Human Vessels

Inimastjad


Human Vessels
Toora portsjon VAERA – B’reshit (1. Moosese) 18:1–22:24, Haftara: 2. Kuningate 4:1–37

“See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.” 2. Korintlastele 4:7

Shabbat shalom armsad!

Me ei kasva kunagi välja vajadusest armu järele oma elus! Ma arvan, et enamus inimesi, kas vajavad andestust iseendile või vajavad andeks anda teistele ja JHVH’le (Jumalale)

Huvitav, et enamus inimesi kukuvad läbi kas andeks andmise või andeks palumise valdkonnas. Isegi kõige õigemad ja paremad meie hulgast peavad silmas pidama andestamise teemat oma eludes.

“Eksimused – kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks!” Psalmid 19:12

Piibel pöörab tähelepanu sellele, et samamoodi nagu me teiste üle kohut mõistame, mõistatakse ka meie üle kohut. Jeshua manitseb meid alandlikkusele kõik meie elupäevad, teades et me kõik eksime erinevates asjades. Ma eelistan laiendada armu oma kõige tigedamate vaenlaste üle, et mul ei oleks “krediit otsas” siis kui mina ise armu ja andestust vajan.

“Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile!” Matteuse 7:1-2

Kuigi Elohimi armastus on tingimusteta, nõuab ta siiski sõnakuulelikkust oma sõnale ja põhimõtetele. On imeline, et Elohim-Jumal seab meie endi kohtumõistmisest vabastuse tingimuseks selle, kuidas me teistele oleme andestanud. Kui anname andeks teistele, siis antakse ka meile andeks ja kui me ei anna, siis ka meile ei anta andeks!

“Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.” Matteuse 6:14- 15

Piin, mis saab osaks andeks mitte andvale hingele on tavaliselt nii vaimne kui füüsiline. Andeksandmatus teeb haigeks meie meeled ja ihu. Üks olulisemaid Jahve Tooras antud käskudest on andeksandmise käsk, mis on ühtlasi armastuse käsk.

“Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks! Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” Luuka 6:37-38

Kui oleme armulised ja andeksandjad, siis saame ka ise armu. Kui aga oleme kohtumõistjad, siis mõistetakse meiegi üle kohut!

“Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu.” 2. Saamueli 22:26

Human Vessels

Andeksandmine ei kustuta pattu!

Samamoodi nagu JHVH ei kiitnud heaks ega kustutanud pattu, vaid naelutas selle hoopis oma Poja kaudu puule, nii ka meie jäljendame tegelikult teda, kui me andeks anname.

“Ta kandis ise meie patud oma ihus üles puule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema haavade varal te olete saanud terveks.” 1. Peetruse 2:24

Jeshua ütles: “Anna neile andeks, sest nad ei tea mida nad teevad!” Tema ise ei mõistnud kohut roomlaste üle, kes teda puu külge naelutasid ja hukkamispaigale kohale tulnud rahva üle!

“Aga Jeshua ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades.” Luuka 23:34

Jumala sõna ütleb: “Mulle kuulub kättemaks, mina tasun kätte” ja edasi ta ütleb veel: “Tasu kurjale heaga ja õnnista neid, kes sind neavad”.

“Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii ütleb Adonai”. Roomlastele 12:19

Kuidagi on andeksandmisel vägi, mis lammutab patu. Enamus kangeid inimesi sulavad kui neile andeks antakse. Igal juhul kuulub kättemaks JHVH’le ja me võime hüüda õigsuse poole igas õiges ja pühas olukorras. Kuid kui me seda teeme, peame olema kindlad, et meie sees ei ole lihalikku, enesekeskset, uhket, eneseõigsust täis hoiakut ja kibeduse juurt.

“Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks.” Heebrealastele 12:15

Kui usume, et oleme kannatanud ning vajame õigluse jalule seadmist, siis peame hüüdma kogu südamest Kõigeväelise Elohimi poole, tehes seda vastavalt Ruahh H’kodeshi (Püha Vaimu) õhutusele meie sees. Kas see on Püha Vaim, kes juhib meid hüüdma õigluse järele või on see meie enda viha, vihavaen ja kibedus?

Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Efeslastele 4:26

Endale andestamine

Kõrgeimaks eneseõigsuse ja uhkuse vormiks on see, kui mõõdame oma headust oma teenete skaala kohaselt. Kui meie sees on sellist surmavat uhkust, siis eksimuse korral on meil väga raske endile andestada. See teeb meid ja teisi meie ümber väga õnnetuks. Ma kujutan ette kuidas Elohim pigistab kinni oma kuninglikku nina ja ütleb: Uuuhh, siin haiseb!

“Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb:„Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!” Jakov (Jaakobuse) 4:6

Andeksandmine on võti tervenemisele! Tihti inimesed ütlevad olevat andestanud teistele, aga mitte iseendale. Kui nad seda siiski teevad, saavad paljude meeled ja ihud tervendatud.

Uhkuse kõrgeim vorm on andeksandmatus ja eriti iseendale! Jeshua ütleb, et me peame oma vennale (õele), kes meelt parandab 70×7 korda andeks andma. Ta ütleb ka, et me peame oma ligimest armastama nagu iseennast. Seega tuleb ka iseendale 70 korda andeks anda.

“Siis ütles Siimon Keefa tema juurde astudes: „Isand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” Jeshua ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend korda seitse korda.” Matteuse 18:21-22

Ja kui Jeshua Messia käsib meil andeks anda oma vennale, kas sa siis ei arva, et ta andestab meile nii mitu korda kui me palume, kui me vaid igatseme käia koos temaga õigsuses?

Human Vessels

Tahtlik patt toob kaasa kohtuotsuse

Kui me tahtlikult, ettekavatsetult ja meelega pattu teeme, siis ootab meid kindlasti ees kohtumõistmine!

“Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Kui keegi hülgab Moosese Toora, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu? Me ju tunneme teda, kes ütleb:” Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte.”Ja taas:„Küll Jumal mõistab kohut oma rahva üle.” Hirmus on langeda elava Jumala kätte!” Heebrealastele 10:26-31

Andestamatus ja kibedus viivad kõigi teiste pattudeni

Enamusele amoraalsuse ja vägivalla pattudele eelneb kohtumõisva kibeda juure hellitamine enda sees!

Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Jumalat, ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks, et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse. Te ju teate, et kui ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks; ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Heebrealastele 12:14-17

Kibeduse juur viib amoraalsuseni ja amoraalsus kohtumõistmiseni! Me püsime puhtana kui puhastame oma südamed kõigest kibedusest!

Human Vessels

Inimlik eksimine

Kui me püüdleme selle poole, et käia Kõigeväelise Looja Jumala teedel, kuid “kaotame selle” või eksime mingil moel, siis kui me taas pöördume Jumala poole, annab ta meile andeks ja puhastab meid.

“Kui me ütleme: “Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme: “Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja Jumala sõna ei ole meis.” 1. Johannese 1:8-10

Kui me usume, et Elohimi arm on piisav ning tema vägi saab täiuslikuks meie nõrkuses, siis suudame kiiresti andeks teistele ja ka iseendile! Teistele andestamine tuleb usust ning usaldusest Jahve armu ja headusesse meie vastu.

“Meie kõik oleme võtnud Tema täiusest, ja armu armu peale.” Johannese 1:16

Kui me oleme head armu ja andestuse vastuvõtjad, oleme samuti head andjad!

Tema armu usaldamine ei ole “litsents patu tegemiseks”, tegelikult on see “pilet mõistlikku’sse”.

Sest mitte midagi head ei ela minus peale JHVH Vaimu. Alistudes Elohimi-Jumala sõnale ja Vaimule minu sees, elan ja olen nagu tema.

Tänu Jahve’le, et võime käia õigsuses ning suudame kõik läbi Jeshua ja elava ühenduse Püha Vaimuga!

“Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale meie Messia Jeshua läbi!” Roomlastele 7:24-25

Kainestav asjaolu on see, et ilma Messiata ei suuda me midagi teha. Ainult läbi Messia Jeshua suudame me teha kõike.

“Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” Johannese. 15:4-5

Sellepärast me vajame andeks andmist!

Olles inim-astjad veedame kogu oma elu maapealse elu õppides, kuidas JHVH’le alistuda ja kuidas elada temale austust andvat elu. Kui me oma õpingute teel eksime, siis peame andeks paluma ja andeks andma nii teistele kui endale (isegi Jumalale). Ja siis taas üles tõusma ning jätkama oma jooksu kuni lõpuni.

Meil on suur aare, kuid see on siiski maistes (inim) astjates! Jäägem alandlikuks ja elagem armus ja andestuses!

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

OBRAZ 5

Oma ohvriandide saatmiseks:

 • Interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092

Vaata: Piibli väelised naised – Miriam Magdalast

 • Shabbat Letter ads

  Lisateavet raamatust “Identiteedivargus”!

  Identiteedivargus

  1. sajandi Messia tagasitulek

  Telli siit →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Sukkot Tour 2023

  Puhuge soofarit Siionis!

  Sukkot 5784

  Sukkoti ringreis

  27. september – 9. oktoober 2023 (13 päeva)

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Puhuge sarve Siionis, tõstke kisa mu pühal mäel!” Joel 2:1

  Tulge tähistama Sukkotti, puhuma koos meiega oma soofareid üle terve Iisraeli, õnnistades oma kohaloleku ja palvetega Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast.

  Külastame kaunist Jeruusalemma, Samaariat, tervendavate omadustega Surnumerd ja marsime paljude rahvaste rõõmsameelsete usklikega läbi Jeruusalemma. Teeme paadisõidu Galilea järvel ja palju muud, sealhulgas kastmine Jordani jões (vastavalt soovile). Ärge jääge sellest kõigest ilma!

  Rohkem teavet →

  GRM Banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →