” Apostlite teod 5:27-29

Aga see on ka enamasti ainus põhjus. Kõigil teistel juhtudel peame õppima autoriteete austama ja neile kuuletuma.

Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja ülemaile, oleksid sõnakuulelikud, valmis igaks heaks teoks. Tiituse 3:1

Järg eelmise nädala kirjale #1…

KAHEKORDNE AU KOGUDUSE VANEMATELE!

EldersVanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahekordse austuse vääriliseks, eriti neid, kes töötavad sõnas ja õpetuses. Sest Kiri ütleb: “Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab!” ja: “Töötegija on oma palga väärt!” 1 Timoteuse 5:17-18

JHVH Sõna juhendab meid andma KAHEKORDSET AU meie vaimsetele vanematele või J’shua Ihu juhtidele ja eriti neile, kes JUHENDAVAD HÄSTI! See toob endaga kaasa SHALOM’i, heaolu ja terviklikkuse! Pange tähele, et teenistuse juhid peavad JUHENDAMA HÄSTI, õpetades Sõna ja rajades õpetusi, mis hoiavad inimesed “sirgel ja kitsal rajal.” Nad ei tohiks “kõrvu kõditada”, vaid pigem “kõrvust tirima”!

Seepärast ütle neile: see on rahvas, kes ei kuula Jhvh, oma Elohimi häält ega võta vastu korrigeerimist! Tõde on kadunud ja hävinud nende suust! Jeremija 7:28

Kuna kogudusetes ei ole piisavalt austust, siis kannatavad mitmed kogudused/kirikud majandusliku puuduse käes. Paljudel jutlustajatel on rahalised raskused ja samamoodi käib tihti ka koguduste liikmete käsi.

Televiisorit vaadates on enamus saateid ja reklaame suunatud sellele, et inimesed ANNAKSID. Paljud teenistused on kulutanud reklaamide väärtuslikule eetriajale võimalikult palju, et hoida end fookuses, mis omakorda on viinud nende rahalise seisu miinusesse. (see on pigem USA meediamaailma eripära. Tõlkija kommentaar)

KUS EI OLE AUSTUST, SEAL EI OLE ÕNNISTUST!

Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Galaatlastele 6:6-8

Kui ohvriandide või kümniste toomises vaimsetele õpetajatele ja juhtidele puudub AUSTUS, siis nende juhatusest või õpetusest ei ole KASU, sest sellega pilgatakse Elohim– Jumalat! Siis ei ole ka ärkamise läbimurdmist ja lõpuaegade lõikus mädaneb põldudel! Siis ainus, mida võib oodata- on KOHUS.

Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Elohimi (Jumala) kojast; aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Elohimi evangeeliumi? Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub jumalakartmatu ja patune? 1 Peetruse 4:17-18

TOORA JUHISTE HÜLGAMINE HÄVITAB PÕLVKONDI!

TorahMu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester! Ja et sa oled unustanud oma Elohimi Toora, siis unustan minagi su lapsed! Mida rohkem neid on, seda rohkem nad teevad pattu mu vastu! Ma muudan nende au häbiks! Hoosea 4: 6-7

Meie vaimsete juhtide, vanemate ja lapsevanemate AU taastamine hõlmab endas ka PÜHA ANDMISE (ohvrid), tiitlid ja JUHISTELE kuuletumise. Heebreakeelne sõna juhiste jaoks ongi tora, mis tähendab JHVH piibellikke juhiseid inimkonna jaoks.

See on üks väga segunenud pärand, alates ajast, mil Martin Luther tõstis mässu kõigi “TEGUDE” vastu; Toora on maha surutud paljudes evangeelstes ringkondades.

MEELEPARANDUSE KUTSE AUTUTELE JUTLUSTAJATELE!

Sest üks ja sama Elohim teeb usust õigeks ümberlõigatu ja usu läbi ümberlõikamatu. Kas me siis teeme Toora (käsu) tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku! Roomlastele 3:30-31

Paljude jutlustajate lemmiklause on: ““Nüüd, mil sa oled päästetud, ei ole sa enam “käsu all”, sest sa oled nüüd “armu all””. Kuid see lause on võetud kasutusele tähendamaks, et Elohimi seadus on KEHTETU, tühistatud, midagi minevikku jäänud või “vana” ja parimal juhul kehtiv ainult Iisraeli rahvale!

SEADUSETUS vohab kirikutes/kogudustes! Kuni puudub AUSTUS Toora, JHVH seaduste, meie ABBA õpetuste vastu, niikaua pole ka austust juhtide, vanemate ja kõikide teiste autoriteetide vastu.. See toob endaga kaasa HÄVITUSE kõikidele meie põlvkondadele! JHVH unustab meie lapsed!

honor-2-3Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala Seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Mida rohkem neid on, seda rohkem teevad nad pattu mu vastu. Ma muudan nende au häbiks. Hoosea 4:6-7

JHVH hülgab preestrid, kes ei õpeta Tema käske! Andku Abba ARMU! Preesterkonnale, kes ei õpeta Elohimi käske rahvale, saab osaks KOHTUMÕISTMINE! Need, keda peeti suurteks jutlustajateks, võivad saada pisemateks JHVH silmis!

Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Matteuse 5:17-19

Meeleparanduse tegemine seadusetusest, lugupidamatusest autoriteetide suhtes, anarhiast ja vastuhakust on hädavajalik, seda tuleb teha kiiremas korras. Kui seda ei tehta, siis on maailma tulemas jubedaim NEEDUS, mida kunagi nähtud ja eriti LÄÄNEMAAILMA peale.

Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me

ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te SEADUSETUD! Matteuse 7:21-23

AUSTA RAHVASTE EMA IISRAELI

IsraelVaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb JHVH päev,suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Malaki 3:23-24

AUSTUSE taastamine Iisraeli, kui rahvaste Ema suhtes on kohustuslik, kui me tahame näha Messia Ihu ja maailma rahvaste õnnistust. Iisrael ei ole “väike vend”. Iisrael on rahvaste Ema! JHVH on kasutanud Iisraeli, et anda meile Piibel, Messia ja rõõmusõnum (evangeelium). See ei ole “väikese venna” roll. See on vanema roll! Sellepärast noomis ka juudi apostel Shaul (Paulus) paganatest usklikke ja hoiatas neid ülbuse eest mitteusklike juutide suhtes! Sest mitte paganate oks ei kanna JUURT, vaid juudi juured kannavad paganate oksa!”

Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha, ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Roomlastele 11:16-18

Ajal, mil Jeruusalemmas suhtuti autoriteetidesse ja juhtidesse lugupidavalt ning šlihhim (heebrea keeles läkitatud; apostlid) olid au sees, mil valitses aukartus ja toimus ÄRKAMINE, oli inimestel kõik ühine ja kellelgi ei olnud puudust.

Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Apostlite teod 2:42-44

Kõige paljastavam asjaolu on see, et kõik suhtusid apostlitesse (vanematesse juhtidesse!) aukartusega, sest valitses AUSTUS ja AU ja seetõttu ka IMETEOD ja ÄRKAMINE.

Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni sammaskäigus. Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid J’shuasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi, Apostlite teod 5:12-14

Armsad, kohtumõistmine peab algama Elohimi kojast! Austus, lugupidamine ja austusväärsed ÕPETAJAD saavad taastatud! See on Jah liikumine, parandades haigeid paljudes põlvkondades nii, et Tema saaks maa peal austatud. Aeg on juba rohkem kui hiline, kuna patt on jõudnud oma kõrgpunkti, nii nagu Noa ning Soodoma ja Gomorra aegadel. Siiski päästab sellest raskest tunnist meid veel TESHUVA-MEELEPARANDUS ja tagasipöördumine eesmärgi juurde!

Ilma meeleparanduseta ja JHVH, Tema Sõna, Tema juhtide, vanemate ja autoriteetide ja eriti Iisraeli, kui rahvaste Ema AU taastamiseta, ei tule ÄRKAMIST.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchÕnnistustega sinu Iisraeli mentoritelt ja sõpradelt,
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

print-btn

SA VÕID AUSTUST ÜLES NÄIDATA JUBA TÄNA, TOETADES MEID OMA FINANTSIDEGA!

Kui sa leiad, et me oleme hästi tööd teinud õpetades ja manitsedes sind ja kõiki rahvaid; kui meie kirjad ja õpetused on hästi mõjunud su vaimsele elule ja J`shuaga käimisele, siis on aeg austada Pühakirja ja kuuletuda neis olevatele juhistele.

Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Ärge eksige: Elohim ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Galaatlastele 6:6-8

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.