Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Foreskrevet givertjeneste til prester og forkynnere – førstegrøde og tiender


Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes
Torah lesing NITZAVIM/VAYELECH – Devarim (5.Mosebok) 29:9-31:3+

For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21

Shabbat shalom du høyt elskede!

Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostoliske Hebraiske grunnvollene, må vi også gjenopprette den hellige givertjenesten. Erstatningsteologien har påvirket Yeshua’s kropp på mange områder, og helt spesielt på området som angår givertjenesten. De fleste mennesker vet ikke hvordan man gir, hvem man gir til og når man gir, dette er årsakene til at de aldri kommer ut av åndelig og/eller finansiell tørke!

Vi husker at det er 4 kategorier innen givertjenesten:

Pålagte gaver, frivillige gaver, offergaver og godtgjøringsgaver.

TIENDENE ER HELIGE FOR YHVH!

All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører YHVH. Den er hellig for YHVH. Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. All tienden av storfeet og småfeet, ja, en tiendedel av alt som vandrer under hyrdens stav, skal en tiendedel være hellig for Herren. 3. Mosebok 27:30-32

Ordet som brukes for hellig på Hebraisk, er `kadosh`. Det betyr satt til side, ikke for vanlig bruk! De er så hellige at om du bruker av dem, må du betale tilbake med 20% “rente” (en femtedel).

Det er TRE kategorier av tiende:

  • Første tienden – Tilhører Levittene i sin helhet!
  • Det tredje årets tiende – Fordeles mellom Levittene, enkene, de foreldreløse og de fremmede!
  • Høytids-tienden – Fordeles mellom deg selv, din familie og tjenere og de tjenestegjørende Levittene!

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Tienden til Levittene – den første tienden

For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har Jeg gitt til Levittene som en eiendom (eng: arv). Derfor har Jeg sagt til dem: Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv.» [De har hjem og byer og beitemark de kan bruke, men ikke til å eie som deres personlige arv] 4 Mosebok 18:24

Toraen omtaler tre typer av tiende, og Levittene skal ha en del av dem alle. Men, DEN FØRSTE TIENDEN, er deres!

Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i Åpenbaringsteltet. 4 Mosebok 18:21

Disse tiendene er så viktige, at Ordet kaller dem “hellig tiender”, og de skal deles mellom Levittene (Torah, Bibel-lærere, pastorer, biskoper) og sangerne (lovsangs- teamet!) og til og med andre som er i fulltids tjeneste. Når denne tienden ikke blir fordelt mellom disse Yahs tjenere, står de i fare for å måtte slutte i tjenesten på grunn av mangel på inntekt, og det med rette!

Jeg skjønte også at Levittenes andeler ikke var gitt dem. For hver av Levittene og sangerne som gjorde tjeneste, hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Nehemja 13:10

På Nehemja’s tid var det en stor vekkelse i Juda, og nøkkelen til denne var omvendelse fordi de hadde brutt Yahs (Gud’s) bud og gjenopprettelsen av et hellig og helliggjort presteskap!

Samme dag ble det utvalgt noen menn som ble satt over rommene i lagerhuset for offergavene, førstegrøden og tiendene. Fra markene rundt byene skulle de samle inn de delene som er nedtegnet i loven for prestene og Levittene. For Juda gledet seg over prestene og Levittene som gjorde tjeneste. Nehemja 12:44

Symbolet på denne vekkelsen, som på ALLE vekkelser, var en GIVERTJENESTE PREGET AV GLEDE, noe som medførte at prestene og Levittene kunne tjenestegjøre fritt, uten økonomiske bekymringer! I dag er de fleste som står i de femfoldige tjenestegavene og lovsangs- ledere altfor opptatt av å skaffe seg et “levebrød”, i stedet for å konsentrere seg om å søke Yah`s (Guds) nærvær og studere Hans Ord. Dette er en ynkelig tilstand og det påvirker hele Yeshua’s Kropp. Tiendene når helt enkelt ikke tjenestegavene, og de fleste av dem sliter økonomisk! Hvordan kan vi forvente at de skal tjenestegjøre med glede hvis de ikke har mat på bordet til barna sine, eller penger til å nye kjøpe klær, betale huslånet eller strømregningen? Og hvilket vitnesbyrd gir dette PB’ene (pastors-barna!) om Gud? Sannheten er jo, at hvis alle i Yeshua’s Kropp ga tiendene sine til tjenestegavene (pastorer m.m) sine, så ville de ikke mangle noe. Men prosentandelen av kristne/messianske som gir tiende er skammelig lav! De aller fleste unnskylder seg med: ” Jeg har rett og slett ikke råd til å gi tiende, min økonomi er på “bristepunktet”. «La meg gjøre en ting klart for deg: Du har ikke råd til å la være å gi tiende – spesielt når din økonomi er “på bristepunktet”! Hvis du ikke ærer Guds tjener, så kan ikke Elohim (Gud) ære deg!

Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: “Hvordan skal vi vende om?” Malaki 3:7

Dette er et av hovedområdene hvor det trengs OMVENDELSE i Yeshua’s Kropp! Menneskenes på Malaki’s tid led under økonomiske rystelser som lignet mye på de vi opplever i vår tid, og de spurte YHVH om hva de skulle gjøre. Han sa TESHUVA (Omvend dere og kom tilbake), og da spurte de: ” Hva er det vi trenger å omvende oss fra?” Svaret Hans var: ” Dere stjeler fra Meg fordi dere ikke bringer de foreskrevne tiendene og offergaven til prestene og Levittene!”

Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven! Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort! Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:8-10

Du må forstå at tiendene er foreskrevet såkorn, og dersom du spiser såkornet ditt, spesielt i tider av hungersnød og økonomiske omveltninger, er alt ditt håp om innhøsting borte. Uten såkorn – ingen innhøsting! Det er bare når man bringer hele tienden at forbannelsen brytes og Elohim kan holde Sitt ord om å true den fortærende gresshoppen og sørge for deg på kongelig vis.

Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre. Alle folkeslagene skal kalle dere velsignet, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre. Malaki 3:11-12

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Hele tienden, hva betyr det?

Hele tienden vil si 10% av all din inntekt FØR du betaler regninger, gjeld og skatt De fleste gir 10% av den summen de har igjen når regningene er betalt, og det er grunnen til at de ikke ser noen gjennombrudd.

Å gi GODTGJØRING for å stjele fra den Allmektige

Guds Ord pålegger oss å betale 20% (en femtedel) i påslag som godtgjøring til YHVH hvis vi tar av den foreskrevne tienden og førstegrøden som tilhører prestene og Levittene, Ordets tjenere (biskoper, pastorer, lærere) og lovsangs-ledere, til eget bruk.

Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. 3 Mosebok 27:31

Jeg undres på hvor mange mennesker det er som skylder tiender, førstegrøder og 20% erstatning på toppen av det? Det er en STOR GJELD og et viktig tema for omvendelse og gjenopprettelse!

Han skal gi erstatning for den synd han har gjort mot det hellige, og han skal legge til en femtedel og gi det til presten. Så skal presten gjøre soning i hans sted med væren som skyldoffer, og det skal bli tilgitt ham. 3 Mosebok 5:16

Hvem er presten eller Levitten som har undervist deg i Ordet?

Har du velsignet ham/henne med din førstegrøde og tiender? Om du har misligholdt dette, så gå av sted og be om tilgivelse og inngå en avtale om å betale avdrag for alt du skylder, og med 20% tillegg på toppen av det. Det er sann omvendelse og gjenopprettelse!

Jeg ser for meg at du nå “havner i kjøttet” og spør: “Hvordan kan jeg betale tilbake alt dette?” Vel, hvorfor er det slik at vi betaler tilbake vår verdslige gjeld, som lån, boliglån og kredittkort gjeld, og at vi gjør det ved å betale avdrag inntil gjelden er nedbetalt? Er det ikke viktigere at vi har et rett forhold til Elohim-Gud på det økonomiske området? Vi har blitt så religiøse at vi har tatt veldig lett på Hans instruksjoner og tatt lett på Hans tjenere! Er det rart at Yeshua’s Kropp er i den forfatningen den er i?

På dette punktet skriker formodentlig kjøttet ditt ut et typisk “kristent slagord”:

Jeg er ikke under loven, jeg er under nåden!

Betyr det at det er OK å bryte Yah`s (Guds) lover fordi vi er under nåden?

Hva skjer hvis du bryter loven i hjemlandet ditt? Vil du ikke bli straffet? Og hvis du sier til myndighetene: “Beklager, men jeg visste ikke at jeg brøt loven”, vil de da henlegge saken din, eller må du betale nedbetalinger på gjelden din til den er ferdig nedbetalt?

Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: DU SKAL IKKE BRGJÆRE. Har da det som er godt, blitt til død for meg? På ingen måte! Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Romer brevet 7:7,13

Så nå gjennom Toraen (loven) så vet du at det å holde tilbake din førstegrøde og tiendene slik at de ikke tilfaller Gud’s tjenere som arbeider på dine vegne, er fullstendig syndig, og det kreves en respons av omvendelse og gjenopprettelse av det misligholdte!

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Romerbrevet 6:1-2

De gode nyhetene er at gjennom Yeshua’s blod kan vi motta tilgivelse for synden om vi bekjenner og vender om fra den!

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Johannes brev 1:9

Vi må bekjenne synd for tilbakeholdt førstegrøde og tiender til de som har veiledet og undervist oss i Ordet og ikke bare til YHVH.

Med andre ord, du må gå til de som er hyrde for deg og som underviser deg og be om tilgivelse. Det kan godt hende at du må gå til flere enn en, noen er blitt undervist i en menighet, andre via Internett eller via bøker og artikler skrevet av lærere/predikanter. Du må granske din hukommelse og be den Hellige Ånd om hjelp til å huske de som har vært hyrder og veiledere for deg og som har hjulpet deg i din vandring med Yeshua!

YHVH skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal ikke dine lærere lenger være skjult, men med dine øyne skal du se dine lærere. Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: “Dette er veien, gå på den!” hver gang du vender deg til høyre eller venstre side. Jesaja 30:20-21

Be dem om tilgivelse og om at de må løse deg fra gjelden du har pådratt deg. De fleste av dem vil tilgi deg og ettergi deg godtgjøringen og fra å betale tilbake tiendene, mens andre vil kanskje ikke gjøre det. Uansett utfall, om du tar opp saken med dem for å bringe ditt forhold til dem på rett spor, og de velsigner deg, så vil du være fri fra den forbannelsen som er nevnt i Malaki 3:9 og du vil kunne starte et nytt kapitel i livet ditt! Et kapitel av ære og hellig givertjeneste, lydighet, favør, velsignelse og STORHET! Halleluja!

Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Matteus 5:19

Velkommen til åndelig og finansiell frihet!

Da sa Yeshua til de jødene som var kommet til tro på Ham: “Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” Johannes 8:31-32

Dine mentorer og venner i Israel,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille». Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: The Law of the First Fruits Rules the World

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/225787581960429/

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta-Scott, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ukens bok: Restoration of Holy Giving

Forløse den sanne 1,000 fold velsignelsen
https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

The Identity Theft

Apostel Dr. Dominiquae Biermans HELT NYE bok, Identitets tyveriet: Tilbakevendingen av det 1. århundrets Messias er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling.

Klikk på knappen nedenfor for å forhåndsbestille den!

Vi behøver DIN hjelp med å spre dette budskapet om gjenopprettelse, til både jøder og kristne! Vennligst del linken www.zionsgospel.com (landingssiden vår) til alle du kjenner.

1. Skaff den
2. Gi den.
3. Studer det.

Skaff deg den.
Doner $ 27 eller mer for å motta pocketboken Identitets tyveriet, pluss HELE Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme-kurset gratis. Du kan også donere $ 17 for å få E-boken og låse opp tilgangen til kurset.

Gi den.
Gi bort paperback-boken eller e-boken ved å gå til www.against-antisemitism.com og klikk på meny-elementet “The Book.” Scroll til bunnen der det står “Nå ut til andre.” Avhengig av om du gir en e-bok eller paperback, velg gavekort-beløpet. Skriv deretter inn e-postadressen(e) til mottakerne. Etter at du har sjekket ut, vil det bli sendt kupongkoder til e-postadressene. De kan bruke kupongkoden og laste ned gaven din gratis, og også låse opp kurstilgangen.

Studer det.
Når du kjøper pocketbok eller e-bok, får du automatisk tilgang til vårt GRI-kurs som vil åpnes 26. september, før Yom Kippur. Dette kurset inkluderer 12 lærings-porter basert på boken, sammen med 44 videoer med quizer.

Bli en kanal for å føre tilbake det første århundrets Messias. Del denne boken videre!
http://www.zionsgospel.com

Forhåndsbestill boken: https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukka herlighet – Israel tur

10-21 desember 2020

Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

«I det året da kong Ussia døde, så jeg Adonai sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.» Jesaja 6:1

Forbered deg på å møte Israels Konge når vi reiser igjennom Hans Land i bønn og profetisk lovprisning.

Fra Jerusalem til Galilea, til Dødehavet, Eilat og Negev.

Berør Israel og la Israel berøre deg!

Registrer deg så fort som mulig og reserver plassen din.

Mer informasjon: tours@dominiquaebierman.com

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/