The week of the shofar

Soofari aastanädal – seitsmeaastane shmita tsükkel


The week of the shofar

Prohvetlik sõnum

Shalom armsad ja hag sameahh!

Me oleme sisenenud uude aastanädalasse. Vaim, Ruah Elohim näitas mulle, et see on soofari aastanädal – seitse aastat, mil meie šofarid/sarved kõlavad maa peal.

Tulevikus saavad kõlama seitse ingellikku soofari/sarve, kui Jahve kohus läheneb, mida meie soofarite hüüd siin maa peal esile kutsub. Kuid praeguseks kuulutab see nädal ärkamist ning Messias surnud tõusevad esimesena üles ja neist saavad nende lõpuaegade väelised võitlejad.

Saab olema eraldatus poliitilise ja prohvetliku pruudi vahel, kes saab olema täidetud JHVH kavod- auga. Meid on kutsutud soofari puhumise eesliinile, ülistama ja tantsima selleks, et vabastada Kõigeväelise kavod ja tema kuningriigi rikkused.

Suur šofar hüüab, et mõjutada ka araablasi juudi/heebrea juurtega moslemi /islami rahvaste (Süüria, Assur, Egiptus) ja tuua neid teshuvale (meelaparandusele) ning tagasipöördumisele Iisraeli Jumala juurde, üteldes lahti kõigest juutide-vastasusest ja vihkamisest ja tuues hüvituse ohvreid. Paljud moslemid kogevad šofari hüüdu kuuldes suurt aukartust JHVH ees ning saavad päästetud. See vabastab varandusi Siioni jaoks vastuvõtlikkuse Siionis alguse saanud evangeeliumile.

Me uurime kirjakohti, mis paljastavad seda rohvetlikku sõnumi ning annavad laiemat konteksti.

“JHVH rääkis Moosesega, öeldes:”Räägi Iisraeli lastega ja ütle: seitsmendas kuus, esimesel päeval, olgu teil shabbat, sarvehäälega meeldetuletatav püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtki argipäevatööd, vaid ohverdage JHVH’le tuleohver!” 3. Moosese 23:23-24

See püha (Jom terua) eelnes piibelliku kalendriaasta kõige pühamale päevale Jom kippurimile või Lepituspäevale, mis leiab aset pärast 10 aukartuse päeva. Kuid mida me sel päeval peame meenutama, meelde tuletama? Me peame meelde tuletama Toora andmist Siinail ja pidama meeles JHVH Toorat, sellepärast peab sellega kaasnema šofari hüüd ja tuli. Eesmärgiks on teshuva (meeleparandus), et inimesed naaseksid Jahve juurde nendel 10-nel aukartuse päeval, mis viib Jom kippurimi-ni, mil eesriie rebenes püha paiga ja taevase autrooni ees, sest lepituse veri sai valatud. Pea meeles Toorat, paranda meelt JHVH taevase põhiseaduse (Toora) rikkumise eest ja saa lunastatud usu kaudu Jeshuasse, Elohimi tallesse.

The week of the shofar

Alloleval lingil saate lugeda seosest Toora andmisega:

(http://hearingshofar.blogspot.com/2013/06/holy-day-rituals-in-second-holy-temple.html)

Seitsmenda kuu esimest päeva mainitakse Nehemja raamatus kui püha kokkutulekut, mil toimus oluline sündmus aastal 444 e.m.a.

“Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Toora (käsuõpetuse raamatu), mille JHVH Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Toora koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval.Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud Toora raamatule.” Nehemja 8:1-3.

Sellel muljetavaldaval kokkutulekul uuendas Iisraeli rahvas oma lepingut Jumalaga ja võttis Toora kui oma põhiseaduse vastu. Rahvas nuttis, kui ta mõistis, kui kaugele ta oli kaldunud Toora õpetustest. Kuid rahvast manitseti mitte leinata, sest “see päev on püha JHVH’le, teie Jumalale” (Ne 8:9). Seitsmenda kuu esimese päeva pühadus, esile toodud selles prohvetiraamatus, võib olla põhjuseks, miks see päev valiti Toora lugemise ja vastuvõtmise tseremoonia jaoks. Samal ajal ei kirjeldata Piiblis ühtegi konkreetset Uue aasta kombetalitust, mida sel päeval järgiti.

Toora andmine ja šofari puhumine

“Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma: mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali šofari-/sarvehääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises! Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu; ja nad asetusid mäe jalale.

Kogu Siinai mägi suitses, kui JHVH laskus sinna tule sees; selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits, ja kogu mägi vabises kõvasti! Ja sarvehääl läks üha valjemaks; Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti.Ja JHVH laskus Siinai mäele, mäetippu; JHVH kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks üles.” 2. Moosese 19:16-20

Šofari kõla on taevane heli, mis toob Elohimi kuningriigi maa peale. See esineb 69 korda terve Piibli (Tanahh+Brit Hadasha) 23 raamatus.

Jeshua õpetas oma juudi jüngritele, et nad peaksid palvetama, et tuua kuningriik maa peale, ja šofari heli teeb täpselt seda. Kui inglid puhuvad šofari, vastavad sellele võitud inimesed, ja kui võitud inimesed puhuvad šofari, vastavad inglid. Seepärast teeb vaenlane kõik, mida ta saab, et takistada šofarite puhumist Jeshua võitud teenijate ja tõeliste prohvetite poolt. Kuigi on mitmeid, kes seda teevad, on oluline mõista, et šofar ei ole mänguasi või “lõbus pill”, mida puhutakse, et lärmi teha. See on eriline instrument, mis on reserveeritud Jumala lõpuaja prohvetlikele preestritele ja seda puhuvad ka võitud ja kuulekad väikesed lapsed, mis vabastab hämmastavaid sündmusi ja imesid.

The week of the shofar

Kui me puhume oma šofareid järgmise seitsme aasta jooksul, siis juhtuvad järgmised asjad:

 1. JHVH vihapäeva valmistatakse ette.

“Ja need seitse inglit, kelle käes oli seitse šofari, valmistusid neid puhuma.” Ilmutuse 8:6

 1. Messias (ka vaimselt surnud) surnud äratatakse üles taevase heli peale: hüüe, hääl ja puhumine.

” Sest et JHVH ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala sarvega/šofariga, ja Messias surnud tõusevad üles esmalt. 1.Tessalooniklastele 4:16

 1. Moslemid, eriti need, kellel on juudi juured, tulevad sisse!

“Sel päeval sünnib, et JHVH rabab viljapäid Frati jõest Egiptuseojani, ja teid, Iisraeli lapsed, korjatakse kokku ükshaaval! Sel päeval puhutakse suurt šofari (sarve) ja niihästi need, kes olid kadunud Assurimaale, kui ka need, kes olid pillutatud Egiptusemaale, tulevad ja kummardavad JHVH ees Jeruusalemmas pühal mäel!” Jesaja 27:12-13

 1. Vaenlaselt riisutakse saak ja tuleb võit, kui me Kõigeväelist Jumalat ülistame.

“Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani JHVH varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu; ja nad löödi maha.” 2. Ajaraamat 20:22

 1. Nutuorust saab õnnistuse- ja ülistuseorg.

“Sest ammonlased ja moabiidid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada; ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, ennäe, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud! Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende seast palju varandust, riideid ja kalleid riistu, ja nad võtsid endile rohkem kui nad suutsid kanda; nad olid kolm päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja neljandal päeval nad kogunesid Õnnistuseorgu, sest seal nad õnnistasid ja ülistasid JHVH’d.” 2. Ajaraamat 20:23-26

The week of the shofar

Šofar on lunastuse heli

See sisaldab üleskutset meeleparanduseks, armee edasiliikumiseks, kohtumõistmist vaenlase ja kurjade üle ning võitu.

Me peame Kõigeväelisele Elohimile kuuletuma ja puhuma oma šofareid tema võidmise all. Siis raputab JHVH kõike, mida saab raputada, mis ja kes on tema kuningriigi vastu.

“Katsuge, et teiegi teda ei hülga, kes räägib! Sest kui ei ole pääsenud need, kes maapealse kõneleja hülgasid, kui palju vähem pääseme meie, kui me pöördume ära temast, kes on taevastest, kelle hääl tookord pani kõikuma maa, aga kes nüüd on tõotanud ja öelnud: “Veel kord ma panen värisema mitte ainult maa, vaid ka taeva!” Ent “veel kord” näitab, et see, mis kõigub, peab muutuma, sest ta on loodud, et püsiks see, mida ei saa kõigutada. Seepärast, saades kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem seega Jumalat tema meelt mööda pelglikkuse ja aukartusega. Sest meie Jumal on hävitav tuli!” Heebrealastele 12:25-29

Prohvetlik šofarihüüd koos ülistusega toob esile JHVH kartuse, JHVH kartus toob teshuva (meeleparanduse, tagasipöördumine Jumala teedele) ja teshuva toob rikkaliku lõikuse ja saagi. Rasked ahelad purunevad, kui me puhume oma šofareid ning imelised ja kummalised sündmused järgnevad kui meie südamest tuleb hüüd: “Sinu riik tulgu, Sinu tahe sündigu maa peal, nagu see on taevas, vabasta meid kurja käest.”

See ei ole aeg “surnut mängida”, vaid puhuda šofarit ja liikuda järeleandmatult edasi. Meie aeg on lühike, kuid meie Elohim on suur.

” Ta ütles: “Pange tähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat: nõnda ütleb teile JHVH: ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda! Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas JHVHa teid päästab, Juuda ja Jeruusalemm! Ärge kartke ja ärge tundke hirmu! Minge homme nende vastu ja JHVH on teiega!” 2. Ajaraamat 20:15, 17

Üleskutse pruudile tulla välja Paabelist ja kompromissidest

Jah eraldab prohvetliku (kompromissitu) pruudi poliitilisest (kompromissile mineja) pruudist, tõelise pruudi valepruudist ja kuningriigi pruudi religioossest pruudist. Me oleme siin, et hoolitseda tõelise pruudi eest taastamise nimel.

The week of the shofar

Prohvetlik sõna Ameerikale

Ameerika on killustatum kui kunagi varem. See hakkab äratama paljusid Jumala lapsi, et nad mõistaksid, kuhu nad peaksid kuuluma. Ameerikas on tekkimas julge Taaveti-sarnane kogukond ja on vallandumas uus messiaanliku prohvetliku ülistuse liikumine. Paljud prohvetid äratatakse üles, et võtta oma positsioonid lõpuaja armees. Ameerika pannakse põlvili ning kompromisside ja asendusteoloogia tuhast tõuseb püha jääk. Ameerika vaimsed sood paljastatakse ka kogudustes ja inimesed põgenevad soistest kirikutest, et ühineda JHVH’le eraldatud kogudustega, mis teenivad Vaimus ja tões, armastavad Iisraeli ja peavad piibellikke pühi.

Endisele presidendile, Donald Trumpile, antakse teine võimalus teha Iisraeli suhtes õigesti pärast tema taktikalist viga Aabrahami lepete kaudu, mis ohustavad piibellikku lepingu-maad, eriti Samaariat. Selle teise võimaluse kasutamine läheb talle maksma kõik.

The week of the shofar

Sionistlik liikumine muutub tugevamaks

Samal ajal, paralleelselt, tugevneb religioosne sionistlik liikumine vastuseisudest hoolimata ja paljud edusammud Iisraeli maal toimuvad vaatamata raskustele. See on territooriumi laienemine, et võtta vastu Iisraeli saabuv alija tulv. See murrab läbi kurikuulsate Aabrahami lepete kitsenduste, mida üks juudi rabi nimetas “mürgitatud kommiks”, ja tühistab Iisraeli maa jumalakartmatu jaotuse A-, B- ja C-piirkondadeks, et kuulutada see kõik Iisraelile tõotatud maaks. See võitlus võib kesta kuni Jeshua tagasitulekuni ja meie peame seda maa tagasivõtmist ja laienemist hõlbustama.

Me puhume šofari Siioni nimel ja meie prohvetlikud reisid Iisraeli aitavad juudi rahval edasi liikuda. Järgmised Iisraeli valimised ei anna suure tõenäosusega püsivaid tulemusi ja võimuvõitlus jätkab kompromisside süvenemist, kuigi parempoolsetel on väike edumaa. Taevase kuningriigi valitsuse juhised võtavad tasapisi üle maapealse valitsuse. Seda saab võrrelda Sauli ja Taaveti koja vahelise võitlusega.

“Sõda Sauli soo ja Taaveti soo vahel kujunes pikaks; aga Taavet läks üha vägevamaks, Sauli sugu seevastu üha nõrgemaks.” 2. Saamueli 3:1

The week of the shofar

Tänu ja ülistus hajutavad vaenlase

Sama kehtib ka asendusteoloogia kristluse mõjuvõimu kohta Messia pruudi üle: See muutub üha nõrgemaks ja nõrgemaks, samal ajal kui Siionis alguse saanud evangeelium ja MAP ja UNIFY liikumine muutub üha tugevamaks tõelies pruudis. Vahetegemine tõelise pruudi ja vale pruudi vahel saab olema üha selgem ja teravam.

Kõik need sündmused toimuvad keset võitlusi, raputusi ja hirmutusi vaenlase poolt. On aeg, et pühitsetud leviidid asuksid oma positsioonidele. “Tänage mind, ütleb JHVH, ärge takerduge pimeduses ja te saate nägema, kuidas vaenlane põgeneb. Mina saadan oma malahhim (inglid, taevased käskjalad) teie ees lahingusse, kui te mind ülistate.”

“Järgmisel hommikul nad tõusid vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles: “Kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud! Uskuge JHVH’sse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima! Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub!” Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis JHVH lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema: “Tänage JHVH’d, sest tema heldus kestab igavesti!” Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani JHVH varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu; ja nad löödi maha.” 2. Ajaraamat 20:20-22

“Sest ammonlased ja moabiidid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada; ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, ennäe, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud! Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende seast palju varandust, riideid ja kalleid riistu, ja nad võtsid endile rohkem kui nad suutsid kanda; nad olid kolm päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja neljandal päeval nad kogunesid Õnnistuseorgu (ee Kiituseorgu), sest seal nad ülistasid JHVH’d; seepärast nimetatakse seda paika Õnnistuseoruks tänapäevani. Siis pöördusid kõik Juuda ja Jeruusalemma mehed, ja Joosafat nende eesotsas, rõõmuga tagasi Jeruusalemma, sest JHVH oli neid lasknud nende vaenlastest rõõmu tunda. Ja nad tulid naablite, kannelde ja pasunatega Jeruusalemma Jehoova kotta. Aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et JHVH oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg; tema Jumal andis temale ümberkaudu rahu.” 2. Ajaraamat 20:23-30

Nii nagu Jeshua vanemad Mirjam ja Joosep tegid seda Jeshuaga- elava Tooraga, peame ka meie toitma ja hoidma Toora sõna ja laskma kasvada JHVH sõnal enda sees.

JHVH auks,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Vaata: Soofari aastanädal – seitsmeaastane shmita tsükkel.

Prohvetlik sõnum

Uudseviljaohvrite ja pühadeohvrite saatmiseks

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087 Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Shabbat Letter ads

  Lisateavet raamatust “Identiteedivargus”!

  Identiteedivargus

  1. sajandi Messia tagasitulek

  Telli siit →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Sukkot Tour 2023

  Puhuge soofarit Siionis!

  Sukkot 5784

  Sukkoti ringreis

  27. september – 9. oktoober 2023 (13 päeva)

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Puhuge sarve Siionis, tõstke kisa mu pühal mäel!” Joel 2:1

  Tulge tähistama Sukkotti, puhuma koos meiega oma soofareid üle terve Iisraeli, õnnistades oma kohaloleku ja palvetega Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast.

  Külastame kaunist Jeruusalemma, Samaariat, tervendavate omadustega Surnumerd ja marsime paljude rahvaste rõõmsameelsete usklikega läbi Jeruusalemma. Teeme paadisõidu Galilea järvel ja palju muud, sealhulgas kastmine Jordani jões (vastavalt soovile). Ärge jääge sellest kõigest ilma!

  Rohkem teavet →

  GRM Banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →