No turning back

Ei ole tagasiteed!


No turning back
Toora portsjon HA’AZINU– Devarim (5. Moosese) 32:1–32:52

Prohvetlik sõna shmita aastaks 5782

“Ja neid välja viies nad ütlesid: “Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” 1. Moosese 19:17

Kui Elohim saatis oma inglid – malahhim, Lotti ja tema perekonda päästma, pidi see olema nende jaoks hea päev ja väga halb päev kurjade, amoraalsete ja ebaõiglaste Soodoma ja Gomorra elanike jaoks. Lott päästeti tänu Jahve lepingule Avrahamiga (Aabraham). Kõigeväeline ei unustanud Avrahami perekonda. Ta saatis erilised inglid (
malahhim-saadikud) Loti perekonda saatma, enne kui valati välja JHVH õiglane karistus ja kohtuotsus! Kahjuks suhtusid väimehed Lotisse kergemeelselt ja jäid oma uskmatusse.

“Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred, ning ütles: “Tõuske, minge siit paigast ära, sest JHVH hävitab selle linna!” Aga oma väimeeste silmis ta heitis nalja.” 1. Moosese 19:14

Kõigil neil oli võimalus pääseda nendest põrgulikest linnadest, kuid nad lükkasid selle võimaluse tagasi. Need rumalad ja uskmatud surid olles lämmatatud taevast alla sadava tule ja väävliga. Aga see ei pidanud nii olema! Neile oli Jumala poolt antud vaba tahte alusel võimalik öelda jah või ei, kuid nad valisid EI! Kui paljud on meie perekondades ja kogudustes Loti väimeeste sarnased? Peame valima kuuletumise isegi siis, kui sõbrad ja perekond seda ei tee! Kuid Lott jäi viivitama ja oleks
sellest päästest ise peaaegu ilma jäänud!

“Kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes: “Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast!” Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlemate tütarde käest, sest JHVH tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna.”” 1. Moosese 19:15-16

Loti naise ja tütred haarasid sunniviisiliselt kaasa saadikud (inglid), kes olid kohustatud Loti ja tema otsese pere õigeks ajaks välja viima! See oli ARM!

“Ja neid välja viies nad ütlesid: “Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!” 1. Moosese 19:17

No turning back

JHVH saadikud kutsusid neid üles mitte jääma lagedale tasandikule, mitte jääma “tuttavasse” mugavustsooni, vaid tõusma KÕRGEMALE, minema mägestikku. Lott ei täitnud hirmu pärast neid juhiseid ja palus, et võiks jääda Soari (Tsoar), väikesesse tasandiku linna.
Tsoar heebrea keeles tähendab “väike” ja selle tüvesõna võib tähendada ka kurbust või leina ning see oli kompromissile minek. Iga kord, kui läheme kompromissile Jahve sõnaga, et teha seda, mis on lihale mugav või piisavalt väike, et saaksime seda hallata, kurvastab see Püha Vaimu. Nagu siis, kui inimesed teevad kompromisse sellega, mida nad teavad lihavõtete, jõulude ja halloweeni paganliku päritolu kohta, ning otsustavad jääda tuttavasse madalasse ja väikesesse mugavustsooni, selle asemel, et minna meeleparanduse kõrgustesse ja naasta piibellike
moadimide (pühad kokkutulekud) juurde. Need on moadimid, mida Jeshua ise pidas. Aega on vähe jäänud ja Jeshua Messia kutsub oma pruuti tulema välja vaimsest Roomast ja minema üles Jeruusalemma. Kuid hirmust kõrguste ees jätkavad paljud Jumala anumist, et neid jäetakse madalale kohale. Jumal võib seda teha, kuid see mõjutab negatiivselt edasist teekonda nagu Bileami puhul. (4. Moosese 22:22). Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!

“Ja Lott vastas neile: “Muidugi mitte, mu isand! Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida mulle oled osutanud, jättes mu hinge elama! Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks!”” 1. Moosese 19:18-20

See pidi olema hea päev neile kõigile, päev nagu suurtest imedest saadetud paasapüha, aga paraku! Loti naine otsustas eirata taevaste sõnumitoojate juhiseid ja vaatas tagasi, justkui hellitades mälestusi neist iha ja pettumusi täis põrgulikest linnadest, millest ta oli ilma jäänud, või oli see lihtsalt „uudishimu”. Mis iganes see oli, suhtus ta KERGEMEELSELT JHVH saadikutesse ja muutus soolasambaks.

No turning back

“Siis JHVH laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld JHVH juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks!” 1.Moosese 19:24-26

Olen näidanud “Loti naist” Iisraelis Surnumere piirkonnas tuhandetele inimestele, keda olen viimase 30 aasta jooksul Iisraelis ekskursioonidele viinud. See soolasammas on valus meenutus kasutamata jäänud pääsemisvõimalusest. Kui JHVH ütleb „liigu edasi”, kuid sa siiski valid tagasi vaatamise või tagasipöördumise, võib see olla äärmiselt ohtlik! Tagasipöördumine algab tagasi vaatamisega minevikku „nostalgilise igatsusega”. Selline suhtumine halvab ja takistab edasiminekut. Selles mõttes on
kõik minevikus elavad inimesed muutunud “soolasambaks” ja nendes pole elu
! Kui inimesed tagasi vaatavad, langevad nad depressiooni auku!

No turning back

Nii ütleb JHVH Tsevaot, vägede JHVH:

“Minu soofar, mis selle shmita aasta alguses puhub, on EDASILIIKUMISE hääl. Ma viin oma väed, oma pruudi välja asendusteoloogiast, paganlikest pidudest, patust, ebajumalateenistusest, uskmatusest ja amoraalsusest. Ettevaatust „tagasi vaatamisega” või viivitamisega ütleb JHVH! Paljud minu inimestest rahvaste seas vaatavad tagasi möödunud ärkamistele ja tahavad neid taastada, kuid mind seal ei ole, ütleb JHVH. Nostalgiaga tagasi vaatamine oma helladele mälestustele Roomast laenatud paganlikest pühadepidamistest ja nende taaselustamine on praegu ohtlikum kui kunagi varem.
Tõuse kõrgemale! Ära lepi tasandikuga! Mu naine, Talle pruut, peab Babülonist välja tulema ja mulle, Juuda lõvile järgnema, ilma tagasi vaatamata.

Sel aastal on palju ilmselgeid raputusi ja ainult need, kes on juurdunud ja rajatud minu sõnas, minu Tooras ja täidetud minu Ruahhiga – kompromissitu Vaimuga, on piisavalt stabiilsed ja kõigutamatud, et aidata teisi paljude, paljude, paljude raputuste ajal, mis toimuvad sellel aastal ja järgmise 7 aasta jooksul pärast shmita’t.

Aga neid, kes mu nime – Jeshua kardavad, ma hoian oma nimes, ma juhin oma nimes ja neile tõuseb õiguse päike ja paranemine minu kuuehõlma tsitsiti (sama heebreakeelne sõna tiibade jaoks) narmastee all! (Mal 4:2). Te olete rõõmu täis keset raputusi, sest olete kartnud mu nime ega ole salanud mu nime! Paljud tulevad puudutama Jeshua taliti (palvesalli, kuuehõlma) äärt ja saavad terveks, ütleb JHVH. Ma teen teid silmapaistvaks kolmandas taevas ja teie palved mobiliseerivad inglite väed, kes on selliseks ajaks ette valmistatud! Kuni te lähete edasi, et paganate täisarv saaks päästetud, liigun ma võimsalt oma Iisraeli/juudi rahva seas, valmistades neid ette minu tagasitulekuks.

Kiirusta mu pruuti, et ta kuuletuks mulle, sest saak on äärmiselt rikkalik ja töölisi väga vähe! Liigu edasi, mine välja, mine edasi ja ära vaata tagasi; ära lase end hirmutada sõdadest ja kuulujuttudest ja uudistetulvast. Kuula mind mu rahvas, shmaa – kuula ja kuuletu, sest mul on sulle veel palju asju, mida tuleb teha. Kolmanda taeva uks avatakse teie ees. Püsi minu ligiolus, käi pidevas palves, ülistuses, kuuluta minu sõna ja las see olla valmis su
huultel.
See ei ole aeg käia “juhuslikkuses”, vaid eesmärgile keskendunult ja sihikindlalt. Valva oma südant, püsi usus, ole puhas, võta vastu Jumala riik nagu laps, võta kinni minu käest ja sa sisened minu auhiilgusesse. EI OLE TAGASITEED!”

“Nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede JHVH): neil päevil sünnib, et kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: “Meie tahame minna ühes teiega, sest me oleme kuulnud, et Jumal on teiega!”” Sakarja 8:23

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop dr Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Uudsevilja ja pühade ohvrite saatmiseks shmita aastaks:

  • Anneta interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile e-kiri: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Vabaks laskmise aasta

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →