Sacrificial Joy

Ohverdamise rõõm


Sacrificial Joy
Toora portsjon KI TETZE – Devarim (5 Moosese 21:10-25:19)

Ja joomaohvriks põletus- või tapaohvri juurde ohverda kolm kortlit veini ühe talle kohta. 4 Moosese 15:5

Shabbat shalom!

Tooras ohvritoomise süsteemi uurides võib näha palju juhiseid, mis annavad meile ilmutusei kuidas elada JHVH palge ees. Üks enim valgust heitev põhimõte on põletusohvrite ja põletusohvriks toodava talle juurde lisatav VEIN. Põletusohvrid on TÄIELIKUD ohvrid, mis tähendab, et kogu ohvriloom põletati altaril JHVH ees. Erinevalt teistest ohvritest, millest preestrid ja nende pered tohtisid süüa pärast ohvrilooma esitlemist Jah-le, ei saanud preestrid põletusohvreist mingit osa. Kõik kuulus Adonai-le.

See on alaline põletusohver, mida Siinai mäe juures ohverdati healõhnaliseks tuleohvriks JHVH-le. 4 Moosese 28:6

Nendel juhtudel pidi joomaohver olema valatud altarile, kus liha põles. Põleva talle liha ja veini aroom olid meeldivaks lõhnaks Kõigekõrgemale ja vastutasuks ilmutas Ta oma HALASTUST ohvritoojale või rahvale. Tema viha toimepandud pattude tõttu vaibus, Tema enneolematu arm ja halastus vabastasid õnnistused ohvritooja või kogu rahva üle.

Ja joomaohvriks too poolteist toopi veini; see on healõhnaline tuleohver JHVH-le. 4 Moosese 15:10

Sacrificial Joy

Mõned meeldejäävamaist põletusohvreist olid need, mida tõi Noa pärast veeuputust. See ajendas Elohimi sõlmima lepingut kogu inimkonnaga.

Ja Noa ehitas JHVH-le altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Ja JHVH tundis meeldivat lõhna ja JHVH mõtles oma südames: “Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale; ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud.“ 1 Moosese 8:20-21

Teine oli see, kui kuningas Davidi (Taaveti) põletusohver jebuuslase Arauna rehepeksupõrandal peatas JHVH saadetud nuhtluse ja kohtumõistmise.

Taavet ehitas sinna altari JHVH-le ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid. Ja JHVH kuulis maa palvet ning Iisraelilt võeti nuhtlus. 2 Saamueli 24:25

Põletusohvrid on kulukad. Kuningas Taavet keeldus “nurki lõikamast”, sest ei tahtnud tasuta omandada rehealust ja kõik ohverdamise elemente.

Aga kuningas ütles Araunale: “Ei, vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest! Ma ei taha ohverdada JHVH-le, oma Jumalale põletusohvreid, mis ilma on saadud!” Ja Taavet ostis rehealuse ja veised viiekümne hõbeseekli eest. 2 Saamueli 24:24

See ostetud rehepeksupõrand oli Moria mägi, millest sai hiljem Jeruusalemma templimägi ja mille Taavet ostis kõigi põlvkondade jaoks. Templimägi kuulub Juuda hõimule, Taaveti kojale ja tema soost järeltulijale Jeshuale igavesti.

Taaveti poeg kuningas Salomon (Šlomo) ohverdas JHVH-le põletusohvriks 1000 jäära. Selle talitluse aroom ajendas Kõigeväelist näitama kuningas Salomoni vastu enneolematut soosingut, kellest sai rikkaim, targeim ja kõigi aegade edukaim kuningas.

Ja Saalomon ohverdas seal JHVH ees kogudusetelgi vaskaltaril; ta ohverdas selle peal tuhat põletusohvrit. Selsamal ööl ilmutas Elohim ennast Saalomonile ja ütles temale: “Palu, mida ma sulle peaksin andma!” 2 Ajaraamat 1:6-7

Aga mida tähendab vein ja miks pidi seda lisama põletusohvrile?

Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal! Psalm 4:8

Sacrificial Joy

Vein esindab alati rõõmu ja kui me toome Adonaile põletusohvreid, mis on TÄIELIKUD ohvrid, siis peame seda tegema tänumeeles ja rõõmsa südamega, sest Ta armastab rõõmsat andjat.

Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. 2 Korintlastele 9:7

Kui toote ohvri, mis läheb teile midagi maksma või mida mina nimetan täielikuks ohvriks või potentseks seemneks, siis ärge unustage teha seda rõõmuga. Sellega kaasnevad enneolematud läbimurded sinu elus ja nende eludes, kes sinu hoole alla on usaldatud.

Sellepärast, vennad, kutsun ma teid üles Elohimi suure halastuse pärast tooma oma ihud Elohimile elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Elohimi hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Roomlastele 12:1-2

Kui meie elud on täielikult üle antud JHVH-le, siis saavad meist need põletusohvrid, elavad ohvrid, mis jätkavad põlemist Temale ja Tema kuningriigile.

Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks, otsekui sünniks teile midagi võõrast, vaid sedamööda nagu teil on osa Jeshua kannatamistest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au ilmumisel. 1 Peetruse 4:12-13

Isegi kui tuli muutub kuumemaks ja tulikuume katsumusi on palju, siiski ärge unustage lisada oma elule rõõmu, sest lauldes ja ülistades ja Vaimu veini voolamises annate te iseendid Temale päevast päeva.

Sacrificial Joy

Need kolm heebrea poissi Taanieli raamatus andsid endid ohviks tulekuuma ahju, et mitte reeta JHVH-d ja Tema jumalikke põhimõtteid. Nad ei võinud kummardada kulla mammonat.

Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada!”Tema kostis ja ütles: “Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja samane!” Taaniel 3:17-18,25

Nad tegid seda rõõmuga ja Jeshua oli seal koos nendega. Nad päästeti ja neile ei olnud külge hakanud isegi kõrbelõhna.

Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste kehade üle; neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge hakanud kõrbelõhna. Taaniel 3:27

See on rõõmu-veini vägi, mis lisatakse täielikule põletusohvrile. Kui te ei hoia tuliste katsumuste ajal midagi tagasi Tema ees, siis on Jeshua ALATI teiega ja enneolematud imed ning soosing vabastatakse.

Lauldes tules.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:2

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Toeta meie taastamise missiooni:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaata UNIFY PNG koos Iisraeliga- meeleparanduse sõnum

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest president ja asutaja peapiiskop Dominiquae Bierman õpetab, millist tähtsust omab meeleparandus (teshuva hb k) Messiasse usklike ühendamiseks. Et saada ehhad’iks (üheks) peavad paganad vastu võtma selle sõnumi, mida juudi apostlid kuulutasid 2000 aastat tagasi, liites usklikud Messias Jeshuas.

Nädala raamat

Püha Andmise Taastamine.
Sest kus su varandus on, seal on ka su süda! Matteuse 6:21

See raamat aitab sul imekiirelt välja tulla vaimsest ja majanduslikust põuast!
https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega juba täna!

https://unitednationsforisrael.org/et/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/