The wisdom of restitution

Hüvitamise tarkus


The wisdom of restitution
Toora portsjon PEKUDEI – Shemot (2. Moosese) 38:21-40:38

Tarkuseseeriad 4. osa

“Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.” Apostlite Teod 3:19-21

Shabbat shalom armsad!

Piibli üks olulisi teemasid on hüvitamine. Enamus inimesi ei ole sellest üldsegi teadlikud ning seetõttu võimetud mõistma Kõikväelise teid.

Hüvitamine, hüvitus

Online sõnaraamat

  1. Korvamine, mis on tehtud andes vastu midagi samaväärset või kahju, vigastuse kompenseerimine; kahjutasu.
  2. Varasemalt ära võetud või edasi antud omandi või õiguste taastamine.
  3. Esialgsesse seisundisse või positsiooni ennistamine.
  4. Füüsika. esialgsesse füüsilisse vormin tagasi viimine, eriti pärast elastilist deformatsiooni.

Sünonüümid: hüvitis, heastamine, kompensatsioon, vastuabinõu, tagasimaksmine.

Kui inimesed tellivad midagi meie Teenistuselt ja mingil põhjusel saab see transpordi käigus kahjustatud, siis vastavalt meie seatud korrale asendame me selle asja uue vastu ning saadame oma kuludega kohale. Enamus juhtudel lisame sellele kingituse tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks. Hüvitus katab alati kahjud kahekordselt. See on põhjus miks Toora räägib nii palju meie ligimestele tekitatud kahjude hüvitamisest ning korvamisest.

“Kõigis süütegudes härja, eesli, lamba, riiete ja kõigi kadunud asjade pärast, mida keegi ütleb enese oma olevat, tuleb mõlema asi viia Jumala ette: kelle Jumal süüdi mõistab, see peab teisele tasuma kahekordselt.” 2. Moosese 22:9

The wisdom of restitution

Hüvituse toomine Iisraelile võib ära hoida kohtumõistmise rahvaste üle!

Oma Sõnas ütleb JHVH, et need, kes teda otsivad mõistavad kõiki asju. Meeleparandus koos hüvitamisega toob Messia tagasi maa peale, Jeruusalemma.

“Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.” Apostlite teod 3:21

Enne kui see juhtub kutsub Jahve kõiki rahvaid meelt parandama ning hüvitama Iisraelile ja juudi rahvale kõik nende vastu tehtud kurja ja patud. See on ainus, mis suudab kohtumõistmist ära hoida.

Ja ingel, kes minuga rääkis, ütles mulle: „Hüüa ja ütle: Nõnda ütleb vägede Issand: Mu püha viha Jeruusalemma ja Siioni pärast on suur. Ma olen väga vihastanud muretute paganate peale, kes, kui ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa. Seepärast ütleb Issand nõnda: Ma pöördun halastusega tagasi Jeruusalemma juurde. Minu koda tuleb seal üles ehitada, ütleb vägede Issand, ja mõõdunöör veetagu pinguli Jeruusalemma üle!” Sakarja 1:14-16

Sest nõnda ütleb JHVH Tsevaot (vägede) pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera: Tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad oma orjade saagiks. Siis te mõistate, et JHVH Tsevaot (vägede) on mind läkitanud. Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb JHVH! Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad minu rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot on mind läkitanud sinu juurde. Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma. Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:12-17

Isegi Gerari paganast kuningas Abimelek mõistis, et Saara tagasi andmine ta mehele Aabrahamile ei olnud piisav. Abimelek pidi andma ka kingitusi hüvituseks selle eest, et oli solvanud Aabrahami au, võttes temalt ta naise. Läbi terve Piibli korvatakse võlgu materjaalsete vahenditega või antakse elu elu eest. Kui Abimelek Saara tagastas ning selle eest vabandas, siis ei olnud see pelgalt verbaalne toiming, vaid see nõudis hüvituse toomist. Sellepärast tõi Abimelek Aabrahamile mitte ainult ta naise, vaid ka palju varandust!

“Siis Abimelek võttis lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid ja andis Aabrahamile; ja ta andis temale tagasi Saara, ta naise.” 1. Moosese 20:14

Rahvad ja eriti kristlik kirik rahvaste seas on riisunud Juudi rahvast läbi mitmete põlvkondade kuni tänapäevani ja seda läbi ebapiibelliku plaani jagada Jeruusalemm ja anda suur osa Iisraeli maast tema vaenlaste kätte. Ainult meeleparandus ja eelmiste sugupõlvede nimel hüvituse toomine saab kõrvale pöörata Kõigeväelise kohtumõistva käe rahvaste üle riiu pärast Siioniga!

“Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga.“ Jesaja 34:8

The wisdom of restitution

Jeshua ohver on suurim hüvituse toomine

“Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Messias Jeshuas.” Roomlastele 6:13

JHVH oleks kaotanud terve inimkonna tänu Aadama (mees ja naine) patule Eedeni aias. Kuid Jeshua kuulekus maksta hind selle patu eest, taastas terve inimkonna suhte oma Loojaga. Kui Jeshua veri ei oleks valatud hüvitisena surmava patu eest, siis oleks kogu inimkonna osaks langenud vaid Jahve viha ja hukkamõist. Ainus õige hüvitis Jahve Toora rikkumise eest on veri. Kuni Jeshua vereohvrini 2000 aastat tagasi oli selleks süütu looma veri Jom Hakippurimi päeval. Kuid alates sellest hetkest 2000 aastat tagasi, sai selleks JHVH enda veri, mille valas tema Poeg Messia Jeshua!

“Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu.” 3. Moosese 17:11

Iga inimolend võlgneb oma elu Loojale. Me oleme temale võlgu iga minuti, päeva ja aasta eest, mida oleme elanud vaid iseendale. Oleme Loojale võlgu meie esivanemate ebajumalakummardamise ja üleastumiste eest, sest pattu arvestatakse kuni kolmanda, neljanda ja isegi kümnenda sugupõlveni. Arstid teavad seda ning nimetavad seda “geneetiliseks pärandiks”, aga Piibel nimetab neid perekondlikuks needusteks. Kuidas me saame tuua hüvitust kõigi pattude eest, mida oleme sooritanud Looja ja teiste inimeste vastu? Kui palju häid tegusid, “mitsvot” me peame tegema ja kui palju raha peaksime maksma kõigi meie vigade, üleastumiste ja kuritegude eest? Jeshua on maksnud hinna kõige eest!

“Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses – teid on Elohim koos Messiaga elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle puu külge. Elohim on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üleMessias.” Koloslastele 2:13-15

The wisdom of restitution

Vastus hüvituse toomisele

“Ma olen ühes Messiaga puule löödud, nüüd ei ela enam mina, vaid Messia elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Elohimi Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.” Galaatlastele 2:20

Apostel Shaul (Paulus) elas oma elu, korvates kahju, mida oli teinud kiusates taga oma suguvendi juudi usklikke, enne oma ilmutuslikku kohtumist Jeshua-ga. Talle andestati, kuid mõistes täiega hüvitamise põhimõtet, tegi oma ülejäänud elus palju asju teisiti. Tema hüvituse toomine seisnes heade sõnumite kuulutamises kogu loodule, esiti juudile ja selle usklike kogukonna ülesehitamises, keda ta varem oli püüdnud hävitada!

“Aga Elohim ütles talle: „Mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast.”Apostlite teod 9:15-16

Apostel Shaul ei saanud mitte raha eest päästetud oma pattudest, siiski kulutas ta kogu oma elu makstes tagasi armastuse võlga Messiale.

Meil kõigil on armastuse võlg tasuda ja meie kõik, kes me oleme andeks saanud ilma, et oleksime seda väärinud, oleme kutsutud pühendama oma elud armastuse võla tagasi maksmisele teenides JHVH-t Jeshua Ha’mashia kaudu. Meie kuulekus temale on hüvituse toomine ja vääriline vastus nii võimsale päästele!

“Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Toora käsu täitnud.” Roomlastele 13:8

ARMASTUS sunnib meid jätma oma elud tema pärast ning panema oma elud maha teiste eest! Kas sa oled kunagi vaadanud oma elule kui hüvitise toomisele JHVH ja inimkonna heaks? Kui ei, siis võimalik, et oled tänamatu ning isekas ja ei mõista, et me ei ole päästetud iseeneste jaoks! Jeshua on see, kes kõige enam on pidanud korvama, nii et Isa saaks oma hüvituse! Sina ja mina, me oleme tema vaevatasu ja me ei kuulu endile! Kui me arvame, et kuulume, siis me oleme petetud!

“Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Elohimilt (Jumalalt), ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Elohimi oma ihus!” 1. Korintlastele 6:19-20

“Sest orjana Jumala poolt kutsutu on Jumalas vabakslastu, niisamuti vabana kutsutu on Messia ori. Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!” 1. Korintlastele 7:22-23

Tõeline vabadus on elada hüvitamise elu või nagu apostel Paulus seda kirjeldab – olla Messia orjadeks!

Kas on midagi, mida sa varjad Jahve eest? Sinu elu, su toitumistavad, su perekond, raha, kõik see kuulub Kõigeväelisele, kes on sind ostnud oma Poja verega!

Hüvituse elu on see, milles elavad tõelised Jahve ülistajad ja Jeshua teenijad. Temal on ligipääs kõigele, mis meil on ja kes me oleme. Elohimi kui kuninga ja isanda ning selle maailma orjapidajate vahe seisneb selles, et meie orjade isand ostis meid vabaks! Ostis meid vabaks patust, isekusest, igavesest surmast ja tulevasest vihast.

Meie tasu oma armastuse võla maksmise eest on tuhandetele sugupõlvedele antud õnnistus ja soosing või igavene elu!

“Sellepärast tea, et JHVH, su Elohim, on Elohim, ustav Elohim, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad.” 5. Moosese 7:9

Meie elu sõnakuulelikkuses hüvitise põhimõttele vabastab rikkalikud ja igavesed õnnistused!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: UNIFY, tõuse ja sära

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →