The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaanlik liikumine ja saabuv kolmanda päeva ärkamine, 2. osa


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora portsjon TAZRIA – Vayikra (3 Moosese) 12:1-13:59

Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Psalm 51:12,13

Kolmanda päeva ärkamine kutsub meid tagasi pöörduma TEMA, juudi Messia Jeshua ja tänapäeva Iisraeli rahva, kes on rahvaste ema AUSTAMISE juurde! Jeshua kutsub meid maha panema oma relvad, oma valed ja ülbus, kõik riid ja otsida TEDA. Ainult TEMA võib meid taastada, kui me teeme teshuva (parandame meelt) kõigist isiklikest pattudest ja õpetuslikest valedest. Me PEAME TEDA OTSIMA.

(Lae alla tasuta booklet siin ( https://kad-esh.org/shop/third-day-revival-ebook/ )

Efraimi poleemika

On aeg lasta puhata poleemikal, mis on tekitanud palju valu Isa südames ja mida ma nimetan “Efraimi poleemikaks”. Selle aluseks on alltoodud kirjakoht Piiblist.

Aga kui Joosep nägi, et ta isa oma parema käe asetas Efraimi pea peale, siis ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et seda Efraimi pea pealt tõsta Manasse pea peale. Ja Joosep ütles oma isale: „Mitte nõnda, mu isa, sest see on mu esmasündinu! Pane oma parem käsi tema pea peale!” Aga ta isa keeldus ja ütles: „Ma tean, mu poeg, ma tean, ka tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur! Ometi peab ta noorem vend saama temast suuremaks ja selle sugu olema rahvarohke!” Ja ta õnnistas neid sel päeval, öeldes: „Sinu nimel õnnistatagu Iisraelis, öeldagu: Elohim tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks!” 1 Moosese 48:17-20

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Josefi (Joosep) nooremast pojast Efraimist pidi saama rahvaste hulk, keda kutsutakse PAGANATE TÄISARVUKS ja mida mina kutsun LAMMASRAHVAIKS. See saavutati Iisraeli Põhjakuningriigi, kutsutud ka Iisraeli kojaks või Efraimiks, massilise eksiili teel 8.saj eKr. Paljud kutsuvad neid “10 kadunud suguharu”. Nad saadeti pagendusse Assuri impeeriumi erinevatesse osadesse, suguharud ja perekonnad lahutati üksteisest ja hajutati ning nad kadusid rahvaste sekka kuni tänapäevani. Segunedes rahvastega on neist nüüd saanud goimi-de täisarv või paganate täisarv. Mitte Iisraeli täisarv!

Need segunenud pagan- israeliidid täidavad Avrahamile antud tõotuse, mille kohaselt temast saab paljude rahvaste isa (lisaks Iisraeli rahvale).

Sellepärast on see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu soole, mitte üksnes sellele, mis on pärit käsust, vaid ka sellele, mis on pärit Avrahami usust, kes on meie kõikide isa – nagu on kirjutatud: “Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks!” – selle Elohimi ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otsekui olevaid.

Tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale: “NÕNDA PEAB OLEMA SINU SUGU!” Roomlastele 4:16-18

Selle paganate täisarvu üle mõistetakse kohut vastavalt sellele, kuidas nad on kohelnud Jeshua vähimaid juudi vendi.

Siis kogutakse tema ette kõik rahvad (goim- paganad), ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Matteuse 25:32,33

(Osutades oma juudi jüngritele) Siis vastab Kuningas ja ütleb neile: “Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!” Matteuse 25:40

Lammasrahvaiks ei saa nõudes endale “Iisraeli koja” identiteeti, ei saa ilma raskeil aegadel juudi rahva kõrval seismata ja neid õnnistamata. Efraim või Iisraeli koda saadeti eksiili ja segunes rahvastega, kuni neis ei suudetud enam ära tunda israeliite.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Läbi Jeshua vere on nüüd nende järglased täielikud paganad, mitte “puhtaverelised israeliidid” ja neil on lubatud naasta mitte Iisraeli maale, vaid JHVH, nende isade Elohimi juurde.

Aga ükskord on Iisraeli lapsi arvuliselt nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda; ja selle asemel et neile öeldi: “Teie ei ole minu rahvas!” öeldakse neile: “Elava Jumala lapsed!”

Siis kogunevad ühtekokku Juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks (juudi Messia Jeshua) ja vallutavad maa (ilmselt mitte kõik Efraimi järeltulijad võivad elada Iisraeli maal, sest see on tohutu hulk rahvaid! Aga nad võivad tulla Iisraeli külla turistidena), sest Jisreeli päev on suur! Hoosea 2:1,2

Nende naasmine ei ole mitte efraimlaste ega israeliitide, vaid paganrahvaste naasmine.

Israeliitide veri on tihti segunenud rahvastega pagendusse saatmise ja laiaulatusliku orjakaubanduse pärast. Mitmed vallutavad impeeriumid nagu Kreeka ja Rooma kauplesid juudi orjadega ja varasematel aegadel isegi foiniiklased ja vilistid müüsid israeliitidest orje. Tegelikult oli Efraimi ja Manasse isa Josef müüdud oma vendade poolt orjaks ismaeliitidele.

Iisraeli koda, Põhja kuningriik lõigatakse ära igaveseks ja ei saa kunagi nõuda “israeliitide õigusi”.

Ja naine sai taas käima peale ja tõi tütre ilmale ning JHVH ütles Hooseale: “Pane temale nimeks Lo-Ruhama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks! Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad JHVH, nende Elohimi läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi!” Kui naine oli võõrutanud Lo-Ruhama, siis sai ta jälle käima peale ja tõi poja ilmale. Ja JHVH ütles: “Pane temale nimeks Lo-Ammi, sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt! Hoosea 1: 6-9

Kuid lubadus Efraimile täitub paganate täisarvus, kes tulevad kuningriiki, ja need on,

Lammasrahvad.

Kui Kõigekõrgem andis rahvaile pärisosa, kui ta jaotas inimlapsi, siis seadis ta kindlaks rahvaste rajad vastavalt Iisraeli laste arvule. 5 Moosese 32:8

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Paljude israeliitide veri on segunenud rahvastega üle terve maailma ning ei ole jälgitav just nagu sool, mida ei saa eristada pärast selle supi sisse segamist. Siiski tänu DNA ja eellaste uuringute arengule, saavad mitmed inimesed leida kas osaliselt juudi või israeliidi päritolu jälgi, mis on tihti segunenud muude rahvustega.

Kui ma avastan läbi esivanemate uuringu, et minus voolab 5% või 15% jaapanlase verd, kas see annaks mulle õiguse jaapani passile? Loomulikult mitte.

Samamoodi ei saa need paganatest Messiasse usklikud, kes on taasavastanud usu heebrea juured, nõuda israeliidi identiteeti või õigust Iisraeli maale (nagu juutidel on). NIi juudid kui paganad saavad päästetud armust USU kaudu, kui nad panevad oma lootuse juudi Messia Jeshua peale ja siis saab neist Üks Uus Inimene.

Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, kui ta oma lihas kaotas ohvritoomiste käsu seadlustega, et ta need kaks looks eneses (saades lõplikuks ohvriks) üheks uueks inimeseks, tehes rahu. Efeslastele 2:14-16

Aga juudid jäävad igavesti esindama Israeli maad ja Iisraeli rahvast, samas kui paganad jäävad esindama seda rahvast, millest nad on tulnud.

Sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks! Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad JHVH, nende Elohimi läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi!” Hoosea 1: 6,7

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Põhja kuningriik on esindatud tänapäeva juudi rahva hulgas

Kui Iisraeli koda, Põhja kuningriik või Efraim saadeti pagendusse Assurisse, lakkas see eksisteerimast Iisraeli kojana. Nad ei naasnud kunagi pagendusest.

Kui Jeshua ilmus lavale 800 aastat hiljem, siis need olid juudid või juudi rahvas, kes elasid Iisraeli maal. Juudi rahvas on algselt Juuda koda või Lõuna kuningriik, mille keskmeks on Jeruusalemm ja templiülistus. Koos juuda suguharuga oli alati Benjamini suguharu, sest Jeruusalemm piirneb osaliselt Benjamini ja osaliselt Juuda suguharuga. Enamus leviidi preestreid ja Aaroni järglasi pidid teenima Püha linna templis.

Kui Iisraeli koda vallutati Assuri impeeriumi poolt, siis mitmed 10 Põhja kuningriigi suguharudest asusid ümber lõunasse ja ühinesid Juuda kojaga, kaotades seega oma suguharu identiteedi ja said juutideks. Juudid, kes tänapäeval elavad Iisraelis kannavad endas mõnede Põhja suguharude päritolu ja nad on Juuda ja Efraimi taastamise prohvetlik täitumine vastavalt paljudele kirjakohtadele. Minu enda suguvõsas on perekonnanimesid Juuda suguharust, kuid üks minu suguvõsa perekonnanimesid on Iisrael. Võibolla minu vanaema esivanemad tulid Iisraeli kojast. Kaks puutükki, mis tähistavad Juudat ja Josefit on juba saanud ÜHEKS tänapäeva Iisraeli maal.

siis vasta neile: nõnda ütleb Issand Jehoova: vaata, ma võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud suguharud ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe puu, et neist saaks mu käes tervik! Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on su käes nende silme ees, siis räägi neile: nõnda ütleb JHVH: vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende omale maale! Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks! Nad ei ole siis enam kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks! Hesekiel 37:19-22

See on juba täitunud kaasaegses Iisraelis, sest rahvas ei ole enam jagatud Põhja ja Lõuna kuningriigiks.

Teatud osa kümnest põhja suguharust on alal hoidnud oma israeliidi identiteedi (mitte mõjutatud kahe-koja doktriinidest). Nad on ammustest aegadest teadnud, et nad on Iisraelist ning kannavad hõimutraditsioone nagu bnei Menashe Indias, kellel Iisraeli ametivõimud on lubanud teha alyah.

Võib olla ka teisi gruppe, keda pärast uurimisi peetakse tõestatud iisraeliitide rühmaks ja neil võimaldatakse naasta. Seega piibellik prohveteering on pidevalt täidetud.

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae & rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki”. Jesaja 62:1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Saada oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Saada email panga rekvisiitide jaoks: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

WATCH The First Tourists, Part One

Join the participants of The Uniting Nations for Israel Tour as we examine the uniqueness of Holy Scriptures from the Hebraic perspective in Numbers Chapter 13. Insightful personal experiences shared by Archbishop Dominiquae Bierman help differentiate the usage of our commonly used term “spies” from what are actually tourists sent by Moses into the Promised Land. Gain revelation as we examine the mission of these 12 heads of their tribes – the “First Tourists”.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

Selle nädala raamat:

Lammasrahvad, autor Dr. Dominiquae Bierman (tõlgitud Eesti keelde. Soovi korral võtke ühendust ehalohmus1@gmail.com või tel 5110868)

Jeshua eraldab rahvaid määratledes, kes on sikud ja kes lambad vastavalt nende suhtumisele Iisraeli ehk millised on need lammasrahvad, kes pärivad igaviku koos Temaga ja kes on sikurahvad, kes lähevad igavesse hävingusse.

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

GRM Piiblikooli kohustusliku kirjanduse nimekiri on muutunud!

Need 3 olulist raamatut on nüüd lisatud kohustusliku kirjanduse hulka (neid ei ole tõlgitud eesti keelde): The Woman Factor, Vision Negev and Restoration of Holy Giving. Üks uus raamat lisatakse igale kolmele tasemele. Kokku on kohustuslikku lugemist igal tasemel kolme raamatu asemel neli.

See muutus puudutab kõiki uusi õpilasi. Eelnevalt registreerinud ja juba alustanud õpilastele jõustuvad need muutused alates tasemest, kuhu praeguseks on jõutud.

GRM online individuaalõppe ja GRM grupiõppe online hind on $320.

Rohkema teabe jaoks palun võtta ühendust meie kodulehel: https://www.grmbibleschool.com/

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/