Torah lesing VAYAK`HEL – Shemot (2.Mosebok) 35,1-38,20

2 Kor11,14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

Shabbat shalom du høyt elskede:

For en stund siden ble vi invitert til å tjenestegjøre i Ecuador, i en menighet som har valgt å ha forbindelse med vår tjeneste siden vi er mentorer for dem. Da jeg betjente folket etter et sterkt kall til omvendelse fra ulike ting, bad noen medlemmer om forbønn. De sa til meg: For en stund siden kom den Messianske Rabbineren G. fra en annen by og underviste oss om de «Jødiske Røttene», inkludert noe om Kabbala, Sefirot eller utstrømninger/utstrålinger. Han la hendene på oss og «velsignet» oss. Etter at han velsignet oss kan vi ikke høre den Hellige Ånds røst, vi føler oss rare og undertrykte! Jeg bad dem øyeblikkelig om å omvende seg fra å høre på forførende teologier og for at de hadde latt denne spesielle «rabbineren» legge hendene sine på dem. Da de gjorde det, brøt jeg forbannelsen av Kabbala, kastet ut ånden av bedrag og New Age og proklamerte Kraften av Yeshua`s Blod til utfrielse! Disse menneskene falt øyeblikkelig under Guds Kraft og kom tilbake gjenopprettet til deres relasjon med Yeshua som små babyer, klare til å drikke den rene melken fra Ordet! Undertrykkelsen forlot dem og Salvelsen returnerte! HaleluYah!

Judaisme versus Torah!

Judaism versus TorahEt av de vanligste bedrag blant Kristne som vender tilbake til de Jødiske Røttene for Troen er sammenfiltringen med ubibelske «Jødiske» tradisjoner og spesielt Kabbala og Talmud! Det er absolutt nødvendig at vi forstår at ikke alt «Jødisk» også er «Hebraisk» eller Bibelsk. Judaisme er et religiøst system mye likt Kristendom til den grad at dens kilde er i det giftige treet som gir Kunnskap om Godt og Ondt.

1 Mos 2,16-17 YHVH Elohim bød Adam og sa: «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.»

Når vi kaller mennesker til å vende tilbake til de Jødiske Røttene, det Hebraiske Fundamentet for Evangeliet, er ikke kallet til et annet religiøst system men til Sannheten av de Hebraiske Hellige Skriftene, nemlig Tanakh siden både «Gamle» Testamente og Nye Testamente i sin helhet er Elohims-Guds Ord!

Jeremia 6,16 Så sier YHVH: Still dere på veiene og se etter, spør etter de gamle stiene, spør hvor den gode veien er og vandre på den! Da skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: «Vi vil ikke vandre på den.»

Når vi kaller på mennesker til å forsake fester av hedensk opprinnelse som Jul, Påske (Easter) og Halloween og til å gjenopprette de Hellige Moadim-Featene og Sammenkomstene, kaller vi ikke mennesker til Judaisme men til Torah! Torahen er beskrevet i de fem første bøkene i Bibelen som instruksjonene gitt til Israels Folk. Yeshua snakket varmt om Torahen når Han ettertrykkelig sa at Han ikke hadde kommet for å avskaffe eller oppheve den!

Matt 5,17-19 Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter (eng: annullerer) et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Med andre ord er Yeshua gjennom den Hellige Ånd den som tolker Torahen for Sine etterfølgere! Ingen annen Jødisk Rabbiner eller teolog, ikke Talmud eller Kabbala eller hvilken som helst ekstern bok mot Bibelen! Det er viktig å legge merke til at vi kan bare vandre i lydighet til YHVH`s Bud når vi er født på nytt, åndsfylt og lever i intimt samfunn med Yeshua den Jødiske Messias. Ethvert forsøk på å «være god» uten Hans fullkomne Blods Soning er totalt forgjeves og leder til religiøsitet og at en faller fra Nåden!

Lukas 18,19 Yeshua svarte og sa til ham: “Hvorfor kaller du Meg god? Ingen er god uten Én, det er Gud.

Johannes 3,5-6 Yeshua svarte: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Torah skrevet i hjerter og sinn hos de troende i den Nye Pakt er det eneste Bibelske tegnet på at de virkelig er i den Nye Pakt! Bare den Hellige Ånd kan skrive Torahen i hjertene våre!

Jeremia 31,31-33 Se, dager kommer, sier YHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov (Torah) i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.

Vennligst legg merke til at den Nye Pakt er gjort med Israels og Juda Hus og ikke med Hedningene! Hedninger kommer inn i en Ny Pakt som allerede eksisterer sammen med det Gamle og Utvalgte (for evig!) Israels Folket gjennom det Kongelige, Hellige Blodet av den Jødiske Messias Yeshua.

Efeserne 2,11-13 Husk derfor at dere en gang var hedninger i kjødet, slike som blir kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kjødet med hender. Husk at dere på den tiden var utenfor Messias, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i messias Yeshua er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Messias blod.

Det finnes ingen Ny Pakt uten Israel og Juda og det finnes ingen annen Messias ved siden av Yeshua den Jødiske Messias. Guds Ord som ble kjød, Elohim`s Sønn som forlot Hans Guddom for å bli et Menneske oppfylte utallige profetier!

Jes 9,6 For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Judaisme er ikke hellig, men det er Torahen

TorahSalme 119,89 Til evig tid, YHVH står Ditt ord fast i himmelen.

Som jeg tidligere har fastslått, Judaisme er ikke vårt mål når vi vender tilbake til de Jødiske/Hebraiske Fundamenter for troen eller det jeg kaller «Evangeliet fra Sion». Mens det er noen Jødiske tradisjoner som er veldig vakre og til og med profetiske, er det andre som er rent kjettersk. Kabbala er et religiøst system innen Judaisme som er født av satan (som forkler seg selv som er lysets engel!) med det mål å bedra Jødene enda mer. Det er et Erstatnings Teologi system som søker å erstatte Ruach Hakodesh` (Hellige Ånds) gjerninger, sannheten om Yeshua og den Nye Pakt. Den er født under Middelalderen i Frankrike og flyttet senere til Spania. Dette sier mye om kilden for Kabbala! Middelalderen kalles også den Mørke Middelalderen. Det var en tid så mørk i menneskehetens historie, som fødte frem mange religiøse kjetterske tros system, blant dem Katolske og også Jødiske.

Matteus 7,15-17 Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt.

I dag regnes Kabbala som «Torah» blant mange og enda viktigere enn Torahen mottatt av Moses. For å gjøre den «gyldig» erklærer Kabbalistene at Moses fikk Kabbala da han gikk opp på Sinai Fjellet for annen gang! Deres erklæring er totalt i strid med de Hebraiske Hellige Skriftene som erklærer at både den første og andre gangen fikk Moses Vitnesbyrdets Steintavler fra YHVH (Ti Bud). Kabbala er ikke nevnt i de Hellige Skriftene i det hele tatt!

2 Mos34,4 Så hogg han ut to tavler av stein i likhet med de første. Neste morgen stod Moses tidlig opp og gikk opp på Sinai-fjellet, slik YHVH hadde befalt ham. Han tok de to steintavlene i hånden.

Det følgende sitat er fra http://www.myjewishlearning.com/history/Ancient_and_Medieval_History/632-1650/Islamic_World/Spain/Kabbalah.shtml

KabbalahKabbala (Hebraisk for «overlevert ved tradisjon») så dagens lys i det tolvte århundre i Provence, det sydlige Frankrike, som på den tiden var scenen for Cathar kjetteriet [en av et antall dualistiske religiøse vekkelser under Middelalderen]. Men det nådde modenhet i det trettende århundrets Spania, med komposisjonen Sefer ha-Zohar («Boken av Prakt/Glans»). Fra nå av ble Kabbala hoved trenden av Jødisk mystisisme, teosofi og esoterisme, som består av mange ulike, til tider motstridende tilnærminger.

Innerst inne ønsket kabbalistene å transformere Judaisme til en mer dyp indre erfaring; en erfaring, slik de trodde, som ikke kunne bli mottatt gjennom en rasjonell og intellektuell tilnærming til religion. For dem var Judaisme er system av mystiske symboler som reflekterer mysteriet av Gud og universet, og deres mål var å oppdage nøkler for å forstå denne symbolismen.

Zohar, vanligvis tilskrevet Moses de Leon, søkte å vekke opp et «samfunn» mellom de trofaste og guddommelighet. Det Guddommelige manifesterer seg selv i ti Sefirot (utstrømninger/utstrålinger), og representerer et mellomliggende stadium mellom Gud og skapningen. Nøyaktig slik disse utstrømningene er omfattet innen Guddommen, slik befrukter de alle vesener utenfor dem. Mennesket er kapabelt, ved å praktisere nøyaktige riter, til å influere Sefirot som avgjør tidsperioder og fremgangen i verden. Teorien av Sefirot ble ryggsøylen av Spansk kabbalistisk undervisning, representert av et stort antall bilder.

På et tidspunkt oppstod to holdninger: ett esoterisk, som forsøkte å begrense hemmelighetene av kabbalistisk visdom til en liten sirkel av initiativtagere; og en andre som insisterte på at det skulle bli spredt vidt omkring, der enhver kunne nyttiggjøre seg dette.

Fra http://carm.org/origins-and-history-kabbalah

Kabbalister refererer til de Mosaiske møtene som de ytre og indre undervisninger. Det første møtet Moses hadde med Gud er når han mottok de 10 Bud. Dette er kalt den ytre undervisning. Det var på det andre møtet med Gud som Moses mottok de Kabbalistiske sannhetene. Dette er referert til som den indre undervisning.

I løpet av historien har Kabbalister valgt å holde deres esoteriske tolkninger av Torahen skjult fra den generelle allmennhet og religiøse ledere av sin tid. Mange av Kabbalistene ble forfulgt og mange andre visste at deres undervisning gikk imot aksepterte Jødiske og Kristne teologier. Derfor praktiserte de selvpålagt taushet.

I dag har Kabbala blitt popularisert av slike forfattere som Yehuda Berg og spredt ved internett og TV. Mange tradisjonelle Jødiske kabbalister fordømmer samtidige Kabbalistiske bevegelser som fantasifulle og over populariserte misrepresentasjoner av autentisk Kabbalistisk filosofi. Uansett så er saken den at dagens Kabbala er definitivt mer new age enn bibelsk. Selv om moderne popularisert Kabbala har blitt fordømt av tradisjonelle kabbalister, skrifter fra Zohar, som er flere hundre år gammel og er i hjertet av Kabbala, åpenbarer teologi som minner om new age: reinkarnasjon, inder guddommelighet, panteisme osv.

Sannheten er at Kabbala har utviklet seg. Men det har utviklet seg fra en falsk lære dypere inn i en annen. Det er ikke bibelsk og det er ikke sant.

  • Leet, Leonora, The Secret Doctrine of the Kabbalah, Rochester, VT: Inner Traditions, 1999, p. 2.
  • Hopking, C.J.M., The Practical Kabbalah Guidebook, New York: Sterling Publishing, 2001, p. 8.
  • The Zohar, available: http://www.sup.org/zohar/, p. 27

Fra: http://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htmhttp://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htm

KabbalahYehuda Aslag`s lærebok Talmud Eser Sefirot (Studiet av de Ti Sefirot) er laget som en studie hjelp med spørsmål, svar, materiell for repetisjon og forklaringer. Det er, hvis du vil, fysikken av de øvre verdener, som beskriver lovene og kreftene som regjerer universet i den åndelige sfære.

Dette materialet transformerer gradvis studentene, fordi når de søker etter hvordan de kan erfare den åndelige verden, tilpasser seg gradvis til de åndelige lovene beskrevet i læreboken.

Vitenskapen av Kabbala handler ikke om livet i denne verden. I stedet, ved å studere dette systemet oppnår vi igjen nivået vi hadde før vi steg ned. Under denne oppstigningen, bygger studiet av Kabbala inn i studenten et system likt det åndelige system.

Elohims Ord forteller oss at det er bare en MELLOMMANN mellom Gud og mennesket. Yeshua Messias, og absolutt ingen «utstrømninger» eller «Sefirot!»

1 Tim2,5 For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket messias Yeshua.

Den forteller oss også at vi kan ikke «forbedre oss selv» ved å studere noe som helst for å bli gjenopprettet til en relasjon med Skaperen. Vi må omvende oss fra våre synder og ta imot den eneste blod soningen som forløser Yah`s (Guds) tilgivelse mot oss. Yeshua`s Blod!» Vi må bli født på mytt, vi kan ikke «utvikle oss»!

Joh3,3 Yeshua svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Kabbala forsøker å hjelpe menneskene til å «stige opp» til den Allmektige og bli «guddommelige», dette er mye likt Babels Tårn.

1 Mos11,4 Så sa de: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen! La oss gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate.»

Guds Ord forteller oss at alt vårt strev er som skitne filler!

Jesaja 64,5 Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg (menstruasjons klær!). Vi visnet som løv alle sammen, våre misgjerninger har ført oss bort som vinden.

Vi må omvende oss, bli tilgitt og bli født på nytt! Det forteller oss også at hjertet er desperat ondt!

Jeremia 17,9 Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet (eng: og desperat ondt); det kan ikke leges. Hvem kjenner det?

Vi kan ikke «forbedre» tilstanden til våre hjerter med noen som helst slags studier; vi må få en NYTT HJERTE!

Esekiel 36,26 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.

Kort fortalt er Kabbala den mest populære formen for «Jødisk» New Age med mye Hinduisme (reinkarnasjon) og det fornekter behovet for omvendelse fra synd og blod soning!

3 Mos17,11 For sjelen (eng: livet) til kjøttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning for sjelen (eng: livet).

Derfor er det ikke «Jødisk» i det hele tatt men heller hedensk og New Age! Disse som praktiserer Kabbala kommer til å lide under demonisk undertrykkelse, besettelse, de vil høre røstene av døde Rabbinere som «mestere som har steget opp» og «åndelige guider», de kommer til å være i stor forvirring og kan også bli angrepet av åndelig galskap og mental sykdom.

Joh10,27 Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg.

På grunn av at Kabbala er «et annet evangelium» og en annen «torah» vil det bringe mange forbannelser og vil føre til at disse Messianske eller Kristne troende som graver inn i det vil falle fra Nåden! Salvelsen av den Hellige Ånd vil forlate en slik person og onde ånder fra New Age vil ta Hans plass!

Galaterne 1,8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet (anathema, viet til ødeleggelse, dømt til evig straff)!

Hvis du har falt som bytte for dette bedraget, vær så snill å gå ned på dine knær I DAG, omvend deg og frasi deg det og befal åndene av Kabbala og New Age å forlate ditt liv for godt i Yeshua`s navn! Senk deg selv ned i de Hellige Skriftene og brenn alle bedragerske bøker som du eier! Jeg anbefaler sterkt at du bestiller våre bøker «Eradicating the Canser of Religion (Utslettelse av Religionens Kreftsvulst)» og «Grafted In (Podet Inn)» for å hjelpe deg i din utfrielse og søken etter de sanne Jødiske Røttene til Evangeliet. Bestill fra www.kad-esh.org SHOP. Du kan også delta på vår Video Bibel Skole GRM slik at du kan bli godt rotfestet og klar for Ende Tids Tjeneste! http://www.grmbibleschool.com

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae BiermanVi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å fortsette å kringkaste på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå framover og til og med å starte å sende på Spansk. Dine bønner og dine generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN av denne innhøstningen! Vennligst forplikt deg til å gi en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for å fullt ut betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales hver måned også.

Vennligst spør Abba om hva Han ønsker at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal høre Sannheten om Israel, den Jødiske Identiteten til Messias og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087

Påske JUBILEUM 2016

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com