Take Off the Mask of the Messiah

Paasapüha ja piibellik poliitika


Paasapüha eriväljaanne 5779\2019

Take Off the Mask of the Messiah
SHEMINI SHEL PESAHHToora: 5 Moosese 14:22-16:17 | Prohvetid: Jesaja 10:32-12:6 | Uus Leping: Johannese 20:15-20

Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. 2 Moosese 3:9

Shabbat shalom armsad!

Kui me mõtleme piibellikust paasapühast, heebrea keeles PESSAHH-ist, siis seostame seda vabanemisega orjusest, väljaviimisega Egiptusest Tõotataud maale ja paasatalle verele, mis tõi lunastuse. Aga kui sageli seostame me seda terminiga “piibellik poliitika”. Lõppude lõpuks on Iisraeli Jumal JHVH läbi terve Piibli sekkunud poliitikasse. Ta sekkus Egiptuse vaarao valitsuse poliitikasse, mis hõlmas näiteks sotsiaalseid õigusi tema alluvuses oleva Iisraeli rahva suhtes. Nad olid orjastatud ja neid kasutati ära raske töö tegemises ilma palka maksmata peaaegu 430 aastat ja nende appihüüd jõudis lõpuks Kõigeväelise kõrvu! Siis kutsus Ta määratud vabastaja nimega MOŠE (Mooses) Leevi suguharust, millest sai hiljem preestrite suguharu.

Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!”

2 Moosese 3:10

Väljendit piibellik poliitika kuulsin ma Püha Vaimu käest aastal 2000 ja tol ajal oli see seotud USA presidendi poliitikaga kahel areenil:

  1. Rahva moraalsed ja siseasjad (kaasarvatud sotsiaalne õiglus)
  2. Iisraeli käsitlev USA välispoliitika

Sel ajal andis Jah (Jumala nimi) mulle arusaamise, et kui rahvas järgib piibellikku poliitikat mõlemal areenil, siis võib see saada lammasrahvaks ja nautida Kõigeväelise igavesi õnnistusi. Aga kui mitte, siis järgneb hukkamõistmine. Ülalmainitud juhul ei rakendanud president George W.Bush piibellikku poliitikat ja kohtumõistmine langes üle Ameerika kohutava terrorirünnaku kaudu kaksiktornidele , orkaan Katerina kaudu New Orleansi linnale ja mitmete teiste tormide ja tulekahjude, kohutava majanduslanguse ja õlireostuse kaudu Mehhiko lahes.

Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,

ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad teda on pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa. Joel 4:1,2

Me ülistame Elohimi muutuse eest USA tänapäeva poliitikas alates 2017, mil on rakendatud ühe rohkem piibellikku poliitikat nii sise- kui Iisraeli käsitlevas välispoliitikas.

Tasub mainida USA saatkonna ümberkolimist Pühasse igavesse Iisraeli pealinna Jeruusalemma ja Golani kõrgustike tunnustamist Iisraelile kuuluva territooriumina.

UNIFY Embassy in Yerushalayim

Väljendi piibellik poliitika, mille Iisraeli Jumal andis mulle 25. detsember 2001 minu sünnimaal Tšiilis, põhimõtted on olemas juba ammustest aegadest.

Siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Matteuse 25:32

Iisraeli Kõigeväeline Jumal, kes lõi taevad ja maa, on alati sekkunud inimeste ja kuninriikide, valitsejate ja valitsuste siseasjadesse. See on Tema vastus oma lepingurahva Iisraeli ja nende rahvaste seast usklike, kes on poogitud Iisraeli väärisõlipuu külge (Roomlastele 11) ja ülistavad juudi Messiat Jeshuat, südantlõhestavatele hüüetele.

Meie palved ja kogu meie olemuse sügavusest lähtuv ülistus on VÄGA OLULISED, mis liigutab JHVH väljasirutatud kätt meie nimel, et sekkuda meie rahva valitsuse poliitikasse! Ta tegi seda Egiptuses ja Tema rahvas sai vabaks 430 aastat kestnud orjusest, samal ajal kui neid orjastanud deemonlik, ebajumalakummardaja süsteem sai 10 kohutava nuhtluse osaliseks ja lõpuks hukkus kuulsa Punase mere lainetes kogu nende sõjavägi ja võimsus!

Otsekui oma Egiptusemaalt väljumise päevil näita meile imetegusid! Paganad näevad ja häbenevad hoolimata kõigest oma vägevusest! Miika 7:15

Piibellik poliitika AKTSIOONIS toob vabastuse ja imelised läbimurded Tema lepingurahvale, samas kui vaenulike maailma valitsusete üle, kes hakkavad vastu JHVH kuningriigile, Sõnale ja Lepingule mõistetakse kohut. Me näeme seda juhtumas läbi terve Piibli.

Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! Jesaja 34:8

Sellepärast ta andis mulle oma auastja, et viia piibelliku poliitika tegevuskava kõigile rahvastele maailmas!

See on Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest akronüümiga (lühend) UNIFY, mille ajalooline ja prohvetlik saatkond asub nüüd Jeruusalemma väravais Jeruusalemma mägedel. Ühinenud rahvastest kuulutas prohvet Sakarja 2500 aastat tagasi.

Sel päeval hoiab JHVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Jehoova on mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:15-17

United Nations for Israel

Erinevalt sarnase nimetusega, aga maailma rajatud ÜRO-st (Ühinenud Rahvaste organistatsioon), on meie Ühinenud Rahvad IISRAELI EEST ning harib rahvaid, kes on praegu EBApiibelliku poliitika Egiptuse orjuses, mis on vastumeelne Piibli ja Iisraeli Jumalale.

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinus õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

Samamoodi nagu pessahhi ajal Egiptuses, on Tema tõstnud üles UNIFY kui nende rahvaste vabastaja, kes on seotud ebapiibelliku poliitikaga. ÜRO poliitika rahvaste seas on igas mõttes EBApiibellik.

Kõikidest hukkamõistvatest resolutsioonidest 2005-2017 a. on peaaegu 50% Iisraeli vastu. ülejäänud 50% jagasid ülejäänud 192 ÜROs esindatud riiki. Sõna BIAS (ERAPOOLIKUS) on kirjutatud üle kogu ÜRO. Aga see erapoolikus on sundinud kõiki rahvaid temaga ühel meelel olema ja orjastanud nad uuele maailmakorrale läbi EBApiibelliku poliitika. Just nagu Moosese ajal kasutab JHVH meid, et öelda:

Lase mu rahval MINNA!

On aeg nendel, kes kuuluvad Iisraeli Elohimile juudi Messia Jeshua kaudu, lahkuda EBApiibellikust poliitikast ja asendusteoloogiast.

On aeg nendel MINNA välja sellest jumalatust süsteemist, et moodustada lammasrahvaid, nii nagu on prohveteeritud. Iisraeli lapsed loodi RAHVANA alles pärast Egiptusest lahkumist. Iisrael loodi rahvaks kõrbes nendest inimestest, kes kuuletusid Moshele ja asusid teele päärast viimast nuhtlust. Nad said päästetud tänu nende uksepiitadele määritud talle verele ja nende esmasündinud pojad ei surnud. Aga sellest EI PIISABNUD! Nad pidid ka KIIRUGA põgenema Egiptusest, rüüstates neid pikka aega orjastanud rahvast selleks, et saada kõrbes rajatud lepingurahvaks.

Siis ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi: iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrana ta kojas elavalt naiselt hõbe- ja kuldriistu ning riideid; pange need selga oma poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki!” 2 Moosese 3:21,22

Uniting Nations with Israel Tour 2018 Report

Lammasrahvad moodustatakse lihtsatest inimestest nagu sina ja mina, kes tahavad kuuletuda JHVH-le ja põgeneda selle maailma ebapiibelliku poliitika eest, ühinedes prohvetlikult ja jumalikult määratud rahvastega, kes on ühinenud Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega, võideldes, et Tema kuningriik tuleks ja Tema tahe sünniks, nagu taevas, nii ka maa peal.

Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Johannese 17:15

Me oleme kindlal pinnal, sest seda on prohveteeritud tuhandeid aastaid tagasi ja see toimub NÜÜD.

Kõik, mida on prohveteeritud sünnib. Iisraeli Elohim otsib ainult kuulekaid au-astjaid, kelle kaudu ta rakendab oma imelist plaani.

Sest JHVH silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. 2 Ajaraamat 16:9

Iga UNIFY (Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest) liige on selline au-astja ja oma lammasrahva potensiaalne asutaja või alustaja. See on põhjus, miks meie liikmeks olevate rahvaste lipud on eksponeeritud Jeruusalemma mägedel asuvas saatkonnas. Nende liikmete rahvastel on nüüd võimalus tulla välja eelseisvast Kohtumõistmise orust, Uue Maailmakorra orjusest ja emmates piibellikku poliitikat saada lammasrahvaks.

Rahvaste väljaränne ÜRO Egiptusest ja uuest maailmakorrast on alanud, Iisraeli rahva uus Paasa on silmapiiril veatu talle ja Messia vere läbi ja tulevaste lammasrahvaste vankumatul toetusel, kes on esindatud Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest kaudu.

Rõõmsat paasapüha, mil me tähistame nii mineviku kui oleviku kui tuleviku sündmusi Jeshua nimes! Me kutsume teid sel paasapühal saada liikmeks. Tee ajalugu koos meiega!

Hhag Pessahh Sameahh – Rõõmsat paasapüha

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

UNIFY EST

Saa UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Saatke oma uudseviljaohvrid ja pühade ohvrid, mis on õnnistuseks meie saakonnale Jeruusalemma mägedel:

VAATA Iisraeli ajatelg, esimene osa (materjal inglise keeles)

Ühine UNIFY Sukkot reisil osalejatega kui peapiiskop Dominiquae Bierman annab ülevaate Püha maa ajaloo 15 erinevast perioodist, mis aitab paremini mõista tänapäeva Iisraeli. Learn how and why the name Palestine was first used by the Roman conquerors. See why it is vitally important to separate from a Greek mindset and Babylonian ways that have hindered our ability to grasp biblical truths.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

Selle nädala raamat:

Lammasrahvad, autor Dr. Dominiquae Bierman

(tõlgitud Eesti keelde. Soovi korral võtke ühendust ehalohmus1@gmail.com või tel 5110868)

Jeshua eraldab rahvaid määratledes, kes on sikud ja kes lambad vastavalt nende suhtumisele Iisraeli ehk millised on need lammasrahvad, kes pärivad igaviku koos Temaga ja kes on sikurahvad, kes lähevad igavesse hävingusse.

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/