Torah lesing: NASSO – Bamidbar (4.Mosebok) 4,21-7,89

Åp11,15 Da blåste den sjuende engelen. Og det lød høye røster i himmelen som sa: «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Messias (engelsk: har blitt Herrens og Hans Messias` Riker), og Han skal herske som konge i all evighet!» (Kristus endret til Messias)

Shabbat shalom du høyt elskede!

ArchbishopDen 14.mai 2016, i jubelåret og dagen for 68 årsdagen for etableringen av mirakelstaten Israel ifølge den gregorianske kalender, ble jeg opphøyet til posisjonen av Erkebiskop i TAPAC (Trans-Atlantisk og Pacific (Stillehavs) Allianse av Kirker) i den hellige byen Jerusalem, Israel, foran mange kristne og jødiske vitner. Dette er den høyeste posisjonen av prestelig autoritet innen denne organisasjonen og de fleste kristne kirkesamfunn. Denne posisjonen bærer en kongelig autoritet innen riket av det religiøse systemet i kristenheten. Dette gjør meg til den første jødiske/Israelske kvinnelige Erkebiskop i verden og så langt jeg vet, kanskje i historien. Dette sier jeg til Yah`s (Guds) ære, som jeg har tjent under mange prøvelser og spennende øyeblikk siden 1988!

Kristendom, judaisme, islam og mange andre er ulike typer av «denne verdens riker». De er ikke fullt ut Guds Rike. Selv om de har elementer som matcher prinsippene i YHVH`s Rike, er de fremdeles hva jeg ville kalle «blandede riker», derfor kvalifiserer de til å bli klassifisert som «riker av denne verden». En dag vil alle rikene av denne verden bli innlemmet i Guds Kongerike! For at det skal skje er det obligatorisk at deres INNHOLD og FUNKJSJON blir FORENT med YHVH`s Ord og Ånd. Med andre ord, ethvert religiøst kirkesamfunn, system eller Imperium, økonomisk eller nasjonalt, og ethvert annet rike av denne verden, vil måtte gjennomgå en seriøs TRANSFORMASJON fra innsiden. Denne transformasjonen vil sette dem i stand til å underlegge seg og å overgi seg til Kongenes Konge og Adon Haadonim (Herrenes herre), Yeshua den jødiske Messias og Løven av Juda Stamme.

Makten til å påvirke

Dette å ha bli satt i en autoritets-posisjon, Kongelig Autoritet innen kristenheten, gir meg makten til å påvirke fra innsiden slik at denne transformasjonen kan skje og Skriftene kan bli oppfylt. Vi er virkelig ved tidens ende og alle riker vil bli dømt. Dette er spesielt sant for det vi kaller Guds Hus.

1 Pet4,17 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium?

Guds Hus er disse som regner seg som etterfølgere av Frelseren som ble korsfestet, begravet og oppsto fra de døde for 2000 år siden i Jerusalem, Israel. Hans virkelige navn er Yeshua, selv om mange fremdeles kaller Ham ved det greske navnet Jesus Kristus. Han var, er og kommer til å være en JØDE; Ved en jøde blir verden frelst og ved en jøde vil verden bli dømt!

Åp5,5 Men en av de eldste sa til meg: «Ikke gråt! Se, Løven av Juda stamme, Davids Rotskudd har seiret, så Han kan åpne bokrullen og bryte de sju seglene på den.»

Pure BrideUt fra denne nødvendige dommen, fra alle de ulike kirkesamfunnene og religiøse rikene, vil en helliggjort Brud bli samlet. Denne helliggjorte Bruden vil lede en døende verden, ved Åndens kraft, til kilden av levende vann- Yeshua Selv.

Åp22,17 Og Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører, skal si: «Kom!» Og den som tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!

Denne Bruden vil bli FORENT ved sannhetens Ånd og vil oppfylle Messias` bønn i Johannes 17 når Han bad at jøde og hedning vil bli ETT (Echad) slik at verden vil tro! Echad er enhet i flertall, som betyr at denne Bruden vil bestå av mennesker fra enhver vandring i livet, fra hvert rike og ethvert religiøst system, hver tunge, stamme og nasjon!

Åp5,9 Og de synger en ny sang og sier: “Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag (eng: nasjon),

ENHET VED SANNHETENS ÅND

Joh 14,16-18 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann (eng: hjelper), for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.

Det som vil forene denne kraftfulle helliggjorte Bruden vil være sannhetens ånd. Hun vil ikke bli forent ved hudfarge, ved en verdslig kles-kode eller ved kulturelle tradisjoner. Hun vil bli forent ved sannhetens Ånd alene, hun vil bli helliget ved sannheten i Yah`s Ord som tolket ved sannhetens Ånd- RUACH HAEMET! Og Sannheten er ikke «sannheter».

Joh17,17+20+21 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.

Holy ScripturesDet er kanskje mange veier som leder til Rom, men bare EN som leder til Guds Kongerike!

Joh14,6 Yeshua sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.

Og Yeshua som er veien, sannheten og livet er en JØDE! De Hellige Skriftene ble for det meste skrevet at Hebreere i pakt med den Allmektige gjennom Torahen og budene som Han gav dem å dele med hele menneskeheten! Så denne helliggjorte Bruden vil stå i sannheten av de Bibelske Hebraiske Fundamentene og forsaker den Romerske blandingen som krøp inn i kirken under det fjerde århundre. Den Øst Romerske Keiseren Konstantin, og kirkerådet i Nikea skilte henne fra jødene og alt jødisk, inkludert selve navnet på Frelseren- YESHUA som betyr Frelse!

TRANSFORMASJONEN AV DEN KRISTNE KIRKE

Derfor, for å bli brukt av YHVH i transformasjonen av det religiøse kristne riket, har jeg adlydt Ham, og etter mye bønn godtatt posisjonen av Erkebiskop. Da jeg gjorde det, ble jeg gitt friheten som en jødisk Erkebiskop, til å revidere liturgien for denne kraftfulle seremonien slik at mine løfter ville samsvare med mine prinsipper for tro som en endetids Messiansk, Apostolisk, Profetisk Apostel-Profet. Jeg har blitt mottatt inn i denne ærefulle posisjonen i den fulle kapasitet av hvem jeg er, hva jeg tror, og hva jeg har representert siden jeg har adlydt det guddommelige kallet til apostolisk tjeneste gitt til meg fra Jerusalem og Storbritannia i 1989!

Queen EstherEst4,14 For selv om du holder deg helt stille i denne tiden, skal det komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal gå til grunne. Hvem vet om du ikke er kommet til kongeverdigheten for en tid som denne?”

YHVH`s favør har vært over meg slik den var over Dronning Ester i Persia, Profeten Daniel i Babylon og Josef i Egypt, som ikke behøvde å kompromittere deres gudfryktige tros-prinsipper for å effektuere historiske forandringer i de herskende imperier i deres tid. Og for det er jeg takknemlig og gir all æren til Yah!

MINE MESSIANSKE APOSTOLISKE PROFETISKE LØFTER

Her er en sammenfatning av løftene mine. Jeg har proklamert dem i min innsettelses-seremoni som Erkebiskop i TAPAC.

Den tiltredende Erkebiskop sier:

 Jeg, Adriana Dominiquae Bierman, bekrefter, og ifølge dette erklærer jeg min tro på troen som ble åpenbart i de Hellige Skrifter og etablert av Yeshua og Hans Jødiske Apostler. Jeg vil bruke bare de formene for tjeneste som er autorisert og tillatt ved den Messianske tradisjon som salvet ved den Hellige Ånd, og rotfestet og grunnfestet i prinsippene fra de Hellige Skriftene. Jeg forstår helt og fullt at Kirken er i en prosess av gjenopprettelse til de opprinnelige Hebraiske fundamenter for troen som podet inn i Oliventreet med Israels folk. I hver generasjon er det bevegelser av gjenopprettelse for å gjenopprette alle ting som skrevet i Apgj 3,19 og jeg forplikter meg selv til å overgi meg, ved Yah`s Nåde, til alle Hans ordinerte bevegelser av gjenopprettelse slik at jeg kan vandre i den fulle sannheten av Hans Kongerike.

MIN FØRSTE UNDERVISNING OG OPPDRAG SOM ERKEBISKOP

Min første undervisning etter min opphøyelses-seremoni, under Jerusalem Biskops Forum, var sammenligningen mellom de hedenske festene som har blitt adoptert av kristenheten og de opprinnelige og evige Bibelske Moadim eller hellige feiringer, som beskrevet i 3.Mosebok 23.

TAPACMitt første oppdrag som Erkebiskop ble gitt til meg under Jerusalem Biskops Forum ved Presidenten i TAPAC, Erkebiskop J. Paul Hackman. Dette oppdraget er å skrive en bok om «TAPAC, BILDET PÅ ENHET», som er visjonen til organisasjonen. I boken vil jeg avsløre erstatnings-teologi og kalle på teshuva, omvendelse, fra alle dets aspekter for å oppnå den sanne enheten som Yeshua bad om i Johannes 17. Denne ENHETEN har blitt umulig å oppnå siden kirkerådet i Nikea ble etablert, ved at de skilte kirken fra sine jødiske røtter og hebraiske fundamenter og innførte anti-jødiske forfølgelser gjennom det meste av de siste 1700 år!

Siden vi, som Biskoper og Erkebiskoper i TAPAC, har del i det Globale London-styret av anerkjente Biskoper fra ETHVERT kirkesamfunn i kristenheten, skal min bok bli gitt til alle de innflytelsesrike Biskopene og Erkebiskopene i styret. Dette vil influere ethvert kirkesamfunn i kristenheten med sannheten om Evangeliet fra Sion, og med den presserende nødvendigheten av OMVENDELSE fra erstatnings-teologi. Det haster å fullstendig forsake erstatnings-teologi siden dommen over kirken banker på dørene til hvert rike i denne verden og ethvert religiøst kirkesamfunn! Midt i denne kommende dommen holder en mektig vekkelse og den største innhøstning som noen gang er sett på å bryte ut!

Jeg anser meg selv som privilegert og ydmyket siden jeg er ansett verdig til å tjene vår Konge, Yeshua på denne måten. Jeg håper og ber at alle dere, våre disipler, partnere og venner, vil stå sammen med meg i bønn og støtte INNTIL ALLE DENNE VERDENS RIKER UNDERLEGGER SEG VÅR JØDISKE MESSIAS YESHUA!

Archbishop Dr. Dominiquae BiermanFor YAh`s ære og For Sions skyld vil jeg ikke være stille! Jesaja 62,1

Erkebiskop Dr. Dominiquae Bierman
President
Kad-Esh MAP Ministries
Vekkelse fra Israel til Nasjonene
www.kad-esh.org

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com