Torah lesning: DEVARIM (5.Mosebok) 1,1-3,22

Fra psykologi til sunn logikk

Å AVSLØRE EKSISTENSIALISME-VANTROENS RELIGION og Å GJENOPPRETTE SUNN LOGIKK

1

 

 Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og da skal du ferdes viselig. Josva 1:8

Shabbat shalom, kjære elskede venner!

 Logikk på Hebraisk er HIGAYON som betyr “MEDITASJON”. Sunn logikk mediterer på Elohim`s Ord og Løfter, og en syk logikk mediterer over personlig lidelse og erfaring. Ved sunn logikk er YHVH og Hans Sannhet i sentrum der syk logikk har mennesket og dets lidelse i sentrum. Moderne psykologi er rotfestet i Eksistensiell Humanisme eller “sykologi”, en Syk Logikk som fører til mer vantro, depresjon, selvmord og død enn noe annet.

Elohim – Gud ødela Noah Generasjonen ved en flom fordi deres tanker var onde og ledet til onde gjerninger!

Da så YHVH at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. YHVH angret at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i Sitt hjerte. 1. Mosebok 6:5-6

Hva vi tenker på blir til handling og til vår levemåte!

Humanistisk Psykologi er slangens “logikk”!

2Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: “Har Elohim virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?”        1. Mosebok 3:1

Ordet LOGIKK kommer fra det Greske ordet LOGOS som betyr ORDET. Hvilket ORD du mediterer på avgjør om du kommer til å bli hel eller syk i din “logikk” eller i ditt tenkende sinn. Slangen i Edens hage overbeviste kvinnen om at hun måtte stole på slangens logikk eller slangens ord om at Elohim ikke brydde seg nok om dem til å la dem spise av Dødens Tre som gir Kunnskap om Godt og Ondt.

Da sa slangen til kvinnen: “Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” 1. Mosebok 3:4-5

Når hun stolte på slangens logiske argument og slutninger i stedet for Elohim`s LOGOS, brøt hun Hans Bud, og sammen med hennes mann døde de åndelig og til slutt også fysisk på mindre enn 1000 år som er som en Dag for YHVH.

 men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.” 1. Mosebok 2:17

ADAMs virkelighet ble FORBANNELSENS virkelighet helt siden den gang; mennesket søker å forklare denne virkeligheten gjennom slangens logikk av eksistensialisme og humanisme framfor LOGOS som forklarer Menneskets Fall som årsaken til forbannelsen.

Det finnes ingen veg ut av forbannelsen gjennom filosofi eller enhver menneskelig handling, og derfor sier nihilismens filosofi at alt er meningsløst. Derfor er Jobs bok og Forkynneren så populære blant Jødiske Eksistensielle Filosofer som begynner med Franz Kafka og beveger seg hele vegen til Rabbi Nachman fra Braslev- og Lidelsens Psykologi. Eksistensialisme påvirket Freud og moderne psykologi og psykiatri.

Definisjon på Eksistensialisme

3Filosofisk bevegelse konsentrert om individets eksistens; en filosofisk bevegelse som begynte i det 19. århundre som fornekter at universet har en egenverdi eller hensikt. (Bing Dictionary online)

Eksistensialisme er et begrep som brukes om arbeidet til visse filosofer i sent 19. – og 20. århundre som, på tross av dype læreforskjeller delte troen på at filosofisk tenkning begynner med det menneskelige subjekt -ikke bare det tenkende subjekt, men det handlende, følende, levende menneskelige individ. I eksistensialismen er den enkeltes utgangspunkt preget av det som har blitt kalt “den eksistensielle holdning”, eller en følelse av desorientering og forvirring i møte med en tilsynelatende meningsløs eller absurd verden. Eksistensialisme, Wikipedia

Både jødedom og eksistensialisme benekter muligheten for at menneskelige vesen permanent kan overskride den fysiske verden og ens egen normale eksistens. Teistisk jødedom insisterer på en transcendent (overskridende) sfære av eksistens utover normal menneskelig virkelighet, det vil si Guds rike (sfære). Som en måte å bli sammenføyet med Gud på, henviser jødedommen sine tilhengere til en streng overholdelse av lover, både rituelle og etiske, for å tilføre mening til tilhengernes liv (se Soloveitchik`s Halakhic Man for en nærmere drøfting av begrepet Jøden får mening i sitt eget liv ved å holde Halakha).

Moderne eksistensialistisk filosofi benekter ofte at det finnes en høyere makt, dette leder noen til å klassifisere det som en agnostisk eller ateistisk tankestruktur. Martin Heideggers begrep om at mennesket har blitt kastet inn i eksistens i verden og dette får ham til å føle seg uvel/ubehagelig på grunn av sin blotte eksistens, er lik det Hebraiske menneskets “uro” på grunn av sin iboende syndige natur. Begges følelse av å være uvel i ens egen “hud” hører til det å være menneske, ifølge Barret. Tradisjonelle jødiske tenkere og eksistensialistiske tenkere (både semittisk og hedning) har ulike løsninger på denne iboende uro, også kalt eksistensiell engstelse eller eksistensiell angst. (Jødisk Eksistensialisme, Wikipedia)

Jødisk eksistensialisme er en kategori av verk av jødiske forfattere som arbeider med eksistensielle temaer og konsepter (f. eks. debatt om Guds eksistens og meningen med menneskets eksistens), og er ment å gi svar på teologiske spørsmål som er viktige i jødedommen. Jobs eksistensielle angst er et eksempel fra den hebraiske Bibel på det eksistensielle tema. Teodice` og post-Holocaust teologi utgjør en stor del av det 20. århundres jødiske eksistensialisme. (Jødisk Eksistensialisme, Wikipedia)

JØDISK EKSISTENSIALISME ER HITLER`S “BARN”

4Jødisk Eksistensialisme blir en bevegelse etter grusomhetene i Shoa (Holocaust). Mange jøder ble skuffet og sint på Gud og fornektet Hans eksistens eller forsøkte å finne religiøse forklaringer som mistolket Guds Ord.

Jødisk eksistensialisme finner sine røtter både i den tradisjonelle filosofiske skole av eksistensialisme og særegenhetene i Jødisk teologi, Bibelske kommentarer og Europeisk Jødisk kultur. Eksistensialisme som et filosofisk system vokste som et resultat av verkene til slike ikke-jødiske tenkere som Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus og Martin Heidegger.

Forkynneren og Jobs bok, funnet i den Hebraiske Bibel og ofte sitert som eksempler på visdommens litteratur i den Hebraiske Bibelske tradisjon, begge inkluderer eksistensielle tema. Jobs bok forteller historien om Job, som er preget både av Gud og satan under mange vanskeligheter som er ment for å teste hans tro. Han beholder troen til slutt og mottar forløsning og belønning fra Gud. Jobs bok inneholder mange diskusjoner mellom Job og hans venner, samt mellom Job og Gud angående naturen, opprinnelsen og hensikten med ondskap og lidelse i verden. Forkynneren er bredere i omfang og inkluderer mange grublerier over meningen med livet og Guds formål med menneskene på Jorden. Det er avsnitt i Forkynneren som beskriver menneskelig eksistens i slike uttrykk som “alt er fåfengt” og “tomhet og jag etter vind”. Mye bibelsk lærdom og Talmud tokning har vært viet å utforske den tilsynelatende motsetningen mellom aksept av en allmektig Guds eksistens og det nytteløse, meningsløse, og/eller vanskelighetene i menneskelig liv. Jødedommens behandling av teodice` innebærer en utstrakt bruk av Jobs bok og Forkynneren. Jødisk Eksistensialisme – Wikipedia)

 

DET FEILAKTIGE UTGANGSPUNKTET

5 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra! 2. Timoteus 3:1-5

Enten det er hedninge-eksistensialister, jødiske sekulære eksistensialister (Franz Kafka) eller jødiske religiøse eksistensialister (som Rabbi Nachman fra Braslev) har de alle til felles at menneskets virkelighet er utgangspunktet. Det er fra menneskets virkelighet og personlige erfaring at det har rettigheter til å utforme sitt eget livs tro eller vantro. Alle går imot behovet for forløsning UTENFOR seg selv. De anerkjenner ikke behovet for Yeshua`s forløsning på korset. I alle eksistensialisters øyne “fortjener de lykke”, og uansett hvilken måte du forfølger den i henhold til din egen virkelighet, trossystem og erfaring er det gyldig.

“I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden”.  1. Mosebok 12:1 blir erstattet med “i begynnelsen skapte MENNESKET sin egen verden ifølge hans egen virkelighet og erfaring!”

Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la YHVH på Ham. Jesaja 53:6

Gå rundt Gud (sekulær) eller gå OPP til Gud (religiøs) (1. Mosebok 11) ved din egen styrke.

Så sa de: “Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen! La oss gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate.”    1. Mosebok 11:4

Begge er eksistensiell-humanistiske teologier som fornekter Sannheten i Guds Ord som sier:

 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romerne 6:23

Når utgangspunktet for vår livsfilosofi er SELVET, ender vi opp i HELVETE både i dette livet og i det kommende!

Å være Selvsentrert er STOLTHET mot Skaperen og Hans Lover.

 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: “GUD STÅR DE STOLTE IMOT, MEN DE YDMYKE GIR HAN NÅDE.” Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Jakob 4:6-7

PSYKOLOGI KOMMER “TIL UNNSETNING”?

Siden mennesket ikke kan overskride virkeligheten av forbannelsen ved sine egne midler, psykologisk behandling og psykiatrisk medisinering, men tror at dette vil hjelpe ham å takle denne virkeligheten. Men dette kan til og med gi godkjenning til selvmord. Siden selvmord bare er et “rettferdig forsøk” for mennesker til å unnslippe lidelsen ved å skade seg selv. I den forstand skulle ikke en person som forsøker å begå selvmord ha noen skyld i det hele tatt, fordi han bare gjør det “eksistensielle” for å komme ut av sin egen smerte og lidelse og finner en “løsning” som motsvarer hans virkelighet av depresjon og fortvilelse. Så omvendelse fra synd har ingen adgang i moderne psykologi, fordi medisiner og analyser tar plassen for TESHUVA eller det å vende tilbake til Elohim og Hans veger, og psykiatrien tar Guds plass.

 Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for begge hører Gud til. 1. Korinterbrev 6:19-20

Selvmord er å drepe seg selv og det er en synd mot Skaperen og ikke bare mot en selv. Psykiatrien sier at det ikke er en synd fordi det skader bare en selv for å komme ut av smerten. Det tar ikke hensyn til Guds lover og forkaster dem faktisk, og gjør psykiaterne til “gud”. Så, nå vil psykiater-guden skrive ut tunge medisiner for å endre individets sinn og dermed hindre ham fra å lindre lidelsen ved å skade eller drepe seg selv.

OMVENDELSE FØRER TIL FRIHET

 

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. 2. Krønikebok 7:14

Omvendelse vil lede den som lider inn i FRIHET, friheten til å møte Guds tilgivelse for hans synd gjennom Yeshua`s blodoffer. Mens psykiatrien leder den som lider inn i fangenskap, fangenskapet av eksistensialismens religion og gjennom medisiner som framprovoserer det! Flere dreper seg selv ETTER at de starter behandling med medisiner. Det har blitt unnskyldt ved det faktum at de som lider kom til psykiaterne fordi de var syke. Interessant nok, å gå igjennom lidelsen og søke Gud i det har aldri drept noen, men å ta psykiatriske medisiner har veldig ofte gjort det.

Job gikk igjennom lidelsen og søkte Gud i 40 kapitler der han fikk utløp for sine sårede følelser innfor Livets Skaper, og tenkte om seg selv at han var mer rettferdig og vis enn Gud. I det 41. kapitlet talte Elohim for første gang siden Jobs lidelser begynte, og Han sa: “Hvem tror du at du er Job?” Med andre ord, din logikk er ikke min logikk. Dine tanker er ikke Mine tanker! Og det som teller er ikke dine tanker men MINE tanker. Jeg skapte deg, husker du det?

I eksistensialisme og psykologi er det MENNESKETS tanker som teller, og det skyver tankene til LIVETS SKAPER langt vekk!

Nedenfor er Hans instruksjoner for velbefinnende, Hans Ord er KILDEN og Utgangspunktet!

 6 Søk YHVH mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær! Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til YHVH, og Han skal forbarme Seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig. For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker. For som regnet kommer ned og snøen kommer fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser, slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til. For med glede skal dere dra ut, og dere skal føres fram i fred. Fjellene og haugene skal bryte ut i jubel framfor dere. Alle trærne på marken skal klappe i hendene. I stedet for tornebusk skal det vokse sypresser, og i stedet for nesle skal det vokse myrter. Dette skal være til et navn for YHVH, til et evig tegn som ikke skal slettes ut. Jesaja 55:6-13

 

9Dine venner og mentorer i Israel

Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

 

 

BESTILL I DAG DEN NYE BOKEN TIL DOMINIQUAE BIERMAN «FRA SYKOLOGI TIL SUNN LOGIKK» gå til www.kad-esh.org klikk på SHOP

7

ELLER DU KAN BESTILLE DETTE SPESIELLE TILBUDET PÅ 3 BØKER I SERIEN «GUDEN AV SHALOM KRAFT-PAKKE» gå til www.kad-esh.org klikk på SHOP

8

–       Overvinne depresjon

–       ATG (MVG) – misbrukere vender seg til Gud ***NY!

–       Fra sykologi til sunn logikk ***NY!

***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

ALLE 3 BØKER $54 INKLUDERT FRAKT. Beregnet tid før utgivelse 1 mnd.