Restitution of justice

Hüvitamine on õigluse tegu


Restitution of justice
Toora portsjon SHMINI – Vaikra (3. Moosese) 9:1-11:47

Tarkuseseeriad 5. osa

“Kõigis süütegudes härja, eesli, lamba, riiete ja kõigi kadunud asjade pärast, mida keegi ütleb enese oma olevat, tuleb mõlema asi viia Jumala ette: kelle Jumal süüdi mõistab, see peab teisele tasuma kahekordselt.” 2. Moosese 22:9

Shabbat shalom armsad!

Kui inimesed tellivad midagi meie Teenistuselt ja mingil põhjusel saab see transpordi käigus kahjustatud, siis vastavalt meie seatud korrale asendame me selle asja uue vastu ning saadame oma kuludega kohale. Enamus juhtudel LISAME sellele eksta kingituse tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks. Hüvitus katab alati kahjud kahekordselt. See on põhjus miks Toora räägib nii palju meie ligimestele tekitatud kahjude hüvitamisest ning korvamisest.

Hüvitamine, heastamine on:

  1. Korvamine, mis on tehtud andes vastu midagi samaväärset või kahju, vigastuse kompenseerimine; kahjutasu.
  2. Varasemalt ära võetud või edasi antud omandi või õiguste taastamine.
  3. Esialgsesse seisundisse või positsiooni ennistamine.
  4. Füüsika. esialgsesse füüsilisse vormin tagasi viimine, eriti pärast elastilist deformatsiooni.

Sünonüümid: hüvitis, heastamine, kompensatsioon, vastuabinõu, tagasimaksmine.

Hüvitamine on õiglane tegu

“Siis nad matsid Shauli ja tema poja Joonatani luud Benjamini maale Seelasse tema isa Kiisi hauda. Ja nad tegid kõik, mida kuningas käskis; ja pärast seda võttis Jumal kuulda maa palveid.” 2. Saamueli 21:14

Kuningas Taaveti valitsuse ajal tabas Iisraeli maad kohutav põud, mis ähvardas inimesi näljasurmaga. Kui siis kuningas Taavet JHVH palet otsis, vastas ta üteldes:

See on Shauli ja tema veresüüga soo pärast, et ta surmas gibeonlasi.” 2. Saamueli 21:1

Kui kuningas Taavet mõistis, et kannatas oma eelkäia pattude pärast, siis asus ta koheselt tehtud viga heastama hüvituse toomisega.

Ja Taavet ütles gibeonlastele: „Mida peaksin teile tegema ja millega saaksin teid lepitada, et te õnnistaksite Issanda pärisosa?” 2. Saamueli 21:3

Isegi kui gibeonlased oleksid võinud nõuda rahalist hüvitust või kättemaksu kogu Iisraeli üle, nõudsid nad siiski püha kättemaksu vaid Shauli koja üle. Nad soovisid vaid, et õiglus seatakse nende eest jalule.

“Siis nad vastasid kuningale: „Mehe, kes tahtis teha meile lõpu ja kes kavatses meid hävitada, et meil ei oleks olnud paigalejäämist kogu Iisraeli maa-alal, tema poegadest antagu meile seitse meest ja me poome nad JHVH-le JHVH valitu Shauli Gibeas!” Ja kuningas ütles: „Ma annan.” 2. Saamueli 21:5, 6

Pärast nende, Shauli perekonna seitsme mehe hukkamist, kuulis Elohim ja vastas palvetele. Ta lasi vihma sadada, lõpetas põua ja säästis Iisraeli.

“Siis nad matsid Shauli ja tema poja Joonatani luud Benjamini maale Seelasse tema isa Kiisi hauda. Ja nad tegid kõik, mida kuningas käskis; ja pärast seda võttis Jumal kuulda maa palveid.” 2. Saamueli 21:14

Kui kuningas Taavet oleks otsustanud mitte teha vastavalt gibeonlaste nõudmistele, ei oleks JHVH avanud taevast õnnistuseks vihmaga Iisraeli maa üle, kuigi Iisrael on tema lepingurahvas. JHVH on õiglane Jumal ning ta ei tee vahet isikute vahel. Kuigi gibeonlased olid orjad ning Iisrael oli isand ja lepingurahvas, oleks nad ilma õiget asja tegemata põua all edasi kannatanud.

Restitution of justice

Me oleme kutsutud tegema õigust!

“Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes saatana lapsed: ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda.” 1. Johannese 3:10

Nii tihti arvavad kristlased, et kuna nad saavad päästetud Jeshua vere läbi, siis kõik järgnev eluviis on automaatselt andestatud. Nad arvavad, et olles priviligeeritud ei ole neil vaja enam õigesti käituda. Mul on teile uudiseid – kui me ei käitu õigesti siis õnnistuse asemel langeme needuse alla, isegi kui loeme üles kõik Piiblis nimetatud tõotused. Kui me rikume tõotusi, siis me ka kannatame. Kui me kellegile liiga teeme siis mõistetakse meie üle ka vastavalt kohut. Pealegi vaatab Elohim Jeshua kaudu meie peale nagu ta vaatas Iisraeli kui valitud rahva peale.

“Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.”” 1. Peetruse 2:9

Kui eelmiste põlvkondade usklikud/kristlased tegid pattu teiste rahvusgruppide, nagu näiteks juutide vastu (pogrommid, Hispaania inkvisitsioon, ristisõjad, shoa/holokaust ning paljud muud tagakiusamise viisid), siis kohtumõistmine nende pattude üle puudutab kollektiivselt tervet kristlikku kirikut iga selle denominatsioone. Kogu kristluse üle tuleb põuaaeg, nagu see oli kuningas Taaveti ajal. Sel põudsel päeval ei saja vihma (ärkamist ei ole) ja valitseb nälg (Sõna järele) nii, et inimeste hinged kõhnuvad. Tegelikult me elamegi täna selles päevas. Ma olen näinud kuivust ja kõhnust üle terve maailma.

Jutlustajad teenivad vana harjumuse kohaselt pidades ikka samu jutlusi, kuid seespidiselt on palkud neist tühjad. Nad käituvad justkui oleks võidmine ja ärkamine kohal, kuid ühtki tilka taevast vihma ei lange. Paljud inimesed on meeleheitel ja lahkuvad kogudustest otsides haljamaid aasasid, kuid tegelikkuses kõnnivad ühest kõrbest teise.

Lõpuaja koguduse jaoks on vaid üks lootus ja see on hüvituse toomine. Iga kogudus/kirik ja iga uskkond peab parandama meelt ning hüvitama meie eelkäijate Kristluse nimel tehtud patud Iisraeli/juudi rahva ning iga teise rahva vastu. (Täielikuma info saamiseks lae meie internetipoest www.kad-esh.org tasuta alla raamat MAP Revolutsioon https://kad-esh.org/et/pood/map-revolutsioon-eesti-keelde-tolgitud/ Allalaadimiseks vali rippmenüüst keel Eesti ja lisa toode korvi ja soorita 0.00 summaga ost ning siis saad raamatu pdf failis alla laadida)

Restitution of justice

Ruti hüvitus murdis needuse

“Ammonlane ja moab ei tohi tulla JHVH kogudusse, isegi mitte kümnendas põlves ei tohi nad tulla JHVH kogudusse, mitte iialgi.” 5. Moosese 23:4

Me võime näha sõnast, et need rahvusgrupid, kes keeldusid Iisraeli aitamast või tekitasid talle kahju, langesid needuse alla. Moabiidid ja ammonlased keeldusid Iisraeli lapsi kõrbes aitamast!

“Sellepärast et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Beori poja Petoorist, Mesopotaamiast, sind needma.” 5. Moosese 23:4

Rutt oli moabiit ja nagu kõik moabiidid, ei olnud lunastust talle määratud, ei temale ega ta lastele, lastelastele ja lastelastelastele kuni kümnenda põlveni! Ainuke tee päästele tol ajal oli paganlusest lahtiütlemine ja Iisraeli rahvaga ühinemine ning JHVH juhiste ja käskude pidamine! Kujuta ette, et taevad olid suletud moabiitide ees ja neil ei olnud mingisugust lootust päästele! Ja siiski üks naine muutis kõik, tuues erakordse hüvituse! Ta pani oma elu altarile oma juudi ämma Naomi eest! Ta kaotas oma elu, et saata Naomit tagasiteel Iisraeli maale, eesmärgiga olla ta kõrval nii elus kui surmas!

“Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! JHVH tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!” Rutt 1:16, 17

Teenides ja aidates ühte juudi naist heastas Rutt moabiitide patud Iisraeli vastu. See oleks sama kui üks saksa naine teeks hüvituse 6 miljonit juuti hävitanud saksa rahva eest, andes oma elu ühe juudi eest, teenides ja õnnistades seda ühte juuti kogu elu. Või iga kristlane, kes teenib kasvõi ühte juuti kõigi nende pattude eest, mida kristlus on juutide vastu teinud!

Mida saab ühe inimese tehtud hüvitus muuta? See saab muuta sama palju nagu Ruti puhul, kes murdis täielikult iseenda ja arvatavasti terve tema põlvkonna peal lasunud needuse. Pealegi abiellus Rutt Naomi juudist sugulase Boasiga ja tõi ilmale Obedi nimelise lapse, kes oli Jesse isa, kes oli kuningas Taaveti isa. Jeshua sündis Taaveti soost. Nii, et varemalt neetud moabiit Rutt sai tänu ühele hüvituse teole kuningas Taaveti vanemaks ja osaks Messia kuninglikust soost. Selline on hüvituse vägi! (Matteuse 1)

“Siis Rutt heitis silmili ja kummardas maani ning ütles temale: „Miks olen ma su silmis armu leidnud, et sa minust hoolid, kuigi olen võõras?” Ja Boas vastas ning ütles temale: „Küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmale oled teinud pärast oma mehe surma, ja kuidas sa jätsid maha oma isa ja ema ja oma sünnimaa ja tulid rahva juurde, keda sa enne ei tundnud. JHVH tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle JHVH käest, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule!”” Rutt 2:10-12

Restitution of justice

Korneeliuse hüvitus avas värava päästele

“Kaisarea linnas oli üks mees, Korneelius nimi, nõndanimetatud Itaalia kohordi pealik, õige ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat.” Apostlite teod 10:1-2

Korneelius oli roomlane, väepealik üle 100 rooma sõduri. Ta tegi midagi sellist, mis oli täielikus vastuolus Rooma riigikorraga. Ta õnnistas juudi rahvast rahaliselt! Juudid oli roomlaste võimu all! Nad maksid makes roomlastele, mitte vastupidi. Ja siin me näeme ühte juhtival positsioonil roomlast andmas juutidele “tsedaka-d” (annetus või õiglane ohvriand)! Korneelius oli tõenäoliselt kõigi rooma sõdurite naerualune, sest see, mida ta tegi, ei olnud kindlasti populaarne! Roomlased riisusid juute ning laostasid Jumala rahvast pannes nende peale tohutu hulga makse. Seetõttu tõmbasid nad ka endale kaela Jahve kohtumõistmise, sest tema oli tõotanud läbi Aabrahami, et õnnistus või needus rahvaste üle sõltuvad sellest, kuidas nad kohtlevad Aabrahami järeltulevat sugu, juute!

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1. Moosese 12:3

Nagu me teame, kukkus Rooma impeerium tõepoolest kokku ning ei eksisteeri enam sellisel kujul. Samas kui juudi rahvas pärast 2000-det aastat pagendust püsib endiselt ning on isegi naasnud oma kodumaale!

Igatahes tegi üks rooma sõdur endale nime ning avas paljudele roomlastele ukse päästele igavesest hukatusest. Ta tegi seda rahalise hüvituse kaudu juudi rahvale, keda roomlased olid riisunud! Tänu sellele käivitus Kõigeväelise plaan selle roomlase jaoks!

“See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat, Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: „Korneelius!” Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: „Mis on, isand?” See ütles talle: „Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama.” Apostlite teod 10:3-4

Korneeliuse hüvitus Jahve rahvale juutidele püstitas talle mälestusmärgi ja avas pääste-värava paljudele paganatele! JHVH ingel ütles Korneeliusele, et too läkitaks juudi apostli Peetruse järele, kes tuli ja kuulutas evangeeliumi kogu ta kojale ja sõpradele!

“Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale.” Apostlite teod 10:44

See oli üks neist hetkedest, tänu millele avanes paganatele pääs Iisraeli Elohimi kuningriiki ja nad võisid omandada pääste! Selline on ühe hüvituse teo vägi!

Nüüd, lõpuajal kutsub JHVH oma kogudust tooma hüvitust Iisraelile, saades Ruti ja Korneeliuse sarnaseks. Need on Ruti ja Korneeliuse sarnased inimesed, kes kannavad edasi lõpuaegade ärkamist esiti juudi rahvale ja siis paganaile. Nad suudavad murda mitmed needused, mis on tulnud läbi asendusteoloogia ning on vallandanud juute ja kõike juudilikku vihkava vaimsuse, kulmineerudes kohutavates pogrommides ja shoas (holokaustis). Kui iga kristlane, mitte-juudist Messiasse uskuja rakendab hüvitamise põhimõtet Iisraeli suhtes praktikas läbi rahaliste annetuste, palvetamise, teenimise ja õiglaste tegude, nagu kuningas Taavet, Rutt ja Korneelius tegid, saab talle osaks JHVH poolehoid. Nad saavad ärkamise astjateks ja õnnistuseks kõigile tulevastele põlvedele!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: UNIFY – Nations as Your Inheritance

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →