Let's have the power back

Taevase väe taastamine


Let's have the power back
Toora portsjon NASSO – Bamidbar (4 Moosese) 4:21-7:89

Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja auhiilgusega. Markuse 13:26

Shabbat shalom, armsad!

Selle aasta shavuot tähistab ühe ajastu lõppu ja teise algust.

“imalalt magus kristlik religioon” on lahutatud juudi Messia väest. See on läbi imbunud humanismist, new ages’st, enesekesksusest ja inimeste tarkusest. See on usk, mis kuni lähiminevikuni on halvimal juhul mõrvanud ja vihanud juute ning parimal juhul olnud jõetu patu ja saatana vastu.

Me oleme jumalikult määratud ajas Siionis alguse saanud heade sõnumite väe juurde naasmiseks, sest alles siis on meil väge elada püha ja eraldatud elu ning tuua taevas maa peale.

Juudi Messia, kuningas Jeshua, keda kutsutakse ka Juuda lõviks, ütles usujuhtidele, kes süüdistasid teda hereesias ja saatana väes tegutsemises.

Ent kui mina kurje vaime välja ajan Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Luuka 11:20

Ilma Jumala Vaimu väeta, “Elohimi sõrmeta”, ei söendanud Moshe Iisraeli lapsi Egiptusest välja juhtida.

Ka võlurid tegid oma salakunstidega sedasama, et tekitada sääski, aga ei suutnud; ja sääsed olid inimeste ja lojuste kallal. Siis võlurid ütlesid vaaraole: “See on Elohimi sõrm!” Aga vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu JHVH oli öelnud. 2 Moosese 8:14-15

Elohimi sõrm on võimsam kui igasugune maagia, nõidus või satanism. Seesama sõrm kirjutas Siinai mäel Toora kivilaudadele.

Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peale oli Jumala sõrmega kirjutatud. 2 Moosese 31:18

Sama sõrm kirjutas seinale kohtuotsuse Pärsia kuningriigi kohta, kui kuninga käsul oli toodud pidulauda Jeruusalemma templist võetud kuldriistad, et neist veini juua. Nad jõid veini ja kiitsid oma rahajumalaid, positsiooni, karjääri, varusid ja kulda.

Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld- ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised, saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld-, hõbe-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid. Selsamal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, küünlajala kohale, ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda; ta niudeliigesed lõdisesid ja ta põlved peksid teineteise vastu! Taaniel 5:2-6

Let's have the power back

Seesama Jumala sõrm vabastab inimesed kurjadest vaimudest, teeb imesid, annab meile jõu kuuletuda Tema käskudele või mõistab kohut ebajumalate teenimise üle- sama sõrm, sama vägi.

Kümme päeva enne shavuoti püha ja pärast tema surnuist ülestõusmist, võeti Jeshua üles taevasse ja ta andis oma juudi jüngritele järgmised juhised:

Selle päevani, mil ta võeti üles pärast seda kui ta Püha Vaimu läbi oli andnud käsu apostlitele, keda ta oli valinud, kellele tema ka pärast oma kannatamist oli mitme tõestusmärgiga ennast näidanud elavana, neile ilmudes nelikümmend päeva ning neile rääkides Jumala riigist. Ja kui ta nendega koos oli, keelas ta neid Jeruusalemmast ära minemast, käskis aga oodata Isa tõotust, “mis teie,” ütles tema, “olete kuulnud minult. Sest Johannes kastis veega, aga teid peab kastetama Püha Vaimuga mitte kaua pärast neid päevi!” Apostlite teod 1:2-5

Kuig ülestõusnud Messia oli neid juba juhendanud kuningriigi väe osas, siiski ei tohtinud nad teha midagi enne, kui olid saanud Isa tõotuse väega täidetud. Lugematud kristlased on üritanud heas tahtes evangeliseerida maailma omal jõul, kuid ilma jumaliku väeta.

Nad on rakendanud igasuguseid teadmisi, kuid neil pole väge. JHVH sõrme, mis ajab välja saatana ja tervendab haigeid, kirjutab Toora uskliku südamesse ja volitab meid käima pühaduses, on vaevu näha. See on vahetatud motiveeriva jutu, professionaalsuse ja teadmiste vastu.

Meie kirikud on täis religioosseid ja patuseid inimesi, kellel pole võimu deemonite väljaajamiseks, haigete tervendamiseks, looduse elementide käsutamiseks või pühaks eluks JHVH kartuses.

Apostel Shaul (Paulus) ütles Timoteosele, et jõuetus/võimetus ja patusus religioossete “kirikuskäijate” seas on tingitud sellest, et inimesed armastavad oma elu ja raha ja meelelahutust rohkem kui Jumalat, siiski kandes jumalakartuse maski.

JHVH ütles Taanielile, et lõpuajal arusaamine kasvab. Piibel räägib ajast, mil inimesed saavad googeldada kõike, siiski on nad jõuetud ja võimetud.

“Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab!” Taaniel 12:4

Apostel Shaul jätkab sellel teemal umbes 600 aastat hiljem, ajal pärast Messia esimest tulekut.

Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. 2 Timoteosele 3:1-5

Let's have the power back

Praeguse Covid 19 ajal on see võimetus ilmselge. Haritud ja enesekeskne inimene ei suuda jagu saada tillukesest viirusest, mida on vaevalt näha mikroskoobi abil. Keegi pole seda viirust oma palja silmaga näinud ja ometi kardavad seda miljardid inimesed planeedil ja terved rahvad on selle tõttu halvatud. Nad pole uskunud selle viiruse looja väesse, kes suudaks inimkonna sekundiga minema pühkida, kuid on otsustanud selle hoopis päästa ja lunastada.

JHVH on kõik teinud otstarbekohaselt, nõnda ka õela õnnetuspäeva jaoks! Iga südamest ülbe on JHVH meelest hirmus, käsi selle peale – seesugune ei jää karistuseta! Õpetussõnad 16:4-5

Ent neid, kes Elohimi kardavad ja on tema väega täidetud, kaitseb tema jumalik vägi kõigi katkude ja raputuste eest, samal ajal kui ta mõistab kohut oma ülbete ja silmakirjalike vastaste üle, kes eitades taevast väge jätkavad oma kurjuses ja pattudes.

Vaata, mina olen loonud sepa, kes puhub ääsituld ja valmistab relva vastavaks otstarbeks: mina ise olen seega loonud hävitaja hävitama! Aga ei kõlba ükski relv, mis valmistatakse sinu vastu, ja sa mõistad hukka kõik keeled, kes tõusevad sinuga kohut käima! See on JHVH sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb JHVH! Jesaja 54:16-17

Hoiduge nendest, kes ütlevad teile, et Elohimi Toora seadused on iganenud ning arm tähendab, et te võite elada patus, sest Jumal ju mõistab.

See on jumalakartuse vorm, mis salgab tema auga täidetud Vaimu väe. Tema Ruahh (vaim) annab meile uue elu, kirjutab Toora meie südamesse ja volitab meid elama pühitsetud ja eraldatud elu, tervendada haigeid ja ajada välja kurje vaime!

Ja palju valeprohveteid tõuseb, ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb! Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots. Matteuse 24:11-14

Enne kui Jeshua maapealt lahkus, rääkis ta oma juudi jüngritele kuidas kuulutada tema kuningriigi häid sõnumeid, algset Siionis tehtud evangeeliumi. See ei olnud 2000 aastat tagasi kristluse sõnum, ega ole seda ka täna. See ei olnud ega ole religioon, vaid tema Toora ja Vaim inimese sees, mille kaudu tuleb ilmsiks Looja au.

Pärast ta ilmus neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja sõitles nende uskmatust ning kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud teda üles tõusnud olevat. Ja ta ütles neile: “Minge kõike maailma ja kuulutage rõõmusõnumit kõigele loodule.Kes usub ja keda kastetakse, see saab päästetud; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli,võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks.”Ja Jeshua, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus Isa paremale poolele. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Adonai töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Markuse 16:14-20

Kõik usklikud peakasid kuulutama rõõmusõnumit, mida saadavad tunnustähed. Kuid liiga palju on neid, kes käivad patus ja elavad kompromissis saatanaga enese- ja rahaarmastuse pärast, siiski pidades endid usklikeks. See on religioosne vorm koos tooratuse ja Vaimu väe salgamisega. Apostel Shaul hoiatas Timoteost sellistest eemale hoida, sest nad kannavad religioosse rüü alla peidetud enesekesksuse, uskmatuse ja amoraalsuse nakkust! Nad kannavad hullemat nakkust kui Covid 19. Hoidke neist eemale! Sotsiaalne distantseerumine!

Let's have the power back

2000 aastat tagasi, samal ajal kui 2000 aastat varem oli JHVH sõrm kirjutanud Toora seadused kivilaudadele, tuli sama sõrm alla ja muutis juudi jüngrite grupi leegitsevateks “inim-tõrvikuteks”, tuleastjateks, Kad Esh’deks täis JHVH elavat sõna.

Ja kui nelipühapäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 1:1-4

Olles shavuoti ajas, me palvetame, et Abba teeks seda taas, süütaks taas oma taevase tule meis, mis ajab välja kõik meie liha tahtmised, rahaarmastuse, amoraalsuse ja silmakirjalikkuse, et saaksime kuulutada tules puhastatud taevast rõõmusõnumit, Jeshua nimes.

Ärata meid üles, et tegutseda JHVH sõrme väes ja kirjuta oma sõrmega sinu kohtumõistmised kirikute, koguduste, uskkondade, valitsuste ja rahvaste ustele ja väravatele. Aamen.

Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks! Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse tähtede hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti! Taaniel 12:2-3

Õnnistatud uut ajastut kõigile tuleastjatele ja hiilgavatele tähtedele!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman
Siioni pärst ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Hebron – seaduslik maaostuleping

Tule meiega kaamera vahendusel Hebronisse Iisraeli ringreisi ajal, korraldatud Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest asutaja ja presidendi Dominiquae Biermani poolt. Kogenud giidi ja Piiblitundjana õpetab ta Abrahami seaduslikest maade ostulepingutest (kaasarvatud Makpela koopa ost), mis on siduvad ka tänapäeva Iisraelis. Naudi seda õpetust koos teiste reisil osalejatega, pioneeridega ja mitmete Iisraeli pühapaikade tee avajatega, kes lähevad sinna, kuhu enamus reisigrupid ei lähe.

Ühine meie sukkoti ringreisiga 2020, et PUHUDA shofari sel aastal Jeruusalemmas!

29. september – 12. oktoober 2020

Tõuse ja sära- puhu sarve Siionis

Ühendades rahvaid Iisraeliga | Sukkoti tuur 2020

Tõuse, sära, sest sinu valgus tuleb ja JHVH auhiilgus koidab su kohal.

Jesaja 60:1

Me kutsume 120. sarve/shofari puhuma üle terve Iisraeli maa ja Jeruusalemma marsi ajal.
Kõik ringreisist osavõtjad saavad shofari puhumise koolituse.

Koos peapiiskp Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

Hind: $ 2915 – majutus kahekohalises toas (13 ööd, poolpansion, lennud ei sisaldu hinnas)

Registreerimistasu: $ 500 oma koha kindlustamiseks

Ülejäänud summa $ 2415 tuleb tasuda 1. juuliks 2020

Registreeri ja broneeri oma koht:

+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com
https://unitednationsforisrael.org/et/events/touse-ja-sara/

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Nädala raamat: Aabrahami võti.

Õnnistus või needus! (Raamat ei ole eesti keelde tõlgitud)
https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

ÜHINE 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/