Removing the Leaven of Unbelief

Uskmatuse haputaigna eemaldamine


Removing the Leaven of Unbelief
Toora portsjonid paasa ja hapnemata leibade pühaks. Shemot (2. Moosese) 12:15-20, 33-34; Vaikra (3. Moosese) 23:6-8; Devarim (5. Moosese) 16:3-4, 8. 16-17

Valmistumine paasapühaks

“Seitse päeva ärgu nähtagu su juures haputaignat kogu su maa-alal; ja lihast, mis sa tapad esimese päeva õhtul, ärgu jäägu midagi üle öö hommikuni.” 5. Moosese 16:4

Shabbat shalom armsad ja õnnistatud paasapüha!

Ühel päeval rääkisin oma õega, kes on ortodoksne juut, pesahhi (paasapüha) ettevalmistustest. Ortodokssed juudid võtavad neid ettevalmistusi väga tõsiselt! See on aeg, mil puhastatakse kodu kõigest haputaignast, juuretise või kerkimise teel valmistatud leivatoodetest, kaasarvatud väiksemadki leivaraasud, mis kuhugi kapinurka või põrandale on võinud pudeneda.

Juuretis on see, mis paneb taigna kerkima ja see on “elus organism”, mitte “hapendaja”, nagu küpsetuspulber, mis on keemilised ja surnud ained. Juuretis võib piiranguteta jätkuvalt paljuneda. Uues Lepingus võrreldakse “haputaignat/ juuretist” nii patuga kui ka kui neutraalse ainega, mis põhjustab kuningriigi kasvu ja laienemist. Niisiis, oleneb, mida juuretis teeb nagu rahagi. See võib olla neutraalne ja kuningriigi eesmärkide kasutamisel on see tegelikult hea!

Negatiivne varjund

“Nad kõik on abielurikkujad; nad on nagu küdev küpsetusahi, mille tule pagar jätab kohendamata taigna sõtkumisest hapnemiseni!” Hoosea 7:4

“Aga Jeshua ütles neile: “Olge ettevaatlikud ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!” Matteuse 16:6

Positiivne varjund

“Teise tähendamissõna ta rääkis neile: “Taevariik on haputaigna (juuretise) sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema!” Matteuse 13:33

Viivitatud kuuletumise patt

“Ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid; see polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. 2. Moosese 12:39

Paasapüha loos tähistab “haputaigen/juuretis” “viivitatud kuuletumise” pattu. Iisraeli lastel ei olnud aega oodata, kuni taigen kerkib või hapneb, et teekonnaks leiba küpsetada. Nad pidid kiiresti kuuletuma ja Egiptusest kiiresti põgenema!

Seega on matsa või hapnemata leiva söömine paasa ajal meile meeldetuletus Iisraeli laste kiirest kuuletumisest. Viibinud või hilinenud kuuletumine oleks pannud taigna kerkima ja Iisraeli rahvas oleks võinud olla Egiptuse orjad tänaseni! Hilinenud kuuletumine tuleneb uskmatusest. Kui me ei usu JHVH ilmutatud sõnasse ja tõotustesse, jääme seisma. Seisma jäämine ja tagasi vaatamine läks Loti naisele maksma tema elu.

Iga kord, kui me kuuletumisega viivitame, vaatame tagasi ja tekib igatsus vanade tuttavate asjade ja mugavustsooni järele. See toob muidugi kaasa orjuse ja surma. JHVH kutsub meid viivitamatule kuuletumisele ja usule.

Paljud inimesed kipuvad takerduma, eriti kui tegemist on lõpuaja meeleparanduse sõnumiga, teshuvaga (pöördumine) kõigist pattudest, sealhulgas asendusteoloogiast ja paganlikest ususüsteemidest. Inimesed hakkavad tagasi vaatama oma jõulukuuskedele ja jõulumälestustele, munadepüha tähistamisele, sealiha “hõrgutistele”, oma sõprade heakskiidule. Enne kui arugi saadakse, on nende “taigen” hapnenud. Nad ei saa edasi liikuda ei vaimselt ega mõnikord ka füüsiliselt, sest nad ei kuuletunud viivitamatult JHVH meeleparanduse sõnumile, MAP revolutsioonilisele sõnumile naasmisest usu juudi juurtele. See on prohvetlik sõnum kogu Jeshua ihu (usklike kogu) jaoks ja selle vastuvõtmine on elu ja surma küsimus. JHVH puhastab oma pruudi asendusteoloogiast ja kogu Rooma – Babüloonia religioossest süsteemist koos lihahimu, silmahimu, ülbuse ja uhkusega.

Removing the Leaven of Unbelief

Kelle üle ei ole hukkamõistmist?

“Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Messias Jeshuas.Sest elu Vaimu käsk Messias Jeshuas on sind vabastanud patu ja surma käsust.” Roomlastele 8:1-2

Paljud inimesed ütlevad: “Ära pane mind ‘käsu’ või ‘hukkamõistu’ alla.” Aga ei ole hukkamõistu neile, kes käivad Vaimus, mis tähendab, et neid juhib JHVH Vaim, seesama, kes kirjutas Toora Elohimi (Jumala) sõrmega! Kuid hukka mõistetakse need, kes käivad oma lihalikus meeles ja himudes. Kui me elame ja liigume ja tegutseme Kõigeväelise Iisraeli Elohimi Vaimus, jõuame me kõik teshuvani -meeleparanduseni kõigest, mis on Toora vastu ja mis on vale, ning asendusteoloogia on vale.

“Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Toora’le ega võigi alistuda. Kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased.” Roomlastele 8:6-8

Jeshua Ruahh – Püha Vaim on meie aitaja. Ta aitab meil JHVH-le kuuletuda viivitamatult. Kui oleme lihameeles, rikume me tema Toora käske. Tõelisele usule järgneb viivitamatu kuuletumine. Sellepärast on haputaigna/juuretise (patu) kõrgeim vorm uskmatus. Uskmatus JHVH-sse, tema sõnasse, tema väesse, tema loomusesse ja tema tõotustesse tähendab, et inimene usub millessegi muusse.

Me ei ela vaakumis! Kui me ei usalda Jahved, mida või keda me siis usaldame?

Me ei räägi siin “käsumeelsusest”, mis on inimeste leiutatud termin, vaid elust Püha Vaimu väes, käimisest usus, mis püüab viivitamatult kuuletuda Jahvele, olgu selleks siis tema seatud pühad kokkutulekud, toitumisseadused, kümniste ja ohvriandide toomine, Iisraeli eest palvetamine ja hüvituse toomine ja muud Toora juhised. Kõiki neid asju tegi Jeshua täiusliku juudina ja Messia kutsub nii juute kui paganaid järgima tema eeskuju.

“Kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu nagu tema elas.” 1. Johannese 2:6

Jeshua usaldas täielikult Isa ning kuulutas ja rääkis Isa JHVH sõnu kõikides olukordades, isegi kui saatan teda kõrbes ahvatles.

The Healing Power of the Roots

Juurte tervendav vägi

“Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid JHVH palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.”Apostlite teod 3:19-21

Enne oma raamatu Juurte tervendav vägi kirjutamist olin läbi viinud oma esimese “Tagasi juurte juurde” seminari Šveitsis. Selle jooksul toimus nii mitmeid imesid, et teel koju Iisraeli esitasin ma JHVH-le küsimuse: “Miks on nii tähtis õpetada kogudusele usu juudi juurte kohta?” Tema vastus oli selge: “See on elu ja surma küsimus. Kirik/kogudus on nagu kaunis roos, aiast lõigatud ja kaheks päevaks veega vaasi pandud. Aga kolmandal päeval, kui teda tagasi ei istutata, siis roos sureb.” Kolmas päev on kolmas aastatuhat, nii nagu üks päev on Adonai jaoks nagu tuhat aastat!

“Aga see üks asi ärgu olgu teile, armsad, teadmata, et üks päev on JHVH juures nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev!” 2. Peetruse 3:8

Pärast selle sõnumi saamist, olen kirjutanud mitmeid raamatuid ja Jahve armust olen asutanud videopiiblikooli nimega GRM piiblikool, milles on tänaseks õpilasi paljudes riikides ja mitmes keeles. Aega on vähe jäänud ja JHVH kutsub tervet kogudust viivitamatult lahkuma asendusteoloogia Egiptusest/Babülonist. Meie varustus raamatute ja piiblikooli vormis aitavad seda teha. Kuid paljud “peatuvad” ja ootavad “soodsat aega”. Praegu ongi soodne aeg ja teist ei tule!

“Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud!” Psalmid (Laul) 102:13

Töötegijaid on vaja

“Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: “Abba! Isa!” Roomlastele 8:15

Uskmatuse haputaigna või juuretise eemaldamine on selle aasta paasapühaks valmistumisel kohustuslik. See mõjutab meie elu koos JHVH-ga. Jeshua ütles 2000 aastat tagasi, et saak on külluslik, kuid töötegijaid on vähe. Miks neid vähe on? Selle põhjuseks on uskmatus, milles on mitmeid hirme. Mõned levinumad hirmud on: hirm tundmatu ees, hirm inimeste ees, hirm kannatuste ja hirm vigade tegemise ees. Kuid hirm ja uskmatus on väga halvad teejuhid, mis meid lõpuks tapavad!

“Ja ta ütles neile: “Lõikust on palju, aga töötegijaid vähe; seepärast paluge lõikuse Adonaid, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõikusele!” Luuka 10:2

JHVH kutsub paljusid üles andma oma elu kuningriigi eesmärkide nimel ja selleks, et kutsele vastata, peame vabanema hirmu ja uskmatuse haputaignast.

“Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle.” Matteuse 16:25

Removing the Leaven of Unbelief

Haputaigen avaldub meie mõtetes ja kõnes

“Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele: tõuse paigast ja lange merre! ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale!” Markuse 11:23

Inimese maailmalik arusaam on vaenus Elohimiga. Meil peab olema Messia arusaam ja mõistus, et võtta JHVH tõotusi kui midagi, mis on juba “otsustatud”. Hakake nägema tõde selle maailma reaalsuse taga ja lõpetage silmaga nähtavate olukordade pidamine ülimaks ja lõplikuks tõeks. Kuningas Taavet mõistis seda põhimõtet hästi. Ta tunnistas raskusi, kuid lõpetas oma palved ja sõnad alati lootuses ja usus tõesse. Ta usaldas oma lepingut JHVH-ga rohkem kui oma enda eksimusi ja nõrkusi ning väljaspool reaalsust. Ta käskis oma hingel (mõistusel, tahtel ja emotsioonidel) JHVH-d ülistada igas olukorras!

“Kiida, mu hing, JHVH’d, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! Kiida, mu hing, JHVH’d, ja ära unusta kõiki tema heategusid!” Psalmid 103:1-2

Tõepoolest, ilma usuta me ei saa olla meelepärased Kõigeväelisele.

“Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.” Heebrealastele 11:6

Tähtis on kuulutada JHVH sõna ja tõotusi oma suuga ja häälega. Kuni me seda ei tee, ei saa me neis “elu aktiveerida”. Meil on kõik, mida me oma suuga ütleme, kui see on vastavuses JHVH sõnaga.

“Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja!” Õpetussõnad 18:21

Tegelikult on Kõigeväeline Iisraeli Jumal võimeline tegema palju enamat, kui me arvame või palume, kuid me peame mõtisklema (mediteerima) ja palvetama. Oluline on mõtiskleda tema Toora sõna ja tõotuste üle, kui tahame näha imelisi tulemusi.

“Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev.“ Efeslastele 3:20

Olukorrad või JHVH tõotused?

“Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest! Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole!” Õpetussõnad 4:23-25

Ma olen üllatunud, kui paljud Jumala sulased räägivad oma suuga välja kahtlusi. JHVH, halasta ja anna meile andeks! Tegelikult räägivad paljud jätkuvalt eluolukordadest, aga mitte Toora ja JHVH sõnast, arvates, et nad on seda tehes “ausad”. Noh, nad on “ausalt eksituses”, sest kui me räägime olokordadest kui ülimast tõest, siis me nimetame JHVH-d valetajaks ja nii nimetas madu teda Eedeni aias. Psühholoogia põhineb sellel, et “rääkige kellegile teisele seda, mis on teie südames”. Madu rääkis, mis oli tema südames, ja viis esimesed inimesed pattu tegema.

“Ja madu ütles naisele: “Te ei sure kummatigi mitte, vaid Elohim teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala samaseks, tundes head ja kurja!” 1. Moosese 3:4-5

Kuidas sa tõlgendad oma ebasoodsat olukorda? Kas sa vaatad neid läbi Jahve (Jumala) sõna või oma arusaama? Naine uskus mao tõlgendust Elohimi käsu kohta ja rikkus seda . Iga kord, kui usume oma eluolude humanistlikke, deemonlikke tõlgendusi, langeme pattu, sest kahtleme Elohimi armastuses ja ustavuses.

“Teie olete oma isast saatanast ja oma isa himude järgi te tahate teha! Tema on inimese mõrvar olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa!Johannese 8:44

Kogu see humanistlik süsteem oma “psühholoogiliste tõlgendustega” põhineb uskmatusel ja valedel.

Kuningas Taavet tunnistas oma raskusi JHVH-le ja hakkas seejärel teda ülistama ja kiitma. Ta ei eitanud, et elab läbi raskeid aegu, kuid ta rõhutas Elohimi lepingu tõotusi, mitte tema enda ebasoodsat olukorda.

“Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes: JHVH, kui palju on mu vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu! Paljud ütlevad mu hingele: “Ei ole temal päästet Jumalas!” Psalmid 3:1-3

Removing the Leaven of Unbelief

Millest sa räägid?

Kui ma oleksin JHVH tõotuste ja sõna asemel rääkinud ja keskendunud oma elu olukordadele, oleks saanud minu tütrest “juurvili”, teenistus oleks läbi kukkunud ilma varustuse ja rahata, oleksin jäänud ilma võimalustest reisida rahvastesse, trükkida raamatuid ja asutada GRM piiblikool. Ma oleksin pärast mitmeid kukkumisi veetnud kogu oma elu ratastoolis. Samuti oleks mu abikaasa lõpetanud ratastoolis pärast kohutava õnnetuse käigus murdunud selgroo lülide tõttu või surnud pärast kahte infarkti.

Mul on selle kohta veel palju öelda, kuid piisab kui öelda järgmist: kuna ma usaldasin, kuulutasin ja kuuletusin Jahve sõnale üle kõigi oma ebasoodsate olukordade, siis olen endiselt teenistuses ja liigun edasi, mu tütar ei saanud vaimseks “juurviljaks”, vaid on õpingutes väga edukas ja alustab peagi magistriõpet eri-hariduse alal ning tema sõbrad kutsuvad teda “haridusministriks”. Mu abikaasa on terve ja tugeva südamega ja ma teenin endiselt JHVH kutses erinevate rahvaste seas. Headus ja heldus jooksevad mulle järele ja palju-palju muud.

Asi on selles, et ma kuulutasin need kõik usus välja kaua enne, kui need täitusid. Kui asjad läksid viltu, ütlesin: “minu hingega on kõik hästi!” Ma ütlesin seda usus ja siis sai see tõeks, sest meie suu sõnadest mõistetakse meid õigeks või mitte.

“Kui sa midagi ette võtad, siis läheb see sul korda ja sinu teede peale paistab valgus!” Iiob 22:28

Meil kõigil on “olukordi” ja mõnel meist on rohkem raskusi kui teistel, kuid vahe on selles, kas meil on “uskmatuse haputaigen” või kallihinnaline usaldus ja usk. Millest sa mõtled ja räägid?

“Ja Mooses ütles rahvale: “Mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi JHVH teid sealt välja! Sellepärast ei tohi hapnenut süüa!” 2. Moosese 13:3

Olgu teil kosher paasapüha, ilma uskmatuse haputaignata, et saaksite edasi liikuda ja võtta oma valdusse oma tõotatud maa!

Õnnistatud paasapüha!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kutsume sind saatma oma paaspüha, uudsevilja ja pühadeohvrid:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Simsoni pimedus

 • Shabbat Letter ads

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot’i reis 2022 on varsti tulemas!

  Saadame teile teabe kuupäevade ja maksumuse osas niipea kui võimalik.

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Lugejatelt:

  See raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. ~ François Foisil, France

  Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi JHVH rahva tulevikust.~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

  https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Meil on Ameerika Ühendriikides vanglateenistus, mida juhib rabi Baruch Bierman. GRM piiblikooli õpilasi on praegu mitmes meeste ja naiste vanglas. Samm-sammult õpivad kinnipeetavad tundma Siionis alguse saanud evangeeliumi ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch neid vanglas külastab, naaseb ta alati heade tunnistustega elude muutumise kohta. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →