The Cart or the Horse?

Vanker või hobune?


The Cart or the Horse?
Toora portsjon DEVARIM – Devarim (5. Moosese) 1:1–3:22

On selline vanasõna, mis ütleb: “Ei panda vankrit hobuse ette.”

Inimese õigeksmõistmine toimub Jumala armust usu läbi. Abram sai enne ümberlõikamist õigeks mõistetud, sest tema usku ja absoluutset usaldust selle suhtes, kes teda kutsus, arvati temale õiguseks.

“Olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Seepärast see arvestatigi talle õiguseks.” Roomlastele 4:21

Me kõik teame, et hobune peab olema vankri ees, mitte selle taga. Sama põhimõtte alusel eelneb päästmisele või õigeksmõistmisele usk, mitte Toorale kuuletumise teod. Kuid kui hobune ja vanker on õigesti üksteise külge rakendatud, on vanker valmis täitma oma eesmärki ja tegema tööd, mille jaoks see loodi.

“Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Apostlte teod 1:8

Kui see on õigesti haagitud, liigub vanker koos oma lastiga edasi. Vankril pole vaja teha midagi muud peale hobusele (Püha Vaim) allumise, kes teeb kõik endast oleneva. Vanker on surnud haagis, samas aga hobune elav ja edasiliikuv jõud.

“Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga puu külge naelutatud, et patuihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu.” Roomlastele 6:6

Vanker liigub edasi ega “lange tagasi”, kui on õigesti haagitud (tõelise usu kaudu).

“Kes meie patud ise kandis hukkamispuule oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud.” 1. Peetruse 2:24

Elamine õigsuses tähendab kuuletumist Kõigeväelise Jumala seadustel ja pühadele eluviisidele, kui oleme SURNUD patule – sõnakuulmatus tema käskudele/seadustele. Tõelise usu tulemuseks on alati seadusekuulekus või kuuletumine tema sõnale!

“Nõnda ka usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud.” Jaakov 2:17

The Cart or the Horse?

Mis juhtuks, kui hobust korralikult vankri ette ei rakendata? Kas vanker eralduks hobusest? Kas see läheks teel külili? Kas see oleks avariiline ja hävitaks kõik selles olnud kaubad ja inimesed? Tõenäoliselt oleks see nii! Niisiis, kõik sõltub rakendist, sellest, mis vankrit hobusega ühendab.

“Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.” Heebrealastele 11:6

Tõeline usk viib meid alati kuulekusele. Tõelise usu läbi sureme oma isekatele soovidele, et Jeshua võiks meie läbi elada. Usu kaudu antava armu kaudu päästetakse meid patust ja kohtumõistmisest ning sama usu kaudu jääme tema külge “haagitud” või ühendatud.

“Mis me nüüd ütleme? Kas peame jääma patusse, et arm suureneks? Ei milgi kombel! Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaksime veel elama selles? Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Messiasse Jeshuasse, oleme kastetud tema surmasse?Me oleme siis surmasse kastmise kaudu ühes temaga maha maetud, et otsekui Messia on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus.” Roomlastele 6:1-4

Hobune võib edasi ratsutada ka ilma vankrita, kuid vanker ei saa midagi teha – ilma hobuseta on see täiesti kasutu. Selles mõttes saab vanker toimida ja teha seda, mida ta peaks tegema – vedama inimesi või kaupu, aga ainult juhul kui see on hobuse külge kindlalt haagitud.

“Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse.Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!”

Johannese 15:4-5

Samamoodi ei saa me midagi teha, ilma et oleksime aktiivselt ja vitaalselt ühendatud Jahve väega. Kõik meie katsed head teha on tühised, ilma et oleksime kindlalt haagitud Jeshua külge, ja kui me oleme, siis on tema Vaim ja vägi see, mis meid edasi viib. Ükski religioon ei saa meid aidata – ainult Kõigeväelise Püha Vaimu vägi! Ta ütles:

“Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” Matteuse 11:28-30

The Cart or the Horse?

Inimesed väsivad ja kannavad raskeid koormaid, sest nad üritavad oma “vankrit” liigutada ilma “hobujõuta”. Nende puhas tahtejõud on nende endi hobune ning konksude ja haakide abil liigutavad nad oma elu vankrit vaid selleks, et lõpetada murtuna ja kurnatuna. Kui inimesest saab iseenda jumal või ta üritab olla ilma Pühale Vaimule alistumata hea ja kena usklik, töötab see mõnda aega. Kuid olles jõudnud igaviku piirile selgub, et pelgalt tahtejõud ei suuda teda igavesse ellu viia. See on ületamatu jõgi ja seal lõpeb tema “vankrielu” igavese hävingu kraavis. Oleme kõik ühel või teisel hetkel selle jõeületuskoha juures, mõni varem või hiljem.

“Mitte igaüks, kes minule ütleb: Jumal, Jumal, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.” Matteuse 7:21

Inimene võib olla olla enda meelest väga usklik, käia igal nädalal kirikus ja olla isegi pastor või jutlustaja, kuid ilma kuuletumiseta JHVH tahtele, ei ole võimalik sisse saada taevariiki. Jumala ike on lihtne ja tema koorem on kerge, kui ütled Kõigeväelise Looja tahtele JAA! Ja tema tahe on see, et me sureksime patule ja laseksime Messial enda läbi elada. Seda pidas silmas apostel Shaul (Paulus).

“Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Messia elab minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest.” Galaatlastele 2:20

Kuidas tagada, et “hobune”, jõud, mis meie elu vankrit edasi viib, suudaks meid läbi ületamatu jõe viia igavikku?

Messia või Mashiahh tähendab võitut või õliga võitut, kes valitseb kuningana. Temas olemine tähendab olla võitud ja täidetud Püha Vaimu ja väega.

The Cart or the Horse?

Kui alistud Messiale ja usaldad teda, siis haakub sinu elu õige hobuse külge usu väes Jeshua nimesse ja verre, mis valati meie eest pattude andeksandmiseks. Siis tuleb Jeshua Ruahh (Vaim) meie sisse ja meie üle, et viia meie elu edasi kõrgematele tasanditele ja suuremasse ausse. See on jumalikult üleloomulik ja seda ei saa teeselda ega jäljendada!

“Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde!” Johannese 14:12

Käimine pühaduses ja õigsuses, kuulekuses Jahve-le pole sugugi raskem kui see, et vankrit veab hobuse jõud. Kõigeväelise Püha Vaim, Jumala sõrm, kirjutab tema käsud meie südamesse. Kuid mõned teoloogilised õpetused, mida nimetatakse asendusteoloogiaks, on loonud religioossed ja jõuetud inimesed, kes pidevalt tagasi langevad, pannes vastu Püha Vaimu ja Jumala seaduste südamesse kirjutamisele.

“Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. On inimesi, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.” 2. Timoteosele 3:1, 5

Meie ja vankri erinevus seisneb selles, et vanker on tühimassiga ja tal puudub tahtejõud hobusele vastu panna. Inimestel on oma tahe, mis võib alistuda „hobusele“, Jahve (Jumala) väele ja sõnale ning Vaimu juhistele või mitte. Elohim (Jumal) pole kunagi inimkonnalt vaba tahet ära võtnud! Meil on vabadus öelda nii patule jaa või ei kui ka JHVH Vaimule ja seadustele jaa või ei!

JHVH-l pole roboteid!

“Sellepärast kartke nüüd JHVH-t ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad on teeninud teispool jõge ja Egiptuses, ja teenige JHVH-t! Aga kui teie silmis on halb teenida JHVH-t, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teispool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime JHVH-t!” Joosua 24:14-15

On aeg jätta jumalad, keda meie vanemad kummardasid religioosses asendusteoloogia Egiptuses ning pöörduda tagasi Siionis alguse saanud evangeeliumi – kuningriigi evangeeliumi juurde, mis väljus Iisraelist 2000 aastat tagasi!

Kui me alistame oma tahtejõu JHVH suveräänsele tahtele, siis kannavad tema Vaim, vägi ja võidmine meid kogu elu ilma meie isekate pingutusteta.

Teda järgida ei ole keerulisem kui vankril hobust järgida, kui see on korralikult rakendatud.

Mõni arvab, et alistudes Jeshuale ja tema Pühale Vaimule jäädakse ilma “oma elu vankri“ vabadusest minna ükskõik kuhu on tahtmine minna.

Kuid see on valevabadus. Sest kui sinu elu on turvaliselt ühendatud JHVH-ga usu kaudu Messiasse ja sinu tahtejõud on alistatud tema tahtele Püha Vaimu väes, siis liigub sinu elu edasi JHVH eesmärgi ja tahte täitumise suunas kuni igavikku viiva jõe ületamiseni. See on tõeline vabadus!

The Cart or the Horse?

Kas sinu vanker (elu) on korralikult õige hobuse (Jumala) külge rakendatud? Kui ei, siis kuidas oleks alistuda Jeshuale, juuda soost Päästjale ja Messiale ning tema täiuslikule tahtele täna ja hakata EDASI LIIKUMA?

Palveta koos minuga

Jeshua Messia ja Päästja, ma ütlen sinule jah. Ma annan sulle kogu oma elu ja alistan oma iseka vaba tahte sinu tahtele. Ma teen seda nüüd ja uuendan seda tõotust iga päev “haakides” oma tahte, plaanid ja soovid sinu külge. Hülgan kogu mässumeelsuse, sõnakuulmatuse ja patud ning suren amoraalsusele, uhkusele, ülbusele, religioonile, ebajumalateenimisele, silmakirjalikkusele, kibestumisele, sõltuvustele, ahnusele ja kõigele, mis ei too au sinu nimele. Ma teen seda usus sinu armu läbi, mille tulemuseks on minu sõnakuulelikkus JHVH-le. Ma võtan vastu Püha Vaimu väe, et minna läbi ja liikuda edasi. Tänan sind, et viisid mind isekate tagasilangejate kraavist hiilgavasse kuningriigi evangeeliumi. Aamen.

Sinu Iisareli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile e-kiri: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 päeva ülemaailmset paastu ja palvet

Am Israel hhai!

27. juuni – 18. juuli 2021

Meil võtame 21 päeva palveks ja paastuks juudi rahva päästmise nimel antisemitismist ja kõigist sellest tuletatud ilmingutest, sealhulgas antisionism ja igasugune viha juudi rahva. Me palvetame Iisraeli pääste ja vabanemise eest kõigist tema vaenlastest.

Rohkem teavet →

Vaata viimast õpetust: 21 päeva paastu Iisraeli eest, 17-nes päev

https://www.youtube.com/watch?v=1hWNQU0JG3w

Õpi tundma usu juudi juuri.

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

GRM piiblikooli uuendus:

GRM veebikursus (saadaval inglise ja hispaania keeles) on uuendatud. Iga tunni jaoks vajalikud küsimustikud koosnevad mitme valikuvõimalusega väljadest; seda meetodit rakendatakse ka kõigi loetletud raamatute puhul (milleks oli varem vaja kirjalikku esseed).

Süsteem registreerib sinu valikud automaatselt ja teavitab sind sellest, kui palju õigeid vastuseid iga küsimustiku kohta sai. Ainsad kirjalikud ülesanded on 3 lõputööd, mis tuleb esitada iga taseme lõpus.

Oleme põnevil, et saame seda uut süsteemi GRM-i jaoks pakkuda!

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga.

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteedi juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisreli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70. Rahvaste õigega!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →

https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/