The Law of The Lord or The Lord of The Law

Jumala seadused või seaduste Jumal


The Law of The Lord or The Lord of The Law
Toora portsjon VA’ETHANAN– Devarim (5. Moosese) 3:23-7:11; Haftara: Jesaja 40:1-26

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole seadus. Galaatlastele 5:22-23

Shabbat shalom armsad.

Tundub, et viimasel ajal on proovile pandud mitmete inimeste usk ja usaldus Loojasse Jumalasse. Just ärkamiseks ettevalmistuse aegadel esitab Püha Vaim paljude usule väljakutseid. Eriti astub ta vastu meis olevale religioossusele või usulisele jäikusele, sest tõeline ärkamine tähendab Kõigeväelise “jumalikku sekkumist” üksikisiku ellu ja tervesse ühiskonda. Kui uurida ärkamiste kohta üldiselt, siis avastame, et see ei toimi kunagi nii, nagu on ette kujutatud. Näib, justkui meeldiks Kõigeväelisele meie loogikat ja arusaamu ümber pöörata.

Iga kord, kui ma eraldun oma palvekambrisse, siis väljun sealt Jeshua prohvetliku ilmutuse ja juhisega, mis sunnib mind ja koos minuga teisi kasvama, arenema, meelt parandama ja muutuma. Kui meil on elav osadus õpetaja Jeshuaga, siis tema tundmine on meis progresiivne ja mitte kunagi paigalseisev. Kui see seisab paigal, siis tähendab, et oleme kuskil teepeal kaotanud lähedase suhte Jeshuaga ja prohvetliku uudsuse, mis peaks meid temaga teel olles kogu aeg “vürtsitama”.

“Kummarda Jumalat, sest Jeshua tunnistajaks on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10b

Kui me käime koos Jeshuaga, siis peaks meis alati voolama prohvetluse, seega ei saa meie suhe temaga kunagi aegunud olla. Kõigeväelise Looja Elohimi nimi on JHVH, mis tähendab “MINA OLEN” ja kuigi ta on ka “Mina olin” ja “Mina saan olema”, on ta kõik kõiges ja ilmutab ennast siiski igapäevaselt ja seega on ta MINA OLEN.

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatusepäeval kõrbes.” Heebrealastele 3:7,8

Ei piisa JHVH’le “kuuletumisest”, sest ta ütles nii, vaid tuleb taotleda ja otsida Kõigeväelise Looja ligiolu igapäevaselt ja eeldada värsket mannat. Elohim ütleb: “täna kui te kuulete minu häält!” Inimesed muutuvad tihti jäigaks oma sisseharjunud viisides ja nad ei märkagi, et on tegelikult kaotanud isikliku läheduse Elohimi Püha Vaimuga. Nad on justkui “rahul”, sest nad justkui kuuletuvad Jumala seadustele, kuid samas rikkudes kõige tähtsamat neist: “Armasta JHVH’d oma Elohimi KÕIGEST oma südamest, hingest ja jõust”. Ei ole võimalik armastada kedagi, kellega sul puudub isiklik, intiimne suhe või rajaneb kogu suhe endiste kogemuste hääbuvatel mälestustel ja midagi uut enam ei juhtu.

On vajalik, et alistume kõiges, mida teame, kuid samas on oluline ka otsida Elohimi iga päev, sest tema ilmutused on progressiivsed. Pea meeles, et meid piiravad meie endi arusaamad ja seetõttu käies Jeshuaga, esitab ta iga päev väljakutseid meie mõttelaadile ja Piibli mõistmisele!

Mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Elohimilt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2. Korintlastele 3:5-6

See on väga lihtne. Kui sinu elus koos Elohimiga puudub tõeline värskus, elevus, võidmine ja vägi, siis oled muutunud jäigaks ja kuidagi iseeneses rahulolevaks ja isegi ennast õigustavaks. Kui see on tõesti nii, siis üritad sa “pidutseda” vanaksläinud mannaga, aga vanaksläinud mannas on ussid.

Aga nad ei kuulanud Moosest, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks; see täitus ussidega ja haises. Siis Mooses vihastus nende pärast. 2. Moosese 16:20

The Law of The Lord or The Lord of The Law

JHVH lasi iga päev sadada maa peale oma taevast rooga ja käskis rahvast seda iga päev koguda. Mõned ei tahtnud end vaevata “igapäevase” asjaga ning arvasid, et nad saavad seda ladustada. Tulemuseks olid ussid! Samamoodi ei saa Ruahh Ha’kodeshi (Püha Vaimu) “intiimsust ladustada”, vaid pigem peaksime Ruahhi (Vaimu) lähedust igapäevaselt taotlema ning saama osa tema armust ja võimekust samuti iga päev.

Apostel Shaul (Paulus) ütles, et ta palvetas lakkamatult! Ta palvetas kogu aeg Vaimus, see tähendab keeltes! Paljud inimesed ei mõista, kui tohutult tähtis on Püha Vaimuga kastmine ja keeltes palvetamine. Tegelikult teeb see meid võimeliseks lakkamatult palvetada, tugevdades sellega pidevalt meie usku. See on pigem üleloomulik võime, mis vabastab meie eludes usu ja väe! See võimaldab meil hoida end Jumala armastuses, mille vastu ei ole seadust, mis võiks meid hukka mõista.

Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie õpetaja Jeshua Messia halastust igaveseks eluks. Juuda 1:20-21

Näeme siin, et meie püsimine Elohimi armastuses oleks võimatu ilma Püha Vaimu väeta ja, et see vägi vallandub, kui me palvetame keeltes! Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kui ma soovin ilmutust mingis asjas, siis ma lihtsalt palvetan vaimus (keeltes) ja panen Jumala ette maha omaenese mõtted ja arvamused! Alati, kui ma seda teen, siis Püha Vaim “laeb alla”  oma ilmutuse ja see on alati rohkem, kui ma ise oleks osanud mõeldagi. See on alati lihtne, nii lihtne, et see uuendab mu meeled ja viib mind tagasi lapseliku usu, usalduse ja armastuse juurde. See peatab mu enda ponnistuse ja “kavalad plaanid” ja juhib mind alandlikkuse, lapsemeelsuse ja väe juurde!

Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on JHVH sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb JHVH Tsevaot(vägede). Sakarja 4:6

Ma olen erinevates olukordades kogenud, et Jahve on märksa armulisem, kui minu jäigad tõlgendused tema Toorast (käsuõpetus)! Tema on oma seaduste Isand ja kohaldab igas situatsioonis halastuse/armu “kuldreeglit”.

Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Jakoobuse 2:13

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Niisiis, kas Toora (Jumala taevane põhiseadus) on kehtetu? Muidugi mitte! Meie üle mõistetakse alati kohut Kõigeväelise Toora seaduse põhjal ja kui me meelt parandame, siis tema halastus võib tühistada kohtumõistmise! Kas see tähendab, et armu/halastusse võib suhtuda kergelt? Hoidku Jumal selle eest! Arm ei anna luba pattu teha, vaid on pigem vahend või põhjus Jumalale kuuletumiseks. Tema igatsuseks on väga lähedane ja isiklik käimine igaühega meist, kus Kõigeväelise Jumala Toora seadused on allutatud selle Toora andjale – Jumalale.

Siis me võime õigustatult öelda, et ei ole mingit vajadust valida Toora seaduste (kirjutatud meie südamesse) ja armu vahel, sest mõlemad on selle Looja ja andja omad. Selleks, et käia selles tasakaalus, peame me sõltuma ainuüksi Kõigeväelisest! Liha siin ei aita! Seepärast ütles ta nii:

Et Toora (käsuõpetuse) nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi. Roomlastele 8:4

Kui me käime Püha Vaimu väes, tema armus ja igapäevases kuulekuses, siis me ilmutame Toorat, mis on kirjutatud meie südametesse. Siis avalduvad Vaimu viljad, mis on armastus, rõõm, pikk meel ja nende vastu pole seadust, mis meid hukka mõistaks. Armastus austab ja peab lugu teistest, ehkki me ei pruugi alati nendega nõustuda, siiski armastus vabastab ja andestab, armastus on allaheitlik. Elohimi loomuse üks peamisi elemente on armastus. Armastus on nii võimas, et kui me isegi teadmatusest või ahastusest oleme pattu teinud, siis kui me meelt parandame, on armastus suurem ja katab kinni pattude hulga!

Oma õiglases innukuses taastada igavene Toora, ärgem unustagem Püha Vaimu väge, et käia armastuses, ilmutades üleloomulikku elustiili sõnakuulelikkuses tema sõnale ja tunnustähtedega, et me ei langeks jäika religioossusesse ja usse täis tardunud suhetesse Loojaga ega kaotaks Püha Vaimu.

“Armastus ei hääbu kunagi.” 1. Korintlastele 13:8

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Jälgige meid sotsiaalmeedias

Vaata viimast õpetust: Tõotus

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

  Tulge meiega ja tähistage Iisraeli ärkamist, surnuist ellusaamist.

  Külastame Herzli mäge, Beth El’i, Shilo’t, Siioni mäge, haua aeda, Naatsaretti, Magdalat, Negevit, seilame Galilea järvel, naudime Soolamere tervendavat vett ja palju muud!

  Rohkem teavet →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV YouTube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →