TORAH LESING SH`MINI – VAYIKRA (3.MOSEBOK) 9,1-11,47

Forberedelse til Passover (påske)

Hos deg må det ikke finnes surdeig innenfor dine grenser i sju dager. Heller ikke kan noe av det kjøttet du ofrer den første kvelden, ligge igjen til neste morgen.   5. Mosebok 16:4

SABBAT SHALOM DU HØYT ELSKEDE!

Forleden dag snakket jeg med min ortodokse søster om forberedelsene til Passover (påske). En ortodoks jøde tar disse forberedelsene svært alvorlig. Det er faktisk en utmattende tid med rengjøring og fjerning av alle spor etter “surdeig”. [Gjær har samme funksjon og er en levende organisme. oversetters anm.] Surdeig er det som får deigen til å heve seg og er en “levende organisme”, i motsetning til “hevingsmidler” som bakepulver som er kjemisk og dødt. Surdeigen kan holde på med å formere seg uten begrensninger. I den Nye Pakt er “surdeig” ofte brukt som bilde på både SYND, men også som et nøytralt middel som kan forårsake at det blir vekst og ekspansjon i Riket. Så det kommer an på hva surdeigen gjør, akkurat som penger er nøytrale og hvis de brukes for Rikets formål, er de faktisk bra!

Negative Følger

Alle sammen er de ekteskapsbrytere. De er som en ovn opphetet av bakeren. Han slutter med å få varme i ilden fra deigen er knadd til den er hevet. Hosea 7:4

Yeshua sa da til dem: “Pass på at dere tar dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!” Matteus 16:6

Positive Følger

Han fortalte dem en annen lignelse: “Himlenes rike er som en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål (ca 20 kg.) mel til alt var gjennomsyret.” Matteus 13:33

[Ved baking tok man vare på en liten klump av den gjærede deigen (surdeig). Neste gang man skulle bake, ble klumpen knadd inn i den nye deigen for å få den til å heve seg.]

SYNDEN AV FORSINKET LYDIGHET

Sin of delayed obedienceDe bakte usyrede kaker av deigen de hadde tatt med seg ut fra Egypt. For den var ikke syret, ettersom de ble drevet ut fra Egypt og ikke kunne vente lenger. De fikk heller ikke gjort i stand matforsyninger til seg selv. 2. Mosebok 12:39

I fortellingen om Passover (påske) representerer “surdeigen” en synd som kalles “forsinket lydighet”. Israels barn hadde ikke tid til å vente på at deigen skulle heves eller bli til surdeig slik at de kunne bake brød under flukten! De måtte bare adlyde øyeblikkelig og forlate Egypt i full fart!

Det er grunnen til at man spiser MATSA – Usyret brød under Pessach (Passover / påske) høytiden til minne om deres raske lydighet. Forsinket lydighet ville ha medført at deigen hadde hevet seg, men samtidig ville det ha ført til at Israels folk fortsatt ville vært slaver i Egypt den dag i dag! Forsinket lydighet kommer av VANTRO. Når vi ikke handler i tro til Hans åpenbarte Ord og Løfter, stanser vi opp. Det var dette som kostet Lots hustru livet, hun stanset opp og så seg tilbake!

Hver gang vi drøyer med å være lydige, så er det slik at vi stanser opp og ser oss tilbake; det oppstår en lengsel etter det velkjente og trygge i motsetning til det som venter oss når vi beveger oss framover. Det vil igjen medføre slaveri og død! YHVH kaller oss til Øyeblikkelig Lydighet, Usyret Tro!

Det er spesielt når man skal forholde seg til Endetidens budskap om OMVENDELSE – Teshuva fra all synd, inklusive Erstatningsteologi og det hedenske religiøse systemet, at mange mennesker har en tendens til å stoppe opp. De begynner å se seg tilbake, på sine juletrær, juleminner, påskefeiring (påske egg osv.), svinekjøtt “delikatesser”, blir opptatt av at de ikke skal miste anerkjennelsen fra sin egen kirke (menighet) eller andre kristne og før de vet ordet av det, så har «deigen» hevet seg og de kan ikke lenger bevege seg framover. De dør faktisk åndelig og i noen tilfeller fysisk fordi de ikke var raske nok til å adlyde MAP (Messiansk Apostolisk Profetisk) Revolusjonens budskap om Omvendelse! Dette budskapet er et profetisk Ord til hele Yeshua’s Kropp, og å motta det eller ikke er et spørsmål om liv eller død! YHVH renser og tar tilbake Sin brud fra Erstatningsteologien og alle babylonske systemer med kjødets lyst, øyets lyst og stolthet i livet!

INGEN FORDØMMELSE FOR HVEM?

Time for truthDerfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Messias Yeshua gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Romer brevet 8:1

Mange mennesker sier: “Ikke putt meg under “fordømmelse”. Kjære deg, det er INGEN fordømmelse for den som vandrer i Ånden – det betyr ingen fordømmelse for den som er ledet av den Hellige Ånd, Han som skrev Torahen med Elohim`s finger! Fordømmelsen rammer den som vandrer i sitt verdslige sinnelag og forståelse! Om vi vandrer i Ånden, vil vi alle komme til OMVENDELSE fra all løgn, og Erstatnings-teologien er en LØGN!

For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det. De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. Romer brevet 8:6-8

Den Hellige Ånd er vår hjelper. Han hjelper oss til å adlyde YHVH uten noen som helst forsinkelse! Når vi er i kjøttet, bryter vi Hans Bud! Vi blir ikke frelst ved lydighet! Lydighet er et resultat av TRO. Sann tro har alltid øyeblikkelig lydighet som resultat. Det er derfor at den høyeste form for surdeig (synd) faktisk er VANTRO! Vantro overfor YHVH, Hans Kraft, Hans Karakter og Hans Løfter er faktisk det samme som å tro på noe annet. Vi lever ikke i et vakuum! Om vi ikke stoler på Ham, hvem eller hva er det da vi stoler på?

La det være helt klart: Vi snakker IKKE her om en “lovisk vandring”, men om en Tros vandring, bemyndiget av den Hellige Ånd, som søker å adlyde YHVH omgående, enten det gjelder å holde Sabbaten hellig, Hans kostholds regler, å gi Tiende og Offer, be for Israel, betjene i helbredelse og utfrielse, eller å holde deg ren før du inngår ekteskap! Alle de tingene som Yeshua gjorde som en Perfekt Jøde (IKKE en religiøs jøde!), og Han kaller både jøder og hedninger til å følge Sitt eksempel!

Den som sier at han blir i Ham (Yeshua), han skylder også selv å vandre slik som Han vandret. 1. Johannes 2:6

Han stolte fullstendig på Faderen og Han både talte og levde YHVH’s Ord under alle omstendigheter, til og med da Satan forsøkte å få Ham til å synde i ørkenen!

RØTTENES HELBREDENDE KRAFT

The healing power of the rootsDerfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Yeshua Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apostlenes gjerninger 3:19-21

Forut for at biskop Dominiquae skrev sin nå så klassiske bok “Røttenes Helbredende Kraft”, hadde hun avholdt det første “Tilbake til Røttene” seminaret noen sinne i Sveits. Under dette seminaret ble det utløst så mye herlighet og det ble utført så mange mirakler, at hun, på flyturen hjem til Israel, spurte YHVH: “Hvorfor er det så viktig å forkynne de jødiske røttene til Kirken?” Svaret Han ga henne var krystallklart: “Det er et spørsmål om liv eller død. Kirken er som en vakker rose som er skåret av rosebusken og satt i en vase med vann i to dager. Om hun ikke blir plantet tilbake på den tredje dagen, vil hun garantert dø.” Den tredje dagen er det tredje årtusen, siden en dag er som tusen år for Adonai!

Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. 2. Peter 3:8

Etter at hun fikk dette svaret, har hun skrevet mange flere bøker og, ved YHVH’s nåde, skapt en hel Video Bibelskole, kalt GRM, som nå går over hele verden på mange språk. Tiden er i ferd med å renne ut, og YHVH kaller hele Kirken til øyeblikkelig å forlate Erstatnings-teologien’s Egypt / Babylon. Biskopens ressurser kan hjelpe deg til å gjøre det med Lysets Hastighet. Dessverre, det er mange som nøler og venter på en “gunstigere anledning”. Den gunstige anledningen er NÅ, og du vil ikke få noen ny! Biskop Dominiquae Bierman mottok dette profetiske budskapet i 1994 og YHVH akselererer alle ting! Det er virkelig ingen tid å miste!

Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet. Salme 102.14

Gå til www.kad-esh.org Bible School eller Shop for å bestille Røttene.

DET TRENGS ARBEIDERE

Labourers neededFor dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: “Abba, Far!” Romer brevet 8:15

Å fjerne vantroens surdeig er obligatorisk når vi forbereder årets Passover (Påske)! Dette påvirker vår vandring med YHVH. Yeshua sa, for 2000 år siden, at høsten var stor, men at det var får arbeidere. Hvorfor er de få? På grunn av VANTRO, som inkluderer FRYKT. Noen av de vanligste former for frykt er; frykten for det ukjente, menneskefrykt, frykt for lidelse og frykt for å gjøre feil. Sannheten er jo at frykt og vantro er dårlige sjåfører og de dreper oss faktisk. Å vandre i frykt, er det motsatte av å vandre i kjærlighet!

Så sa Han til dem: “Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at Han vil drive arbeidere ut til Sin høst! Lukas 10:2

YHVH kaller mange til å legge ned sine liv for Rikets formål og for å kunne besvare kallet, må vi bli kvitt surdeigen av frykt og vantro!

For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det. Matteus 16:25

SURDEIGEN MANIFESTERER SEG I VÅRE TANKER OG TALE

Leaven manifest in our thouhtsFor sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: “Løft deg og kast deg i havet!” og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Markus 11:23

Det naturlige sinn er i fiendskap med Elohim (Gud)! Vi må ha Messias’ sinnelag og forholde oss til YHVH’s Løfter som “opp og avgjort”. Begynne å kalle ting som ikke er som om de var, og slutte å forholde oss til omstendigheter i livet som vi ville gjøre overfor uforanderlige realiteter. Kong David som ikke var født på ny, forsto dette prinsippet. Han erkjente motgang, men endte alltid opp i en tone av håp og tro. Han stolte på sin pakt med YHVH utover sine egne feil og svakheter og utover sine omstendigheter! Han befalte sin sjel, sinn, vilje og følelser til å velsigne YHVH!

Min sjel, lov YHVH, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn! Min sjel, lov YHVH, og glem ikke alle Hans velgjerninger! Salme 103:1-2

La deg ikke lure, uten tro kan vi ikke behage den Allmektige! Det spiller ingen rolle hvor hardt vi forsøker å lyde Ham av egen kraft, om vi ikke setter all vår lit til Hans Styrke og Løfter, er vi “surdeig” og vil for evig være i fiendskap med Elohim!

Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham (Gud), for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver. Hebreer brevet 11:6

Det er viktig at vi proklamerer Hans Ord og Løfter kontinuerlig med vår munn. Så lenge vi ikke gjør det, vil vi ikke være i stand til å aktivere LIVET i dem. Du vil ha hva som helst DU sier!

Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den. Ordspråkene 18:21

Det er faktisk slik at Han er i stand til å gjøre langt mer enn vi kan tenke oss eller be om, men vi må TENKE og vi må SPØRRE! Det er viktig å meditere på Hans Torah Ord og Løfter om vi skal få se mirakuløse resultater manifestere seg!

Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, Efeser brevet 3,20

OMSTENDIGHETER ELLER LØFTER?

Watch over your heartBevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Hold din munn fra å tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg. Dine øyne må se rett fram, og du må vende dine øyelokk rett framfor deg. Ordspråkene 4:23-25

Hver gang vi uttrykker (taler) vår egen tolkning av omstendighetene i stedet for YHVH’s Pakts Ords Løfter, er det en utspekulert og svikefull munns tale.

Jeg er forundret over hvor mange sanne YHVH’s tjenere det er som taler vantro og tvil som en norm! Må Herren se i nåde til oss og tilgi oss! Det er faktisk slik at mange fortsetter å proklamere omstendighetene i stedet for Løftene i den tro at de er “ærlige”. Sannheten er at de tar “ærlig feil”, for om vi proklamerer omstendighetene som den ultimative virkeligheten kaller vi YHVH en løgner, og det er det samme som slangen kalte Ham i Edens Hage. All psykologi er basert på tesen: “fortell hva du har på hjertet til noen andre”. Slangen sa det han hadde på sitt hjerte og ledet kvinnen til synd. Dette er den originale SYNDEN. Det var her vi bommet på målet!

Da sa slangen til kvinnen: “Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” 1. Mosebok 3:4-5

Hvordan TOLKER du dine uheldige omstendigheter? Ser du på dem gjennom YHVH’s (Gud’s) Ord eller gjennom din egen forståelse? Kvinnen trodde på slangens tolkning av Elohim’s befaling og falt i synd. Hver gang vi tror på de humanistiske, demoniske tolkningene av våre livs omstendigheter, vil vi falle i den synden å tvile på Elohim’s kjærlighet og trofasthet!

Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Johannes 8:44

Hele det humanistiske systemet med dets “psykologiske fortolkninger” er basert på vantro og løgner!

Kong David erkjente sin motgang overfor YHVH, og deretter gikk han videre til å hylle Ham og prise Ham. Han nektet ikke for at han gikk gjennom en tøff tid, men han satte fokus på Elohim’s Paktsløfter og evner og ikke sine egne uheldige omstendigheter!

Herre, hvor mange de er blitt, de som plager meg! Mange er de som reiser seg mot meg. Mange er de som sier til min sjel: “Det er ingen frelse for ham hos Gud.” Sela Men Du, Herre, er et skjold for meg, min ære og Den som løfter mitt hode.  Salme 3:2-4

HVA TALER DU?

Om jeg hadde snakket omstendigheter i stedet for Løfter, ville jeg i dag hatt en datter som var “grønnsak”, en død sønn, en mislykket Tjeneste, ingen penger – så ingen reiser og ingen utgivelser av bøker eller oppretting av bibelskolen! Jeg ville ha vært handikappet for livet etter så mange fall! Min mann ville ha blitt sittende i en rullestol etter en forferdelig ulykke med ødelagte ryggvirvler eller faktisk død etter to hjerteinfarkt. Jeg ville ikke vært i Eilat hele denne tiden, på grunn av forfølgelse og bakvaskelser fra de “troende”, og jeg ville ha frasagt meg mitt kall totalt som en kvinne i lederskap siden det er for kontroversielt og uakseptabelt i mange religiøse kretser. Jeg har mye mer å si om dette, men det er nok å si dette:

Fordi jeg stolte på, proklamerte og adlød Hans Ord og Løfter over alle mine uheldige omstendigheter, er jeg fortsatt i Tjenesten og i vekst, vi er i Eilat og har kjøpt Bønne Tårnet og er i ferd med å kjøpe naboens leilighet for å fullføre kjøpet av begge tak leilighetene, min datter har stor suksess i sine studier og vil snart starte på sin master i pedagogikk, hennes venner kaller henne “kunnskapsministeren” fordi hun er så strålende og inspirert av Elohim i alt hun gjør, min sønn er i live , min mann er sunn med et sterkt hjerte, jeg reiser til mange nasjoner, godhet og nåde løper etter meg hele tiden, og mye, mye mer!

Men jeg proklamerte alle disse tingene lenge FØR de manifesterte seg! Når noe gikk galt, sa jeg: “Alt er vel med min sjel!”. Jeg sa det i tro og så manifesterte det seg, fordi både du og jeg kan ha hva som helst vi SIER!

Beslutter du noe, skal det stå fast for deg. Og lys skal skinne over dine veier.  Job 22:28

Vi har alle “omstendigheter”, og noen av oss har mer motgang enn andre, men forskjellen ligger i om vi har ” vantroens surdeig ” eller dyrebar TRO! Hva tenker og snakker du?

Moses sa til folket: “Husk denne dagen da dere drog ut fra Egypt, fra trellehuset. For med kraftig hånd førte Herren dere ut derfra. Ikke noe syret brød må etes (tenkt eller uttalt). 2. Mosebok 13:3

Må du få en Kosher Passover (Påske) totalt fri for vantroens surdeig så du kan gå og innta ditt Lovede Land!

Ha en velsignet Passover forberedelse.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com