Non-Negotiables #1

Mitteläbiräägitavad asjad #1 – Minu nimi


Non-Negotiables #1
Toora portsjon BEHA’ALOTHHA – Bamidbar (4 Moosese) 8:1-12:15

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema on tõusnud oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

Shabbat shalom, armsad!

Kui valmistusin meie globaalseks UNIFY veebikonverentsiks ja otsisin Jumalalt prohvetlikku sõna selle kohtumise jaoks, ütles Ruahh (Vaim) mulle “mitteläbiräägitavad”. See oli “rema” sõna tema tahte kohta Kolmanda Päeva Ärkamise uueks ajastuks, mille JHVH käskis mul vabastada shavuoti päeval 31. mail 2020\5780.

Kõigeväeline töötab etappide kaupa. Ta saadab oma ilmutuse valguse, et hajutada pettusi, müüte ja pimedust, kuid kui inimesed ei võta kuulda, siis järgnevad tõsised hoiatused ja lõpuks ütleb ta: “Nüüd on küllalt, ei mingeid kompromisse enam!” Prohvetid on mehed või naised, kes lubavad JHVH-l nende kaudu rääkida. Pean ennast “valjuhääldiks”, kes lihtsalt edastab allika häält või heli. Nii nagu helivõimendussüsteemil ei ole iseenda häält, pole ka tõelisel prohvetlikul teenistusel oma heli ega sõna. JHVH (Jumala) prohveti sõnad peavad lähtuma Kõigeväeliselt. Nii, nagu raadio või muusikaplaat ei saa ise valida selle kaudu edastatavat muusikat, kõnet ja heli, ei tohiks ka prohvet Püha Vaimu tsenseerida.

Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt! Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks! Õpetussõnad 30:5-6

Tõelised prohvetid ja prohvetlikud astjad peavad surema iseendale ja oma arvamustele, et edastada kedagi teist ja mitte iseennast. Olen seda teinud oma teenimise aja viimased 30 aastat. Olen püüdnud rääkida, laulda, palvetada ja edastada seda, mida ma kuulen Kõigeväelist ütlevat. Mõnikord ei meeldi inimestele see, mida ma ütlen, aga mõnikord nad lausa armastavad seda, kuid minu jaoks ei ole tähtsust sellel, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Olen huvitatud ainult ühele isikule meeldimisest ja üritan olla võimalikult täpne, et korrata seda, mida ma Jumalalt kuulen ning toetada neid sõnu paljude Piibli kirjakohtade ja ajaloolise tausta mõistmisega. Mõnikord hakkan lihtsalt kirjutama või rääkima ja tema sõna voolab minust välja. Ta ütles mulle prohvetliku sõna „mitteläbiräägitavad” ja andis seejärel allpool oleva viiest punktist koosneva loetelu.

  1. MINU NIMI
  2. MINU MOADIMID
  3. MINU TOORA
  4. MINU IISRAEL
  5. MINU MAA

Need viis ülalmainitud on teemad, mille üle Kõigeväeline Iisraeli Jumal ei nõustu läbi rääkima ega lähe kompromissile. Ta on kindel, et kõik need saavad lõplikult taastatud ja ei aktsepteeri nende kohta ühtegi poliitiliselt korrektset argumenti. Aeg on otsa saanud ja ta ootab, et tema rahvas ja kõik inimesed täidaksid Elohimi jumalikku tahet. Sellel pole midagi pistmist teie ega minu tunnetega. Sellel pole midagi pistmist mugavusega, aga sellel kõigel on pistmine tema jumaliku tahtega kõigi asjade taastamiseks. Ta on pühendunud oma sõnale.

Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid Issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates. Apostlite teod 3:19-21

Non-Negotiables #1

Minu nimi

Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi surmani hukkamispuul.

Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede,

et Jeshua nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Messia Jeshua on Adonai, Jumala Isa auks. Filiplatele 2:8-11

Jeshua soovib tagasi pöörduda, kuid ei saa tagasi tulla enne, kui kõik asjad on taastatud. Esimene asi, mis tuleb Messia tagasituleku ettevalmistamiseks taastada, on tema juudi identiteet, mis sai rikutud ja varastatud 4. sajandil. Iga isiku identiteedi esimene ja kõige olulisem tunnus on nimi. Messia nimi näitab tema israeliidi, juudi identiteeti ja see on ainus nimi, mille taevane Isa andis oma Pojale. Sellest peaks piisama, et kõik kuuletuks lihtsale tõsiasjale, et Isa ei ole lubanud Poja nime muuta. Kuid inimesed muutsid seda nime, et varjata Messia identiteeti ja koos sellega muutsid juudi Messia identiteedi Rooma Kristuse identiteediks. Ma nimetan seda ajaloo suurimaks identiteedivarguseks.

Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeshua (mis tähendab päästet), sest tema päästab oma rahva nende pattudest!” Matteuse 1:21

Rooma Kristuse nimel on mõrvatud miljoneid inimesi ning seda nime kasutatakse sõnakõlksuka ja kirumiseks inimeste igapäevases kõnepruugis, erinevates filmides ja meedias. Kõigeväeline Looja on masside teadmatuse ja ignorantsuse tõttu vastanud Jeesuse Kristuse nimel palutud palvetele. Kuid nüüd, kui tema igavene lepingunimi JESHUA on kõigile kättesaadav, peavad inimesed valima, kas aktsepteerida Isa antud nime koos tema juudi identiteediga või lükata see kõik tagasi. Ta ütles mulle mõni aeg tagasi: “Mu pruut armastab mu nime”. See hajutas minu jaoks kõik vastuargumendid ja aitab siiani ära tunda, millal olen tõelise Messia pruudi juuresolekul ja millal mitte. Paganate juurde läkitatud juudi apostel Shaul (Paulus) hoiatas, et mitte kõik, kes ütlevad olevat Jeshua vennad, ei pruugi seda olla. (2 Korintlastele 11:13)

Ta on halastanud miljonitele, kes on teadmatusest hüüdnud Jeesuse Kristuse poole. Aga kui Kõigeväeline on mõne teema avanud ja tõe kättesaadavaks teinud, eeldab ta, et võtame tõe omaks ja lõpetame kompromisside tegemise. Iga põlv ei nõtku mitte Jeesuse Kristuse nimel, vaid Jeshua nimes ja see nimi tähendab päästet, tervenemist, vabastust ja lunastust.

Paljud on põlvitanud Jeesuse Kristuse nime ees läbi sundpöördumiste või sundristimiste (eriti juudid), kuid nüüd on aeg inimestel, kaasaarvatud kristlased ja moslemid, põlvitada meeleparanduses juudi Messia JESHUA eest, kes oli ja kes on ja saab olema juuda soost igavesti.

Ja üks vanemaist ütles mulle: “Ära nuta! Vaata, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle seitse pitserit!

Ilmutuse 5:5

Non-Negotiables #1

Kui see kedagi solvab, soovitan tal küsida taevaselt Isalt oma südames oleva varjatud antisemitismi ja ülbuse kohta. Mõelge vaid, kui palju on taevast Isa ja Iisraeli Jumalat solvanud see, et inimesed on muutnud tema Poja nime ning selle muudetud Jeesuse Kristuse nimel alandanud ja mõrvanud miljoneid tema juudi rahvast. Jeshua ise palvetas ÜHTSUSE hoidmise eest juudi ja pagana vahel selles nimes, mille Isa talle oli andnud ja mitte teises, ühtsust lõhkuvas nimes, mida inimesed Pojale hiljem andsid.

Ja ma ei ole edaspidi enam maailmas, aga nemad on maailmas, ja mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie! Johannese 17:11

Jeshua nimi ÜHENDAB tõelise Messia pruudi, juudi ja pagana, üheks uueks inimeseks ning juhatab ja kaitseb meid!

JHVH nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju! Õpetussõnad 18:10

Suurem osa Apostlite tegude raamatu tagakiusamistest oli tingitud Jeshua nimest. Juudi apostlid kaitsesid tema nime kogu aeg ja nad ei kutsunud teda kunagi Jeesuseks Kristuseks, vaid Jeshuaks. See ei ole „religiooni vaim”, mis nõuab Pojale antud originaalse nime taastamist, vaid see on Püha Vaim. Religooni vaim tuleb esile siis, kui inimesed paganrahvaist üritavad olla „rohkem juudid kui juudid ise” ja hakkavad vaidlema, kas nimi on Jahushua või Jehoshua jne. See põhjustab palju segadust ja tarbetuid lõhesid, mis ei ole Jumalast, vaid lihast ja teisest vaimust. Enamus juudi usklikke ja õpetlasi on üksmeelel selles, et Messia nimi on Jeshua, mis on ühtlasi lepingunimi.

Ja kui apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeshua nimes ja lasksid nad minna. Aga nemad läksid Suurkohtu eest minema, rõõmsad sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Messia Jeshuast. Apostlite teod 5:40-42

Juudi apostlid (läkitatud) olid nõus ihuliselt kannatama, kuid ei teinud kompromisse Jeshua nimes rääkimisel ja jutlustamisel. Tema nimi kannab Poja identiteeti, iseloomu ja väge päästa, tervendada ja vabastada.

Palve tema nime taastamiseks

Isa, kes sa oled nii taevas kui maapeal, tänan, et oled andeks andnud teadmatuse eest, mis mul on olnud juudi Messia nime kohta. Nüüd, mil tean tõde, otsustan ma kummarduda Jeshua, juudi Messia ette ja tunnistada oma suuga Jeshua püha nime ilma kompromissideta. Tänan Jeshua, et hoiad mind oma nimes. Aamen.

Kes on läinud taevasse ja on sealt alla tulnud? Kes on kogunud tuule oma pihkudesse? Kes on mähkinud vee vaibasse? Kes on paigale pannud kõik maaääred? Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Küllap sa tead! Õpetussõnad 30:4

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Kolmanda päeva ärkamise eest!

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Sioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

E-raamat (inglise keeles) IDENTITEEDI VARGUS on nüüd saadaval meie kodulehel ja me vajame sinu abi, et saada valmis ka raamatu juurde kuuluv kursus!

Kui annetad vähemalt 25 dollarit, saad selle e-raamatu, millele lisandub terve GRI (globaalne ümberõppe initsiatiiv) – antisemitismi vastu suunatud kursus! Kursus algab selle aasta septembris Jom Kippuri ajal.

Aeg on KÜPS

Against-antisemitism.org

Book Mockup

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Jeruusalemma marss, esimene osa.

Vaadake Ühinenud Rahvad Iisraeli eest (UNIFY) meeskonda, mida juhib selle liikumise asutaja peapiiskop Dominiquae Bierman, sammudes koos Sukkoti ringreisil osalejatega iga-aastasel Jeruusalemma marsil Püha linna tänavatel. See vaimne armee esindab enam kui 12 rahvust, kes on kokku tulnud ühise eesmärgi nimel, puhudes võimsaid sõjarelvi- soofareid, kuulutades juudi Messia Jeshua päästest, lunastusest, meeleparandusest ja tulekust. Saage osa tuhandete iisraellaste elevusest, kes on kogunenud Jeruusalemma sukkoti (lehtmajadepüha) tähistama ja tervitavad seda rahvusvahelist UNIFY meeskonda rõõmu ja tänuga.

Nädala raamat: Jeshua

Messia algse heebrea nime taastamise tähtsusest.
https://kad-esh.org/shop/yeshua-is-the-name/

Ühine meie sukkoti ringreisiga 2020, et PUHUDA shofari sel aastal Jeruusalemmas!

29. september – 12. oktoober 2020

Tõuse ja sära- puhu sarve Siionis

Ühendades rahvaid Iisraeliga | Sukkoti tuur 2020

Tõuse, sära, sest sinu valgus tuleb ja JHVH auhiilgus koidab su kohal. Jesaja 60:1

Me kutsume 120. soofarit puhuma Iisraeli maal ja Jeruusalemma marsil.
Kõik ringreisist osavõtjad saavad shofari puhumise koolituse.

Koos peapiiskp Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

Hind: $ 2915 – majutus kahekohalises toas (13 ööd, poolpansion, lennud ei sisaldu hinnas)

Registreerimistasu: $ 500 oma koha kindlustamiseks

Ülejäänud summa $ 2415 tuleb tasuda 1. augustiks 2020

Registreeri ja broneeri oma koht:

+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

https://unitednationsforisrael.org/et/events/touse-ja-sara/

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega ja saa liikmeks

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

ÜHINE 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/