Discerning the Times

Å skjelne tidene


Discerning the Times
Torah lesing VAYIKRA – Vayikra (3.Mosebok) 1:1-5:26

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider (eng: evigheten) har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. Forkynneren 3:11

Sabbat shalom, kjære elskede!

Når vi nå går inn i måneden Adar og Purim-festen, vil vi lære å forholde oss til ordet tid. Mordekai, dronning Esters fetter og adoptivfar, utfordret henne til å gripe inn for å forhindre det folkemordet mot jødene som den onde amalekitten, kongen av Persias onde rådgiver Haman hadde laget planene for. Da dronning Ester var redd for å gripe inn for å redde sitt folk av frykt for sitt eget liv, konfronterte Mordekai henne med ordet tid,

“For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» Ester 4:14

Det hebraiske ordet som brukes her er ET som betyr tid når det gjelder livets skiftende omstendigheter. Noen av disse omstendighetene er lykkelige anledninger, og andre er ugunstige situasjoner. Den tiden som Mordekai snakket om var en ond tid. På hebraisk er det mange ord for ordet tid.

La oss undersøke ordet ET i andre vers.

Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen: en tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp, en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned, en tid for å bygge, en tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse, en tid for å lete, en tid for å miste, en tid for å bevare, en tid for å kaste, en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen, en tid for å tie, en tid for å tale, en tid for å elske, en tid for å hate, en tid for krig og en tid for fred. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider (eng: evigheten) har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. Forkynneren 3:1-4, 6-8, 11

Ordene for tid som brukes her er Zman og Et.

Zman betyr å bli innkalt til å møte for en domstol, og det innebærer å avlegge regnskap for eller gjøre rede for noe. Det innebærer også en straff hvis du ikke møter opp. Det er en invitasjon som bærer vekten av en kommando eller en ordre som skal bli gjennomført på et bestemt tidspunkt.

Et refererer til tider og årstider i livet som kan være lykkelige eller ugunstige. Nødvendigheten av å forholde seg til dem på riktig måte og med den rettferdige responsen.

Kong David sa:

“Men jeg setter min lit til deg, Adonai, jeg sier: «Du er min Gud.» Mine tider er i din hånd, fri meg fra fiender som jager meg! Salmenes bok 31:15-16

I dette tilfellet er tiden Et eller flertall Itotai. Med andre ord, alle tider knyttet til livets omstendigheter, enten de er lykkelige eller ugunstige, er i dine hender, derfor vender jeg meg til Deg Adonai i tillit og bønn.

Discerning the Times

Daniel snakker om suvereniteten til YHVH over tider, årstider og regjerings-endringer.

Han tok til orde og sa: Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig.” Daniel 2:20-22

Ordene her er Et og Zman. De forholder seg til hendelser og omstendigheter i livet som påvirker oss og verden ved å endre regjeringer. Zman betyr at vi alle er innkalt til disse tidene, og vi kan ikke benekte hendelsene eller endringene.

Zman innebærer også muligheter. Det som er en ugunstig omstendighet bringer muligheter. Det som ser ut som snublesteiner kan bli springbrett, avhengig av vår respons; om vi har tro, tillit, søker, omvendelse og lydighet eller vantro, bitterhet og til slutt opprør.

I Romerne 8:28 står det at alle ting (inkludert ugunstige tider og omstendigheter) utgjør en mulighet som kan bli vendt til vårt beste hvis vi elsker Yah først. Hvis vi bøyer oss for Ham, hvis vi søker Ham og adlyder og går frem i tro.

“Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.” Romerne 8:28

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden (gresk: kairos) godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ruach (Ånden) og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Yeshua Messias` navn.» Efeserne 5:15-20

Kairos: Passende tid, sesong, mulighet, anledning, tid. Av usikkert slektskap; en anledning, det vil si angitt eller riktig tid.

Alle tider presenterer muligheter. I noen tilfeller muligheter for et mirakel og i andre tilfeller muligheter for vekst.

Hvordan reagerer vi når omstendigheter skjer som ikke er under vår kontroll?

Min 35 år gamle sønns død var ikke under min kontroll. Jeg mobiliserte himmel og jord for å redde ham fra fare og fra en tidlig død. Men jeg kunne ikke endre det. Ofte når livssituasjoner skjer, går vi inn i gropen av “kunne jeg ha gjort det bedre for å ha forhindret denne eller en annen hendelse?” og vi faller inn i selvmedlidenhet.

Vi må skjelne hvilke ugunstige tider vi kan forandre og hvilke vi ikke kan forandre. Men jeg kan kontrollere min respons til denne smertefulle ugunstige tiden. Vi kan alltid velge tro og tillit til Yahs urokkelige kjærlighet og trofasthet selv når utfallet av våre bønner ikke er det vi forventet. Å vende seg til Ham, og være fullstendig avhengig av at Han skal bære oss gjennom motgang, er vårt eneste fornuftige og sunne alternativ. Vi må flykte fra fallgruven av selvmedlidenhet og at vi stoler på oss selv.

Jeg brukte mitt Et, Zman og Kairos øyeblikk av motgang og guddommelig mulighet til å være et vitne om tro på Yeshua foran mange israelere. Min sårbarhet ga meg anledning til å betjene dem.

Discerning the Times

Dronning Esters fetter Mordekai visste at tidene (et, zman) var onde, så han brukte sin Kairos tid gitt ham før dekretet om folkemord skulle bli iverksatt, til å sørge, til Teshuva, å bønnfalle i omvendelse og mobilisere en som hadde innflytelse, hans egen kusine Hadassah, dronning Ester.

Han gikk ikke inn i fornektelse eller begravde hodet i sanden, han vendte seg til sine fedres Gud med en gang for å rope om Hans hjelp.

Han visste at “livet kunne ikke fortsette som vanlig”, med andre ord, “showet kunne ikke fortsette som vanlig”. Det jødiske folket behøvde himmelens inngripen.

Mordekai fikk vite alt som hadde skjedd, og han flerret klærne sine og kledde seg i sekk og aske. Så gikk han ut i byen og ropte og klaget høyt og bittert. Ester 4:1

Når vi tar hensyn til hendelsene i vår tid, må vi bringe inn en ting til i denne blandingen:

YHVHs guddommelig fastsatte tider og årstider fra skapelsen av. Dette gir en ramme for livet med Ham. Når vi ignorerer denne rammen, kommer forvirring og kaos inn ettersom vi blir ofre for de skiftende årstidene og tidene og ikke har noe anker. Vi kan ikke se bort fra disse, for YHVH opererer innenfor Hans guddommelig utpekte tidspunkter, disse kalles Otot, som betyr tegn eller merker, men det betyr også bokstaver. Det er skrevet, det er skrevet, det er skrevet,

Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år. 1 Mosebok 1:14

Otot, Moadim

Adonai sa til Moses: “Tal til israelittene (Bnei-Yisrael) og si til dem: Dette er Adonais høytider, mine fastsatte tider da dere skal kalle inn til hellige samlinger. I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Adonai alle steder hvor dere bor.” 3.Mosebok 23:1-3

Moadim: Guddommelig fastsatte datoer når YHVH dukker opp for å møte Sitt folk.

Når vi ignorerer Hans merker, Hans årstider, Hans timinger; da er vi dårlig rustet til å håndtere de skiftende årstidene, tidspunktene og omstendighetene på jorden.

La meg gi deg en sann livshistorie fra den nylige krigen i Ukraina. Chayim, som hadde forberedt min sønns kropp for begravelsen noen uker før krigen brøt ut. Han er en ung ortodoks jøde og far til 4 små barn. De bodde alle i den jødiske landsbyen Anatevka nær Kiev.

Den første sabbaten etter Russlands invasjon, da alle løp for livet i stor panikk, valgte han å hvile på Sabbaten og vente på Adonai i tillit. Han brakte sine barn nær til seg, og de sov alle sammen i stuen. Han ville ikke flykte i panikk før han først anerkjente Israels Gud som suveren over enhver skiftende sesong og tid. Han bøyde seg ned foran Yahs guddommelige tid av hvile i Ham, og tilba Ham i møte med frykt og motgang. På grunn av denne beslutningen, mens mange løp ukritisk til grensen for å flykte fra Ukraina, hvilte han og hans familie i bønn og tillit.

Discerning the Times

Etter Sabbaten var hans sinn klart å ta strategiske beslutninger som ville lede ham til å redde 14 voksne og 17 barn, alle jøder, i sikkerhet. Han tok dem alle ut av Kiev-krigssonen til Moldova, og derfra fikk de fleste av dem dokumenter gjennom Jewish agency for å immigrere trygt til Israel; andre dro til Tyskland. Chayim har kommet trygt til Israel med sin kone og fire barn, og det samme har de andre han reddet. Å sette Yah først ved å stole på Ham og adlyde Hans sabbats-befaling om HVILE og å søke Ham, gjorde det mulig for Chayim å vite strategisk hva han skulle gjøre for å redde sitt liv, sin familie og andres liv.

Dronning Ester gjorde noe lignende; Hun løp ikke for å snakke med kongen eller risikerte livet hensynsløst. Hun mobiliserte hele sitt folk til å faste for henne i 3 dager, og dronningen og hennes jomfruer fastet også. Hun vendte seg til sine fedres Gud før hun handlet.

I hver skiftende tid og omstendighet i livet må vi med vilje ta et valg om å vende oss til Yah-Gud først. Å bøye oss for Ham, Hans Ånd, Hans Ord og bud og Hans guddommelig fastsatte datoer.

Dette inkluderer sabbat, høytider (Moadim eller guddommelig fastsatte tider), eller Shmita (Sabbats) år som i 3.Mosebok 25, når landet trenger å hvile i det sjuende året, fordi det er et år som tilhører YHVH.

Men i det sjuende året skal det være sabbat, et hvileår for landet, en sabbat for Adonai. Da skal du verken så åkeren din eller beskjære vinstokkene. Du skal ikke høste det som har vokst av seg selv etter forrige høst, og du skal ikke plukke druer på en ustelt vinstokk. Det skal være sabbatsår for landet. Leviticus 25:4-5

I løpet av Shmita året skjer det en guddommelig tilbakestilling av landet, og så mange ting skjer som er utenfor vår kontroll. Den eneste måten å gå gjennom det på er hvis vi søker Ham først. Vi er inne i et Shmita-år I ÅR frem til oktober, basunhøytiden, og mye skjer allerede. Jeg kaller Shmita-året for året en må gi slipp.

Discerning the Times

Jeg fikk nyheten om at min 35 år gamle sønn hadde dødd i Kiev under sin ferie der rett etter sabbaten. Selv om jeg var svært bekymret for hvor han var og hans helsetilstand; etter å ha mobilisert alle mulige menneskelige og guddommelige ressurser, og jeg var ute av stand til å gjøre mer for å finne ham eller for å redde ham, gav jeg ham til Faderen og hvilte på sabbaten (ganske utmattet). Hadde jeg ikke hvilt, ville jeg ikke vært i stand til å ta de tragiske nyhetene, men jeg hadde bøyd meg for Universets Konge, og Han holdt meg oppe og fortsetter å holde meg oppe frem til i dag. Jeg forsto at dette var en Shmita-år hendelse som skjedde utenfor min kontroll.

Hadde jeg ikke forstått Yahs tider og Moadim, ville jeg ikke vært i stand til å akseptere hans død. Men fordi jeg kunne bøye meg for Ham og Hans tidsplaner, ble jeg et vitne om håp og trøst i Yeshua til mange ufrelste israelere som kom i begravelsen og den påfølgende uken i Shiva (sittende og sørgende i syv dager). Mange av min sønns unge israelske venner ble eksponert for evangeliet og Yeshuas kraft. Jeg sørget foran dem, men i Ham, i Hans Hellige Ånds nåde og trøst.

Enten du er i stand til som Ester å forhindre en tragedie eller om du ikke er i stand til det selv om du prøvde, som meg, la oss sette Ham først og bøye oss for den Ene som gjør alle ting vakre i Sin tid. Vi profeterer delvis, og vi ser stykkevis akkurat nå, men vi kan stole på Ham.

Selv om tidene er onde og urolige; når vi stoler på og søker Ham først, og følger etter Ham i tro og lydighet, kommer vi til å se Hans løfter oppfylt.

Onde tider skulle føre oss nærmere Yah, da kan alle ting i vårt liv bli vakre når vi går gjennom motgang hånd i hånd med Ham og i pakts-enhet med hverandre.

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider (eng: evigheten) har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. Forkynneren 3:11

La oss gjøre vårt beste og la vår YHVH Gud gjøre resten.

Vi bøyer oss ned foran Deg, Universets Konge

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: UNIFY – Your Sons Shall Come from Afar

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →