Torah lesing SHOFTIM – Devarim (5.Mosebok) 16,18-21,9

MÅNED AV BARMHJERTIGHET OMVENDELSES-HANDLING

month-of-mercy

Shabbat shalom du høyt elskede:

Vi har bestemt oss for å sende deg rekkefølgen for seremonien som vi har brukt for å gjøre Omvendelses-Handlingen i Orlando, Florida denne Rosh Chodesh ELUL også kalt Måneden av Barmhjertighet. Du kan bruke dette og legge til musikk til bønnene og Bibel lesingene (vi gjorde det).  Du kan gjøre dette personlig, sammen en gruppe med mennesker, i din menighet eller ved Rådhuset deres. Slik Den Hellige Ånd leder deg kan du legge til ting som er relatert til din by og til ditt land. Måtte YHVH svare mektig når du ber!

OMVENDELSES HANDLING, ORLANDO

SEREMONIENS REKKEFØLGE

2.KRØNIKEBOK 7,14

hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.

 

DETTE ER EN PROFETISK «TIMING»

5.SEPTEMBER ER LABOR DAY (ARBEIDERNES DAG), ROSH CHODESH I MÅNEDEN ELUL, KJENT SOM MÅNEDEN AV BARMHJERTIGHET SOM LEDER TIL YOM KIPPUR, FORSONINGSDAGEN. DETTE ER OGSÅ DEN SISTE MÅNEDEN I JUBELÅRET.

3.MOSEBOK 25,9-10

Så skal du la jubelbasunen lyde på den tiende dagen i den sjuende måneden. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende 2året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt.

 

DERFOR HELLIGER VI DENNE HELLIGE SAMLINGEN VED Å BLÅSE I SHOFAREN-TRUMPETEN AV FRIHET

BLÅS EN SHOFAR AV FRIHET, OMVENDELSE OG UTFRIELSE

 

HVEM ER HANS FOLK

 

JØDER OG KRISTNE

 

DISSE SOM TILHØRER EN HVILKEN SOM HELST AV DE 12 ISRAELS STAMMER ELLER SOM HAR KOMMET INN I PAKTEN MED ELOHIM AV ISRAEL GJENNOM DET UTGYTTE BLODET AV KIPPURIM-SONINGS LAMMET TIL ELOHIM-YESHUA HAMASHIACH (JESUS MESSIAS)

 

Hvilke synder må tilgis? Synder av utenlandske anliggender angående Israel og synder av indre anliggender angående MORAL og RETTFERDIGHET BÅDE I KIRKEN OG SYNAGOGEN OG UTENFOR DENS VEGGER.

 

Vi står her i omvendelse som HANS FOLK- Kristne og Jøder, VI STÅR I GAPET.

 

ESEKIEL 22,23-31

Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød slik: Menneskesønn, si til henne: “Du er et land som ikke er renset, og som heller ikke har fått regn på vredens dag. Sammensvergelsen av hennes profeter i hennes midte er som en brølende løve som river byttet i stykker. De fortærer menneskeliv. De tar skatter og kostbare ting. De gjør mange til enker midt i henne. Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke å skjelne mellom det urene og det rene. De har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem. Hennes ledere midt i henne er som ulver som river i byttet så de kan utøse blod, så de kan ødelegge sjeler, og for at de kan skaffe seg urett vinning. Hennes profeter pusser over dem med kalk, de ser falske syner og spår løgn for dem. De sier: “Så sier Herren Gud”, enda Herren ikke hadde talt. Folket i landet bruker utpressing, de raner og undertrykker fattige og trengende. De utpresser den fremmede uten rettferdig dom. Derfor lette Jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt åsyn til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Men Jeg fant ingen. Derfor utøser Jeg Min vrede over dem. Jeg fortærer dem ved Min harmes ild. Jeg fører deres ferd over deres eget hode, sier Herren Gud.”

 

ISRAEL-FAKTOREN I DOM

 

JESAJA 34,1-4

Kom nær, dere folkeslag (eng: nasjoner), for å høre. Lytt, dere folk! La jorden høre og alt som fyller den, verden og alt som lever opp der. For Herrens vrede er over alle folkeslagene og Hans harme over skaren (eng: hærene) av dem alle. Han lyser dem i bann (eng: Han har totalt ødelagt dem), Han overgir dem til slakt. Også de drepte skal kastes ut. Fra de døde skal stanken stige opp, og fjellene skal oppløses av deres blod. Hele himmelens hær skal tæres bort, og himmelen skal rulles sammen som en bokrull. Hele deres hær skal falle ned som løvet faller av vintreet og som fikentreet blir stående bart (eng: frukt faller fra et fiken tre)!

 

Jes34,8 For det er hevnens dag fra Herren, et gjengjeldelsens år for Sions sak.

 

SALME 104,4

Han gjør Sine engler til ånder (eng: budbærere), Sine tjenere til en ildslue.

3Orkanen Hermine er Hans Budbærer med et Budskap til Florida. (Er det budbærere som YHVH sender til din by eller nasjon også?)

 

Slik kampen raser over Jerusalem, Landet og Folket Israel og slik boikotter mot Israelske produkter fortsetter pluss anti-Israelsk propaganda på universitetsområdene i Florida (hva med din by og nasjon?), ser vi faren for dom ved storm over Staten Florida. Orkanen Hermine, den første orkanen på 11 år siden Charlie, fremstår som en advarsel om hva som kan skje hvis ikke Florida står lojalt med Israel og hennes mange Jødiske innbyggere. Florida har nylig lidt under et terror-angrep som etterlot mange døde og mange sårede her i Byen Orlando og har erfart den fryktelige tragedien av en alligator som spiste et barn. Vi ser alle disse som tegn, som en advarsel om en nært forestående dom som kommer til Florida og spesielt til den åndelig svekkede byen Orlando.  Åndelig svekket på grunn av FANTASI, MAMMON, UMORAL og DEN SOVENDE KIRKEN som fortsatt er GJENNOMSYRET AV ERSTATNINGS TEOLOGI som har skilt Kirken fra Israel og det opprinnelige Evangeliet «made in Sion» med Jødiske Røtter. (Sammenlign dette med din by eller nasjon).

 

Nahum 3,13 PORTENE I BYEN ORLANDO ER ÅPNE FOR FIENDEN (er portene i din by åpne også?)

 

Sannelig, ditt folk midt iblant deg, de er kvinner. (Er homoseksualitet utbredt i din by eller land også?) Portene til ditt land står vidåpne for dine fiender. Ild fortærer dine bommer.

 

DET SOM ER NEVNT OVENFOR trenger mer klargjøring og forklaring.

 

FRA 1990 OG DEN BERYKTEDE OSLO AVTALEN, HAR AMERIKA FORSAKET SIN PAKT MED ISRAEL. DERFOR HAR DET VÆRT DOMMER OG FRYKTELIGE STORMER SOM HAR BANKET PÅ DØRENE TIL USA. FLORIDA OG HELE ØST-KYSTEN HAR VÆRT VELDIG SÅRBAR. DETTE, KOBLET TIL EN VOKSENDE UMORAL BÅDE I KIRKEN OG UTENFOR DEN, ER EN BILLETT TIL KATASTROFE: (Har din nasjon også valgt side med den onde agendaen i FN og New World Order (den Nye Verdens Orden) for å dele Israel og Jerusalem? Er kirken i din nasjon svak på grunn av synd?)

 

SALME 83, 2-6, 14-18

Gud, hold Deg ikke så stille! Vær ikke taus, og vær ikke så rolig, Gud! For se, Dine fiender raser. Og de som hater Deg, har løftet hodet. De har lagt listige råd mot Ditt folk, og sammensverget seg mot dem Du bevarer. De har sagt: «Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn.» For de har sammensverget seg med ett sinn. Disse danner et forbund mot Deg:

Min Gud, gjør dem lik støvet som virvler omkring, lik agner i vinden. Som ilden brenner skogen, og som ildsluen setter fjellene i flammer, slik skal Du forfølge dem med Ditt uvær, og sette skrekk i dem med Din storm. Gjør deres ansikt fulle av skam, så de kan søke Ditt navn, YHVH. La dem bli til skamme og lammet av skrekk til evig tid. Ja, la dem bli vanæret og gå fortapt, så de kan kjenne at Du, som alene bærer navnet YHVH, er Den Høyeste over hele jorden.

 

BØNN AV OMVENDELSE FORDI VI HAR FORSAKET ISRAEL OG FOR ENHVER FIENDSKAP MOT ISRAEL OG DET JØDISKE FOLKET OG SPESIELT BLANT KRISTNE SOM HUSER ERSTATNINGS-TEOLOGI.

4NOAHs TEGN

NOAHs TEGN ER ET HELLIG TEGN, REGNBUEN. DET ER ET TEGN SOM SKAL MINNE OSS OM ELOHIMS DOM OVER EN HEL GENERASJON PÅ GRUNN AV SYND OG UTSVELSER, INKLUDERT HOMOSEKSUALITET, OG ALL UMORAL OG URETTFERDIGHET. REGNBUEN SKAL MINNE OSS OM ELOHIMS BARMHJERTIGHET HVIS VI OMVENDER OSS. VENDER TILBAKE (TESHUVA) TIL HAM MED HENSIKTEN AV GJENOPPRETTELSE.

MATTEUS 24,37-40

 Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake.

 

2.TIMOTEUS 3,1-7

Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra! For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ført på avveier av mange forskjellige lyster. De lærer bestandig og er likevel aldri i stand til å komme til sannhets erkjennelse.

 

ROMERNE 1,18-32

For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten ned i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært klart synlige; det gjelder Hans evige kraft og Hans guddommelighet; disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. Slik er de uten unnskyldning. For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen. På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er ubarmhjertige. Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det.

 

1.PETER 3,10-22

For: Den som vil elske livet og se gode dager, skal holde sin tunge borte fra ondt, og sine lepper fra å tale svik. Han skal vende seg bort fra ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og Hans ører er åpne for deres bønner. Men Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt. Og hvem er det som kan skade dere hvis dere er etterfølgere av det gode? Men selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket. Men hellige Gud som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som er i dere, men gjør det med saktmodighet og frykt. Og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som håner deres gode ferd i Messias, kan bli til skamme, når de baktaler dere som slike som gjør ondt. For hvis det er Guds vilje, er det bedre å lide fordi en gjør godt enn fordi en gjør ondt. For også messias led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud, Han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i Ånden. I Den gikk Han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring, de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved YESHUA MESSIAS` oppstandelse, Han som fór opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd. Og engler og myndigheter og makter er Ham underlagt.

 

JOHANNES 3,16-21

For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.»

 

VI BER OM DIN BARMHJERTIGHET ABBA

5Yeshua forkynte til dem som døde i Noahs flom. De var fulle av ondskap, umoral og homoseksualitet, utgytelse av uskyldig blod og mengder av synder. Men Han gav dem muligheten til OMVENDELSE. På samme måte bønnfaller vi deg Adonai, at du ville gi muligheten til OMVENDELSE-TESHUVA til disse her i Orlando (DIN BY HER) som har valgt ondskap, umoral, homoseksualitet, fremmede guder og religioner som står imot Bibelen og Israels Gud og Yeshua den Jødiske Messias.

 

ALTER KALL-BØNN FOR OMVENDELSE

VI BER DEG OGSÅ AT DU VIL GI OMVENDELSE TIL DISSE I BYEN SOM HEVDER AT DE TROR PÅ DEG OG LIKEVEL ER LUNKNE, HAR MANGE GUDER I TILLEGG TIL DEG OG ELSKER RELIGION OG HYKLERI MER ENN SANNHET. DISSE KRISTNE SOM HAR FORLATT DERES FØRSTE KJÆRLIIGHET. LA DIN GODHET BRINGE OMVENDELSE I DAG I YESHUAS NAVN.

 

ALTER KALL, FRI BØNN OM OMVENDELSE

 

ETTER BØNNEN

 

BARNA VIL NÅ VELSIGNE ALLE DISSE SOM HAR OMVENDT SEG

 

DISNEY HAR SOLGT FANTASIER TIL BARNA MEN DET ER EN NY GENERASJON BARN SOM ØNSKER SANNHET OG IKKE LØGNER, GUDS ORD MER ENN ALL UNDERHOLDNING OG MIRAKEL-KRAFTEN FRA HANS HELLIGE ÅND.

 

Sal8,3 Av munnen på spedbarn og diebarn har Du reist et forsvarsverk, for Dine fienders skyld, så Du kan ødelegge fienden og hevneren.

 

Messiansk musikk

 

DEN ARONITTISKE VELSIGNELSEN FRA 4.MOSEBOK 6

YHVH VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG

YHVH LA SITT ANSIKT LYSE OVER DEG

OG VÆRE DEG NÅDIG

YHVH LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG

OG GI DEG SHALOM I YESHUA

 

 

2Dine Israelske Mentorer og Venner

Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1