Toora portjon PESAH VII – (2 Moosese 13:17-15:26) (4 Moosese 28:16-25)

Siis JHVH ütles Moosesele “Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku Jhvh ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile (hingamispäevale) järgneval päeval. 3 Moosese 23:10-11

Shalom ja õnnistatud Matza moedi – Hapnemata Leibade püha kõigile!

Kuna oleme Joveli (juubeli) aastas, siis on eriti oluline mõista neid korraldusi, mis on seatud tavalise aasta ja mis joveli aasta jaoks ja nimelt saagi kogumisega/lõikusega seonduvaid korraldusi. Kui nii Shmita kui ka Jovel on aastad, mil on keelatud külvata, saaki koguda/lõigata, ümber istutada, siis kuidas mõista kümnist ja esmavilja ohvreid? Veelgi enam, kuidas suhtuda neisse 21. sajandi mitte-agraarses ühiskonnas?

Ma usun, et see on just see, mida Shaul (Paulus) silmas pidas, kui ta ütles:

Kes meid ka on teinud võimeliseks teenima uuendatud lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2 Korintlastele 3:6

Kõik Jhvh (Jumala) seadused on Tema Sõna ja me peame neisse suhtuma täie tõsidusega. Kuid me peame oskama mõista ja tõlgendada neid ka tänapäeva kontekstis, et olla Sõna tegijad. See on, mida apostel Shaul oma kirjas Timoteusele silmas pidas:

Kõik Kiri on Elohimi Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, 2 Timoteusele 3:16

Kogu Kiri hõlmab endas 5. raamatust koosnevat detailset originaalplaani, mida inimesed on nimetatud 5 Moosese raamatuks. Tegelikult ei ole need Moosese enda raamatud, vaid juhised, milled JHVH andis Moshele, Iisraeli vabastajale, et tema need edastaks Iisraeli poegadele (ka tütardele) ja muulastele või paganatele, kes olid Iisraeliga liitunud.

Seadus on üks päriselanikule ja muulasele, kes võõrana teie keskel elab.” 2 Moosese 12:49

TorahKogu Toora – JHVH korraldused ja seadused, on Tema Sõna. Mõnda neist ei saa me täna sõnasõnalt pidada, sest nad on teatud kontekstis või teatud konkreetse aja jaoks. Kuid seaduste ja korralduste VAIM on endiselt sama ja elav! Sellepärast seaduse kirjatäht võib tappa, aga VAIM annab ELU! Kui me suhtume kirjapandud korraldustesse ilma nende konteksti, ajaloolist olukorda või aega arvesse võtmata, siis võime sellest valesti aru saada ning see seadus võib meid vabaduse asemel ahelasse panna.

J’shua tõi vabaduse isikliku ja lähedase suhte kaudu Temaga, et õigesti jagada tõe sõna! Tõe sõna sisaldab endas Piibli esimest viit raamatut ning kõiki Elohimi seadusi ja korraldusi. Aga meie peame neid õigesti jagama ning oleme hoolikad, et me ei muutuks religioosseteks, üleolevateks ja jäikadeks ega ka lõtvadeks, lodevateks, ja kõigesööjateks (kaks äärmust). KOGU Piibel on mõeldud olema inimesele kasuks, et käia õigsuses, mis ongi õige tee! Püha Vaim koos ajaloolise teadmisega aitab meil Tema Sõna õigesti jagada!

Kas me peaksime Tema seadusi oma tänapäeva elus järgima? Loomulikult! Tema Sõna on igavene ja see on kõige kallihinnaliseim vara, mis meile on antud! See on kallim ja tähtsam kui kuld või teemandid või kõik maailma rikkused kokku! Nii, nagu kaevurid riskivad kaevandustes oma eluga, et leida kalliskive nende tohutu väärtuse pärast, samuti peaksime meie olema valmis oma elud kaotama, et leida JHVH Sõnasse maetud/peidetud “kullakamakaid”.

Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Matteuse 13:45-46

Oled sa valmis kaevuma esmaviljaohvri tõelisse tähendusse?

Feast of First FruitEsmavilja püha leiab aset pärast shabbatit. Kui paasapüha langeb kolmapäevale (nädala 4 päev), siis esmaviljapüha on laupäeval pärast päikeseloojangut, kui shabbat on lõppenud. Palun ära unusta, et piibellik päev algab alati päikeseloojanguga, nagu see on paika pandud 1 Moosese 1 ptk. Eesmärk oli tuua vilja esimene vihk preetrile, et siis ülejäänud vihud ja saak oleks õnnistatud. Se oli ESIMENE vihk selle aasta uudseviljast, sest piibellik aastat algab avivi kuuga (nimetatakse ka nisani kuuks).

See aasta esimene kuu on paasapüha kuu, mis on piibelliku aasta pühadekalendri esimeseks pühaks. (Loe 3 Mo 23) Seega avivi kuu on ESIMESTE asjade kuu:

  1. Piibelliku kalendriaasta ESIMENE kuu
  2. 14-nda päeva paasapüha on Jhvh pühadekalendri ESIMENE püha
  3. Esmane viljavihk, mis lõigatakse pärast paasapüha, matzot (hapnemata leibade püha) jooksul on ESIMENE kõigist esmaviljaohvritest, mida peab tooma.

J’shua tõusis surnuist pärast paasapüha, esmaviljade pühal ning see oli tõepoolest kolmas päev, iganädalase shabbati lõpus. Ta löödi hukkamispuule 4. päeval (kolmapäev), siis 3 ööd ja 3 päeva hiljem (laupäeva päikeseloojangul) tõsteti Ta surmast ellu, kui ESIMENE ülestõusmise vili uudseviljapühal.

YeshuaNüüd aga on Messia üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest.1 Korintlastele 15:20

Mina isiklikult usun, et ta ohverdati, maeti ja tõsteti üles juubeli aastal. Juubeliaasta on võlgadest ja orjusest VABASTAMISE aasta, see on kaotatud maaomandi lunastamise aasta (Vaata 3 Moosese 25). Selleks, et täita kõike õigust, pidi J’shua käima läbi teekonna täielikus vastavuses Jhvh seatud piibellikule mustrile. Samuti kuulutas Ta juubeliaastast, kui Ta jutlustas Naatsareti sünagoogis. Ta ütles, et see on Jhvh soosingu aasta, mis on sünonüümiks juubeli aastale.

„JHVH Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid. “ Luuka 4:18

Ta kuulutas: nüüd on see kirjakoht täide läinud teie silme all!

Ja keeranud raamatu kokku, andis J`shua selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.” Luuka 4:20-21

See tähendab seda, et J`shua oli paasatall, keda ohverdati kui ülestõusmise ESMAVILJA juubeliaasta uudsevilja pidustuste ajal!

Ta oli kõige võimsam esmavilja ohver, mida kunagi on ohverdatud esmavilja pidustuste ajal! Tema oli TÄIELIK OHVER. Ta ei olnud mitte osaline ohver, vaid Ta ohverdas end täielikult, selleks, et esile tuua juubeli tõotus kogu oma jõus:

VABANE VÕLGADEST JA ORJUSEST JA NAASE ALGSE PÄRANDI JUURDE, MILLE ELOHIM ANDIS IISRAELILE NING LÕPPUDE LÕPUKS ADAMALE!.

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 3 Moosese 25:10

FreedomMis oli selle ekstravagantse esmaviljaohvri tulemus? Inimkonna VABASTAMINE meie võlast Kõigeväelise ees ja täielik vabadus patuorjusest. Kõikide inimeste täielik lunastus, kus iganes nad ka viibivad! See seeme paljuneb PIIRANGUTETA! J’shua jätkab paljunemist kõigi nende inimeste südames, kes Teda vastu võtavad ja Temale alistuvad. Juubeliaasta, JHVH soosingu aasta esmavilja ohvri, J`shua, lõikus on kestnud ligi 2000 aastat ja see ei lõpe kunagi!

Kuidas oleme meie tänapäeval seotud esmavilja pühadega, kui J`shua on juba kõik teinud? Nagu ma varem rääkisin, siis Abba Isa käsud on igavesed, kuid me peame tundma nende konteksti. Mina, nagu ka paljud teist, ei ole seotud põllumajandusega, seetõttu pean ma otsima seaduse Vaimu!

J`shua andis end ohvriks nagu juubeliaasta esmavilja ohver. Kuidas peaksime meie seda järgima?

Tehes täpselt sedasama! Tuues iseennast esmavilja ohvriks JHVH-le.

Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Elohimi suure halastuse pärast tooma oma ihud Elohimile elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.  Roomlastele 12:1

Kui me seda teeme, siis võtab Tema meid vastu ja õnnistab meid nagu ta õnnistas J`shuat, tõstes Ta kõrgeks peale Tema kannatusi! Ainult neid, kes alanduvad JHVH ees ja alistavad end Temale, tõstetakse kõrgeks ja ülendatakse! Juubeliaasta annab meile võimaluse järgida Messiat, tuues iseennast, oma vara, omandit, oma plaane, oma soove ja kõike, mis meil on või kes me oleme, esmaviljadeks JHVH-le.

Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi surmani hukkamispuul. Seepärast on Elohim tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Filiplastele 2:8-9

Ja siis, kui kord juubeliaasta on läbi saanud, võime alustada uut 50-aastast tsüklit täiesti uuelt kohalt, kohalt, kus me kunagi varem pole olnud. Uus õnnistus, vägi ja volitused, et olla viljakas ja teha rohkeim jüngreid. Just nii nagu Elohim käskis seda teha Aadamal ja kordas läbi J`shua, kui ta ütles,

Mine ja tee jüngreid kõigist rahvaist!

Joveli aasta (juubeliaasta) esmavilja ohver on kõige võimsam ohvriand, mida sa kunagi võid anda ja seepärast peame me olema hoolikad ja andma kõik, mida JHVH nõuab! Kui me seda ei tee, siis jääme me ilma lõppematu lõikuse ja paljunemise võimalusest! See tõde kehtib nii meie elu kui ka omandi kohta!

OfferingMida Ta nõuab sinult sellel juubeliaastal? Pea meeles, et ÜLESTÕUSMISELE peab kõigepealt eelnema surm ja matmine. Esiteks tuleb SEEME mulda panna, kus ta kaob ja ühel päeval ta tärkab; ta ärkab surnuist ja kui esmavili on ohverdatud, siis ülejäänud lõikust õnnistatakse! Sama toimub ka meie elude ja meie andide puhul. Ehkki sel juubeliaastal ei toimu tavalist külvi ega lõikust, vaid midagi ÜLELOOMULIKKU. See toimub vaimses sfääris ja valguse kiirusel. Seepärast võttis ka J`shua surm, matmine ja ülestõusmine aega vaid 3 päeva ja 3 ööd!

Ja samuti, kui me pakume end oma Suurele Ülempreestrile kui juubeli-esmavilja ohvrit ja kõik, mis me oleme ja mis meil on- kiidab Ta selle heaks ja vabastab oma soosingu üle meie elude suurimas võimalikus ulatuses ning meie lõikus on lõputu!

ESMAVILJA- JUUBELIAASTA PALVE

Ja ma kuulsin Jhvh häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!”. Jesaja 6:8

Abba Isa HINENI, siin ma olen, et teha Sinu tahet ja et anda end sinu eriliseks juubeliaasta esmavilja ohvriks sellel pühadeajal ja selles avivikuus, et käia Sinu poja J`shua ja oma Messia jälgedes, kes Ennast andis Sulle täielikult! Ma annan end nii nagu ma olen ja kõik, mis mul on, elavaks ohvriks. Palun võta mind vastu, kui esmavilja ohver ja vallanda oma soosing minu elu üle, et ma võiksin esile tuua PALJU vilja Sinu auks, nii et mu lõikus võiks olla LÕPUTU! Aamen!

Ja ma ütlen koos prohvet Jesajaga:

HINENI – siin ma olen, saada mind, kasuta mind, ole austatud minu kaudu! J’eshua väelises nimes. Aamen!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

Kutsume teid üles saatma oma juubeli aasta esmaviljaohvreid, nii nagu Püha Vaim teid juhib. Puhume juubeli soofarit, et veelgi suurem soosing saaks vabastatud teie eludes ja oleksite viljakandvad Tema auks! Olge valmis väelisteks VABANEMISTEKS!

Vabatahtlikke ohvriande võite saata online kaudu meie kodulehel www.kad-esh.org või küsides täpsemaid juhiseid meili teel [email protected]

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.