True Unity

Tõeline ühtsus, vale ühtsus ja UNIFY


True Unity
Toora portsjon NITZAVIM – Devarim (5 Moosese) 29:9-30:20

Trompetite püha| Rosh Hashana 5780 PROHVETLIK eriväljaanne

Ja JHVH ütles: “Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! 1 Moosese 11:6

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud shofari‘de püha teile kõigile!

Selle saabuva juudi kalendriaasta teema on ÜHTSUS. Iisraeli parem- ja vasaktsentristilike spektrite vahel peaks saama moodustatud ühtne valitsus. Katoliiklaste ja protestantide ning kõigi kristluse spektrite vahel moodustatakse ühtne kirikutevaheline valitsus. See on uskudevaheline liikumine, mis hõlmab ka islamit.

Siis on seal ka UNIFY, Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumine, mis kutsub kõiki Ruti suguseid lammasrahvaid ÜHINEMA, võideldes Iisraeli kuningriigi täieliku taastamise ja lammasrahvaste moodustamise eest.

Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Adonai, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Apostlite teod 1:6

Poliitiliselt võttes toetab UNIFY Piibli poliitikat nii rahvastes kui Iisraelis. Ühtsus, mida UNIFY toetab ei ole mugav ega tee kompromisse globalistide päevakorra või uue maailmakorra rahuldamiseks. See ühtsus on rajatud Jeshua viimastele sõnadele, mida Ta rääkis Isale enne maa pealt lahkumist Johannese 17.

Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde !Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks. Johannese 17:17, 20

See on rajatud pühitsusele tões, mida juudi apostlid kuulutasid 2000 aastat tagasi. Nende Toora ja Vaimu sõnum loovad ühe uue inimese, Messia pruudi, mis koosneb samasse õlipuusse poogitud juutidest ja rahvastest (Roomlastele 11).

See ei ole „ühtsus iga hinna eest“, vaid see on ehhad nii nagu Jeshua ja ABBA on ehhad, samas meeles ja sama südamega.

Et nemad kõik oleksid üks (ehhad), nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Johannese 17:21

United Nations for Israel

Just see ühtsus paneb maailma uskuma, et JHVH saatis Jeshua, mis toob sisse lammasrahvaste lõpuaja saagi, mis viib lõpuni paganate täisarvu sissetulemise, mis viib Iisraeli ärkamisele ja päästele, mida on mainitud Sakarja 12. peatükis ja mis kiirendab Messia tagasitulekut, et kehtestada Tema tuhandeaastane valitsemisaeg.

Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast! Sakarja 12:10

Meie silmad on suunatud lõpptulemusele, meie eesmärk on selge. Me ei sobi parempoolsete ega vasakpoolsete hulka, protestantide ega katoliiklastega, me sobime kokku ainult Messiaanlik Apostellik Prohvetliku lepingu poegade ja tütardega ja Siionis alguse saanud heade sõnumitega, mida kuulutati 2000 aastat tagasi. Meie elu pole meie oma, meie unistused pole meie omad, me oleme Tema soovid muutnud meie soovideks, meie Kuningriik pole sellest maailmast.

See ei mahu kuskile poliitilisse ja religioossesse spektrisse, ehkki mõnikord peame valima, kelle poolt hääletada ja seda teeme palvemeeles. Me oleme nõus Tema Sõna ja lepinguga ning Tema Kuningriigi tulekuga maa peale nagu taevas.

Jeshua kostis: “Minu riik ei ole sellest maailmast; oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit!” Johannese 18: 36

True Unity

Oleme Ruach‘i (Vaim) eriüksus. Ja nagu kõik eriüksused, on ka meie koolitus väga õiglane ja valulik. Meie eesmärgiks on võidu saavutamine vaatamata kõigile takistustele.

Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud! Roomlastele 8:37

Me ei eelda, et maailm mõistab meid, kuid me ootame, et saatan kummarduks, tolmu näriks ja meie jalge alla purustataks, et kogu loodu rõõmustaks ja taevased saadikud meid teeniks.

Või missugusele inglile (saadikule) on ta kunagi öelnud: “Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!” Eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes pääste pärivad? Heebrealastele 1:13-14

Meie oleme ilmsiks saanud Elohimi pojad ja tütred.

Sest ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile kaudu peab ilmsiks saama. Roomlastele 8:18

Rõõmsat shofaride(soofaride) püha ja õnnistatud ning viljakat 5780 aastat.

Aga shalomi (rahu) Elohim tallab varsti saatana teie jalge alla. Meie meister Jeshua Messia arm olgu teiega! Aamen. Roomlastele 16:20

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma uudseviljad trompetite või shofari‘de (soofarid) pühaks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Saage UNIFY liikmeks:

https://unitednationsforisrael.org/et/

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toetades Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100.
Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaata: Võidmine vabastab

Kuulake peapiiskop Dominiquae Biermani Paapua Uus-Guineas jagatud sõnumit Elohimi auhiilguse kohta (ainult inglise keeles). Kavod (heebrea keeles auhiilgus) on raskus, mis on koormatud või laetud kõige sellega, mis taevas meie jaoks varuks on. Avastage, kuidas ärkamine sõltub meie valikutest, et kui me tahame siis saab 21. sajand olema palju väelisem kui 1. sajand – kuid asendusteoloogia tuleb likvideerida.

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Nädala raamat

Lammasrahvad

On aeg võita rahvaid! Õppige kuidas pöörata sinu rahvas lammasrahvasks üks inimene korraga!
https://kad-esh.org/shop/sheep-nations/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/