Woman in front of the dragon

Naine, lohe ja järeltulijad 2. osa


Tagakiusu ja antisemitismi dünaamika

Woman in front of the dragon
Toora portsjon VAYAHEL- PEKUDEI – Shemot (2. Moosese) 35:1–40:38 Haftara: Hesekiel 45:16–46:18

“Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeshua tunnistus.” Ilmutuse 12:17

Shabbat shalom, armsad!

Enne kui me räägime Ilmutusraamatu 12 ptk naise järglastest, peame mainima nende järglaste peamist vaenlast. See on viiepealine lohe-koletis nimega ANTIMESITOJUS

ANTI-MESITOJUS

Anti-Mesitojus (anti-Messia, anti-Iisrael, anti-Toora, anti-juudi, anti- sionism) koosneb viiest peast:

Messia vastane: Kiusab taga prohveteid, apostleid ja võituid, kes kuulutavad lahjendamata tõde. Ei tunnista Jeshuat kui lihas sündinud juudi Messiat!

Iisraeli vastane: Rõhutab, et kristlik kirik on nüüd vaimne Iisrael ja selle asendanud ning Iisrael on igavesti needuse all, sest ta on Kristuse tagasi lükanud ja tapnud. Kõik õnnistused kuuluvad kristlastele ja kõik needused lähevad juutidele.

Toora vastane: Vihkab JHVH seadusi, mis on antud Iisraeli rahvale viies Moosese raamatus ja Iisraeli prohvetite ja kirjade kaudu (nn „Vana Testament“). Kuulutab need iganenuks, asendades need kristlike seadustega, mis suures osas lähtuvad valesti tõlgendatud Apostlite kirjadest (nn „Uus Testament“) ning on segunenud Rooma kultuurist laenatud paganlike pühade ja kommetega.

Juutide vastane: See vihkab juute ning otsib võimalust neid alandada, kuritarvitada ja mõrvata, kuniks ühtegi ei ole enam järele jäänud. Peamine põhjus: Juudid tapsid Kristuse. See on üldlevinud vale, sest Jeshuat ei tapetud, vaid ta andis ennast ise ohvriks pannes oma elu maha, et seda taas võtta. Juutidel ei olnud mingit juriidilist õigust surmaotsuse täideviimiseks, vaid hoopis Rooma sõdurid alandasid ja lõid Messia puu külge! Igal juhul kandis Jeshua meie patud, nagu on kirjas Jesaja 53 peatükis. Enamus Ida Euroopa juutide vastaseid pogromme ja veresaunu leidsid aset jõulude ja lihavõttete ajal ning need toimusid alati Jeesuse Kristuse nimel. Hitler saatis juudid Saksamaalt välja, tõstes üles risti ning öeldes: “Välja juudid, sest te mõrvasite Kristuse”

Sionismi vastane: Kaasaegne juutide vihkamine on anti-sionistlik või Iisraeli rahvuse ja Iisraeli Rahvusriigi taastamise vastane. See väljendub ebapiibellikus Palestiinat pooldavas poliitikas, mis sunnib Iisraeli loobuma piibellikust maast ja jagama püha linna Jeruusalemma. See sunnib Iisraeli petlike “rahuprotsesside” kaudu sooritama rahvuslikku enesetappu ning tõmbab endale kaela kõhtumõistmise rahvaste üle nagu on mainitud paljudes kirjakohtades: Joel 3, Laul 83, Sakarija 2, Obadja, Jesaja 43 ja paljudes teistes raamatutes.

Kaasaegne antisemitism

Nad ütlevad:„Lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi ei mäletata enam!” Psalmid 83:5

Iisrael on ainus riik, kelle seaduslikkust on rünnatud ja seatud kahtluse alla ning kes seisab silmitsi vaidlustega mitte ainult riigipiiride üle, vaid oma eksistentsi üle. Teiste riikide, isegi Aafrika ja Aasia riikide, mis rajati koloniaalvõimude meelevaldselt seatud piiridega, seaduslikkust rahvusriikidena ei seata kahtluse alla. Seda hoolimata asjaolust, et Iisrael on ainus riik, mille eksisteerimisõigust tunnustasid nii ÜRO kui ka selle eelkäija, Rahvaste Liiga. On puhas silmakirjalikkus, et need, kes seavad kahtluse alla juudi rahva enesemääramisõiguse Iisraeli riigis, toetavad sageli Palestiina araablaste enesemääramisõigust Palestiina riigi kujul. (https://antisemitism.org)

Niikaua kui kasvõi üks nendest ülalmainitud “peadest” jääb kirikus püsima, jääb avatuks uks raevutsevale lohele kristluses, aga ka islamis ja teistes religioonides. Tänapäeva anti-semitism on palju rafineeritum ja kavalam ning see juhib meid naise järeltuleva soo juurde!

Stones with ten commandments

Lohe ja järeltulev sugu

“Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeshua tunnistus.” Ilmutuse 12:17

Ilmutusraamat ütleb, et pärast seda, kui lohe on taga kiusanud naist (Iisraeli), pöördub ta taga kiusama naise järeltulijaid. Naise järglastel või lastel on kaks tunnusmärki:

 1. Nad peavad JHVH (Jumala) käske
 2. Neil on Jeshua tunnistus

See kirjeldab Ühinenud Rahvad Iisraeli eest ja Messiaanliku-apostelliku-prohvetliku (MAP) Jahve lõpuaja liikumist, kus kristlus hülgab asendusteoloogia ja paganlikud traditsioonid ning usklikud pöörduvad tagasi “Siionis tehtud” evangeeliumi juurde. Lohe ajab taga naist Iisraeli ja Messiasse usklikke, kes on poogitud Iisraeli õlipuu külge (Roomlastele 11). Need usklikud peavad šabatit, 10 käsku, Jahve seatud pühasid (vt 3. Moosese 23), järgivad Toora toitumisseadusi, armastavad juudi rahvast ja seisavad aktiivselt Iisraeli taastamise nimel ning hoiavad kinni Jeshua tunnistusest! Jeshua tunnistus on prohvetluse vaim (Ilmutuse 19:10b). Need MAP revolutsioonilised usklikud on prohvetlik rahvas, kes on võitud, täidetud Ruahh Ha’kodeshi (Püha Vaim) väega, mis annab tunnistust algsete heade sõnumite tõe kohta, nagu seda kuulutasid juudi apostlid üle 2000 aasta tagasi. Nad on eluliselt seotud Iisraeliga kui rahvaste emaga ja on nagu Rutt oli Naomiga.

“Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat: “Nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Messia kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd! Ja nemad on tema võitnud Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani.

Seepärast olge väga rõõmsad, taevad, ja teie, kes seal sees elate! Häda maale ja merele, sest saatan on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega!” Ilmutuse 12:10-12

Tagakiusu allikas

Me teame, et saatan, vana lohe, on naise ja naise järglaste vastu suunatud tagakiusu allikas, kuid kuidas ta tegutseb ja kelle kaudu?

Need, kes kiusasid taga Jeshuat ja Shauli (Paulust), olid:

 1. Religioossed rahva juhid
 2. Ebajumalateenimisega äritsejad

“Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid ja silmakirjatsejad, et te sulete taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sisse ega lase sisse minna neid, kes tahavad sisse minna.” Matteuse 23:13

Religioossed juhid näevad ohtu igaühes, kes ei sobi nende tõlgendustega Jumala sõnast. Jeshua vastas täielikult heebrea Pühakirja kirjeldustele Messiast, kuid mitte selle inimeste tehtud tõlgendustele. Tänapäeval ei ole paljud kristlikud juhid isegi valmis uurima kogu Piiblit ega otsima Jahve Vaimu, et mõista Piibli esimestest salmidest kirja pandud tõesõna, sest nad on pimestatud oma kristlikest traditsioonidest ja apostel Shauli (Pauluse) kirjade kohutavatest valetõlgendustest. Nad on pärinud asendusteoloogia oma esiisadelt (ja on sellest teadmatuses) ja eeldavad, et see on õige ning kaitsevad oma karja hirmust “juudistamise” eest.

Council of Nice

Sellel hirmul “juudistamise” või “judaiseerimise” ees on kaks peamist põhjust:

 1. Asendusteoloogia, mis on tekitanud kristlastes hirmu kõige juudiliku ja “Vana Testamendi” vastu, justkui oleks Uus Leping pigem “kristlaste oma” kui juutidele ja juutide kaudu antud leping. Paganatel ei olnud Looja, Iisraeli Jumalaga mingit lepingut, ei vana ega uut. Kui kristlusel ei ole vana, siis kuidas saab neil olla Uus Leping? Aga Iisraelile, kellega on Jahve (Jumal) teinud kõik lepingud Piiblis, anti ka Uuendatud /Uus Leping, nagu on kirjutatud Jeremija 31:31-34, ja see on sõlmitud Iisraeli ja Juuda sooga, mitte paganrahvastega! Paganad tulevad sisse juutide kaudu ja juudi Messia kaudu, kellel on juudi/heebrea nimi Jeshua, mis tähendab päästet.
 2. Paljud kristlikud juhid on üliettevaatlikud ega lase heebrea või juudi juurtele rajatud jutlustajaid ja õpetajaid oma kogudusse. Nad kardavad, et õpetatatakse judaismi ja juhitakse inimesi juutide müstitsismi – Kabala või teiste müstikaga läbipõimunud õpetustesse, mis ei ole Toora, Jahve taevased juhised eluks õigsuses!

See MAP liikumine, teshuvale (meeleparandus ja tagasipöördumise) ja usu heebrea alustele rajatud liikumine ei tähenda tagasipöördumist juutide müstitsimi või ortodokse-religioosse judaismi juurde ega ka mitte kristlusesse. See liikumine kutsub tagasi pöörduma Siionis alguse saanud kuningriigi evangeeliumi juurde ja mitte juudi juurtest ja Iisraelist lahutatud kristluse juurde, mille viljaks on miljonite juutide ja teiste põlisrahvuste mõrvamine Jeesuse Kristuse nimel. Selle, juudi juurtele rajatud liikumise, eesmärgiks on tuua asendusteoloogiast läbiimbunud kristlus meeleparandusele, mis toob kaasa ülemaailmse ärkamise!

MAP revolutsioonilist liikumist eristavad kaks Ilmutuse 12:17 märki: kuulekus Jahve käskudele ja prohvetluse Vaim, mis on Jeshua tunnistus. Meie lipp on Toora ja Ruahh (Püha Vaim).

Ebajumalateenimisega äritsejad kaotavad oma elatise, kui kuulutatakse tõelist ja algset evangeeliumi.

“Ja nad tulid Jeshua juurde ja nägid seestunut, kelles oli olnud Leegion, istuvat, riietatud ja selge aruga olevat. Ja nad kartsid. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunuga oli sündinud, ja sigadest. Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks.” Markuse 5:15-17

Gadara seakasvatajad ajasid Jeshua ja ta jüngrid oma maakonnast välja, sest nad kaotasid oma seakasvatuse äri. Kui deemonite leegion väljus seestunud mehest, läksid need deemonid sigadesse ja sead tegid enesetapu, kuna nad hüppasid Kinneret’isse (Galilea järve). Seakasvatajad armastasid oma ebajumalateenistusest saadavat tulu rohkem kui Jeshua sõnumit ja päästet! Muide, need ei olnud juudid, vaid paganad, kes asustati sellesse piirkonda Assüüria impeeriumi valitsemise ajal, mis oli 8. sajandil e.m.a. vallutanud Iisraeli Põhja-kuningriigi. Jeshua nimetas seda piirkonda Galilea järve “vastaskallas”, “teine pool”.

Apostel Shaul (Paulus) näiteks ajas ühest tüdrukust, kes oma isandale lausuja vaimuga kasu tõi, välja ebapuhta vaimu. Naise tööandjad olid kaotanud oma elatise, mille nad selle vaimu kaudu teenisid, ja nad kiusasid seetõttu Paulust ja Siilast taga.

“Aga sündis, kui me läksime palvusele, et meile tuli vastu tüdruk, kellel oli lausuja vaim. See tõi oma isandaile palju kasu lausumisega. Aga Paulusel oli sellepärast meel haige, ja ta pöördus ümber ning ütles vaimule: “Ma käsin sind Jeshua Messia nimel välja minna tema seest!” Ja vaim läks välja samal tunnil. Aga kui tüdruku isandad nägid, et nende kasu lootus oli lõppenud, võtsid nad Pauluse ja Siilase kinni ja vedasid nad turule ülemate juurde.” Apostlite teod 16:16-19

Group of people from Taiwan

Kokkuvõtteks

Nii naine Iisrael kui ka tema järeltulijad, kes peavad Looja Jumala Jahve käske ja on täis prohvetluse vaimu – tunnistust, et Jeshua on Messia, on kannatanud tagakiusu all. Tagakiusamine tuleb kristlusest ja teistest asendusteoloogia religioossetest süsteemidest, nagu islam, mis püüab Iisakit kui tõotuse poega asendada Ismaeliga. Samuti tuleb see ebajumalateenijate ja mammona armastajate poolt, kes teenivad raha religioossete ning Toora ja Jumala vastaste asjadega nagu seakasvatus, Uus maailmakord, nõidus, ebajumalakujude valmistamine, jõulupuude ja lihavõttepühade kaunistuste müük. Tagakius võib tulla ka “Jumala nimel” saadetud vastikute kirjade kujul või muudel alatutel viisidel ja isegi füüsiliste rünnakute kujul. Meie parimad relvad on JHVH tõde ja armastus. Jätkakem selle tõe kuulutamist ja selles elamist. Seiskem jätkuvalt selle eest, et juudi rahval oleks õigus oma Abba lepingu maale ja et seal kuulutataks Siionis alguse saanud tõelist evangeeliumi! Me võime kannatada tagakiusu all, kuid Jeshua sõnad kõlavad minu kõrvus:

“Õnnistatud on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õnnistatud olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid.” Matteuse 5:10-12

Kui tuleb seista Iisraeli ja juudi rahva eest, siis kaitske teda nagu oma ema vägistaja ja mõrvari eest. Tooge antisemitism päevavalgele ja ärge laske sellel pimeduses varjuda! Asendusteoloogiast vaba Messia pruut ei ole enam vait ja kuulutab koos JHVH’ga:

“Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik!” Jesaja 62:1

Ärge kartke tagakiusu, olge julged ja astuge välja nagu lõvi Juuda suguharust!

“Õige on julge nagu noor lõvi!” Õpetussõnad 28:1

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Toeta missiooni

Vaata: Siiloa värav

 • Shabbat Letter ads
  Liitu meie Telegrammi kanaliga

  Telegram →

  Vaata meie viimaseid saateid Iisraelist

  Rumble

  Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

  Palved Iisraeli eest →

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu UNIFY’ga →

  The Voice of These Ashes

  Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

  Heastamine või kohtumõistmine

  Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

  Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokausti), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

  Telli nüüd (inglise keeles) →

  Ühine meie eeloleva Iisraeli reisiga koos dr Dominiquae ja rabi Biermaniga

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Rohkem teavet →

  The Roar of the Lion

  Lõvi möirgamine – Sukkoti reis 5785/2024

  14.-27. Oktoober 2024

  “JHVH möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga JHVH on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele!” Joel 4:16

  Me kutsume kõiki Juuda lõvi sõpru tulema Siioni (Iisraeli), et seista koos tema vendade ja õdedega – Iisraeli rahvaga. Kui me kõnnime Iisraeli maal, siis on see erakordne eestpalve aeg VÕTMEkohtades, mis mõjutab ajalugu!

  Rohkem teavet →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →