Are the 7 Noahide Laws Legit

Kas 7 Noa seadust on kehtivad ja õigustatud?


Hills Header
Toora portsjon KEDOSHIM – Vayikra (3 Moosese) 19:1-20:27

Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti. 2 Timothy 2:15

Mis on Noa 7 seadust?

Nimest Noa tulenevalt on neid nimetatud ka “noahiidi seadused”. Need on juutide Talmudi nimetused piibellikele seadustele, mis anti Adamale ja Noale enne Moshe ilmutust Siinai mäel ja neid on peetud siduvaks kogu inimkonnale.

7 Noa seadust

(Chabad.org tsitaadi algus)

7 Noa seadust on reeglid, mida me kõik peame pidama, olenemata sellest, kes me oleme või kust me tuleme. Ilma nende seitsme asjata oleks inimkonnal võimatu harmoonias koos elada.

Sa ei tohi mingil kombel muuta ebapühaks Jumala AINSUST. Tunnistage, et on olemas üks ja ainus Elohim, kes hoolib sellest, mida me teeme ja soovib, et me hoolitseme Tema loodud maailma eest.

Sa ei tohi oma Loojat needa.

Pole tähtis, kui vihane sa oled, ära väljenda seda kunagi oma Looja vastu verbaalselt.

Sa ei tohi mõrvata.

Inimelu väärtust ei saa mõõta. Hävitada üks inimelu tähendab hävitada kogu maailm-sest selle inimese jaoks on maailm lakanud olemast. Sellest järeldub, et säilitades ühe inimelu, säilitad terve universumi.

Sa ei tohi süüa elusa looma jäsemeid.

Austa kõigi Jumala loodud olendite elu. Intelligentsete olenditena on meil kohustus mitte tekitada liigset valu teistele olenditele.

Sa ei tohi varastada.

Mis iganes kasu sa selles maailmas saad, veendu, et ükski neist ei ole saadud kõlvatult kellegi teise kulul.

Sa pead õigesti rakendama ja suunama inimese sugutungi.

Verepilastus, abielurikkumine, vägistamine ja homoseksuaalsed suhted on keelatud.

Pereüksus on inimühiskonna alus. Seksuaalsus on elu allikas ja seega pole miski püham kui seksuaalne akt. Kui seda kuritarvitatakse, siis ei saa olla inimese jaoks midagi alavääristavamat ja laastavamat.

Raja kohtuid ja taga õiglus meie maailmas.

Iga väiksemagi õige teoga taastame me oma maailma harmoonia, sünkroniseerides selle ülima korraldusega. Seepärast peame hoidma oma valitsuse kehtestatud seadusi riigi stabiilsuse ja harmoonia nimel.

Need seadused edastati Jumala poolt Adamale ja Noale- kogu inimkonna esivanematele. See teebki need reeglid universaalseteks, igal ajal, igas kohas ja igale inimesele.

Inimeste seadused võivad vastavalt asjaoludele muutuda. Aga seadused, mille on teinud kõigi hingede Looja, jäävad samaks kõigi inimeste jaoks kogu aeg.…

Kui me täidaks neid seadusi lihtsalt sellepärast, et nad tunduvad meile mõistlikud, siis me muudaks neid vastavalt oma mugavusele. Me oleksime iseendile jumalaks. Aga kui me mõistame, et need on kõrgeima Jumala seadused, siis saame aru, et neid ei saa muuta, sest Tema ei muutu.

Miks on Noa seadused eriti tähtsad tänapäeval?

Täna me oleme inimkonna uue ajastu äärel. Ajal, mil me lõpuks saame elada rahus ja maailm saab olema täis jumalikku tarkust. Kõik, kes neid põhireegleid alal hoiavad, saavad selles maailmas oma osa, sest lõppude lõpuks olid nad osa selle tõelisuseks muutmises.

Kuigi need õpetused olid kirja pandud juutide pühades tekstides, ei saanud juudid veel mitu sajandit rääkida neist rahvaile, kelle keskel nad elasid. Kuid viimasel ajal, 20. saj tuntuim juudi õpetlane rabi Menachem M. Schneerson, on julgustanud juute neid õpetusi avalikustama, et maailm saaks valmistuda tulevase rahu ja tarkuse ajastuks, mis on kiiresti lähenemas.

Miks neid nimetatakse Noa seadusteks?

Neid nimetatakse Noa seadusteks, sest need on inimkonna pärand meie iidsetelt esivanematelt. Kuna kogu inimkond on Noa järeltulijad, kes elasid üle veeuputuse, siis kõik inimesed on tänapäeval “noalased”.

(Chabad.org tsitaadi lõpp)

Are the 7 Noahide Laws Legit

Kas see on tõde?

Kuigi nad tunduvad olevat väga head ja moraalsed, mis on rajatud Piibli ning rabide tõlgendustele, on Noa seadused siiski süüdi 10 Käsu asendamises. Neid ei eksisteeri selles konkreetses seaduste kogumis ega selle nimega kusagil Piiblis. Need on Piibli põhimõtteid tõlgendanud Talmudi kirjutised. Nad avalikustas nüüdseks surnud rabi New Yorgist, keda kummardavad suur osa hassidi juute, pidades teda “kuningas Messiaks”. Paljud usuvad, et ta tõuseb taas üles ja saadab endiselt sõnumeid oma kirjutiste kaudu. On jüngreid, kes tegutsevad meediumina selle rabi hauast või “tulevasest maailmast” (haolam habaa heebrea keeles) saadetud “prohvetlikele sõnumitele”.

Miks on see petlik?

Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Messia apostleiks. Ja see ei ole ime; sest saatan ise moondab ennast valguseingliks.
2 Korintlastele 11:13-‬14‬

  1. Nende seaduste allikaks on Talmudi kirjutised New Yorgist pärit vale Messiast, kes pole kunagi isegi Iisraelis käinud.
  2. Need asendavad igale ühiskonnale määratud põhiseaduse- 10 käsku, mille JHVH Andis Moosese kaudu Iisraeli rahvale, et Iisrael seda rahvastele edastaks. (vt 5 Ms 5, Js 56, Js 42)
  3. Peenel viisil püüavad need seadused õpetada paganaile, et juudi Messia Jeshua ei ole jumalik. Talmud teeb seda läbi esimese Noa seaduse, mis rabiinliku traditsiooni kohaselt ütleb, et, “Jumala ühtsus/ainsus” ei võimalda Elohimil esineda mitmuses. Kolm-ainu või kolm-ühtse Jumala kontseptsiooni peetakse rabiinlikus judaismis ebajumalateenistuseks.
  4. Need seduced püüavad ühendada maailma ühtse maailmareligiooni (one world religion) alla, nagu vabamüürlus, minnes mööda vere lepituse vajadusest, mille andis juudi Messia Jeshua Kolgatal.

Are the 7 Noahide Laws Legit

Kirjaliku Toora ja prohvetite asemel on Talmud muutunud tänapäeva rabiinliku judaismi allikaks. Sõna Talmud tuleb suulisest seadusest või “Tora she beal Peh”.

Vastavalt judaismi traditsioonile saadi suuline “Toora” taevast ja anti edasi katkematus järjepidevuses põlvest põlve, kuni selle sisu otsustati lõpuks kirja panna pärast Teise templi hävitamist aastal 70. See oli siis, kui juudi tsivilisatsioon seisis silmitsi eksistentsiaalse ohuga, pärast Jeshua Naatsaretlase kui tõotatud Messia hülgamist mitmete religioossete juhtide poolt.

Talmud on segu Pühakirja tõest, muinasjuttudest, religioossetest traditsioonidest ja Piibli ning isegi ajaloo väärast tõlgendusest, eriti juhtudel kui see puudutab Jeshua isikut. See diskrediteerib tema jumalikkust ja Messiaks olemist. See on Toorat ja Messiat asendav õpetus. See hoiab miljoneid juute eemal tõelise juudi Messia tundmisest.

Kes on noalased?

Tänapäeval kasutatakse seda mõistet peamiselt nende mitte-juutide kohta, kes järgivad seitset Noa seadust. Vastavalt noalaste allikale 2018, on neid tänapäeval üle 20.000 ja kõige rohkem Filipiinidel. Kuid neid seadusi on omaks võtnud ka teised ja isegi valitsuseliikmed.

UNIFY report header ENG

Vastumürk

Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu:

mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt, millise mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb JHVH, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Toora ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks! Jeremia 31:31-‬33‬‬‬‬‬‬

Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel! Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse! Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema Toorat! Jesaja 42:1, ‬4‬

On aeg tuua mõlemad, nii kirjutatud kui elav Toora-juudi Messia Jeshua, rahvaste ette. Siis kui JHVH näeb lammasrahvaid, kutsub Ta neid “Minu rahvas”.

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega, et pöörata SINU rahvas lammasrahvaks, üks inimene korraga. See toimub Tõe Toora ja Ruahh (Vaimu) kaudu, võttes omaks Tsionis tehtud evangeeliumi, mida kuulutasid juudi apostlid 2000 aastat tagasi ja seistes Iisraeli taastamise eest Elohimi poolt Iisraelile antud tõotatud maale.

Ühine 21. saj ühe kõige olulisema Vaimu liikumisega!

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede) on mind läkitanud sinu juurde!

Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks (pärandiks) pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:15-‬17 ‬

Sinu sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

UNIFY EST

Saa UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

info@unitednationsforisrael.org

Annetused

WATCH Overcoming by the Blood of the Lamb

This teaching from the Uniting Nations for Israel Tour explains how to be victorious in every battle we face. Join Archbishop Dominiquae Bierman in Revelation Chapter 12 as she examines the woman (Israel) fighting against the dragon, overcoming by the blood of The Lamb of God, Yeshua our Messiah. He did His part – we must now lay down our lives, remaining humble and teachable in order to achieve victory. This teaching uses the word as a laser, removing Replacement Theology from The Bride (believers in Messiah), allowing us to move from glory to glory.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis
10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas
13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

NÄDALA RAAMAT:

Juurte tervendav vägi, autor Dr. Dominiquae Bierman (ei ole tõlgitud Eesti keelde)

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  • Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  • Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  • Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com