Õiglus või kohtumõistmineToora portsjon TOLDOT – Beresheet (1. Mooseses) 25:19-28:9

Valmistudes hanukka – templi pühitsemise pühaks

Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja päriksid maa, mille JHVH, su Jumal, sulle annab! 5. Moosese 16:20

Shabbat Shalom, armsad!

Mis toob esile JHVH kohtumõistmise nii üksikisikute kui ka rahvaste üle?

Ühe sõnaga on see EBAÕIGLUS.

EBAÕIGLUS vastavalt sõnaraamatule Merriam Webster Dictionary:

EBAÕIGLUS, ÕIGLUSETUS, VÄÄRUS, ÜLEKOHUS on tegu, millega tekitatakse kellegile teenimatult kahju.

 1. EBAÕIGLANE on iga tegu, mis hõlmab ebaõiglust teise suhtes või tema õiguste rikkumist.
 2. Alamatele klassidele tekitatud ÜLEKOHUS kehtib juriidiliselt ebaõigluse ja kahju tekitamise kohta, mille hüvitamiseks võib hagi esitada.
 3. Laimamine kujutab endas VÄÄRTEGU, mida kohaldatakse seaduses ka kõigi kriminaalkoodeksi järgi karistatavate tegude osas ja mille kohta tuleb esitada kaebus.

Vaatame selles shabbatikirjas läbi kõige raskemad ebaõigluse patud JHVH silmis.

 1. EBAJUMALATEENISTUS
 2. VALETAMINE
 3. TEENIMATU VIHA
 4. SEKSUAALNE AMORAALSUS, HOORUS
 5. SÜÜTU VERE VALAMINE
 6. ORJUS
 7. RÕHUMINE

EBAJUMALATEENISTUS

See on ebaõiglus ja ülekohus Looja suhtes, kes meid lõi ja andis maa nautimiseks. Universumi Looja, Iisraeli Jumal on armukade Jumal. Ta lõi meid oma auks ja üksnes tema ülistamiseks ja teenimiseks. Ta ei salli teisi jumalaid. Just see oli põhjuseks, miks Eedeni aiast aeti välja mees- ja naissoost Aadam. Nad järgisid mao – saatana juhiseid, selle asemel et kuuletuda Elohimile, kes neid lõi. Mis tahes muu jumala teenimine ja järgimine toob kaasa kohutavaid needusi ja kohtumõistmist üksikisikute, perekondade ja isegi rahvaste üle. Kõik ebaõiglus on inimese lahutuse tagajärg oma Loojast ebajumalateenistuse tõttu. See lahutus on kõigist viletsustest kõige valusam. Täna kummardavad paljud inimesed pigem loodut kui Loojat ja sellega nad kummardavad iseennast. See on viletsust ja hädasid kaasa toov ebajumalakummardamise vorm, mis esindab New Age’i, erinevate religioonide vorme, humanistlikku psühholoogiat ja kaasaegset meditsiini, milles pole kohta Loojale JHVH-le, või mis teeb tühjaks Looja võime ja väe sekkuda inimeste asjadesse.

“Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, JHVH, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!” 5. Moosese 5:7-10

New Age

New Age kummardab loodut Looja asemel, mis hõlmab endas paganlust, esivanemate kummardamist, hinduismi, budismi, daoismi, joogat, spiritismi, okultismi, idamaiseid võitluskunste, LGBT liikumist ja muud. Nii nagu ebajumalateenimine, on see samuti Looja solvamine, mis põhjustab vaimuhaigusi, seestumisi ja deemonlikku rõhumist neile, kes järgivad neid erinevaid vorme.

“Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks ja on kadumatu Jumala au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu. Sellepärast on Jumal nad andnudki nende südamete himudes rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. Nemad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui Loojat, kes on ülistatud igavesti. Aamen. Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega, ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille pidid saama.” Roomlastele 1:24-27

Religioon

Kolm monoteistlikku religiooni – judaism, kristlus ja islam väidavad, et nad ülistavad tõelist Jumalat ja Loojat, samas on neil lugematu arv konfessioone, mis on üksteisega vastuolus, kuid kõik väidavad, et tunnevad Kõigeväelist ja omavad tõe monopoli. Igaüks neist on suurendanud mõnda aspekti Loojast Jumalast ja omab teatud kartust Jumala ees, kuid eitab Jumala väge ja tema absoluutseid standardeid. Need on juurdunud pigem hea ja kurja tundmise puu külge kui Looja isiklikku tundmisse. Nad püüavad Jumalale meeldida vastavalt oma tõlgendusele ja traditsioonidele, kuid mitte tingimata vastavalt tema viisidele ja iseloomule. Need religioonid on ühel või teisel kujul olnud kõigi sõdade, orjakaubanduse ja hulgaliste inimsusevastaste kuritegude põhjuseks, eriti on nende kahe vallutusliku iseloomuga religiooni – kristluse ja islami kätel palju verd. Paljud segavad oma usulisi veendumusi New Age’iga, mille kõige levinumad vormid on jooga ja meditatsioon või paganlusega, mis meenutavad babüloonlaste jumalateenistust (judaism ja kristlus) või surma (islam) ja esivanemate kummardamist (judaism ja islam) või kabbala’t. (judaism ja islam) või päikesekummardamist (kristlus koos oma paganlike pühadega) võ humanismi (kristlus ja judaism). Isegi kõige puhtamal neist on segusid teiste usundite ja jumalustega. Täna püüab usunditevaheline liikumine ühendada kõik religioonid uue maailmakorra loomiseks ja selles mõttes üles ehitada Paabeli torn, mille Elohim segi paiskas. (1. Moosese 11)

“Ja JHVH Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja JHVH Jumal keelas inimest ja ütles: “Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”” 1. Moosese 2:15-17

Humanism

Humanism on filosoofia, mis avaldub läbi erinevate mõtte- ja psühholoogiakoolkondade, asetades inimese universumi keskmesse. Inimesed on iseenda jumalad ja loojad. Nad võivad valida, kas olla ateistid, agnostikud, isegi religioossed ja uskuda väljaspool asuvasse Loojasse, kuid lõppkokkuvõttes usuvad nad saatusesse ja iseendasse. Inimesed saavad luua endale meelepärase jumala, kuid nad ei alistu kõrgemale jõule, sest humanistliku mõtlemise järgi on inimene universumi kõrgeim vägi.

Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. 2 Timoteosele 3:1-5

Kaasaegne meditsiin

See on kõige keerukam ebajumalateenistuse vorm, kuna see ühendab endas kõike ülaltoodut ning on kõigi ja eriti kõige religioossemate poolt kõige vastuvõetavam vorm. Tänapäeva arst on anastanud pastori, preestri või rabi koha ning on üksikisiku ja perekonna vaieldamatu “guru”. Ravimid on asendanud palved nähtamatu Jumala poole ning asendanud usu Kõigeväelise õpetusse ja väesse, mis juhendab meid õigesti elama ja ka tervendab meid haigustest. Tänapäeval on paljudel inimestel lugematu hulk nii vaimseid kui ka füüsilisi tüsistusi, mis on tingitud kasutatavatest ravimitest ja suuremast usaldusest meditsiinisüsteemi kui Looja ja tema sõna vastu. Ravimite mõõdukas ja Püha Vaimu poolt juhitud kasutamises ei ole midagi valesti, kuid enamik inimesi otsib tänapäeval arste ja tohutuid summasid maksvaid ravimeid, asendades sellega usu Jumalasse ja tema tervendavasse väesse. See toob endaga kaasa needuse.

Oma kolmekümne üheksandal valitsuseaastal Aasa hakkas jalgu põdema ja tema haigus oli väga raske. Aga oma haiguseski ta ei otsinud JHVH-t, vaid arste. 2. Ajaraamat 16:12

“Ja seal oli naine, kes oli kaksteist aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeshuast ja tuli rahva seas tema selja taha ja puudutas ta kuuehõlma. Sest ta mõtles: kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte, ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat.” Markuse 5:25-29

Kõik need ebajumalateenistuse vormid on mõnikord vastandlikud ja mõned vormid segunevad omavahel ning muteeruvad.

Meeleparandus ebajumalakummardamise eest paneb meid maha jätma mõningaid perekondlikke ja isegi usulisi traditsioone. See nõuab, et me paneksime kõik “pühad lehmad” altarile. Need võivad olla tõekspidamised, mida pidasime õigeks, kuid mis tegelikult on riietatud religioossesse riietusse, eitades Jahve kuningriigi tõde.

“Aga ta ütles neile: “Jesaja on hästi teist silmakirjatsejaist ennustanud, nõnda nagu on kirjutatud: see rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel; ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust!”” Markuse 7:6-8

See nõuab meilt usaldust Kõigeväelise vastu üle kõige muu ja tervendab su ihu!

Looda JHVH peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Ära ole iseenese silmis tark! Karda JHVH ja tagane kurjast! Õpetussõnad 3:5-8

Kui Jeshua, juudi Messias Iisraeli areenile tuli, olid kõik sellised ebajumalateenistuse vormid olemas, kuna nad olid sama vanad kui saatan ise. Tänapäeval on meie ühiskonnas olnud nendel vormidel palju mutatsioone, kuid säilinud samad kurjuse alused, nagu sellest räägib Piibel. Just sel põhjusel Jeshua kuningriik ei ole sellest maailmast ja ka meie peaksime olema maailmas, kuid mitte sellest maailmast.

Jeshua kostis: “Minu riik ei ole sellest maailmast; oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud judealaste ülikute kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit!” Johannese18:36

See on põhjus, miks ta väitis end olevat tee, tõde ja elu, mitte aga ükski religioosne süsteem ega ebajumalateenimise vorm. JHVH valis juudi, et näidata Iisraeli Jumalat maailmale! Ta ütles, et kui näeme teda, näeme Isa, meie Loojat. Juudi Messia võitis kõik patud ja ebajumalateenistused ning temas võime käia puhtuses, ülistades seda ÜHTE ja ainsat, kes väärib kogu meie kiitust ja tänu. See on viis, kuidas elada õnnistatud elu. Kuigi praegu paljud neist, kes elavad jumalakartlikult juudi Messias ja Päästjas, kannatavad mingisuguste viletsuste või tagakiusamiste käes, siiski koos sõnakuulelikkuse õnnistustega; on meil ees terve igavik tema ligiolus.

Jeshua ütles: “Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja armuõpetuse pärast ega saaks sajakordselt nüüd sellel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma-ajastus igavest elu! Aga paljud esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesiks!” Markuse 10:29-31

Palveta koos minuga

Jeshua, juudi Messia, tule minu ellu, päästa mind, puhasta mind ja täida mind oma Vaimu ja väega. Aita mul ülistada ja teenida Taevast Isa vaimus ja tões. Ma loobun oma elus igasugusest ebajumalateenistusest mis tahes kujul ja viisil ning naasen puhtas pühitsuses oma Looja, Iisraeli Jumala JHVH juurde. Aamen.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Telli peapiiskop dr Dominiquae Biermani UHIUUS raamat “Identiteedivargus”: 1. sajandi Messia tagasitulek!

Tellimiseks klikka allolevat nuppu! (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

Selle taastamise sõnumi levitamiseks nii juutidele kui ka kristlastele vajame SINU abi! Palun jagage linki www.against-antisemitism.com/et/ nii paljudele inimestele kui saate.

 1. Hangi see endale
 2. Kingi see edasi
 3. Õpi seda

Hangi see endale.

Anneta vähemalt 27 USD, et saada pehmekaaneline raamat „Identiteedivargus“, millega koos tuleb kursuse „Globaalne ümberõppe initsiatiiv (GRI) antisemitismi vastu“ tasuta TÄISPAKETT. E-raamatu saamiseks ja juurdepääsu avamiseks kursusele võid annetada ka 17 USD.

*Ligipääs kursusele avaneb ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu www.against-antisemitism.com/et/

Kingi see edasi.

Kingi edasi pehme köide või e-raamat, külastades veebisaiti www.against-antisemitism.com/et/ ja klikates menüüelemendil „Raamat”. Keri alla, kus on kiri „Jõudke teisteni”. Vali kinkekaardi summa sõltuvalt sellest, kas kingid e-raamatu või pehme köite. Seejärel sisesta saaja e-posti aadress (-id). Pärast väljaregistreerimist saadetakse e-posti aadressile (-dele) kupongikood. Nad saavad kasutada kupongikoodi, et vormistada tellimus kingituse tasuta kättesaamiseks ning juurdepääsuks kursusele.

Õpi seda.

Pehmekaanelise kõite või e-raamatu ostmisega saad automaatselt juurdepääsu meie GRI kursusele, mis avatakse 26. septembril, enne Jom Kippuri. See kursus sisaldab raamatu 12. väravale ülesehitatud õppematerjali ning 44. videot koos testidega.

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com/et/

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com/et/

Raamatu tellimine: (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

www.against-antisemitism.com/et/raamat/

The Identity Theft book

Vaata: Õiglus või kohus

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/865831707490802/

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

UUENDUS IISRAELI Sukkoti ringreisi kohta

SHMITA AASTA 2021 / 5782

“Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus JHVH auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!” 3. Moosese 25:4

Vastavalt Piiblile toimub Iisraeli/juutide kalendri liikumine alates loomisest, seitsme aastastes tsüklites. Tsükli seitsmendat aastat nimetatakse shabbati aastaks ehk “shmita” aastaks. Shabbatiaasta on puhkamise, andeks andmise ja järelemõtlemise aeg. Iisraelis peavad sel aastal kõik põllud ja maad jääma harimata. Isiklikud võlad antakse andeks, orjad lastakse vabaks ja usutõotused ning pühendumine JHVH-le uuendatakse.

Kogu tuur: Jom Kippur, Sukkot ja Simhha Toora
14. – 30. september
(16 ööd)
(Sisaldab Tel Avivi, Golani kõrgustikku, Galilead, Jeruusalemma ja Negevit)

Osaline tuur: Sukkot ja Simhha Toora
20. – 30. September
(10 ööd)
(Sisaldab Jeruusalemma ja Negevit)

Minituur ja konverents
20. – 23. september (3 ööd)
(ainult Jeruusalemm)

Huvi korral palume oma koha reserveerimiseks eelregistreerida * e-posti teel: tours@dominiquaebierman.com

* Maksta pole praegu vaja – sisesta lihtsalt oma nimi ja hoiame sind kursis, kui hinnad on lõplikud.

Uuendus GRM piiblikooli kohta

GRM piiblikooli uus hind alates 15. oktoobrist 2020.

GRM individuaalne veebikursus: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) veebikursuse lõpetanud õpilased saavad GRM-i individuaalsele veebikursusele 80 $ allahindlust. (Sooduskupongi number).
 • Kui õpilane lõpetab GRM-i veebikursuse 6 kuu jooksul, ei pea ta aasta viimase 6 kuu eest maksma.

Posti teel saadetud kursus (USB mälupulgal): 1,200 $.

 • Kui need õpilased ei lõpeta kooli ühe aasta jooksul, peavad nad pärast seda maksma 120 $ iga järgneva 6. õpingukuu eest.

Veebigrupp: 320 $ registreerimistasu, millele lisandub 80 $ kuus. (Esimene aasta 1200 $)

 • Sisaldab juurdepääsu GRM-i veebipõhisele õppeplatvormile (võimaldades õppetunde ka iseseisvalt üle vaadata)

Kohali kodugrupp: 120 $ 6. kuuks.

 • Kui nad ei ole 6 kuu jooksul kooli lõpetanud, peavad need õpilased maksma täiendava 6 kuu eest 120 $ dollarit õpingute jätkamiseks.

See on mõeldud kõigile uutele õpilastele alates 15. oktoobrist 2020. ning kõigi GRM-õpingute uuendamiseks alates Hanuka pühast (10. detsember 2020).

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata https://www.against-antisemitism.com/et

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/