Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Mitteläbiräägitavad asjad #2 – Minu moadim


Non-Negotiables Part 2 - My Moadim
Toora portsjon SHEMOT – Shemot (2. Moosese) 1:1-6:1

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema on tõusnud oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

Shabbat shalom, armsad!

See on eelmise nädala sõnumi jätk, kuigi kirja pealkiri on sama.

Kui valmistusin meie globaalseks UNIFY veebikonverentsiks ja otsisin Jumalalt prohvetlikku sõna selle kohtumise jaoks, ütles Ruahh (Vaim) mulle “mitteläbiräägitavad”. See oli “rema” sõna tema tahte kohta Kolmanda Päeva Ärkamise uueks ajastuks, mille JHVH käskis mul vabastada shavuoti päeval 31. mail 2020\5780.

Kõigeväeline töötab etappide kaupa. Ta saadab oma ilmutuse valguse, et hajutada pettusi, müüte ja pimedust, kuid kui inimesed ei võta kuulda, siis järgnevad tõsised hoiatused ja lõpuks ütleb ta: “Nüüd on küllalt, ei mingeid kompromisse enam!” Prohvetid on mehed või naised, kes lubavad JHVH-l nende kaudu rääkida. Pean ennast “valjuhääldiks”, kes lihtsalt edastab allika häält või heli. Nii nagu helivõimendussüsteemil ei ole iseenda häält, pole ka tõelisel prohvetlikul teenistusel oma heli ega sõna. JHVH (Jumala) prohveti sõnad peavad lähtuma Kõigeväeliselt. Nii, nagu raadio või muusikaplaat ei saa ise valida selle kaudu edastatavat muusikat, kõnet ja heli, ei tohiks ka prohvet Püha Vaimu tsenseerida.

Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt! Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks! Õpetussõnad 30:5-6

Tõelised prohvetid ja prohvetlikud astjad peavad surema iseendale ja oma arvamustele, et edastada kedagi teist ja mitte iseennast. Olen seda teinud oma teenimise aja viimased 30 aastat. Olen püüdnud rääkida, laulda, palvetada ja edastada seda, mida ma kuulen Kõigeväelist ütlevat. Mõnikord ei meeldi inimestele see, mida ma ütlen, aga mõnikord nad lausa armastavad seda, kuid minu jaoks ei ole tähtsust sellel, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Olen huvitatud ainult ühele isikule meeldimisest ja üritan olla võimalikult täpne, et korrata seda, mida ma Jumalalt kuulen ning toetada neid sõnu paljude Piibli kirjakohtade ja ajaloolise tausta mõistmisega. Mõnikord hakkan lihtsalt kirjutama või rääkima ja tema sõna voolab minust välja. Ta ütles mulle prohvetliku sõna „mitteläbiräägitavad” ja andis seejärel allpool oleva viiest punktist koosneva loetelu.

  1. MINU NIMI
  2. MINU MOADIMID
  3. MINU TOORA
  4. MINU IISRAEL
  5. MINU MAA

Need viis ülalmainitud on teemad, mille üle Kõigeväeline Iisraeli Jumal ei nõustu läbi rääkima ega lähe kompromissile. Ta on kindel, et kõik need saavad lõplikult taastatud ja ei aktsepteeri nende kohta ühtegi poliitiliselt korrektset argumenti. Aeg on otsa saanud ja ta ootab, et tema rahvas ja kõik inimesed täidaksid Elohimi jumalikku tahet. Sellel pole midagi pistmist teie ega minu tunnetega. Sellel pole midagi pistmist mugavusega, aga sellel kõigel on pistmine tema jumaliku tahtega kõigi asjade taastamiseks. Ta on pühendunud oma sõnale.

”Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid Issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.” Apostlite teod 3:19-21

Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Minu moadim

”Ta tunneb hõisates sinust rõõmu, otsekui pühade ajal! Ma võtan sinult ära hukatuse, mille pärast sa pead teotust kandma! (sest nad ei saa neid pühi pidada)” Sefanja 3:18

Kui Iisraeli rahvast karistati pagendusse saatmisega, ei saanud nad seal alati pidada JHVH seatud pühi kokkutulekuid, mida nimetatakse moadim. See tõi endaga kaasa teotuse ja häbi nendele, kes armastasid ja kartsid JHVH-d ja nad sõna otseses mõttes leinasid taga neid jumalikult määratud pühi. Moadim on sõna moed mitmus ja see tähendab „määratud aega, mil Kõigeväeline tunnistab endast”.

Kui Jeshua selles maailmas elas, pidas ta kõiki Isa seatud moadime vastavalt Tooras kirjapandud juhistele. Ta pidas isegi teisi pühi, nagu näiteks hanukka või teise nimega templi uuendamise püha (Johannese 10:22). Ta mitte ainult ei pidanud kõiki neid, vaid kõik tema elu pöördelised hetked olid seotud moadim’ga. Tõenäoliselt sündis ta sukkoti või lehtmajadepüha ajal, hukati Kolgata puul paasapühade ajal, tõusis surnuist paasapühade viimase päeva uudsevilja pühal ja tõenäoliselt naaseb soofarite moedil (trompetite pühal või lepituspäeval- jom kippurim’il). JHVH nimetab neid MINU MOADIM ja kellelgi pole õigusi neid muuta ega asendada.

Moadim seati paika juba alates loomisest,

“Ja Jumal ütles: “Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid.” 1 Moosese 1:14

Tähised on heebrea keeles OTOT, mis on nagu JHVH märk või metsalise märk.

Seatud ajad on heebrea keeles MOADIM.

Need pandi paika juba alates loomisest, enne Iisraeli laste saamist rahvaks ja enne Toora andmist Siinai mäel. Samuti eraldab ta järgmises peatükis enesele seitsmenda päeva kadosh päevaks ja kellelgi pole õigusi seda asendada, samamoodi nagu kellelgi pole jumalikku õigust asendada mees naisega või naine mehega või muuta inimese sugu.

”Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja eraldas selle enesele, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.” 1. Moosese 2:3

Sellegipoolest asendab mässuline inimkond Looja loomise tunnusmärgid meestel ja naistel, aastaaegadel ja ajastutel ja jumalikult määratud moadim’il. Kõigeväeline pole kunagi eraldanud enesele eriliseks hingamise päevaks pühapäeva. Ida Rooma keiser Constantinus muutis neid märke selleks, et asendada Messia identiteet ja varastada ära Messia pruudi identiteet, et tal oleksid vabad käes juutide tagakiusamiseks. Tegelikult toimusid kristlikus Euroopas suurem osa juutide tagakiusamistest, alandustest ja mõrvadest pühapäeval ja jõulude ning lihavõttepühade ajal. Kuna keiser Constantinus oli kuni oma surmapäevani päikese kummardaja, austas ta päikese päeval (sunday, pühapäev) päikesejumalat ja asendas selle loomisest paika pandud shabbatiga. Ei ole mingit probleemi JHVH (Jumal) austamisega igal nädalapäeval, kaaarvatud pühapäev, aga on problem mässuga, sest shabbati asendamine pühapäevaga on mäss Looja korra vastu. Jeshua jüngrid pidasid kõik shabbatit ja mitte pühapäeva ning hilisemad Jeshua järgijad kuni 4. sajandini austasid Kõigeväelise loodud korda pidades shabbatit. Neile, kes arvavad shabbati olevat ainult juutide jaoks, palun mõtisklege järgnevate kirjakohtade üle.

“Ja võõrad, kes on liitunud JHVH’ga, teenivad teda ja armastavad JHVH nime, et saada tema sulaseiks, kõik, kes peavad shabbatit ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust –

needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele!” Jesaja 56:6,7

See ei olnud ainult juutidele pidamiseks. Kuigi see anti lepingu märgina või tähisena Iisraelile, siiski selleks, et nad jagaksid Jumala Toorat ja moadim’e teistele rahvastele. Mitte selleks, et rahvad asendaksid Iisraeli või juudi rahva, vaid et nad liituksid Iisraeliga nende määratud aegade tähistamisel, nende üle rõõmustamisel ja Looja ülistamisel.

Pärast Jumala viha väljavalamist ja Messia Jeshua tuhandeaastase valitsemisajal tähistavad kõik rahvad neid päevi ja kummardavad tema ette shabbatil, mitte pühapäeval.

Ja noorkuust (rosh hodesh) noorkuusse (rosh hodesh)ning shabbatist shabbatisse tuleb kõik liha mu ette kummardama, ütleb JHVH! Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kõigele lihale!” Jesaja 66:23,24

JHVH nimetab piibellikke pühi- minu moadim ja esimene nendest on shabbat.

“Ja JHVH rääkis Moosesega, öeldes: “Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: JHVH seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu moadim’id (seatud pühad) on need: kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik puhkus, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtki tööd, see olgu JHVH shabbat kõigis teie asupaigus.” 3 Moosese 23:1-3

Non-Negotiables Part 2 - My Moadim

Seejärel tutvustab ta kõiki moadime, kaasa arvatud pesah, shavuot ja sarvehääle püha, jom kippur ja sukkot.

JHVH on aegade Jumal, kõik toimub vastavalt tema ajastusele. Näiteks on naisel igakuine puhastuse periood ja rasedus kestab üheksa kuud. Ta lõi kõik oma jumaliku aja ja disaini järele. JHVH prohvetliku ajastuse järgi pidi Jeshua sündima, hukatama ja surnuist üles tõusma ja Jeshua naaseb samuti Isa määratud ajal jumalikes MOED’ides (moed on sõna moadim ainsuse vorm). Aja, piibellike pühade ja traditsioonide muutmine ning asendamine on nagu allkirja asendamine dokumendil või võlakirjal. Originaalallkirja asendamist, nimetatakse võltsimiseks ja võltsitud dokument on kehtetu.

Loomise algusest on Looja pannud paika oma tähised ajale ja kogu loodule, milleks oli tema jumalik allkiri, tema märk. Me oleme nii lähedal metsalise märgi vastu võtmisele, kusjuure see kiip on juba mitmetel toodetel kasutusel ja võib olla juba lisatud tulevastele vaktsiinidele, sealhulgas Covid 19 vaktsiinile. Me peame olema ettevaatlikud, et meie elu tähistaksid Kõigeväelise moadim, tema jumalik allkiri ja lepingu märgid. Ja need ei ole Rooma kalendrist laenatud pühad koos paganlike traditsioonidega, vaid pigem piibellikud seatud kokkutulekud, mille JHVH andis Iisraeli rahvale ja mis tunnistavad temast. JHVH tegutseb läbi aegade oma prohvetlike märkide kaudu ja vastavalt oma seatud ning eraldatud aegadele, mis on igavesed.

Isegi Jeshua tuhandeaastase valitsemise ajal Jeruusalemmas peavad inimesed jumalateenistusi rosh hodesh’il (noorkuul) ja shabbatil ning kõik rahvad peavad vastavalt Toora seadusele tulema ja tähistama sukkot’i (lehtmajade püha). Need rahvad, kes seda ei tee, saavad needuse osaliseks.

“Ja kõik järelejääjad kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede JHVH ja pidama sukkoti püha! Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, vägede JHVH kummardama, ei saja vihma!” Sakaria 14:16-17 TLV

Oluline on mainida, et Jeshua ei tähistanud ühtegi kristlikku kirikukalendri püha. Kuna nad kõik on romaniseeritud paganliku päritoluga, oleks Jeshual olnud ennekuulmatu neid pidada. Ta ei sündinud jõulude ajal (algselt talvise pööripäeva saturnaalia püha). Samuti ei tõusnud Jeshua surnuist lihavõttehommikul, mis oli algselt paganliku viljakusjumalanna Astarte (Ishtar) kummardamise püha (sealt ka munade ja jänkude paganlikud traditsioonid). Samuti ei asendanud Jeshua ega tema jüngrid iganädalast seitsmendat päeva-shabbatit pühapäevaga. Asendus toimus pärast Nikaia kirikukogu 325. aastal pKr Constantinuse ja Rooma piiskoppide mõjul, kes lahutasid kogu kiriku Siionis tehtud algsest evangeeliumist ja asendasid juutide Messia nime rooma Jeesuse nimega. Seda tehti poliitilise võimu saamiseks ja sellest ajast rajati alus kogu lääne kristluse süsteemile, mis on püsinud tänapäevani. Kuid alates selle 2020. aasta shavuotist (nelipüha) on Kõigekõrgema Ruahh (Vaim) mulle rääkinud, et tema moadim taastamine ja meeleparandus paganlusse juurdunud pühade pidamisest on MITTELÄBIRÄÄGITAVAD!

See on osa ajaloo suurimast identiteedivargusest. Kõik kristlikud pühad on paganlike juurtega ning leiavad aset aegadel ja päevadel, mis on seotud päikese ja taevakehade, Zeusi ja Jupiteri kummardamisega. On aeg naasta piibelliku JHVH seatud ülistuse juurde ja hüljata kogu Kreeka-Rooma-Babüloonia kultuur ja traditsioonid. See, kes peagi naaseb ei ole rooma Kristus, vaid juudi Messias. Ta ei kiida heaks ega kinnita ühtegi neist asenduspühadest, kuid on olnud kannatlik ja pikameelne kõigi pastorite ja kirikujuhtidega kogu maailmas.

Meeleparandus kogu paganlikust pühadepidamisest on osa kõigi asjade taastamisest, ilma milleta taevad ei vabasta Messiat ja ta ei tule tagasi. Seega on see mitteläbiräägitav! Paljud kristlikud juhid teavad tõde, kuid on otsustanud jääda mugavustsooni ja poliitilisse korrektsusse, et mitte rahvast “ärritada”. Kuid nüüd on aeg olla mures selle pärast, et universumi Loojat mitte ärritada.

Selle shabbatikirja eesmärk on edastada mulle antud prohvetlikku sõna tema mitteläbiräägitavatest asjadest ja tema moadim on teine neist viiest mitteläbiräägitavast teemast. Ta puhastab oma pruuti kõigist asenduspühadest ja paganliku ebajumalateenistuse mõjudest. Ta tuleb varsti tagasi puhta ja plekita pruudi järele, kes särab juudi rahva keskel ja kiirgab välja juudi Messia, mitte rooma Kristuse auhiilgust.

Soovitan teile minu uusimat raamatut ”Identiteedivargus” (veebilehelt against-antisemitism.com/et), mis paljastab erinevaid saatana viise, millega ta on Messia pruudi eksiteele viinud asendades Messia identiteedi. Jahve piibellike pühade (moadim) asendamine oli osa saatana plaanist valmistada rahvad ette metsalise märgi jaoks.

Järgmises shabbati kirjas ma räägin mitteläbiräägitavate kolmandal teemal.

”Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et shabbati-ajad (hingamiseajad) tuleksid Jumala palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.” Apostlite teod 3:19-21

Ma julgustan sind tema moadime taastama!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Oma ohvriandide saatmiseks:

  • Interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092

Vaata viimast õpetust: Püha andmine – 2. Osa

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →