Idolatry or Loyalty

Ebajumalateenistus või lojaalsus


Idolatry or Loyalty
Toora portsjon MIKETS – Bereshet (1. Moosese) 41:1- 44:17

Hanukka eriväljaanne 2021/5772

“Kuid Rutt vastas: “Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal! Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Jehoova tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!”” Rutt 1:16-17

Shabbat shalom, armsad!

Lääne ühiskondades, mis on täis humanismi ja uskmatust, näivad mõned kristlastest usklikud olevat nendes kahes asjas (ebajumalateenistus ja lojaalsus) segaduses. Paljud neist nimetavad tõelist lojaalsust ja kindlat pühendumist mingile eesmärgile või jumalikult määratud vaimsetele autoriteetidele ebajumalakummardamiseks. Nad ei suuda vahet teha ühel ja teisel, sest nende humanistlik meel on “vabaduse” nimel programmeeritud mässama kõigi inim-autoriteetide vastu.

“Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Kushi (Etioopia) naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. 4. Moosese 12:1

See on põhjus, miks koguduste karjastel on raske oma karja noomida, mässajaid parandada ja patuseid meeleparandusele kutsuda. Nad leiavad end hoopis teiste kõrvu paitamas ja meelelahutust pakkumas. Lääne ühiskondades on väga vähe neid, kes jääksid truuks “mitte-paitavatele” juhtidele, kes armastavad karja piisavalt, et seda manitseda, vastu astuda ja ise mitte minna kompromisile tõega. Tihti saavad koguduse vaimsetest juhtidest pigem “emotsionaalselt motiveerivad õpetajad” kui tõelised isad ja emad usus, kes vajadusel kasutavad oma laste distsiplineerimiseks ka autoriteeti.

“Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad.” 2. Timoteosele 4:3

Vaimsed autoriteedid, koguduste juhid ja õpetajaid on kutsutud inimesi inspireerima, visioone esile tooma, kuid mitte nii, nagu humanism seda teeb, inimeste emotsioone üles kruvides või nende ego paisutades, mis paneb nad end hästi tundma. Pigem on vaimsed autoriteedid kutsutud inimesi motiveerima, juhtides neid ennekõike Jahve (Jumala) kartusele. Karta Kõigeväelist sama palju kui vihata pattu.

“JHVH kartus on kurja vihkamine! Ma vihkan kõrkust ja ülbust, pahu eluviise ja pöörast suud!” Õpetussõnad 8:13

Idolatry or Loyalty

See on kartus JHVH ees, mis paneb inimesi pidama oma sõna, oma kohustusi ja jääma lojaalseks temale, vaimsetele juhtidele ja perekonnale, kuhu sind on määratud olema ka siis, kui on raske. Kuid liiga sageli mõistetakse kohut vaimsete juhtide üle oma isiklike solvumiste, kibestumise ja ka patu tõttu.

“Ja nad ütlesid: “Kas JHVH räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja JHVH kuulis seda.” 4. Moosese 12:2

Pidev kriitika vaimsete autoriteetide vastu on vaimse uhkuse ja enesekesksuse märk. Piibel võrdleb seda pidalitõvega.

“Ja JHVH viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära.Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge! Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine! 4. Moosese 12:9-10

Autoriteedile allumine on tänapäeva läänemaailmas väga ebapopulaarne. Nii ebapopulaarne, et kui juudi apostel Shaul (Paulus) elaks 21. sajandi Ameerikas või Euroopas, oleks

tema käitumist inimeste suhtes peetud “solvavaks” ja „kuritahtlikuks”. Vaadake, kuidas ta tegeles koguduses korduva kõlvatu patu üle.

“Aga mina, ehk ma küll olen ihulikult eemal, aga vaimus siiski ligi, olen otsekui teie juures viibides omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud – pärast seda kui teie ja minu vaim ühes meie Messia Jeshua väega on kokku saanud – Jeshua nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks Adonai (JHVH) päeval. Teie kiitlemine ei ole hea. Eks te tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks? 1. Korintlastele 5:3-6

Jeshuat ennast oleks peetud ebasõbralikuks ja liiga karmiks tema jutlustamise ja kuulutamise viisi tõttu. Vaata, kuidas ta käskis patuga hakkama saada, kas see mitte ei tundu halastamatu?

“Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmeist hukkub kui et kogu su ihu heidetakse Gehennasse (ee põrgusse). Ja kui sinu parem käsi sind pahandab, siis raiu ta maha ja heida enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmeist hukkub kui et kogu su ihu läheb Gehennasse.” Matteuse 5:28-30

Jeshua venda ja Jeruusalemma koguduse juht-ülevaatajat – peapiiskop Jaakovit, peetaks äärmiselt ebasõbralikuks ja karmiks, kui ta oleks elanud meie päevil. Lugege tema “karme” sõnu.

“Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi! Puhastage käed, te patused, ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad! Tundke ära oma viletsus ja leinake ja nutke! Teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks! Alanduge JHVH Adonai ette, siis ta ülendab teid! Jaakov (Jaakobuse) 4:8-10

Testi ennast, katsu end läbi! Kas lahkuksid kogudusest, kus juhid oma karjale sellisel viisil vastu astuksid? Ja kui sina elaksid patus, kas sa solvuksid sellise “jämeda kohtlemise” peale, mis ei võta arvesse sinu “tundlikku loomust”? Lubage mul öelda teile midagi, kui olete rohkem mures oma “tundliku loomuse” kui selle pärast, et süda on murtud JHVH solvamise pärast oma patuse eluviisiga, siis oled ebajumalakummardaja! Sa kummardate “iseennast”, mis on selle põlvkonna jumal.

“On ju minu käsi selle kõik teinud ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb JHVH. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on rusukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees!” Jesaja 66:2

Idolatry or Loyalty

Veelgi enam, meie päevil, kui oleme inimlikult kellegi eest tänulikud, kiidame ja õnnistame teda, peame oma sõna ja lubadusi vaatamata kõigele, siis peetakse seda “inimeste kummardamiseks” või “ebajumalakummardamiseks. Taaveti ja Joonatani vahelist lepingu-sõprust oleks peetud “ebajumalakummardavaks suhteks”.

Ruthi järelejätmatu pühendumus ja lojaalsus oma juudi ämma Noomi vastu oleks lääne kultuuris ennekuulmatu.

Taavet kutsus Sauli “minu isa” isegi pärast seda, kui Saul püüdis teda armukadeduse tõttu tappa ja Saamuel jäi Eelile truuks isegi pärast seda, kui sai Jahve’lt otsese prohveteeringu Eeli kahjuks. Saamueli pühendumus ja ustavus Eelile oli põhjus, miks temast sai nii võimas prohvet.

“Saamuel kasvas ning JHVH oli temaga ega lasknud ainustki oma sõna tühja minna.” 1. Saamuel 3:19

Kahjuks on need humanismi kahjulikud jooned interneti kaudu levinud kõikjale mailmas. Kuid ühiskondades, mida lääne inimene nimetab “primitiivseteks” hinnatakse selliseid mõisteid nagu pühendumus ja lojaalsus endiselt palju rohkem kui läänes ning pastorid ja vaimsetel juhtidel on rohkem vabadust oma karja korrale kutsuda ja tõe teele juhatada. Igal juhul kutsub JHVH meid austama ja kuuletuma oma vaimsetele juhtidele ja vanematele, kelle tema on meile määranud.

“Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!” Heebrealastele 13:17

Kui me elame ja käime Jahve kartuses, siis EI OLE oma abikaasa, vanemate, vaimse ema/isa, usuvendade ja õdede austamine ja lojaalsus nende suhtes ebajumalakummardamine, vaid lepingu viis. Juudi Messia Jeshua kaudu me oleme verelepingus üksteisega ja tähendab olla valmis andma oma elu Jeshua ja tema kuningriigi ja tema silmatera- Iisraeli rahva ja üksteise eest.

“Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.” Johannese 15:13

Idolatry or Loyalty

“Taaveti laul. JHVH! Kes võib tulla külaliseks su telki? Kes tohib elada su pühal mäel?See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südamest, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes JHVH-t kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet.” Psalmid 15:1-4

Austage oma vaimseid autoriteetite kui nad teid noomivad teie endi hüvanguks ja kaitseks. On aeg õppida täitma lepingu- ja kuningriigikohustusi.

“Kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes JHVH-d kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet.” Psalmid 15:4

Kompromisside, solvumiste või enesealalhoiu tõttu keeruliste suhete eest põgenemine on jätnud palju pisarate jälgi ja vajakajäämise tõelistest töötegijatest, kes panevad käed adra külge vaatamata tagasi.

“Aga Jeshuas ütles temale: “Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”” Luuka 9:62

Sellepärast ütles Jeshua, et kui mitu korda ma pean oma vennale andeks andma? Andestamine on suur osa lepingu mitterikkumisest üksteise suhtes, sealhulgas abieludes, perekondades ja kogudustes.

“Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.”Matteuse 6:15

Kui arvad, et Jahve andis sulle vaimse autoriteedi jaoks sõna, siis pärast palvetamist ja Piibli sõnas kinnitust leides räägi sellest antud autoriteedile üks ühele, kuid ära hakka levitama oma hukkamõistvaid arvamusi teistele, igatahes mitte enne kui oled selle vaimuliku juhiga saanud rääkida. Kui see inimene sind kuulda võttis, siis anna asi üle ja jäta Kõigeväelise kätte. Nagu Saamuel tegi Eeliga.

“Sest poolik on, mida me tunnetame, ja poolik, mida me prohveteerime.” 1. Korintlastele 13:9

Ole alandlik, teiste kritiseerimises, sest me kõik näeme ja tunnetame ja prohveteerime ainult osaliselt. Meil kõigil on pimeala. Ära mõista millegi üle kohut enne selle õiget aega. Põgene vaimsest uhkusest nagu katkust.

“Nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu ning ütlesid neile: “Nüüd on küllalt! Sest terve kogudus – nad kõik on pühad ja JHVH on nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid JHVH koguduse üle?” 4. Moosese 16:3

Idolatry or Loyalty

Vaja on alandlikkust ja ustavust, et austada ja avaldada lugupidamist ebatäiuslikele autoriteetidele, kes annavad oma parima, et näidata teed täiusliku eesmärgi poole. Aga see ongi piibellik viis. Olge tähelepanelikud ja õppige Toorast ja Iisraelist, et mitte teha vigu, mida tegid Korah ja temaga ühel nõul olnud Iisraeli koguduse liikmed, kui nad tõstsid mässu Moosese ja Aaroni vastu.

“Ja maa avas oma suu ja neelas ära nemad ja nende kojad ja kõik inimesed, kes kuulusid Korahile, ja kogu varanduse. Nõnda läksid nemad ja kõik, mis neil oli, elusalt hauda ja maa

kattis nad ning nad hävitati koguduse hulgast.” 4. Moosese 16:32-33

Töötage läbi oma kuningriigi suhted, püsige lepingu-suhetes nende “vähem täiuslike” inimestega, kes annavad endast parima, et Jeshuat järgida. Kui nad hõõruvad sind valest kohast, kui nende iseloomud erinevad sinu omast, siis õpi ja saa küpseks oma käimises Messiaga. See on kõigi tervete suhete, tervete abielude ja tervete perekondade – nii vaimsete kui füüsiliste võti.

See on ustav LOJAALSUS Jahve lepingule ja sellest ei saa ka surmavalla väravad võitu.

“Paljud inimesed kuulutavad omaenese lojaalsust, aga kes leiaks ühe ustava mehe?” Õpetussõnad 20:6

Rõõmsat ja õnnistatud hanukkat kõigile meie sõpradele ja partneritele

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Vaata “räägime hanukkast”:

Oma hanukka ohvriandide saatmiseks:

  • Interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092

Vaata viimast õpetust: Rutt ja Noomi

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →