The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Den Messianske bevegelse og den kommende tredje dags vekkelse, del to


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Torah lesing TAZRIA – Vayikra (3.Mosebok) 12,1-13,59

Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Salme 51,12-13

Den tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og til kjærligheten og ÆREN for det jødiske folket, Israel av I DAG som er Nasjonenes mor! Yeshua kaller oss til å legge ned våre våpen, våre løgner og arroganse, å legge ned all strid og søke HAM. Bare HAN kan gjenopprette oss når vi OMVENDER oss fra all personlig synd og læremessig synd. Vi MÅ SØKE HAM. (Last ned det gratis heftet på norsk https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/)

Efraim kontroversen

Det er tid for å legge død en kontrovers som har forårsaket mye smerte i Faderens hjerte, og det vil jeg kalle «Efraim kontroversen». Den er basert på skriftstedet under.

Josef så at faren la den høyre hånden sin på hodet til Efraim, og han mislikte det. Han tok farens hånd for å flytte den fra Efraims hode til Manasses. «Ikke slik, far!» sa Josef til faren. «For dette er den førstefødte, legg den høyre hånden på hodet hans!» Men faren nektet. Han sa: «Jeg vet det, min sønn, jeg vet det! Også han skal bli til et folk, også han skal bli stor, men broren hans, som er yngre, skal bli større. Ætten hans skal bli til mange folkeslag (eng: fullheten av hedninge-nasjonene)». Så velsignet han dem den dagen og sa: «Ved deg skal Israel velsigne og si: Måtte Gud gjøre deg som Efraim og Manasse!» Han satte altså Efraim foran Manasse. 1.Mosebok 48,17-20

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Efraim, den yngre sønnen til Josef, sønn av Yaakov, skulle bli en gruppe av nasjoner som er kalt HEDNINGENES FULLHET, og jeg vil kalle dem SAUE-NASJONER. Dette skulle bli oppnådd ved en massiv landsforvisning (eksil) av Israels nord-rike, kalt Israels hus eller Efraim under det 8. århundre f.Kr. Mange mennesker kaller dem «De 10 tapte stammene». De ble sendt i eksil til de ulike delene av det Assyriske Imperiet, stammene og familiene ble delt og spredt og de forsvant inn i nasjonene inntil denne dag. Ved å blande seg med nasjonene ville de nå bli fullheten av Goyim eller fullheten av Hedningene. Ikke Israels fullhet!

Disse hedninge-Israelitt blandingene ville være fullheten av løftet gitt til Abraham, at han skulle bli far til mange nasjoner (Ved siden av nasjonen Israel)

Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet: JEG HAR GJORT DEG TIL FAR FOR MANGE FOLKESLAG (eng: nasjoner). I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er, skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag (eng: nasjoner), som det var sagt ham: SÅ TALLRIK SKAL ÆTTEN DIN BLI. Romerne 4,16-18

Denne fullheten av hedningene ville bli dømt etter hvordan de behandlet de minste av Yeshuas jødiske brødre.

og alle (Hedningene-Goyim) folkeslag (eng: nasjoner) skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Matteus 25,32-33

(Peker mot Hans jødiske disipler) Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken (eng: brødre), har dere gjort mot meg.’ Matteus 25,40

Sauenasjoner kunne ikke bli til ved å kreve Efraimitt eller «Israels hus» identitet, men ved å stå og velsigne det jødiske folket i deres tid av nød. Efraim eller Israels hus ble sendt i eksil og blandet med nasjonene inntil de ikke kunne bli gjenkjent som Israelitter lengre.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Deretter gjennom Yeshuas blod ville deres etterkommere, nå fullstendig hedningegjort og ikke av «rent Israelitt blod», bli gitt tillatelse til å vende tilbake, ikke til Landet men til YHVH deres fedres Elohim.

Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn». Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding (Messias Yeshua, den jødiske Messias). De skal dra opp fra landet. (tydeligvis ikke alle etterkomerne etter Efraim kan bo i Israels Land ettersom de er tallrike og veldige nasjoner!) Ja, stor er Jisreels dag. Hosea 1,10-11

Deres tilbakevending ville ikke være som Israelitter eller Efraimitter, men som hedninge- nasjoner. Israelittisk blod har alltid blitt blandet blant nasjonene på grunn av eksilet og også på grunn av omfattende slavehandel. Mange erobrende imperier som det greske og romerske handlet jødiske slaver i store kvanta og til og med så tidlig som fønikierne og filisterne solgte jødiske og israelske slaver. Faktisk, Josef, Efraim og Manasses far ble solgt som en slave til ismaelittene av brødrene sine.

Israels hus, nord-riket ville bli kuttet av for evig og kan aldri kreve «israelittiske rettigheter».

Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. YHVH sa til ham: «Kall henne Lo Ruhamá, ‘ikke barmhjertighet’! For jeg vil ikke lenger være barmhjertig mot Israels hus og ikke tilgi dem. Men Judas hus vil jeg være barmhjertig mot. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved bue, sverd og krig, ved hester og ryttere.»
Da hun hadde avvent Lo Ruhamá, ble hun med barn igjen og fikk en sønn. Herren sa: «Kall ham Lo Ammí, ‘ikke mitt folk’! For dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke her for dere (eng: og jeg er ikke deres Gud).»
Hosea 1,6-9

Men, løftet til Efraim er oppfylt i fullheten av hedningene som kommer inn i Kongeriket, og disse er

Sauenasjoner.

Da Den høyeste ga folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. 5.Mosebok 32,8

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Israels blod er blandet over hele jorden akkurat nå og er umulig å spore ettersom det er så blandet slik salt ikke kan gjenkjennes når det er blandet i en stuing. Men, med fremgangen av DNA og slektsforskning, vil mange mennesker komme frem som delvis jødisk eller delvis israelitter blandet med mange andre etnisiteter.

Hvis jeg oppdager gjennom slektsforskning at jeg er 5% eller 15% japansk, ville det gi meg rettighetene til et japansk pass? Selvfølgelig ikke!

På samme måte kan ikke hedninge-troende som har oppdaget de Hebraiske røttene for troen på nytt kreve Israelittisk identitet eller rettigheter til Israels Land (som jødene har)- Både jøder og hedninger mottar frelse ved nåde gjennom tro når de setter sin lit til den jødiske Messias Yeshua, de blir det Ene Nye Menneske.

For han er vår fred, han som gjorde de to (eng: de to gruppene) til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter [eng: Ved å avskaffe i Sitt kjød, fiendskapen som budenes Lov er omfattet av i (offer) forordninger, slik at i Ham selv (ved å bli det Ultimate Offer) kunne Han gjøre de to til ett nytt menneske, og slik etablere fred]. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Efeserne 2,14-16

Jøder vil for evig representere Israels Land og nasjonen Israel, mens hedninge- troende vil representere nasjonen de kommer fra.

For jeg vil ikke lenger være barmhjertig mot Israels hus og ikke tilgi dem. Men Judas hus vil jeg være barmhjertig mot. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved bue, sverd og krig, ved hester og ryttere.» Hosea 1,6-7

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Nord-riket er representert inne i den jødiske Nasjon av i dag

Da Israels hus, nord-riket som også mange ganger kalles Efraim- ble sendt i eksil til Assyria, så sluttet det å eksistere som Israels hus. De skulle aldri vende tilbake fra eksil. Da Yeshua kom på scenen omtrent 800 år senere var de som var i Landet det jødiske folket. Det jødiske folket er opprinnelig Juda hus eller sør-riket med Jerusalem og Tempeltilbedelsen i sitt sentrum. Sammen med Juda var alltid Benjamin stamme, ettersom Jerusalem er delvis innenfor grensene til Benjamin og delvis innenfor grensene til Juda. De fleste Levittiske prester og Arons etterkommere ville være i den Hellige Byen og tjene i Tempelet.

Da Israels hus ble erobret av Assyrerne flyttet mange fra de andre 10 stammene i nord ned til sør og gikk med i Judas hus. Ved dette mistet de sin stamme-identitet og ble jøder. Jødene som i dag bor i Landet bærer inne i seg avstamningen etter noen av stammene i nord, og de er en profetisk oppfyllelse av gjenopprettelsen av både Juda og Efraim ifølge mange profetiske skriftsteder. I min egen familie er noen av familienavnene fra Juda stamme, men ett av familienavnene er ISRAEL. Kanskje kom de fra Israels hus på min mormors side. De to stokkene betyr at Juda og Josef allerede er ETT i Israels Land i dag.

da skal du svare: Så sier Herren Gud: Se, jeg tar Josefs trestokk som er i Efraims hånd og hos Israels stammer, hans venner, og setter den sammen med Judas stokk. Så gjør jeg dem til én stokk, de blir til én i min hånd. Stokkene som du skriver på, skal du holde i hånden foran øynene deres. Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folkeslag og ikke mer være delt i to kongeriker. Esekiel 37,19-22

Dette er allerede oppfylt i dagens Israel, nasjonen er ikke delt inn i nord og sør-riket lengre.

Noen deler av de ti nordlige stammene har bevart deres Israelittiske identitet (ikke påvirket av To-Hus doktriner). De har visst fra uminnelig tid at de er av Israel, og de bærer stamme-tradisjoner som de i Bnei Menashe i India som har blitt tillatt å gjøre Alyah av de Israelske autoriteter. Det finnes kanskje andre grupper som etter undersøkelse vil bli regnet som en bevist Israelittisk gruppe, og de kan kanskje bli tillatt å vende tilbake. Slik blir bibelsk profeti konstant oppfylt.

Fortsettes…

Dine Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman «For Sions skyld vil jeg ikke være stille». Jesaja 62,1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE De første turister, del en

Bli med deltakerne på Forene Nasjoner for Israel tur når vi undersøker det unike i de Hellige Skriftene fra det Hebraiske perspektiv i 4.Mosebok kapittel 13. Innsiktsfulle personlige erfaringer delt ved Erkebiskop Dominiquae Bierman hjelper deg til å atskille bruken av uttrykket «spioner» som vanligvis brukes, fra det hva som faktisk er turister sendt av Moses inn i Løftes-landet. Motta åpenbaring når vi undersøker oppdraget til disse 12 lederne for sine stammer – de «første turister».

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Pesach på UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner) av Dr. Dominiquae Bierman

Yeshua adskiller nasjonene – hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Dominiquae i Chile og gav henne en verdens-forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/