Toora portsjon BEHA’ALOTHA – Ba’midbar (4 Moosese) 8:1-12:16

Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees, ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ilmutuse 20:12

Shabat shalom armsad!

Kui Mooses, pärast Iisraeli laste kuldvasika tegemist, vahendas Kõigeväelise andestust Iisraeli rahvale, jõudis ta paika, kus puudus tagasitee ning ütles: “Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu! Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud.” Jhvh vastas, et ei kustuta Moosest, vaid neid, kes olid seadust rikkunud!

Kui sa nüüd siiski kustutaksid (annaksid andeks) nende patu! Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. 2 Moosese 32:32

See on üks Piibli ilmutuslikumaid kirjakohti ning sobib täiuslikult kokku ühe Ilmutuse raamatu osaga. Ja kui see on seal, siis on meid kutsutud olema osa ühest aegade suurimast sündmusest: Talle pulmaõhtusöömaajast!

Kui me ei osutu selles raamatus olema, siis saadetakse meid automaatselt kõige pimedamasse, valusamasse ja kohutavamasse paika maailmas, mida kutsutakse põrgu, Gehenom või ka tulejärv.

Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Ilmutuse 20:15

See on asupaik langenud keerubile, keda nimetati Lutsiferiks, kuid nüüd saatanaks.

Kuidas sa ometi oled, helkjas koidutäht, alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? Sina mõtlesid oma südames: “Mina tõusen taevasse, kõrgemale Elohimi (Jumala) tähtedest ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal! Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks!” Aga sind tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda! Jesaja 14:12-15

PitSelles sügavaimas kohas on meie kaaslasteks saatan, deemonid, valu ning ööd ja päevad kestev igavene piin. Need, kes arvavad, et see on “iidne müüt” petavad iseennast. Piibel on täis selgeid kirjakohti selle kohta. Saatan eksisteerib ja nii ka põrgu. Inimene peab olema pime, et mitte uskuda saatana olemasolusse. Piisab vaid minemisest shoa (holokausti) memoriaali Jeruusalemmas- Jad Va’shem’i, külastada Auschwits’i ja Birkenau’d Poolas. Samuti on saatana olemasolu tõestuseks see, kui minna millises iganes linnas “punaste laternate” linnaossa, külastada narkootikumide müüjaid, minna vaimuhaigete asutustesse või vanglasse. Ja kui tema on olemas, siis on ka põrgu olemas. Jumala sõna on selles suhtes väga selge: kui me ei ole kirja pandud Eluraamatusse, siis veedame igaviku kurja, saatanat ja piina “nautides”.

Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Jesaja 64:6

Kui meie patud ei ole täielikult lunastatud, siis ei kirjutata mitte kedagi Eluraamatusse. Ainult läbi J’shua vere lepituse saame me andestuse.

Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jhvh laskis meie kõigi süüteod tulla. Jesaja 53:5-6

Book of LifeNeed, kes ei usu ega järgi kuulekuses Elohimi (Jumala) seadusi, on hukkamõistetud igaveseks hävinguks. Isegi kui nad teevad suuri asju, on nad ikkagi seaduserikkujad ja neil ei ole verelepitust (J’shua vere) ega andeksandmist, neil, kes ei ole kirjas Eluraamatus!

Sest nõnda on Elohim (Jumal) maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! Sest Elohim ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks! Johannese 3:16-18

Igavik on väga pikk aeg ja põrgut ei loodud inimeste jaoks. Põrgu oli ja on koht saatana karistuse jaoks, sest ta mässas oma uhkuses Looja vastu.

Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele! Matteuse 25:41

Kõik need, kes on otsustanud järgida saatanat, peavad veetma igaviku selle “isaga”, kelle nad on valinud.

Mispärast te ei mõista minu kõnet? Sellepärast et te ei või kuulda minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järgi te tahate teha! Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa! Johannese 8:43-44

Uhkus- peamine patt, mis takistab inimesel olla kirjutatud Eluraamatusse

PrideEnamus inimesi ülevad: “ainult nõrgad vajavad Jumalat”, aga kuna mina olen tugev, siis ma Teda ei vaja. Teised taas ütlevad: “sul on oma jumal, mul on oma jumal, pidagem lugu üksteise jumalatest !” Uhkuse patt ajas Luciferi taevast ja Kõigeväelise ligiolust eemale. Kogu uhkuse patt, mis ajas Lutsiferi taevast välja, aga ka Iisraeli Jhvh, Kõigeväelise ligiolust, on kirja pandud Eluraamatus. Kui J’shua (Jeesus) elas Iisraelis, siis Ta sisenes oma linnas Naatsaretis sünagoogi, kus Teda kõik tundsid ja hakkas lugema seda, mis Eluraamatus kirjas. Taevast alguse saanud Lutsiferi uhkus ja Kõigeväelise Elohimi teenimise vastu astumine hoiab inimesi eemale Eluraamatust. J’shua sisenes Naatsaretti ja pidas neid asju, mis seaduses kirjas. See kirjakoht on väga paljastav.

JHVH Elohimi Ruah (Vaim) on minu peal, sest Jhvh on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, Jesaja 61:1

Sõna “vaene” (“poor” i.k ) enamikes tõlgetes ei ole korrektne, kuna heebrea keeles on kasutusel sõna “anavim”, mis tähendab ALANDLIK. Seega lausus J’shua: “Mul on rõõmusõnumid alandlikele!” Uhked ja ennasttäis inimesed ei või saada neid häid sõnumeid! Enamus inimesi Naatsaretist ei kohtunud J’shuaga, sest nad olid täis uhkust! Uhkus takistab meil uskumast!

Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast. Matteuse 13:58

Mis oli see raamat, millest Moshe, suur Iisraeli vabastaja rääkis? Seda raamatut võib leida Tanah’ist (esimene, Vana Leping= Toora, Ktuvim, Nevim), Ilmutuse raamatust Uues Lepingus (Brit Ha’dasha). See seostub selgelt usuga J`shuasse, juudi Messiasse, kes tapeti, et meie patud kustutataks, nii nagu on kirjutatud Elohimi-Looja raamatus.

Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Ilmutuse 20:15

Kas SINU nimi on kirjutatud Eluraamatusse?

Pea meeles, et juhul, kui su nimi ei ole seal kirjas, siis võid sa olla terveks igavikuks deemonite seltskonnas, piinades ja valudes.

Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Matteuse 13:41-42

Ära usu uhkete “nalju”, et märksa lahedam on olla põrgus kui taevas! Kui depressioon, skisofreenia, tühjus, valu, agoonia, lein ja piin on “lõbusad” su silmis, siis selle “lõbu” sa ka saad! Samuti on usside poolt pidev söömine sinu osa!

Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kogu inimsoole. Jesaja 66:24

Kuna maailma ajalugu ja sündmused näitavad meile selgelt, et oleme lõpuaegades, siis on äärmiselt oluline teada, kas su nimi on kirjutatud Talle Eluraamatusse või mitte!

YeshuaJa kui on kirjutatud, siis on vaja ühtlasi ka mõista, et kui me valime patu ja mässu, siis meie nimed võidakse sealt ka kustutada! Ainult need, kes on pannud oma lootuse ja usu Iisraeli Messia J`shua peale, kes oli patuta Tall ja kes andis oma elu kogu inimkonna pattude eest, pääsevad Eluraamatusse! Need, kes on lootnud iseenda peale või teiste jumaluste peale, saavad suure üllatuse osaliseks peale oma surma. Aga siis on juba liiga hilja oma meelt muuta! Ainus tee surmast ellu on usk Elohimi-Looja Pojasse, kes andis Oma vere selleks, et sina võiksid ELADA!

Elohim ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud JHVH ainusündinud Poja nimesse. (J`shua!). Johannese 3:17-18

Ainus viis, kuidas su nimi jääb sellesse raamatusse, on see, et järgid Teda ja kuuletud Temale kõigil oma elu päevadel! Mitte need ei ole võitjad, kes alustavad võidujooksu, vaid need, kes lõpetavad jooksu ja saavad võidukrooni. Võib-olla sina alustasid kunagi ja jätsid siis pooleli? Sina jagad oma osa uskmatutega!

Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja! Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Markuse 9:47-48

Ainult ALANDLIKUD, kes püsivad lõpuni ALANDLIKENA, ja kes käivad vaatamata raskustele, tagakiusule ja kiusatustele, sõnakuulelikkuses koos Messiaga, leiavad oma nimed Eluraamatust! Ainult need, kes valivad usu ja lootuse Temasse, samal ajal kui terve maailm läheb teises suunas, saavad peatselt rõõmutseda ja nemad rõõmutsevad siis igavesti! Samal ajal aga süüakse miljoneid teisi usside poolt, kes kunagi ei sure. Need aga, kes on end alandanud, panevad oma lootuse läbi J’shua Elohimi peale, saavad maitsta parimat rooga, mida nad kunagi eales on maitsnud. Nad saavad osa Talle pulmaõhtusöömaajast ja söövad taevalikke hõrgutisi igavesti!

Narrow GateMinge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Matteuse 7:13-14

Meil tuleb valida, kas lasta end süüa usside poolt, kes kunagi ei sure, või saada osa taevalikest hõrgutistest! Kas vaevelda kurjuse, piinade, valude, depressiooni, saatana ja deemonite küüsis, või olla armastuses, rõõmus, rahus, shalomis (terviklikkuses, heaolus), jumalikus tervises ja taevalikus õitsengus, valitsedes igavesti!

Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Elohimi tõelised sõnad.” Ilmutuse 19:9

Otsuseorus on väga suured inimhulgad ja nende seas ka kristlasi ja palju israeliite. Nagu me teame, on aega vähe ja juudi Messia naaseb peagi Jeruusalemma. Aga kuni ta viibib, kutsub ta kõiki alandlikke inimesi, kes kuulevad Teda ja usuvad Temasse, järgima Teda kuulekuses ja olles kirja pandud Eluraamatusse!

Ta toob koguduse tagasi algupärase rõõmusõnumi juurde nagu seda kuulutasid juudi apostlid 2000 aasat tagasi!

Ta kutsub meid kõiki riietama end valgesse ja eemaldama paganlikud mõjud, lahti ütlema paganlikest pidustustest ning religiooni valedest. Meid ei päästa mitte religioon, vaid käimine usus ja sõnakuulelikkuses, pühaduses ja õigsuses koos Messiaga – ainus viis, kuidas pääseda Eluraamatussee!

Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime Eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees. Ilmutuse 3:5

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.