The Year of Must Let Go

Året av å slippe taket


The Year of Must Let Go
Torah lesning Vayelech – Devarim (5. Mosebok) 31: 1-31: 30

Shmita Året 2021/5782.
Spesialutgave – Dager av ærefrykt

“Men i det syvende året skal det være en shabbat hvile for landet – en Shabbat til Adonai. Du skal ikke så din åker eller beskjære din vingård.” 3. Mosebok 25: 4

Shabbat Shalom, dere høyt elskede!

Når vi nå går inn i denne sesongen av høst-fester, basunhøytiden- forsoningsdagen- løvhyttefesten i dette Shmita-året eller Sabbats-året, behøver vi å komme inn i den rette holdningen i sinnet. Vi må regne med at dette blir et annerledes år. Ting kommer til å skje i år, mer enn i andre år, som vil skje utenfor vår kontroll.

“Du skal ikke høste det som vokser av seg selv under høsten, eller samle druene til det ustelte vintreet. Det skal være et år med Sabbat hvile for landet.” 3. Mosebok 25: 5

Shmita betyr å “la gå”, “la saken hvile”, ”gi slipp”, “la det falle og ikke plukke det opp”. Det er sabbats-året for landet, og det skjer hvert syvende år. Jorden skal ligge i fred, urørt, upløyd, usådd, uhøstet, utover det du trenger til eget forbruk. Den ekstra frukten og produksjonen som bøndene normalt ville høste og bringe til markedet, skal bli “sluppet”, “få falle” ned på bakken slik at markens dyr og landet skal bli fylt opp på nytt igjen. Dette skulle tvinge ikke bare jorda til å hvile, men også bøndene. Bare den maten som trengtes til personlig forbruk, alt som vokste av seg selv, skulle bli samlet, og overskuddet skulle bli igjen på vinrankene.

“Det som landet selv bringer fram i sabbatsåret, skal være til føde for dere, for deg og slaven og slavekvinnen din, for de fremmede som arbeider eller bor hos deg, for buskapen din og for de ville dyrene i landet. All denne grøden skal dere ha å spise. “ 3. Mosebok 25: 6-7

Det er vanskelig for en bonde å gi slipp på og se sitt land ligge ubearbeidet, upløyd, usådd og uhøstet. Men hvis han skal se velsignelse og fremtidige gode avlinger, så må han holde Shmita-året. På grunn av brudd på dette budet ble Israel sendt i eksil til Babylon i 70 år, slik at landet skulle få alle sabbatene sine, alle Shmita-årene, som hadde blitt holdt tilbake fra det.

The Year of Must Let Go

“Da skal landet ta igjen sabbatsårene sine, hele den tiden det ligger øde, mens dere er i fiendeland. Ja, da skal landet hvile og ta igjen sabbatsårene. 3. Mosebok 26:34

I tillegg til å gi slipp på dyrkingen, var Shmita-året det året man skulle gi slipp på alle de hebraiske slavene som hadde tjent dem i de siste seks årene. Det var på dette tidspunktet at en hebraisk slave kunne bli frigitt eller selv velge å bli hos sin mester for alltid, ved å la mesteren stikke en nål gjennom øret hans. Frigivelse av slaver falt imidlertid ikke alltid på Shmita-året, siden en slave måtte ha tjent i de seks foregående årene for å kvalifisere for frigivelse.

“Hvis du kjøper en hebraisk slave, skal han tjene deg i seks år, og i det syvende året skal han gå fri, uten betaling.” 2. Mosebok 21: 2

“Men hvis tjeneren klart sier, “Jeg elsker min herre, min kone og mine barn, og jeg vil ikke bli frigitt,” da skal hans mester bringe ham til Gud, deretter ta ham med til en dør eller til en dørkarm. Hans mester skal så stikke en nål gjennom øret hans, og han skal tjene ham for alltid.” 2. Mosebok 21: 5-6

Gjeld ble også tilgitt og frigitt under Shmita-året. Hele økonomien skulle bli nullstilt! Ingen skulle skylde noen noe! Dette er grunnen til at skattemyndighetene i Israel og andre land i dag krever å beholde papirer i 7 år. Det er basert på Shmita. Det gjelder også tienden, siden Toraen instruerer at å holde igjen tienden til YHVH og Hans levittiske prestedømme pålegges 20% ekstra straffegebyr. Men alt dette blir frigitt under Shmita, og folk kunne gi tienden med blanke ark.

“På slutten av hvert syvende år skal dere slette all gjeld. Slik skal dere slette gjelden: Hver utlåner skal ettergi det han har lånt ut til sin neste. Han skal ikke tvinge sin nabo eller hans bror til å tilbakebetale, for Adonais sletting av gjeld er blitt proklamert. En utlending kan du tvinge, men hånden din skal ettergi alt det din bror skylder deg.” 5. Mosebok 15: 1-3

Denne ettergivelsen av gjeld skulle faktisk forhindre fattigdom!

“Men det skal ikke være noen fattige blant dere, for Adonai skal sannelig velsigne dere i det landet Adonai deres Gud gir dere som en arv å eie.” 5. Mosebok 15: 4

Selv om vi ikke er bønder, og selv om du ikke er jøde, så påvirker Shmitas lover deg. Under Shmita-året er det helt vanlig at børsen “faller”. Man bør være klar over dette.

Den jorda som ikke blir tillatt å hvile, vil bli utarmet, uten vitale mineraler, og det som dyrkes vil få nedsatt kvalitet. Det som gjør Israels land til det landet som flyter av melk og honning, er at det holder Shmita-årets lover. Jorda blir fylt opp hvert syvende år, og avlingene fortsetter å øke i kvalitet. Alle som har spist frukt og grønnsaker i Israel, vil si seg enig i det faktum at det som dyrkes i Israel og smaken av det er av høyere kvalitet og kategori enn de fleste andre steder. Det er på grunn av Shmita at dette er gjort mulig. Når landet får sin hvile hvert syvende år, blir konsekvensen at avlingene blir bedre og bedre, for landet blir rikere og rikere.

The Year of Must Let Go

Shmita-året kan være et år med uoversiktlige omstendigheter som vil kreve en dypere tillit til YHVH. Når det gjelder Rabbi og meg, så gjør Han endringer med oss hvert syvende år. Alle våre flyttinger til nye boliger, steder og endringer i tjenesten vår har skjedd under Shmita-året. Vi har måttet gi slipp på våre planer, våre forutbestemte ideer og agendaer. Ofte har vi måttet gi slipp på våre eiendeler, eller eiendeler som vi ikke kan ta med, slik at vi kan bevege oss med Ham.

Noen ganger er flyttingen en åndelig bevegelse som det Yah (Gud) krever av sin Brud under dette Shmita-året. Han viser meg at Han kaller sin Brud til å gi slipp på alle de “gode” religiøse tradisjonene som er fienden av det fullkomne. Jul og påske har vært gode tradisjoner i den forstand at de ga en festlighets-ramme til vestlig kristendom, helt fra Konstantins tid.

Det var under kirkerådet i Nikea i år 325 at han sammen med de hedenske biskopene i Øst-Roma kalte folket til å “ha ingenting til felles med jødene.” Siden troen på Messias er en jødisk ting og Yeshua, Frelseren er jødisk, etterlot dette den nye fremvoksende vestlige kristendommen ribbet for mening, identitet, tradisjoner og Torah. Dette ga muligheten for keiser Konstantin og hans biskoper til å kontrollere massene, til å få et fast grep om kirken ved å introdusere og legalisere romersk innhold, hedenske tradisjoner og romerske fester for å stille den sulten som folket hadde etter mening og rammer.

Men når du samarbeider med satan, ender du opp utarmet. Han lover alltid gull og glitter, men selv om det skinner, så er det falskt og tomt. Sabbaten og de hebraiske bibelske festene ble forbudt. Søndag, påske og jul ble innført som et narkotikum til massene, som trengte en tilhørighet for sin tro. Bortsett fra at denne sammenhengen ble lånt fra de hedenske, romerske tradisjonene og datoene for soltilbedelse (solhverv).

Etter hvert som tiden gikk, ble de kristne vant til å bli identifisert og definert ut fra disse hedenske tradisjonene. De fleste fiendtlighetene og pogromene mot jødene skjedde i julen, under nyttårsfeiringen og påskefeiringene. Mange av disse “feiringene” ble en orgie av hat mot jødene, som ble gjort kollektivt skyldige i Jesu Kristi død.

Etter at vestlig kristendom ble skilt fra sine jødiske røtter og grunnvoller, ble den definert av de romerske festene av soltilbedelse, Baal og Ishtar. Påsken (Easter) fikk sitt navn ved at den feiret de rituelle seksuelle orgier som fant sted i Ishtars templer. Yeshua ble korsfestet i Påsken (Pesach) og sto opp fra de døde tre dager senere under førstegrødens høytid, men feiringer i henhold til sannheten, tradisjoner og tider ut fra de hebraiske skrifter ble forbudt av den kristne kirke født i Roma, og ble kalt “judaisering.” Det var tider i historien der dette kunne straffes med døden.

Siden fødselsdager skulle feires, ifølge romerske tradisjoner og overtro, lånte de den hedenske festen for Saturnalia som timing og tradisjoner for julen. Den mørkeste vinter-heksekraft solverv-dagen, ble valgt som Kristi bursdag. Dette var tiden da solguden Tammuz ble født av hans mor Semiramis (et derivat av fruktbarhetsgudinnen Ishtar).

The Year of Must Let Go

Således ble jul og påske og søndags-tilbedelse kjennetegnet på å «være en kristen» versus «å være en jøde, full av det kristne kirkefedre kalte “jødisk oppkast og overtro” som Sabbat, Pesach, Shavuot og Sukkot, de guddommelig fastsatte tidene som Israels Gud hadde innført for alltid.

Det som separerte og laget et uutslettelig skilsmisse-merke mellom jødene og de kristne, var de festene som ble feiret. Den romerske Jesus Kristus ble feiret i romersk hedensk stil, mens den jødiske Yeshua, hvis navn var forbudt å uttale, ble feiret i henhold til Hans Fars instruksjoner i Toraen.

Det er en grunn til at de Hellige Skrifter ikke uttrykkelig nevner datoen for Messias` fødselsdato. Det er fordi Bibelen forteller oss at dødsdagen må huskes, ikke fødselsdagen.

“Bedre er et godt omdømme enn dyrebar olje, og bedre er dødsdagen enn fødselsdagen.” Forkynneren 7: 1

Selv om de vise mennene fra østerled kom for å feire Yeshua etter Hans fødsel, og de brakte Ham dyre gaver, så vet vi ikke når de kom eller når Yeshua ble født.

“Da de så stjernen, frydet de seg meget med stor glede. Og da de kom inn i huset, så de barnet med Hans mor Miriam; og de falt ned og tilbad Ham. Deretter tok de fram de sine skatter, og la foran Ham gaver av gull, røkelse og myrra.” Matteus 2: 10-11 TLV

Ingen i Bibelen feiret noensinne bursdager. Dette er en romersk tradisjon. Jeg sier ikke at det er noe galt med å feire livet til våre kjære på tidspunktet for fødselen. Toraen forbyr ikke det. Det ville imidlertid være rart å feire din fødselsdag mange måneder etter din faktiske dato, og det ville være ugudelig å feire den med hedenske tradisjoner som Ordet uttrykkelig forbyr. Yeshua formante oss ​​å ikke bryte Guds bud for våre tradisjoners skyld (Matteus 15: 3).

Jeg kan forsikre deg om at den jødiske Messias ikke ble født på vinterens heksekrafts solvervdag Saturnalia, som ble omdøpt til julen. Noen lærde, inkludert meg selv, tror Han ble født på den første dagen i Sukkot- Løvhyttefesten, og ble omskåret på den 8. dagen under Simchat Tora festen (glede seg over Toraen, danse med Toraen) fordi Han er Ordet, Toraen som ble kjød. Så la oss for all del feire Ham på denne tiden.

“Tal til Bnei-Yisrael og si, på den femtende dagen i denne syvende måneden skal det være Sukkot fest, i syv dager for Adonai. På den første dagen skal det være en hellig samling – dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. I syv dager skal dere komme fram med matoffer til Adonai. Den åttende dagen skal være en hellig samling for dere, og dere skal bringe et matoffer til Adonai. Det er en høytidelig samling – dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk.” 3. Mosebok 23: 34-36

Interessant nok er Sukkot den bibelske festen som krever mest gaver av alle festene. En stor mengde offer ble ofret på alteret i templet i Jerusalem, mer enn i alle de andre festene til sammen!

“Tre ganger i året skal alt deres hannkjønn komme fram for Adonai deres Gud på det stedet Han utvelger – på Matzot (usyret brød) festen, Shavuot festen og Sukkot festen. Ingen skal vise seg tomhendt for Adonais ansikt.” 5. Mosebok 16:16

Hvis Yeshua ble født under Sukkot, ble Han unnfanget under Hanukkah, en historisk apokryfisk jødisk fest som vanligvis faller i desember. Den er basert på ekte hendelser og triumfen av Toraens lys over mørket av gresk hedensk tilbedelse. Det ville være passende for verdens Lys å bli unnfanget under Hanukkah, også kalt Lysfesten, da Menoraen (den 7-armede lysestaken) i det Hellige tempelet i Jerusalem ble tent på nytt.

Men Ordet er veldig eksplisitt om Yeshuas død. Den skjedde under Pesach (Påske) høytiden, og Hans oppstandelse skjedde under Førstegrødens høytid, under Pesach ukens feiringer og ikke i “påsken (easter)” som betyr Ishtar. Påskeegg og påskeharer er hedenske tradisjoner som fulgte med fruktbarhetsdyrkelsen av Ishtar, tatt opp i vestlig kristendom.

The Year of Must Let Go

Senere introduserte Martin Luther i det 16. århundre en ny tysk stil på julen som var skinnende og mer attraktiv. Han lånte tradisjonen fra tilbedelsen av solguden Tammuz ved å bruke et eviggrønt tre under vinterens død, og ved å gjøre det til midtpunktet for familiens tradisjon. Treet skulle være dekorert, og gaver skulle legges ned ved foten av treet. Alt dette var tradisjoner som var lånt fra romersk hedensk tilbedelse, og disse tok over den vestlige protestantiske kristendommen, og motsatte seg YHVHs eksplisitte instruksjoner mot det, da dette er noe som representerer en påminnelse om Asjera eller Ishtar-tilbedelse.

Elinor Roosevelt ville importere dette til Amerika i stor stil for å forbedre det den britiske dronningen Victoria gjorde. Hun elsket sine juletrær som var store og skinnende og julefestene som var overdådige. Under Franklin D Roosevelt ble julen svært kommersialisert i Amerika, med mange flere tradisjoner og festligheter. I de vanskelige tidene etter lavkonjunkturen skulle julen bli “massenes narkotika” som fikk folk til å føle seg bra en gang i året. Media sentrerte rundt jule-ånden for å lure folk til å kjøpe flere og flere gaver, slik at den ble svært kommersialisert, ettersom det eksplisitte budskapet var “Hvis du elsker meg, gir du meg store og dyre gaver”. Mange gode kristne foreldre kom i gjeld, fordi de ville vise kjærlighet ved å kjøpe dyre gaver.

De som ikke hadde råd til det, ville falle i depresjon og barna ville føle seg annenrangs. Og hvis du ikke hadde en familie å være sammen med i julen, ville du tilbringe den deprimert, nedstemt og avvist i en bar et sted. Mange blir fulle i julen og mange begår selvmord. Det er sesongen med den høyeste statistikken av selvmord og dødsfall relatert til kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Julens hedenske røtter bringer satan inn på scenen, og demoner som forårsaker depresjon, ulykker og selvmord. Massene blir således manipulert og sitter dypt i gjeld i enda et år. Og hvor er Yeshua, den jødiske Messias oppi alt dette? Han er ingen steder å bli funnet her, da dette ikke er Hans hellige høytid. Den er lånt fra vintersolverv, og den handler om treet.

“Hør ordet som Adonai taler til deg, Israels hus, så sier Adonai:” Ikke lær hedningefolkenes vei eller bli skremt av tegn på himmelen – selv om hedningefolkene blir skremt av dem. Avgudene til folkene er ubrukelige: det er bare et tre hugget fra skogen, formet til av hendene til en håndverker med en meisel. De dekorerer det med sølv og gull, og fester det med hammer og nagler, så det ikke skal falle ned. “ Jeremia 10: 1-4

Puritanerne forbød all julefeiring på 1800-tallet i Amerika. Man kunne bli straffet med fengsel, og de kalte det for AVGUDSDYRKELSE på grunn av dens hedenske opprinnelse og tradisjoner. Avgudsdyrkelse eller tilbedelse forankret i hedenske skikker forårsaker utallige mengder av forbannelser. Dette skjer selv når vi er uvitende og har gode hensikter. Elias utfordret Israel som hadde en blanding av YHVH med Baal tilbedelse, slik som menigheten har det i dag,

“Så nærmet Elias seg hele folket og sa:” Hvor lenge skal dere halte til begge sider? Hvis Adonai er Gud, så følg Ham; Men hvis Baal er det, så følg ham. ” Men folket svarte ham ikke, ikke engang et ord.” 1. Kongebok 18:21

Handel med Satan gjør oss alltid til tapere. Mange vet at julen er hedensk, men på grunn av nostalgiske tanker og familieminner feirer de julen og slipper den ikke! Å holde på noe som Gud ber oss om å gi slipp på er et farlig bytte.

Å gjenopprette de hebraiske bibelske festene vil bringe utrolig søte familieminner HVER UKE, når vi feirer sabbat med familie og venner rundt middagsbordet HVER sabbat. Vi vil gi våre familiemedlemmer gaven av vår tid og tilstedeværelse hver uke! Familier blir gjenopprettet når de holder og feirer sabbat sammen. Våre kjærlighets-batterier blir da ladet opp hver uke! Og alt dette i en hebraisk bibelsk sammenheng og ikke i en romersk hedensk sammenheng. Yeshua ville aldri ha feiret søndag, jul og påske, men Han definitivt holdt og feiret Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot og til og med innvielsesfesten Hanukkah (Johannes 10).

The Year of Must Let Go

Det som vil definere Messias` Brud i disse endens tider vil være tilhørighet og identitet. Hennes tilhørighet vil være den hebraiske bibelske stilen, og hennes identitet vil bli gjenopprettet til en jødisk Messias og ikke en romersk Kristus. Dette vil også utrydde antisemittisme fra Hans kropp og vil forene oss i hellig tilbedelse. Denne enheten vil bringe inn endetids-høsten fra nasjonene og Israel, og Yeshuas etterlengtede TILBAKEKOMST. Sabbat og Sukkot skal fortsette å bli feiret i Messias` tusenårs-regjering.

“Og det kommer til å skje, og det fra en nymåne til en annen, og fra en sabbat til en annen, da skal alt kjød komme for å bøye seg for Meg,” sier Adonai. “ Jesaja 66:23.

Deretter skal alle overlevende fra alle nasjonene som angrep Jerusalem dra opp fra år til år for å tilbe Kongen, Adonai-Tzva’ot, og for å feire Sukkot. Så, hvis noen av nasjonene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, skal Adonai-Tzva’ot, ikke gi dem regn. Sakarja 14: 16-17

I dette Shmita-året sier YHVH, Israels Gud til sitt folk: Gi slipp på den romerske Kristus med sine romerske fester og hedenske jul – og påsketradisjoner, og tilbe Meg som en jødisk Messias! Så vil ditt åndelige liv, din sjel og din kropp bli fylt opp på nytt og gjenopprettet, og du skal bli et rikt og fruktbart land, Min Brud ren og hellig og fylt med Min herlighet.

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Zions skyld vil jeg ikke være stille.” Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine førstegrøde- og høytidsoffer for Shmita året:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Kiddush Dedication of Rosh Hashanah & Yom Teruah, The Feast of Trumpets 5782

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlige i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament, gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har nettopp lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fanger i det amerikanske fengselssystemet, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønner og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: “Fengsels-arbeidet”

Doner online →

Les mer →

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner for De forente nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/