Torah lesing MIKETZ – B`reisheet (1.Mosebok) 41,1-44,17

KRAFTEN I ORDET

Av Yuval, YAH`s Sønn

the-power-of-the-word

Bibelen er det inspirerte Guds Ord gitt til oss direkte fra Faderen gjennom den Hellige Ånd. De faktiske ordene i Bibelen er salvet av den Hellige Ånd og har full kapasitet til å fullstendig forandre og forvandle livet ditt. Ordet er tiltenkt mange hensikter, en av disse er å sette deg fri ved Sannheten

Joh8,32

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Guds Ord er 100% rent og 100% Sant – det er ren Sannhet. Det forteller oss alt vi trenger å vite om Yah, Yeshua og den Hellige Ånd. Det gir oss Sannheten om vår frelse gjennom 2Yeshua Messias, hvordan Han ønsker at vi skal leve våre liv, de tingene Han ønsker at vi skal gjøre, og de tingene Han ikke ønsker at vi gjør. I Guds ord lærer vi alt vi trenger å vite om Yah`s Lov og Bud og Hans Torah. Gud ønsker at vi skal ha en personlig, fortrolig relasjon med Ham og den beste måten å oppnå det på er ved å lese, tale og meditere på Skriftene. Dess mer kunnskap vi tilegner oss om Gud, Yeshua og den Hellige Ånd fra å studere Bibelen, dess sterkere og dypere vil vår personlige relasjon være. Når vi leser og studerer Ordet, så «fòrer» vi faktisk vår ånd. Slik våre fysiske kropper trenger fysisk mat for å kunne overleve, slik trenger vårt sinn, sjel og ånd åndelig overnaturlig mat:

Matt4,4

Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»

Jer15,16

Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem.

Dine ord ble til fryd og glede for mitt hjerte.

For jeg er kalt ved Ditt navn,

Herre, hærskarenes Gud.

Sal119,103

Hvor søte Dine ord er for min gane,

søtere enn honning i min munn!

ÅNDENS SVERD

I Efeserne 6 lærer vi om vår evne, gjennom Ordet, til å ta på Guds fulle Rustning for beskyttelse mot angrep fra den onde:

 

Ef6,11

Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.

 3Vi lærer også at Guds Ord er som et sverd:

Ef6,17

Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

Dette sverdet er ikke et hvilket som helst sverd, men det er enda skarpere enn et tveegget sverd, som kan bli brukt for angrep og også forsvar mot Satan og Hans listige planer:

Hebr4,12

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

Slik trening kreves hvis du er en kriger med et fysisk sverd, slik kreves det trening med Åndens Sverd. Vi må bli mer kunnskapsrike og dyktige i Guds Ord. Vi må bli fortrolige med Bibelen, ved det skjerpes våre åndelige sanser. Med skjerpede åndelige sanser vil vi få full nytte av dette Sverdet. Vi vil bli ubeseiret i vår åndelige kamp mot den onde. Det allmektige Sverdet til den levende Gud kan skjære gjennom ethvert forsvar som vår fiende reiser opp. Som soldater i Guds hær er det vårt ansvar og plikt å bruke Hans Ord til å forstå Sannheten og følge den. Når Guds Ord viser oss noe galt i oss selv, som en syndig tanke, holdning eller noe galt vi har gjort, kan vi bruke dette åndelige våpenet for å fjerne de krenkende tankene og handlingene:

2 Kor 10,4-5

For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; 5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Yeshua.

Hoved hensikten med Åndens Sverd er å gjøre oss sterke og sette oss i stand til å stå imot de onde planene til Satan, vår fiende. Den Hellige Ånd bruker kraften i Ordet for å frelse våre sjeler og deretter gi oss den åndelige styrken til å være kraftfulle soldater for Gud i kampen mot den ondes hærer som er aktive i vår verden. Jo mer vi vet og forstår av Guds Ord, desto mer brukbare vil vi være i å gjøre Guds vilje, og desto mer effektive vil vi være i å stå imot våre sjelers fiende.

TUNGENS MAKT

I tillegg til å lære kraften av å meditere på Guds Ord må vi også lære hvordan vi skal bruke ordene vi taler til å gjøre godt og ikke ondt. Tungen er en veldig mektig kraft, og den kan bli brukt for enten død eller liv:

Ordsp18,21

5

Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den.

I 1.Mosebok 1 ser vi at Gud skapte himlene og jorden og alt som er i dem ved å tale.

1 Mos1,3

Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.

På samme måte som Gud skapte alt som eksisterer ved å tale, skape en virkelighet – kan vi tale gode ord, positive ord, oppmuntrende ord, tilgivende ord og ord som gir Gud ære og pris, spesielt ved å tale Hans ord, eller vi kan bruke ordene fra vår munn for det onde.

Ef4,294

La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde (eng: være til nytte) til dem som hører på.

Ordsp15,28

Den rettferdiges hjerte grunner på hvordan en bør svare, men de ugudeliges munn flyter over av ondskap.

Kraften i vår tunge og ord er en veldig mektig kraft. Vi må alltid søke å tale Guds Ord og stå på Hans løfter, ettersom Hans ord aldri returnerer tomt:

Jes55,11

slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn.

Det vender ikke tomt tilbake til Meg,

men utfører det Jeg har velbehag i,

og det skal lykkes i det Jeg sendte det til.

Guds Ord har overnaturlig kraft, det vil aldri vende tomt tilbake til Ham. Guds Ord vil fullføre Hans ønsker og hensikter. Når vi trofast taler Guds Ord, vil vi skape en virkelighet der positive ting vil begynne å skje og alle slags hindringer eller motstand fra onde makter vil begynne å brytes ned. Vi må tale Hans ord så mye som mulig fordi Hans ord er liv:

Joh6,63

Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er (eng: fulle av) ånd, og de er liv.

I tillegg til å tale Guds Ord må vi også  lære å tale med autoritet, der vi står faste på Yah`s løfter. Vi må tale med autoriteten og kraften i navnet til Yeshua, som ble sendt til jord slik at vi kunne få redskapene vi trenger for å kjempe vår kamp mot de onde kreftene i denne verden. Når Yeshua gikk på jorden helbredet han, gjorde frisk og drev ut demoner helt enkelt ved å bruke ordene fra Sin munn og vi kan selvfølgelig gjøre det same.

Her er et par eksempler på ord som vi har blitt gitt autoritet til å tale:

«Djevel, kom ut, fordi du er beseiret av Yeshua`s blod!» (Joh.åp 12,10)

«Kreft, forlat denne kroppen, fordi ved Yeshua`s sår er du helbredet!» (Jesaja 53,5)

«Narkotika/alkohol, jeg trenger deg ikke, fordi Guds Sønn har satt meg fri!» (Lukas 4,18)

«Depresjon, gå, for jeg er mer enn en overvinner gjennom Ham som elsker meg!» (Romerne 8,37)

Vi må bevare Guds Ord i våre hjerter slik at vi ikke synder:

Sal119,11

I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.

 

Ancient scrolls of papyrus paper with Hebrew text

Ancient scrolls of papyrus paper with Hebrew text

I tillegg, hvis vi er syndig på en eller annen måte, så er det ingen bedre motgift for våre syndige tanker og handlinger enn å tale Guds ord i enhver situasjon eller fristelse vi kan oppleve:

 Fristelse av lyst – «Jeg gjorde en pakt med mine øyne om at de ikke skal se med lyst.» (1.Johannes 2, 16-17)

 Stolthetens fristelse – «Gud opphøyer den ydmyke.» (1.Peter 5,6)

 

Fristelse til å lyve – «Du har lyst til trofasthet.» (Salme 51,8+12)

For å konkludere, vi må på en konsekvent måte «mate» vår ånd med Guds Ord. Vi må huske å ikke bare lese og meditere på Ordet men også tale det høyt til oss selv og til disse rundt oss, siden tro kommer av det en hører:

Rom10,17

Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord.

Vi må studere Guds Ord, bli Bibel eksperter og vandre ifølge Ordet. Vi må lyde Yah`s Lov og Bud (Hans Torah), proklamere Yeshua`s budskap og deklarere det i våre liv og i livene til andre. Vi må lære å temme tungen vår, å snakke bare godt og ikke ondt. Vi må være klar over kraften vi har som pånyttfødte troende på Yeshua – våre ord teller og kan forandre våre liv og livene til disse rundt oss. Vær vis og bruk dem på en klok måte!

 

Our Hannukah gifts to you

2 FREE downloads in our shop

free-downloads-tileTHE MAP REVOLUTION

THE REVIVAL OF THE THIRD DAY

 

www.kad-esh.org/shop

 

We are like a Voice Crying in the Wilderness; Prepare the Way of The Lord! Partner with us and help our VOICE be heard world-wide as we strive to make a pure and holy Bride and bring in the End-Time Harvest! Time is short and there are multitudes in the Valley of Decision! Please give your BEST offering today and help us to broadcast through all means possible! Yeshua is not returning to Rome, Babylon, Greece, or New York! Yeshua, the Jewish Messiah, is returning to only one place, and that is the Holy City of Jerusalem! Every soldier of Messiah counts, everyone of your prayers count for eternity, and every one of your seeds and donations help us to impact many more with THE GOSPEL MADE IN ZION!

On line donations in www.kad-esh.org  or call in the USA 1-972-301-7087

For bank transfers and Western Union email us for details at [email protected]

You can send checks in USD to:

Kad-Esh MAP Ministries

52 Tuscan Way Ste 202-412

St Augustine, Florida 32092

TAX EXEMPT IN THE USA

WATCH OUR NEW TV SHOWS ON YOUTUBE!

Enjoy the latest TV programs with Archbishop Dominiquae Bierman on YOUTUBE. See the latest videos from THE VALLEY OF JUDGMENT IN ISRAEL CHAPTER ONE AND TWO https://youtu.be/uDePpDoZjXc

Please be so kind as to help us pay for this STATE OF THE ART TV program, taped entirely in Israel. Your donations enable us to continue providing these FREE quality and urgent messages to those seeking the Truth. Share this link with all those in your email lists,  on Facebook and all other social media, to help us multiply the IMPACT! Each TV program costs over $1000 to create.  Every donation will help and you will have a powerful tool to share with your family, friends and church! Thank you!

ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATG)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

–      Defeating Depression

–      ATG – Addicts Turning to God ***NEW!

–      From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.
passover-norwegian

SISTE ØYEBLIKK!!! GÅ IKKE GLIPP AV DET!!!

PÅSKE ISRAEL TUR 13.-20.april 2017

7 Dager med Påske Herlighet i 5777

Ledet av Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman!

FØRSTE PÅSKE I DEN NYE JUBELÅR-SYKLUSEN! FULL PESACH (PÅSKE) SEDER!

Vanne Israel med vår Kjærlighet og Bønner!

TEL AVIV – JUDEA ØRKEN – NEGEV – EILAT – JERUSALEM – GALILEA-SJØEN

FORVENT MIRAKLER!

$1900 for Kun Landpakke (7 netter på hoteller, alle turer og 2 store måltider pr. dag, flyreiser ikke inkludert)

REGISTRER DEG MED $500. (Så fort som mulig siden hotellene blir fulle!!!)

Kontakt så fort som mulig: [email protected]

Tlf USA 1-972-301-7087

 

uniting-nations

UNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR
October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee
50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:
1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org

 

INVITATION TO PARTNERSHIP

We invite you to assist us in advancing this Great Awakening in America and all over the world. We are “walking on the water” financially in order to keep on broadcasting on TV. Millions are being touched! We want to keep going forth and even start to broadcast in Spanish as well. Your prayers and your generous offerings MAKE A HUGE DIFFERENCE! You are sowing into the BEST ground possible and TOGETHER we shall share the JOY of this harvest! Please commit to a monthly donation, every seed counts!

Please ask Abba what He wants you to do to facilitate the whole world to hear the Truth about Israel, the Jewish Identity of Messiah and the True Gospel “Made in Zion”. I know that He will bless your obedience mightily!

Become a Kad-Esh MAP Ministry Partner TODAY Click Here