Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Foreskrevet givertjeneste til prester og forkynnere – førstegrøde og tiender


Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes
Torah lesing NASSO – Chukat-Balak (4.Mosebok) 4,21-7.89

For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21

Shabbat shalom du høyt elskede!

Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostoliske Hebraiske grunnvollene, må vi også gjenopprette den hellige givertjenesten. Erstatningsteologien har påvirket Yeshua’s kropp på mange områder, og helt spesielt på området som angår givertjenesten. De fleste mennesker vet ikke hvordan man gir, hvem man gir til og når man gir, dette er årsakene til at de aldri kommer ut av åndelig og/eller finansiell tørke!

Hellig givertjeneste kommer fra Elohims (Guds) eget hjerte, og det betyr at den er en hjertesak! Han viste oss vegen på giver-arenaen ved å gi oss det mest dyrebare Han kunne gi, Sin egen Enbårne Sønn, Hans blod på alteret, slik at du og jeg kan bli reddet fra synd og Satan. Yeshua var Elohim’s førstegrøde offer, og Han ga Ham til OSS!

For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16

Når vi har Yeshua’s karaktertrekk, da er vi givere av natur.

Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Yeshua’s ord, at Han sa: «Det er mer velsignelse i å gi enn å Apostlenes gjerninger 20:35

Vi husker at det er 4 kategorier innen givertjenesten:

Pålagte gaver, frivillige gaver, offergaver, godtgjøringsgaver.

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Tiendene er hellige for YHVH!

All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører Herren. Den er hellig for YHVH. Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. All tienden av storfeet og småfeet, ja, en tiendedel av alt som vandrer under hyrdens stav, skal en tiendedel være hellig for Herren. 3. Mosebok 27:30-32

Ordet som brukes for hellig på Hebraisk, er kadosh. Det betyr satt til side, og ikke tilgjengelig for vanlig bruk! De er så hellige at om du bruker av dem, må du betale tilbake med 20% «rente» (en femtedel) som erstatning.

Det er tre kategorier av tiende:

 • Første tienden – Tilhører Levittene i sin helhet!
 • Det tredje årets tiende – Fordeles mellom Levittene, enkene, de foreldreløse og de fremmede!
 • Høytids-tienden – Fordeles mellom deg selv, din familie og tjenere og de tjenestegjørende Levittene!

Tienden til Levittene – Første tienden

For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har Jeg gitt til Levittene som en eiendom (eng: arv). Derfor har Jeg sagt til dem: Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv.» [De har hjem og byer og beitemark de kan bruke, men ikke til å eie som deres personlige arv] 4 Mosebok 18:24

Torahen omtaler tre typer av tiende, og Levittene skal ha en del av dem alle. Men, DEN FØRSTE TIENDEN, er deres!

Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i Åpenbaringsteltet. 4 Mosebok 18:21

Denne første tienden er så viktig, at Ordet kaller den «hellig tiende», og den skal deles mellom Levittene (Torah, Bibel-lærere, pastorer, biskoper) og sangerne (lovsangs- teamet!) og til og med andre som er i fulltids tjeneste. Når denne tienden ikke blir fordelt mellom disse Yahs tjenere, står de i fare for å måtte slutte i tjenesten på grunn av mangel på inntekt, og det med full rett!

Jeg skjønte også at Levittenes andeler ikke var gitt dem. For hver av Levittene og sangerne som gjorde tjeneste, hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Nehemja 13:10

På Nehemja’s tid var det en stor vekkelse i Juda, og nøkkelen til denne var omvendelse fra brudd på Yahs (Gud’s) bud og gjenopprettelsen av et hellig og helliggjort presteskap!

Samme dag ble det utvalgt noen menn som ble satt over rommene i lagerhuset for offergavene, førstegrøden og tiendene. Fra markene rundt byene skulle de samle inn de delene som er nedtegnet i loven for prestene og Levittene. For Juda gledet seg over prestene og Levittene som gjorde tjeneste. Nehemja 12:44

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Symbolet på denne vekkelsen, som på alle vekkelser, var en givertjeneste preget av glede, noe som medførte at prestene og Levittene kunne tjenestegjøre fritt, uten økonomiske bekymringer! I dag er de fleste som står i de femfoldige tjenestegavene og lovsangs- ledere altfor opptatt av å skaffe seg et «levebrød», i stedet for å søke YHVH’s nærvær og studere Hans Ord. Dette er en ynkelig tilstand og det påvirker hele Yeshua’s Kropp. Det er rett og slett ikke noen tiende å fordele til tjenestegavene, og de fleste av dem sliter økonomisk! Hvordan kan vi forvente at de skal tjene oss med glede, når de ikke har mat på bordet til barna sine, eller penger til å kjøpe klær, betale avdraget på huslånet / husleia eller strømregningen? Og hva slags vitnesbyrd er det dette gir til PB’ene (pastors-barna!) om Gud? Sannheten er jo, at om alle i Yeshua’s Kropp ga tienden til sine tjenestegaver (pastorer) så ville de ikke ha økonomiske problemer, men prosentandelen av kristne / messianske som gir tiende er skammelig lav! De aller fleste unnskylder seg med: » Jeg har rett og slett ikke råd til å gi tiende, min økonomi er på «bristepunktet» som den er.» La meg gjøre en ting klart for deg: Du har ikke råd til å la være å gi tiende – spesielt når din økonomi er «på bristepunktet»! Det er så enkelt, at om du ikke ærer Guds tjener, så kan ikke Elohim (Gud) ære deg!

Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: «Hvordan skal vi vende om?» Malaki 3:7

Dette er et av hovedområdene hvor det trengs OMVENDELSE i Yeshua’s Kropp! Menneskenes på Malaki’s tid led under økonomiske rystelser som lignet mye på de vi opplever i vår tid, og de spurte YHVH (Gud) om hva de skulle gjøre. Hans svar var entydig og klart: «TESHUVA (Omvend dere og kom tilbake), da spurte de: » Hva er det vi trenger å omvende oss fra?» Svaret Han ga dem var: » Dere stjeler fra Meg fordi dere ikke bringer den foreskrevne tienden og offergaven til prestene og Levittene!»

Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven! Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort! Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:8-10

Du må forstå at tiendene er foreskrevet såkorn, og dersom du spiser såkornet, spesielt i tider med hungersnød og økonomiske omveltninger, er alt ditt håp om innhøsting borte. Uten såkorn – ingen innhøsting! Det er bare når man bringer hele tienden at forbannelsen brytes og Elohim kan holde sitt ord om å true den fortærende gresshoppen (ta bort din nød) og sørge for deg på kongelig vis.

Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre. Alle folkeslagene skal kalle dere velsignet, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre. Malaki 3:11-12

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Hele tienden, hva betyr det?

Hele tienden vil si 10% av all din BRUTTO inntekt (Det er den summen det beregnes skatt av), og den skal du legge til side før du betaler dine regninger og gjeld. De fleste gir 10% av den summen de har igjen når skatt, regninger og gjeld er betalt, og det er grunnen til at de ikke ser noe gjennombrudd.

Å gi GODTGJØRING for tyveri fra den Allmektige

Guds Ord pålegger oss å betale 20% (en femtedel) i påslag som et vederlag til YHVH hvis vi tar av den foreskrevne tienden og førstegrøden som tilhører prestene og Levittene, Ordets tjenere (biskoper, pastorer, lærere) og lovsangs-ledere, til eget bruk.

Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. 3 Mosebok 27:31

Jeg undres på hvor mange mennesker det er som skylder tiender, førstegrøde og 20% erstatning på toppen av det? Det er en STOR GJELD og et viktig tema for omvendelse og gjenopprettelse!

Han skal gi erstatning for den synd han har gjort mot det hellige, og han skal legge til en femtedel og gi det til presten. Så skal presten gjøre soning i hans sted med væren som skyldoffer, og det skal bli tilgitt ham. 3 Mosebok 5:16

Hvem er presten eller Levitten som har undervist deg i Ordet?

Har du velsignet ham/henne med din førstegrøde og tiender? Om du har misligholdt dette, så gå avsted og be om tilgivelse og inngå en avtale om å betale alt du skylder og med 20% tillegg på toppen av det. Det er sann omvendelse og gjenopprettelse!

Jeg ser for meg at du nå «går i kjøttet» og spør: «Hvordan kan jeg betale tilbake alt dette?» Vel, hvorfor er det slik at vi betaler tilbake vår verdslige gjeld, som lån, boliglån og kredittkort gjeld, og at vi gjør det ved å betale avdrag til gjelden er nedbetalt? Er det ikke viktigere at vi har et ordnet forhold til Elohim, vår Gud, på det økonomiske området? Vi har blitt så religiøse, at vi har tatt veldig lett på Hans instruksjoner og tatt lett på Hans tjenere! Er det rart at Yeshua’s Kropp er i den forfatningen den er i?

På dette punktet skriker formodentlig kjøttet ditt ut et typisk «kristent slagord»:

Jeg er ikke under loven, jeg er under nåden!

Betyr det at det er i orden å bryte Yah`s (Guds) lover fordi vi er under nåden?

Hva skjer om du bryter loven i ditt hjemland? Vil du ikke bli straffet? Hva skjer om du sier til myndighetene: «Beklager, men jeg visste ikke at jeg brøt loven», vil de henlegge saken din, eller må du betale nedbetalinger på gjelden din til den er ferdig nedbetalt?

Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: DU SKAL IKKE BRGJÆRE. Har da det som er godt, blitt til død for meg? På ingen måte! Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Romer brevet 7:7,13

Med Torahen (loven) som utgangspunkt vet du nå at det å holde tilbake din førstegrøde og tiendene så de ikke tilfaller Gud’s tjenere som arbeider på dine vegne, er fullstendig syndig og krever at du svarer med omvendelse og gjenopprettelse av det misligholdte!

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Romerbrevet 6:1-2

Prescribed giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Den GODE NYHETEN er at gjennom Yeshua’s blod kan vi få tilgivelse for synden om vi bekjenner og vender om fra den!

Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Johannes brev 1:9

Vi må bekjenne synd for tilbakeholdt førstegrøde og tiender til de som har veiledet og undervist oss i Ordet og ikke bare til YHVH.

Med andre ord, du må gå til den som er hyrde for deg og som underviser deg og be om tilgivelse. Det kan godt hende at du må gå til flere enn en, noen er blitt undervist i en kirke, andre via Internett eller via bøker og artikler skrevet av lærere/predikanter. Du må granske din hukommelse og be den Hellige Ånd om hjelp til å huske de som har vært hyrder og veiledere for deg og som har hjulpet deg i din vandring med Yeshua!

YHVH skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal ikke dine lærere lenger være skjult, men med dine øyne skal du se dine lærere. Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: «Dette er veien, gå på den!» hver gang du vender deg til høyre eller venstre side. Jesaja 30:20-21

Be dem om tilgivelse og om at de må løse deg fra gjelden du har pådratt deg. De fleste av dem vil tilgi deg og ettergi deg godtgjøringen og fra å betale tilbake tiendene, mens andre ikke vil gjøre det. Uansett utfall, om du tar opp saken med dem for å bringe ditt forhold til dem på rett spor, og de velsigner deg, så vil du være fri fra den forbannelsen som er nevnt i Malaki 3:9 og du vil kunne starte et nytt kapitel i livet ditt! Et kapitel med ære og hellig givertjeneste, lydighet, favør, velsignelse og STORHET! Halleluja!

Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Matteus 5:19

Velkommen til åndelig og finansiell frihet!

Da sa Yeshua til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:31-32

Dine mentorer og venner i Israel,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille». Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde offer og tiender:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Cyrilla Kay Shultz, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Restoration of Holy Giving

Ukens bok:

Gjenopprettelse av hellig givertjeneste av Dr. Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

For der din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6,21

Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostoliske hebraiske grunnvollene, må vi også gjenopprette hellig givertjeneste. Erstatnings-teologi har påvirket Yeshuas kropp på mange områder, og spesielt på området av givertjeneste. De fleste vet ikke hvordan de skal gi, hvem de skal gi til og når de skal gi. Derfor kommer de aldri ut av åndelig og/eller økonomisk tørke. Denne boken vil hjelpe deg til å komme ut av åndelig og økonomisk tørke med lysets hastighet!

SE Kad-Esh MAP Testimonies Part Two (Kad-Esh vitnesbyrd Del to)

Kraftfulle personlige vitnesbyrd delt under Forene Nasjoner for Israel Sukkot tur fortsetter å åpenbare Guds utrolige kjærlighet til Hans barn. Hør en ikke-troende Israelsk mann dele hans fascinerende historie av å motta Messias etter at han hadde fullført Global Revival MAP (GRM) bibelskole. Erkebiskop Dominiquae Bierman (grunnlegger av Kad-Esh MAP Ministries) forteller om den overnaturlige fødselen av dette unike pensum som ble lastet ned fra himmelen – det forvandler nå liv i alle nasjoner.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/