Taking the battle higher

Vaimne sõjapidamine


Taking the battle higher
Toora portsjon TAZRIA – Vaikra (3. Moosese) 12:1-13:59

Tarkuseseeriad 6. osa

“Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea.” Koloslastele 2:9-10

Shabbat shalom, armsad!

JHVH andis mu südamesse rääkida vaimse sõjapidamise kohta. Me peame õppima kasutama vaimset autoriteeti, sest ilma selleta me saa hakkama!

“Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest saatan on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.” Ilmutuse 12:12

Olen täheldanud, et paljude inimeste vaimne taju on tuimaks muutunud ja nad ei mõista, et enamus “olukorrad” on oma olemuselt tegelikult vaenlase rünnakud.

“Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” Johannese10:10

Lihalikud relvad ei aita meid vaimses lahingus. Me peame vaimus sõdima ning võidu saavutamiseks saama juhised ja tarkuse JHVH Ruahhi (Vaimu) käest.

“Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused 5 ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Messia sõnakuulmisse kõik mõtted.” 2. Korintlastele 10:4

Me peame välja ajama kõik petlikud kujutelmad ja targutused (kõrkuse, mis tõstab end Jahve tunnetuse vastu)! Need on targutused, mis heidavad kõrvale tõotuse ja Jahve (Jumala) väe. Nad põhjustavad seda, et me “arvestame välja” lahendused oma probleemidele ilma vaimset meelevalda kasutamata. Need tühised kujutelmad veenavad meid, et olukorrad “valitsevad meie üle”, samas kui reaalsus on täiesti vastupidine. Niisiis number üks – võta meelevald omaenda “hirmumõtete” üle. Võta oma mõtted vangi Messia ja tema Vaimu ning sõnakuulelikkuse alla.

Taking the battle higher

Meie võidupositsioon

“Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Messiaga teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes – armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Messias Jeshuas.” Efeslastele 2:4-6

Meie positsioon JHVH Vaimus on kõrgeim kõigist võimalikest. Meid on asetatud kolmandasse taevasse, üle kõige valitsuse ja võimu, mis on teises taevas. Kogu saatana armee on meie jalge all. Meile on antud meelevald kogu vaenlase väe üle!

“Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.” Luuka 10:19

Meid on tehtud veidi alamaks kui Looja Elohim ise.

“Mis on inimene,et sa temale mõtled,ja inimesepoeg,et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Elohim’ist (Looja Jumal) ja ehtisid teda au ja austusega!” Psalmid (Laul) 8:5-6

Enamus tõlgetes ütleb see salm “pisut alamaks inglitest”, kuid see ei ole korrektne tõlge. Heebreakeelne originaaltekst ütleb “pisut alamaks/madalamaks kui Elohim”! Teiste sõnadega kõrgemaks kui inglid. Ärgem unustagem, et saatan on langenud ingel!

“Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?” Jesaja 14:12

JHVH inglid, käskjalad, temale sõnakuulelik taevane väehulk on meie liitlased ja abistajad.

“Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”? Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?” Heebrealastele 1:3-14

Nad peavad meid teenima, aitama ning abistama. Nad teevad, mida me neile ütleme, kui me ütleme neile seda, mida Jahve ütleb. Nad ei saa meid aidata kui me räägime ebausu ja hirmu sõnu.

“Kiitke JHVH-d, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!” Psalmid 103:20

Nad on võimsad ja vägevad ning valmis tegema seda mida Jahve käsib! Välja arvatud see, mida Jeshua ütles, et kõik täidesaatev meelevald on antud temale ja tema andis selle meile.

“Jeshua astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad…” Matteuse 28:18-19

Meie ülesandeks on täide viia Jahve meelevalda maa peal ning see sisaldab inglitele käsu andmist! Inglid on saadetud, et meie käskudele kuuletuda, kui me räägime ja palume Jahve täiuslikku tahet ja see tahe on kirjas üle terve Piibli.

Loe valjusti 5. Moosese 28:1-14 ja sa näed Kõigeväelise Looja täiuslikku tahet kõigi tema sõnakuulelike laste jaoks.

“Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind JHVH, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Jumala häält.” 5. Moosese 28:1-2

Seejärel jätka lugemist salmist 15 ning loe ka needustest kõigile neile, kes mässavad tema vastu. On aeg mõista JHVH täiuslikku tahet. Ilma seda mõistmata tuhmistub vaimne tunnetus ning sa hakkad pidama iga halba olukorda Elohimi (Jumal) täiuslikuks tahteks või “läbikatsumiseks” enda jaoks! See ei ole nii! See on saatan, kes on tulnud varastama, tapma ja hävitama, mitte JHVH!

“Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.” Johannese 10:10-11

Meie reageering asjadele on meie läbikatsumine! Kas me kasutame vaimulikke relvi või jääme “olukordadele alla” tuues ettekäändeks: “see on Jumala täiuslik tahe minu jaoks, et ma vihma käes olen.” Ei, see ei ole! Tema täiuslik tahe sinu jaoks on, et sa oleksid õnnistatud, terve ja edukas Kõigeväelise Elohimi antud kutses. Tegelikult, kui tema oma rahvast Iisraeli ja meid õnnistab, siis hakkavad rahvad kartma tema nime!

“Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!” Psalmid 67:8

Taking the battle higher

Me peame olema jõulised

“Kastja Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.” Matteuse 11:12

Sa ei saa alistada vaenlast oma elus kui sa ei ole vaimus jõuline. Kui koer tuleb sind hammustama kas sa siis “silitad” teda selle eest? Või räägid temaga lahkesti? Ei, vaid selle asemel virutad sa talle kasutades oma häält, käsi, jalgu, keppi või mida iganes, et teda endast ja oma lastest või ükskõik kellest, kellele see kuri koer saaks kahju teha, maha raputada. Saatanat on võrreldud “mõirgava lõviga, otsides keda nahka pista”.

“Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, saatan, käib ringi nagu möirgav lõvi (lõukoer), otsides, keda neelata.” 1. Peetruse 5:8

Aga sul on palju rohkem meelevalda, kui ükskõik kui suurel ja vägeval loomal. Meile on antud Juuda lõvi meelevald, kuid me peame seda praktiseerima! Me peame keelama, lubama, möirgama, lööma ja viskama selle saatana välja oma rahaasjadest, tervisest, perest, teenistusest ja kõigest! Isegi kui läbimurre võtab rohkem aega kui arvestatud, ole püsiv ja kindel pimeduse jõudude vastu. Võitle pigem rünnakus kui kaitses!

“Me ihkame aga, et igaüks teist osutaks sedasama agarust lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni, et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu. Heebrealastele 6:11-12

On aeg vabaneda “laisklemisest” ja passiivsest uskmatusest, raputada endalt maha kõik rästikud ning ülistada Jahve-d, kuulutades tema sõna!

“Kes kardavad Jumalat, ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites! Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk, et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele, et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed, et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema õigetele. Kiida JHVH-d! Psalmid 149:5-9

Palveta, et Iisrael lõpetaks “kaitses” olemise pimeduse jõudude vastu ja võtaks “ründava” positsiooni, enne kui vaenlane üha rohkem territooriumi endale võidab!

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: UNIFY, Ruti leping

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Iisraeli prohvetliku taastamise reis

Shavuot/nädalatepüha (nelipüha)

3. – 13. juuni 2022 (10 päeva)

Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

“Õigus käib tema eel ja järgib tema samme!” Psalmid 85:14

Haarake oma soofarid ja KIIRUSTAGE sisenema Abba maale läbi avatud ukse, mille eest me kõik oleme palvetanud!

***Vaktsineerimise sertifikaati ei ole nõutud, kuid on vaja teha PCR-test saabumisel.

Rohkem teavet:
tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

More information →

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu antisemitismi vastase õppega – GRI

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Meil on Ameerika Ühendriikides vanglateenistus, mida juhib rabi Baruch Bierman. GRM piiblikooli õpilasi on praegu mitmes meeste ja naiste vanglas. Samm-sammult õpivad kinnipeetavad tundma Siionis alguse saanud evangeeliumi ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch neid vanglas külastab, naaseb ta alati heade tunnistustega elude muutumise kohta. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →