The Cart or the Horse?

Kärryt vai hevonen?


The Cart or the Horse?
Toora-osuus DEVARIM – Devarim (4. Moos.) 1:1–3:22

Muistatko sananlaskun:

“Laitatko kärryt hevosen edelle?”

Vanhurskauttaminen tapahtuu armosta uskon kautta. Abram oli vanhurskautettu ennen ympärileikkaustaan. Hänen uskonsa ja ehdoton luottamuksensa Jumalaan, joka kutsui hänet, luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Room. 4:21

Me kaikki tiedämme, että hevosen on oltava kärryjen edellä eikä niiden takana, ja samalla tavoin uskon henki edeltää vanhurskauttamista tai pelastusta, eivät Tooran mukaiset kuuliaisuuden teot. Mutta kun hevonen ja kärryt on kytketty oikein, kärryt ovat valmiit täyttämään tarkoituksensa ja tekemään sen työn, jota varten ne on luotu.

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8

Jos kärry on hyvin kiinnitetty ja oikeassa asennossa, se liikkuu eteenpäin lastinsa kanssa. Kärryn ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin antautua hevoselle (Pyhälle Hengelle), joka tekee kaiken työn. Kärryt ovat kuollutta painolastia, hevonen on elävä ja liikkuva voima.

kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; Room. 6:6

Kärryt kulkevat eteenpäin eivätkä liu’u taaksepäin, kun ne on kytketty oikein (todellisen uskon kautta).

joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut.” 1. Piet. 2:24

Vanhurskaudessa eläminen on kuuliaisuutta Hänen käskyjään ja pyhiä teitään kohtaan, koska olemme KUOLLEET synnille. Synti on tottelemattomuutta Hänen käskyjään kohtaan, ja se johtaa siihen, ettemme löydä Hänen tarkoitustaan elämäämme varten. Todellinen usko johtaa aina kuuliaisuuden tekoihin vanhurskaudessa!

Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jaak. 2:17

The Cart or the Horse?

Mitä tapahtuu, jos hevosta ei ole kytketty kunnolla kärryihin? Irtautuvatko kärryt hevosesta? Putoaako se tieltä? Romahtaako se ja tuhoutuvatko kaikki siinä olevat tavarat ja ihmiset? Todennäköisesti näin kävisi! Kaikki riippuu siis kytkennästä, siitä, mikä yhdistää kärryt hevoseen.

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hepr. 11:6

Todellinen usko johtaa meidät aina tottelevaisuuteen. Todellisen uskon kautta kuolemme itsekkäille haluillemme, jotta Hän voi elää kauttamme. Pelastumme synnistä ja tuomiosta armosta uskon kautta, ja samoin armosta uskon kautta pysymme ”kiinnitettynä” Häneen.

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Messias Jeshuaan, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Messias herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Room. 6:1–4

Hevonen voi jatkaa eteenpäin ilman kärryjäkin, mutta kärryt eivät voi tehdä mitään itsekseen – ne ovat täysin hyödyttömät ilman hevosta. Kärryt voivat toimia ja tehdä sen, mitä niiden on tarkoitus tehdä – kuljettaa ihmisiä tai tavaroita – vain jos ne on kiinnitetty tukevasti hevoseen.

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Joh. 15:4–5

Samalla tavoin, emme voi tehdä mitään merkittävää ilman, että olemme elintärkeässä yhteydessä Jahin Voimaan. Kaikki yrityksemme tehdä hyvää ovat hyödyttömiä, jos emme ole täysin kytköksissä Jeshuaan, ja kun olemme kytköksissä Jeshuaan, Hänen Henkensä, Hänen voimansa vie meitä eteenpäin. Mikään uskonto ei voi auttaa meitä, vain Hänen Pyhän Henkensä Voima! Hän sanoi:

Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” Matt. 11:28–30

The Cart or the Horse?

Ihmiset väsyvät ja kuormittuvat raskailla taakoilla, koska he yrittävät liikuttaa ”kärryjään” ilman ”hevosvoimaa”. Pelkkä tahdonvoima on heidän oma hevosensa, ja he liikuttavat elämänsä kärryjä koukulla tai kepillä vain päätyäkseen rikkinäisiksi, tyhjiksi ja uupuneiksi. Kun ihmisestä tulee oma jumalansa, tai kun yrität olla uskonnollinen ja hyvä antautumatta Pyhälle Hengelle, se toimii jonkin aikaa, mutta kun tulet ikuisuuden portille, tahdonvoima ei voi viedä sinua eteenpäin ikuiseen elämään. Se on ylittämätön joki, jota mikään oma tahto ei voi ylittää. Silloin ”kärryelämäsi” päättyy ikuisen tuhon ojaan. Me kaikki tulemme jossain vaiheessa kohtaamaan tuon joen ylityksen, jotkut ennemmin kuin myöhemmin.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Matt. 7:21

Voit olla hyvin uskonnollinen, käydä kirkossa joka viikko ja olla jopa pastori, mutta jos et vaella kuuliaisuudessa Hänen tahdolleen, et pääse sisään. Hänen ikeensä on sovelias ja Hänen taakkansa on kevyt, kun sanot KYLLÄ Hänen tahdollensa! Ja Hänen tahtonsa on, että me kuolemme synnille ja annamme Hänen elää kauttamme. Tätä Paavali tarkoitti sanoessaan:

ja minä elän, en enää minä, vaan Messias elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Gal. 2:20

Miten varmistamme, että ”hevonen”, se voima, joka vetää elämämme kärryjä, voi viedä meidät ylitsepääsemättömän joen yli ikuisuuteen?

Messias tai Mashiach tarkoittaa ”sitä, joka on voideltu öljyllä hallitsemaan kuninkaana”. Hänessä oleminen tarkoittaa voitelussa olemista, Pyhällä Hengellä ja voimalla täyttymistä.

The Cart or the Horse?

Kun antaudut Hänelle ja luotat Häneen, elämäsi kytketään oikeaan hevoseen uskon voimalla, joka perustuu uskoon Jeshuan nimeen ja Hänen vereensä, joka vuodatettiin puolestamme syntien anteeksiantamiseksi. Silloin Hänen Henkensä tulee meidän päällemme ja meihin ja vie elämäämme eteenpäin korkeammalle maaperälle ja suurempaan kirkkauteen. Tämä on yliluonnollinen tapahtuma, eikä sitä voi teeskennellä tai jäljitellä!

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, Joh. 14:12

Vaeltaminen pyhyydessä ja vanhurskaudessa, kuuliaisuudessa Hänelle, ei ole sen vaikeampaa kuin kärryjen kuljettaminen hevosvoimalla. Se on Hänen Pyhä Henkensä, Jumalan Sormi, joka kirjoittaa Hänen käskynsä sydämiimme. Mutta eräät korvausteologiaksi kutsutut teologiset opit ovat luoneet uskonnollisia ja voimattomia ihmisiä, jotka lipsuvat jatkuvasti taaksepäin vastustaessaan Pyhää Henkeä ja Hänen käskyjensä kirjoittamista sydämeensä.

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

…heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. 2. Tim. 3:1, 5

Ero meidän ja kärryjen välillä on se, että kärryt ovat kuollutta painoa, eikä niillä ole tahdonvoimaa vastustaa hevosta. Ihmisillä on oma tahto, joka voi päättää antautua ”hevoselle”, Jahin (Jumalan) Voimalle ja Armolle sekä Hänen Sanalleen ja Pyhän Hengen ohjeille, tai olla antautumatta. Elohim-Jumala ei ole koskaan vienyt ihmiskunnalta vapaata tahtoa! Meillä on vapaus sanoa kyllä tai ei synnille tai kyllä tai ei Hänen Pyhälle Hengelleen ja käskyilleen. JHVH:lla ei ole robotteja!

Niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.” Joos. 24:14–15

On aika jättää jumalat, joita isämme palvoivat uskonnon ja korvausteologian Egyptissä ja palata Siionissa tehtyyn evankeliumiin, kuningaskunnan evankeliumiin, joka tuli Israelista 2000 vuotta sitten!

Kun luovutamme tahdonvoimamme Hänen suvereenille tahdolleen, Hänen Henkensä, Voimansa ja Voitelunsa kantavat meitä koko elämän ajan ilman mitään itsekästä ponnistelua.

Hänen seuraamisensa ei ole sen haastavampaa kuin kärryjen seuraaminen hevosen perässä, kun ne on kunnolla kytketty hevoseen. Todellinen usko antautuu ”kytkemiseen”.

Jotkut kokevat, että antautuminen Jeshualle ja Hänen Pyhälle Hengelleen koko matkan ajan aiheuttaa sen, että ”elämäsi kärryt” menettävät ”vapautensa” kulkea minnekään tai kaikkialle, tuulien ja myrskyjen heittelemänä tai jokaisen mielijohteesi mukaan.

Se on väärää vapautta. Sillä kun elämäsi on turvallisesti yhteydessä Jahiin (Jumalaan) uskon kautta Messiaaseen ja tahtosi on Pyhän Hengen voimauttamana täysin antautunut Hänen tahdolleen, silloin elämäsi saavuttaa tarkoituksensa ja täytät Hänen tahtonsa aina iankaikkisuuden joen ylitykseen asti. Se on todellista vapautta!

The Cart or the Horse?

Onko kärrysi (elämäsi) kunnolla kytketty oikeaan hevoseen (Jumalaan)? Jos ei, niin miten olisi, jos antautuisit Jeshualle, juutalaiselle Vapahtajalle ja Messiaalle ja Hänen täydelliselle tahdolleen tänään ja alkaisit LIIKKUA ETEENPÄIN?

Rukoile kanssani

Kyllä, Jeshua, juutalainen Vapahtaja ja Messias, annan sinulle elämäni ja luovutan itsekkään tahtoni sinun tahtoosi. Teen tämän nyt ja ikuisesti, ja uudistan tämän lupauksen päivittäin ”kytkien” tahtoni, suunnitelmani ja toiveeni tarkoituksella Sinun tahtoosi. Käännyn pois kaikesta kapinasta ja synnistä ja kuolen kaikelle moraalittomuudelle ja epäjumalanpalvelukselle, ylpeydelle, uskonnollisuudelle, tekopyhyydelle, katkeruudelle, riippuvuudelle ja ahneudelle. Teen tämän armosta uskon kautta, joka johtaa kuuliaisuuteen Sinulle. Otan vastaan Henkesi ja Voimasi kantamaan minut kaiken läpi. Kiitos, että otat minut pois itsekkään luopumuksen ojasta ja johdat minut kirkkaaseen kuningaskunnan evankeliumiin. Aamen.

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi!

Fasting and Prayer for Israel

21 päivän maailmanlaajuinen rukouspaasto

Am Israel Chai!

27.6 – 18.7.2021

Pidämme 21 päivän rukouspaaston lyödäksemme antisemitismin hirviön ja kaiken vihan juutalaista kansaa ja Israelia kohtaan. Rukoilemme, että Israel pelastuu ja saa voiton kaikista vihollisistaan.

Lisätietoa →

Katso viimeisin opetus: 21 päivän paasto Israelin puolesta – 17. päivä

https://www.youtube.com/watch?v=1hWNQU0JG3w

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

GRM-raamattukoulun uutisia

GRM-verkkokurssi (tulossa suomeksi) on päivitetty ja uudistettu. Kirjoitustehtävien sijaan on nyt monivalintatehtäviä; myös kirjaraportit tehdään monivalintatehtävinä.

Ainoat kirjoitustehtävät ovat jokaisen tason lopussa oleva esseetehtävä. Tervetuloa mahtavien GRM-opintojen pariin uudistetulla oppimisalustalla!

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!

~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.

~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.

~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta

https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Tällä hetkellä kehitämme GRM-raamattukoulua alustalla, joka tuo sen kaikkien Amerikan vankilajärjestelmän vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tue Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen suurlähetystöä Jerusalemin kukkuloilla 100 dollarilla kuussa. Klikkaa alla olevaa linkkiä tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista: info@unitednationsforisrael.org

Liity →