Shavuot Awakaning

Shavuoti ÄRKAMINE


Shavuot Awakaning
Toora portsjon SHENI SHEL SHAVU’OT – Devarim (5 Moosese) 14:22-16:17

Shavuot 5780/2020

Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehoova auhiilgus koidab su kohal! Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehoova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust! Jesaja 60:1-2

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud shavuoti püha teile kõigile!

Kogu Messia ihu vajab shavuoti ÄRKAMIST. Me vajame taevast sekkumist, mis muudab meid ja meie planeeti.

Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Apostlite teod 2:2

Ükski inimlik seade ei saa tuua valgust pimedusse, milles see maailm täna on. Segadust on seal nii palju, et inimesed ei tea, keda või mida usaldada ning see hõlmab nii kristlasi kui ka usklikke teistest religioonidest.

Ja kui ta Õlimäel istus, astusid jüngrid tema juurde isepäinis ja ütlesid: “Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma-ajastu lõpetuse tunnus?”Aga Jeshua kostis ning ütles neile: “Katsuge, et keegi teid ei eksita! Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad: mina olen Messia! ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast; katsuge, et te ei ehmuks! Sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, ja nälga ja maavärisemisi on paiguti. Aga see kõik on sünnivalude hakatus! Matteuse 24:3-8

Shavuot Awakaning

Nii mitmeid varjatud asju on paljastatud meie silme ees tundmatuseni muutunud maailmas. Kõikjal on maske kandvaid inimesi, hirmu pandeemia ees ja usaldamatust meditsiiniasutuste vastu selle süsteemi korrumpeerumise pärast.

5G platvorm ähvardab inimeste kontrolli all hoidmiseks eemaldada kõik privaatsuse piirid. Vaktsiinid, mis peaksid haiguste eest kaitsma, nõrgestavad tegelikult immuunsussüsteemi. Paljud neist kannavad ahvide, rottide ja aborteeritud beebide eluskudet. Covid 19 viirusega alguse saanud uus normaalsus nõuab, et välismaale reisivateid inimestel tuleb sihtkohta jõudes läbida test või jääda 14. päevaks karantiini. Seda muidugi juhul, kui riikide piirid on avatud ja inimene võib lennata teise riiki. Inimesed suhtuvad üksteise puudutamisesse või kallistamisse suure ettevaatlikkusega. Nüüd hoiab see uus maailmakord meid üksteisest kahe meetri kaugusel, et meid siis jälgida sateliitide abil, mis meie pea kohal asuvad. Muidugi on vabanduseks koroonaviiruse “ohu ärahoidmine ja ennetamine”.

Miks need asjad juhtuvad? Kas on inimese patt jõudnud sellise piirini, et korruptsioon ja kurjus valitsevad kõrgetel valitsusametikohtadel ja meditsiinis? Kui see on nii, siis peab universumi Jumal kohut mõistma, mis tähendab, et see maailm on kohtu all. Mida me teha saame? Kuidas saaksime mõistliku meele ja õigluse tagasi tuua? Mida teha, et taevas saaks sekkuda meie asjadesse? Kuidas saaksime panna Loojat, Iisraeli Jumalat kohut mõistma kurjuse üle, kuid samas vabastada inimesed praeguse saatanliku pimeduse kombitsatest, mis viib kiiresti “uue maailmakorra” ja metsalise märgi ülevõtmiseni?

Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb! Matteuse 24:12-13

Ainus vastus on ÄRKAMINE, uus shavuoti ärkamine. Püha Vaim ja tuli peavad taas langema nendele meist, kes teda otsivad. Siis antakse meie kaudu veendumus tagasilangenud massidele, ebajumalakummardajatele, amoraalsetele, korrumpeerunutele ja uskmatutele. Siis langevad nad põlvili ja paluvad end päästa pattudest ja saatana käest, enne kui JHVH viha on täielikult välja valatud.

Ja ma nägin: vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli Inimese Poja sarnane; temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes. Ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal: “Pista sirp sisse ja põima, sest lõikuseaeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud!” Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa, ja maa lõigati paljaks. Ilmutuse 14:14-16

Me peame saama värskelt võitud ja volitatud kuningriigi heade sõnumite kuulutamiseks. See algab sõnast MEELEPARANDUS/TESHUVA ja mitte mantrast “Jeesus armastab sind”. Ei saa enam kuulutada emotsioonidest nõretavat roosamanna “evangeeliumi”. Ükski “kultuuriline, otsijasõbralik” sõnum ei toimi enam.

Vaid jutlustasin esiti neile, kes elavad Damaskuses, ja siis neile, kes elavad Jeruusalemmas ja kogu Judeamaal, ja paganaile, et nad meelt parandaksid ja pöörduksid Jumala poole ning teeksid õigeid meeleparanduse tegusid. Apostlite teod 26:20

Sõna teshuva (meeleparandus) on juhtsõna, mis tuli Siionist esimese sajandi jooksul koos heade sõnumite või rõõmusõnumi “eelroana”. Sealt edasi, tuleb sõna kuningriik oma aukohale taastada.

“Parandage meelt, sest taevane kuningriik (ee. taevariik. Kuid sõna kuningriik on eestikeelses tõlkes puudu) on lähedal!” Matteuse 3:2

Shavuot Awakaning

Sellele peaks järgnema hea uudis, mis ütleb: “Kui te pöördute kõigist oma pattudest ja rüvedustest ning allute Jeshua’le, juudi kuningale, kes suri teie eest, siis päästetakse teid tema igavesest vihast”. See on hoopis teistsugune kui kahvatud pääste-mantrad, mida patustele ja korrumpeerunud inimestele müüakse.

Vajame, et Jeshua vägi langeb kõigi patuste üle, kes otsivad väljapääsu. Kõik patused, mässumeelsed, amoraalsed, enesekesksed inimesed peavad igal pool põlvili kukkuma, kui neid on vallanud taevane patutunnetus.

Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene rõõmusõnum/head sõnumid, et kuulutada neile, kes elavad ilmamaal – kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!” Ilmutuse 14:6-7

Me vajame ÄRKAMIST ja vajame seda nüüd! Sel shavuotil ma julgustan inimesi kõikjal hüüdma Iisraeli Jumala poole usus juudi Messiasse Jeshuasse, et ta taas saadaks oma tule taevast.

Ja nüüd, Adonai, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeshua nimes.” Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Elohimi sõna julgesti. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Adonai Jeshua ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. Apostlite teod 4:29-33

Kultuur-evangeelium, mida enamus maailma riikides on kuulutatud, on valedele alustele rajatud ja see viib inimesi hukatusse, kes end samal ajal hästi tunnevad palvetades ja lauldes, hoorates ja pettes, vihates, purjutades, narkootikume tarvitades ja kirikusse/kogudusse minnes.

Vaata, ma tulen pea, ja mu palk on minuga tasuda kätte igaühele nõnda nagu tema tegu on!

Mina olen alef ja tav, esimene ja viimne, algus ja ots! Õnnistatud need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna! Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumalateenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad.

Mina, Jeshua, läkitan oma ingli teile seda tunnistama kogudustes! Mina olen Taaveti juur ja sugu, helkjas koidutäht! Ilmutuse 22.12-16

Shavuot Awakaning

Shavuoti ÄRKAMINE on hädavajalik! Tema auhiilgus peab paistma meie kaudu! See peab olema nähtav nende üle, keda kirjeldab Ilmutuse raamat kahe tunnusega:

  1. Elohimi Toora seaduste pidamine
  2. Usu tunnistamine Jeshuasse (täidetud Püha Vaimuga, prohvetluse vaimuga)

Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeshua usku!” Ilmutuse 14:12

Esimesel shavuotil võttis Iisrael Siinai mäel vastu Toora Moshe vahendusel.

Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peale oli Elohimi sõrmega kirjutatud. 2 Moosese 31:18

Teisel shavuotil, seesama Elohimi sõrm, Püha Vaim langes Messiasse uskuvate juutide peale, kes olid ühel meelel koos palvetamas ja shavuoti (nädalatepüha, ee nelipüha) pidamas.

Ja kui shavuot kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2:1-4

Shavuoti ajal saavad Toora ja Vaim ÜHEKS. Ruahh Hakodesh annab meile väe teha kuningriigi tegusid ning kirjutab Toora, JHVH käsud ja seadused lihastele südamelaudadele.

Selle Jeshua on Jumal surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie kõik. Et ta nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja on Isalt saanud Püha Vaimu tõotuse, siis on tema selle välja valanud, nõnda nagu te nüüd näete ning kuulete. Sest Taavet ei ole läinud taevasse, aga tema ütleb: “JHVH on öelnud minu Adonaile: istu minu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalajäriks!” Kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema Adonaiks ning Messiaks, selle Jeshua, kelle te puusse lõite!”Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Keefale ja teistele apostlitele: “Mehed, vennad, mis me peame tegema?” Aga Keefa ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast kasta Jeshua Messia nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni. Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes JHVH, meie Jumal, kutsub enese juurde.” Apostlite teod 2:32-39

Tule Ruahh ja võta meid üle, nagu teisel shavuotil pärast Jeshua surnuist ülestõusmist! Too esile Püha Vaimu väega volitatud armee, Toorat pidav uus inimene, õlipuu külge poogitud jüngrid, kes pööravad maailma ümber õiguse poolele! Siis saab kogu Iisrael päästetud, nagu on kirjutatud.

Ja seda kuningriigi rõõmusõnumit peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots. Matteuse 24:14

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

***Shavuot Iisraelis langeb juudi kalendris 28. mai õhtule ja kestab kuni 29.mai õhtuni. Vastavalt Toorale langeb shavuot 50. päevale pärast paasapüha iganädalase shabbati lõppu, mis on ka selles kuus shabbati lõpp, ehk 30. mai õhtu ja kestab kuni 31. mai õhtuni.

Soovitame teil võtta shavuotiks terve nädalavahetus, neljapäeva õhtust pühapäeva õhtuni (kolm päeva), et otsida, ülistada, paastuda ja palvetada uue shavuoti ärkamise pärast.

Vaata meie shavuoti erisaate otseülekannet 29. mai 17:00 (USA, Florida ajavöönd) minu Facebooki lehel:

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Hebron – taevavärav

Aabraham ehitas Elohimile altari siin Hebronis, kus ta ostis ka oma lähedaste matmiseks koopa. See on väga vaidlustatud piirkond, kuid on siiski tõotatud maa. Kuulake peapiiskop Dominiquae Biermani õpetust selle piirkonna ajaloo kohta selgitades, miks Hebron on Jeruusalemma ema.

Ühine meie sukkoti ringreisiga 2020, et PUHUDA shofari sel aastal Jeruusalemmas!

  1. september – 12. oktoober 2020

Tõuse ja sära- puhu sarve Siionis

Me kutsume 120. sarve/shofarit puhuma üle terve Iisraeli maa ja Jeruusalemma marsil.
Kõik ringreisist osavõtjad saavad shofari puhumise koolituse.

Registreeri ja broneeri oma koht:

tours@dominiquaebierman.com

https://unitednationsforisrael.org/et/events/touse-ja-sara/

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/