Come Holy Spirit

Tule Püha Vaim #1 – Prohvetluse Vaim


Come Holy Spirit
Toora portsjon BEHAR/BECHUKOTAI – Vayikra (3 Moosese) 25:1-27:34

Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada, aga tema ütles mulle: “Vaata, ära tee seda! Ma olen sinu ja nende su vendade kaassulane, kellel on Jeshua tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeshua tunnistus on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10

Shabbat shalom armsad!

Tänasel päeval ei ole tähtsamat ja pakilisemat teemat kui Püha Vaim. Ilma Püha Vaimuta ei saa toimuda pruudi ettevalmistamist. Kui meil ei ole puhast ja rikkumata prohvetikuulutuse Vaimu, ei ole me valmis Meistriga kohtuma. Me ei suuda ja meil pole ka jõudu, et tuua sisse ja hoolitseda lõpuaja lõikuse eest, ega üle saada meie päevade viletsusest.

Covid 19 pandeemia ja paaniline hirm on lennutanud maailma teise reaalsusesse, uude reaalsusesse. Looja mõistab maailma üle kohut ja rahvahulgad on ärkamas tunnistama tõsiasja, et me oleme meeleheitel vastuste järele. Maised teadmised ja tarkus on läbi kukkumas. Inimeste leiutised ebaõnnestuvad ja paljud otsivad midagi enamat kui iseennast ja oma olukordi. Mõni leiab usu või religiooni, olgu see siis kristlus, judaism, islam või hulgalised muud usundid. See on ajutine platseebo/plaaster, mis peagi maha tuleb, kuna ei ole võimeline surmast ja Jah (Jumala) kohtuotsuste eest päästma.

Kui juudi Messia Jeshua päästis meid oma vereohvri kaudu, siis selleks, et peale tema teenimise ja ülistamise oleksime täidetud teise reaalsuse, kohaloleku ja Ruach Hakodesh’i isikuga (Püha Vaimuga). Meil peab olema Ruahh Hakodesh’i täius, kes on prohvetluse või prohvetikuulutuse Vaim, mis on Jeshua tunnistus, sest miski muu ei aita.

Come Holy Spirit

Ruahh heebrea keeles tähendab vaimu, tuult, hingust.
Ruahh Hakodesh on vaim või pühaduse Vaim.

Koroonaviirus ründab inimeste hingamisteid. Inimesed surevad lämbumise kätte. Tõeline vastumürk ei ole inimeste valmistatud vaktsiin, millel oleks hulgaliselt kõrvaltoimeid ja mis võiks rüvetada Püha Vaimu templi sama viiruse nõrgestatud variatsiooniga, vaid pigem Püha Vaimu vaktsiin.

Inimkonna vaimsus ja inimeste hingeelu tuleb puhastada Püha Vaimu väega, kes on prohvetluse Vaim. Kui oleme Jeshua kohalolekuga täidetud, liigume alati prohvetluse Vaimus. Muudetud saavad meie hoiakud ja maailmavaade, meie sõnad ja toimingud, meie suhted ja elu.

Me muutume siis rohkem tema sarnaseks, rohkem Jeshua moodi. Me same sama vaimu, kes äratas Jeshua surnuist. Me hakkame mõtlema ja rääkima nagu tema, meie maailmavaade muutub ja meie usus käimine muutub.

Prohvetluse Vaim muudab meid “teiseks inimeseks”. Kui Shaul võiti esimeseks Iisraeli kuningaks prohveti Saamueli poolt, siis vajas ta prohvetluse Vaimu, et omada autoriteeti oma rahva hulgas ja valitseda Iisraeli vaenlaste üle.

Ja selle järel tuled sa Jumala mäele (Gibeasse), kus asub vilistite linnavägi; ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevat prohvetite salka, naablid, trummid, viled ja kandled ees, ja nad ise räägivad prohvetlikult. 1 Saamueli 10:5

Come Holy Spirit

Prohvetluse vaim voolab kõige paremini ülistuse õhkkonnas.

Siis tuleb JHVH Vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga!1 Saamueli 10:6-7

Kui prohvetluse Vaim tuli tema peale, muudeti Shaul teiseks meheks. Temast sai Püha Vaimu volitatud kuningas. Iisraeli jumalikult ametisse nimetatud ja võitud kuningad olid täiesti teisel tasemel kui paganrahvaste kuningad. Nad said prohvetluse Vaimu. Isegi mõnele Iisraeli jumalikult inspireeritud legendaarsele peaministrile on antud prohvetluse Vaim, mis eristab neid teistest valitsuse liikmetest. Sellisteks olid peaminister Ben Gurion, peaminister Golda Meyer, peaminister Menachem Begin ja isegi tänane peaminister Benjamin Netanyahu.

Sionismi isal Benjamin Zeev Herzlil oli ilmselgelt juhitud prohvetluse Vaimust, et pärast 2000-aastat pagulust taastada Iisrael omale maale. Kui ta kirjutas oma otsustavat raamatut “Vana uus maa”, mis käsitleb juutide naasmist nende iidsele, piibellikule kodumaale, Iisraeli maale, tegi ta seda prohvetluse vaimu mõjul. Ta ütles, et kirjutas “sunniviisiliselt”, justkui kirjutaks tema kaudu keegi temast tugevam. See on prohvetluse Vaim, kes viib meid kõrgemale ja volitab tegema asju, mida tavalised inimesed ei suuda või ei taha.

Come Holy Spirit

Kui Jeshua surnuist üles tõusis, manitses ta oma jüngreid mitte midagi tegema enne, kui nad pole Püha Vaimu vastu võtnud. Kui nad seda tegid shavuoti pühal, siis ilmutas prohvetluse vaim ennast nende juudi jüngrite kaudu, tuues üleloomuliku ja rohke hingede saagi. Sel päeval sai tuhandete iisraellaste hing päästetud.

Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.

Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2: 2-4

Apostel Shaul (Paulus), minnes hiljem läbi Efesosest, leidis jüngreid, kes ei olnud täidetud Ruahh Hakodesh’iga (Püha Vaim) ja ta asus asja lahendama. Usust Messiasse ei piisa, vaid me peame olema täidetud ka Messia prohvetluse Vaimuga.

Ja kui Shaul (Paulus) pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja prohveteerisid. Apostlite teod 19:6

Kui Elohim tahtis Iisraeli juhtijaid mitmekordistada, nii et Moshe ei kannaks üksi koormat, valas ta prohvetluse Vaimu veel üle 70. Iisraeli vanema.

Siis JHVH astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam. Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast, kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil. 4 Moosese 11:25-26

Erinevus on selles, kas prohvetluse Vaim on kellegi üle või kellegi sees. Ruahh Hakodesh peab olema meie sees ja see juhtub siis, kui me alistume Messiale ja sünnime Vaimust. Kuid Püha Vaim peab olema ka meie peal või üle.

Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Apostlite teod 1:8

Vaim oli kuningas Davidi üle, kes oli nii vägev sõjamees kui ka väeline ülistaja ja laulude kirjutaja- psalmist. Ta võitles prohvetluse Vaimu all ja koostas laule ning ülistas prohvetluse Vaimu all. Tema lahingustrateegiad olid prohvetlikud, nagu ka tema laulud/psalmid. See oli põhjus, miks ta pärast Batseba’ga abielurikkumist ja viimase mehe tapmist kisendas JHVH poole.

Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Psalm 51:12-13

Come Holy Spirit

Ära võta minult ära oma Püha Vaimu.

Tema eelkäija kuningas Shaul oli kaotanud Ruahh Hakodesh’i, kes oli teda algselt väega täitnud ja ametisse volitanud. Ruahh/Vaim taganes temast ta sõnakuulmatuse, inimeste kartuse, arguse ja armukadeduse tõttu. Tal ei õnnestunud kõiki amaleklasi hävitada ja ta ihaldas sõjasaaki. Seejärel sai ta kadedaks Davidi (Taavet) peale, kellest sai kiiresti tõusev täht Iisraeli rahva seas. Jumala kutse kompromiteerimisele meie elus järgneb Elohimi Vaimu lahkumine, mille asemele tuleb tihti teine vaim.

Prohvetluse Vaim lahkub sealt, kus on sõnakuulmatus, valed motivatsioonid, isekad ambitsioonid, armukadedus, ahnus ja kompromissid.

Aga JHVH vaim lahkus Shaulist ja üks kuri vaim JHVH’lt kohutas teda. 1 Saamueli 16:14

Tänapäeva kristlastel ja osadel messiaanlikel usklikel puudub prohvetluse Vaim. Nii nagu kuningas Shauli puhul, kes läks kompromissile oma jumaliku kutsega. Talle oli antud käsk hävitada kõik amalekid, kes vihkasid Iisraeli ja nende omand koos kariloomadega, kuid ta jättis ellu valitud kariloomad ja amalekkide kuninga Agagi. See sõnakuulmatus maksis kuningas Shaulile krooni. Ta oli sõnakuulmatu, läks kompromissile, kaotas Vaimu, ja jumaliku väe ning kaotas krooni.
Siis ütles Saamuel: “Ons JHVH’l hea meel põletus- ja tapaohvreist samuti kui JHVH hääle kuulda võtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv! Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus! Et sa oled põlanud JHVH sõna, siis põlgab temagi su kuningaks olemist!” 1 Saamueli 15:22-23

Nii on selle usklike põlvkonnaga. JHVH on juba rohkem kui 25 aastat kutsunud kirikut välja tulema asendusteoloogiast, romaniseeritud ristiusust, paganlusega segunenud pühadest ja kogu antisemitismist, sealhulgas antisionismist.

See on jätkuvalt levimas 1994. aastast, kui avaldasin oma esimese selleteemalise raamatu “Juurte tervendav vägi”, milles esitasin prohvetliku üleskutse kirikule/kogudusele. See üleskutse anti mulle prohvetluse Vaimus!

Juba aastaid koputab Iisraeli Elohim Looja ustele, et taastada oma identiteet juudi Messia nimes, lepingunimes Jeshua, mille Isa talle andis. Kuid kristluse erinevate denominatsioonide juhtidel, nagu ka kuningas Saulil, pole inimeste kartuse tõttu õnnestunud asendusteoloogiat välja juurida. Seetõttu on võidmise meelevald kadunud ja prohvetluse Vaim on taandunud.

Ainus tee tagasi on teshuva- meeleparandus tõega kompromissile minemise pärast, kartes inimesi rohkem kui Jumalat. Teshuva (patust pöördumine ja naasmine Jumala juurde) vajadus Messia identiteedivarguse kõigi aspektide pärast, mis on muutnud juudi Messia Rooma Kristuseks, on pakiline. Siis naaseb prohvetluse Vaim ja Jeshua tunnistus kõige hämmastavamate märkide, imede ja tunnustähtedega, mida maailm on kunagi näinud.

Kolmanda päeva ärkamine koputab juba uksele. Üks päev on JHVH-le nagu tuhat aastat. Oleme Jeshua tulekust alates kolmandas päevas, kolmandas aastatuhandes.

Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees! Tundkem siis, püüdkem tunda JHVH’d: tema tulek on kindel nagu koit; tema tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis kastab maad! Hoosea 6:2-3

Prohvetluse Vaimu värske ja uus väljavalamine teeb tema pruudist ühe uue, juutidest ja paganatest koosneva inimese, kes on poogitud samasse väärisõlipuusse ja valmistumas pulmadeks juudi paastalle Jeshuaga.

Ja ma kuulsin otsekui hulga rahva häält ja otsekui suurte vete kohinat ja otsekui kange pikse müristamist, ütlevat: “Halleluuja! Sest Adonai, meie Elohei Tsevaot (kõigeväeline Elohim), on võtnud kuningliku valitsuse oma kätte! Rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale austust! Sest Talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud! Ilmutuse 19:6-7

Me parandame meelt ja palume Abba, et ta taastakse prohvetluse Vaimu tema pruudile.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae & rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: Lahing Jeruusalemma pärast, osa 2.

Dominiquae Bierman jagab Piiblikoolis Ratastel mitmetahulist õpetust Püha linna Jeruusalemma rikkalikust ajaloost jätkates 19. sajandil alguse saanud sionistliku liikumise ajalooga. See liikumine valmistas ette 1948. a väljakuulutatud Iisraeli riigi rajamise. Saa teada ka ühe maailma tähtsaima kinnisvara- Jeruusalemma templimäe ajaloost.

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie anti-semitismi vastast GRI (Globaalne ümberharimise initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata: Against-antisemitism.org

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Nädala raamat: Juurte tervendav vägi.

See on elu või surma küsimus!

https://kad-esh.org/shop/the-healing-power-of-the-roots/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/